Hits: 21461

Žaby žijú vo vod­ných a vlh­kých eko­sys­té­moch, sú to oboj­ži­vel­ní­ci – Amp­hi­bia. Ich zadné kon­ča­ti­ny sú pris­pô­so­be­né na pohyb vo vode, pri­čom pred­né slú­žia na suchu a na udr­žia­va­nie rov­no­vá­hy. Via­ce­ré pro­du­ku­jú sliz, kto­rý ich chrá­ni pred vysy­cha­ním, ale aj pred drav­ca­mi. Živia sa naj­mä hmy­zom a bez­sta­vov­ca­mi. Oni sú potra­vou pre vtá­ky a cicav­ce. Popí­sa­ných je viac ako 7000 dru­hov žiab, nachá­dza­jú sa na všet­kých kon­ti­nen­toch okrem Antarktídy.


Frogs inha­bit aqu­atic and humid eco­sys­tems; they are amp­hi­bians – Amp­hi­bia. The­ir hind limbs are adap­ted for move­ment in water, whi­le the front limbs ser­ve for ter­res­trial loco­mo­ti­on and balan­ce. Many pro­du­ce mucus that pro­tects them from dehyd­ra­ti­on and pre­da­tors. They pri­ma­ri­ly feed on insects and inver­teb­ra­tes, ser­ving as prey for birds and mam­mals. The­re are desc­ri­bed more than 7000 spe­cies of frogs, found on all con­ti­nents except Antarctica.


Zoznam dru­hov (3)


  • Bom­bi­na bombina

  • Cera­toph­rys ornata
  • Lito­ria infrafrenata

Use Facebook to Comment on this Post