2006, 2006-2010, 2009, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Kôrovce, Krevety, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Neocaridina heteropoda

Hits: 8297

Hete­ro­po­dy sú nená­roč­né kre­ve­ty. Pôvod­ne bol ten­to druh popí­sa­ný pod náz­vom N. den­ti­cu­la­ta sinen­sis. Má množ­stvo foriem, napr.: cher­ry, red, wild, red cher­ry, yel­low, red fire.


Hete­ro­pods are unde­man­ding shrimp. Ori­gi­nal­ly, this spe­cies was desc­ri­bed under the name N. den­ti­cu­la­ta sinen­sis. It has many forms, such as cher­ry, red, wild, red cher­ry, yel­low, red fire.


Hete­ro­po­den sind ans­pruchs­lo­se Gar­ne­len. Urs­prün­glich wur­de die­se Art unter dem Namen N. den­ti­cu­la­ta sinen­sis besch­rie­ben. Sie hat vie­le For­men, wie zum Beis­piel Kirsch‑, Rot‑, Wild‑, Rotkirsch‑, Gelb- und Rotfeuer-Garnelen.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Kapríci, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Svedok akvaristickej minulosti Carassius auratus

Hits: 26605

Slo­ven­ské syno­ny­mum je závoj­nat­ka. Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie. Exis­tu­je množ­stvo foriem, závoj­na­tých, zla­tých, čer­ve­ných, atď. Roz­mno­žo­va­nie kara­sov je pomer­ne divo­ká zále­ži­tosť. Množ­stvo ikier je veľ­mi veľ­ké, môže dosa­ho­vať aj 5000 kusov. Kara­sy sa šľach­ti­li už v stre­do­ve­kej Čine, mož­no aj v sta­ro­ve­ku. Karas je ryba, kto­rá je väč­šie­ho vzras­tu, závoj­nat­ky sú men­šie for­my, ale i závoj­nat­ku môže­me zara­diť medzi veľ­ké ryby. Závoj­nat­ky znač­ne bag­ru­jú dno, rast­li­ny čas­to vytr­há­va­jú. Pre­to by som odpo­rú­čal cho­vať ich buď v nádr­ži bez rast­lín, ale­bo s pev­ne upev­ne­ný­mi rast­li­na­mi o veľ­ké kame­ne ale­bo inú deko­rá­ciu. Prí­pad­ne by som sa orien­to­val na skôr na pev­nej­šie dru­hy ako napr. Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne. Neod­po­rú­čam naj­mä kara­sy cho­vať spo­lu s iný­mi druh­mi rýb. Ich lát­ko­vá pre­me­na pre­bie­ha­jú­ca v trá­via­cej sústa­ve vôbec nie je doko­na­lá a tie­to vyvr­hnu­té pro­duk­ty sú pomer­ne jedo­va­té pre iné dru­hy rýb. To je aj dôvod na to, aby sme počí­ta­li na jed­né­ho jedin­ca viac lit­rov vody, aby sme zabez­pe­či­li dob­rú fil­trá­ciu nádr­že. Pre­šľach­te­né zla­té kara­sy – Caras­sius aura­tus aura­tus. Závoj­nat­ky – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. Exis­tu­jú for­my, kto­ré majú tele­sko­pic­ké oči, baló­no­vé oči, kedy sú očné vieč­ka ako­by nafúk­nu­té do veľ­kos­ti hla­vy jedin­ca. Šľach­te­nie foriem nepoz­ná hádam hra­ni­ce. Nie som zás­tan­com foriem, kto­ré sú na úkor živo­čí­cha ako také­ho. Regis­tru­jem tie­to for­my: tele, kome­ta, shu­bun­kin, ryukin, čer­ve­ná kar­kul­ka, deme­kin – tele­skop­ka, čóten­gan – nebo­hľad­ka, suiho­gon – bub­li­noč­ka, ran­chu – levia hla­va, oran­da, fan­cy, veil­tail, red­cap oran­da, pearls­ca­le, fan­tail, celes­tial, bub­li­na, black moor, cali­co. čier­na tele­skop­ka, baló­no­vé oko, bub­li­noč­ka, nebo­hľad­ka, teleskopka.


The Slo­vak syno­nym is zavoj­nat­ka”. Spe­cies ori­gi­na­ting from Sout­he­ast Asia. The­re are many forms, veil-​tails, gold­fish, red ones, etc. Bre­e­ding carps is a rela­ti­ve­ly wild affair. The amount of eggs is very lar­ge, rea­ching up to 5000 pie­ces. Carps have been bred in medie­val Chi­na, per­haps even in ancient times. The carp is a lar­ger fish, whi­le the veil-​tails are smal­ler forms, but they can also be clas­si­fied as lar­ge fish. Veil-​tails sig­ni­fi­can­tly stir up the bot­tom, often upro­oting plants. The­re­fo­re, I would recom­mend kee­ping them eit­her in a tank wit­hout plants or with firm­ly ancho­red plants or lar­ge rocks as deco­ra­ti­on. Alter­na­ti­ve­ly, I would focus more on har­dy spe­cies such as Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne. I do not recom­mend kee­ping carps espe­cial­ly with other fish spe­cies. The­ir meta­bo­lic pro­cess in the diges­ti­ve sys­tem is not per­fect, and the­se exc­re­ted pro­ducts are quite toxic to other fish spe­cies. That is also the rea­son why we should count on one indi­vi­du­al per more liters of water to ensu­re good tank fil­tra­ti­on. Bred gold­fish – Caras­sius aura­tus aura­tus. Veil-​tails – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. The­re are forms that have teles­co­pic eyes, bal­lo­on eyes, whe­re the eyelids are infla­ted to the size of the indi­vi­du­al’s head. The bre­e­ding of forms kno­ws no limits. I am not a pro­po­nent of forms that come at the expen­se of the ani­mal itself. I regis­ter the­se forms: tele, comet, shu­bun­kin, ryukin, red cap, deme­kin – teles­co­pe, chou­ten­gan – bubble-​eye, suiho­gon – bubble-​eye, ran­chu – lion’s head, oran­da, fan­cy, veil­tail, red­cap oran­da, pearls­ca­le, fan­tail, celes­tial, bubble-​eye, black moor, cali­co, black teles­co­pe, bubble-​eye, telescope.


Das slo­wa­kis­che Syno­nym ist Zavoj­nat­ka”. Die Art stammt aus Südos­ta­sien. Es gibt vie­le For­men, Sch­le­iersch­wän­ze, Gold­fis­che, rote, usw. Die Zucht von Karp­fen ist eine rela­tiv wil­de Ange­le­gen­he­it. Die Men­ge an Eiern ist sehr groß und kann bis zu 5000 Stück bet­ra­gen. Karp­fen wur­den im mit­te­lal­ter­li­chen Chi­na gezüch­tet, viel­le­icht sogar schon in der Anti­ke. Der Karp­fen ist ein größe­rer Fisch, wäh­rend die Sch­le­iersch­wän­ze kle­i­ne­re For­men sind, aber auch als gro­ße Fis­che ein­ges­tuft wer­den kön­nen. Sch­le­iersch­wän­ze wir­beln den Boden deut­lich auf und rei­ßen oft Pflan­zen heraus. Daher wür­de ich emp­feh­len, sie ent­we­der in einem Tank ohne Pflan­zen oder mit fest veran­ker­ten Pflan­zen oder gro­ßen Ste­i­nen als Deko­ra­ti­on zu hal­ten. Alter­na­tiv wür­de ich mich eher auf robus­te Arten wie Echi­no­do­rus, Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne kon­zen­trie­ren. Ich emp­feh­le nicht, Karp­fen beson­ders mit ande­ren Fis­char­ten zu hal­ten. Ihr Stof­fwech­selp­ro­zess im Ver­dau­ungs­sys­tem ist nicht per­fekt, und die­se aus­ges­chie­de­nen Pro­duk­te sind ziem­lich gif­tig für ande­re Fis­char­ten. Das ist auch der Grund, warum wir mit einer Per­son pro mehr Liter Was­ser rech­nen soll­ten, um eine gute Tank­fil­tra­ti­on zu gewähr­le­is­ten. Gezüch­te­te Gold­fis­che – Caras­sius aura­tus aura­tus. Sch­le­iersch­wän­ze – Caras­sius aura­tus aura­tus var. bicau­da­tus. Es gibt For­men, die tele­sko­pis­che Augen, Bal­lo­nau­gen haben, bei denen die Augen­li­der auf die Größe des Kop­fes des Indi­vi­du­ums auf­geb­la­sen sind. Die Zucht von For­men kennt kei­ne Gren­zen. Ich bin kein Befür­wor­ter von For­men, die auf Kos­ten des Tie­res selbst gehen. Ich mel­de die­se For­men an: Tele, Komet, Shu­bun­kin, Ryukin, Rote Kap­pe, Deme­kin – Tele­skop, Chou­ten­gan – Bubble-​Eye, Suiho­gon – Bubble-​Eye, Ran­chu – Löwen­kopf, Oran­da, Fan­cy, Veil­tail, Red­cap Oran­da, Per­len­ma­ßs­tab, Fächersch­wanz, Himm­lisch, Bubble-​Eye, Sch­war­zer Moor, Cali­co, Sch­war­zes Tele­skop, Bubble-​Eye, Teleskop.

斯洛伐克的同义词是“zavojnatka”。这种鱼源自东南亚。有许多形式,带尾巴的、金鱼、红色的等等。鲤鱼的繁殖是一个相对比较野生的事务。鱼卵的数量非常大,可达5000个。鲤鱼在中国古代已经被繁殖了,甚至可能在古代就已经开始了。鲤鱼是一种较大的鱼,而带尾巴的是较小的形态,但也可以归类为大型鱼类。带尾巴的鱼明显地搅动底部,经常拔起植物。因此,我建议将它们放在没有植物的水箱中,或者用牢固的植物或大石头作为装饰物。或者,我会更多地关注耐寒的品种,比如长得大的、金鱼、红帽金鱼、珍珠鳞、尾巴、天堂鱼、气泡眼、黑色水母、印度鲤等等。这是一个鱼类内的一种相当有挑战性的品种,尤其是在水质较硬的地区。


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Girardinus falcatus – divoká živorodka s veľkým gonopódiom

Hits: 7517

Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) je divo­ký druh živo­rod­ky malé­ho vzras­tu. Pat­rí do čeľa­de Poeci­li­i­dae. Pôvod má v Kube. Fareb­ne nie je komerč­ne zau­jí­ma­vá, posky­tu­je len základ­né far­by. Čo však robí túto živo­rod­ku kraj­šou sú jej veľ­ké oči. Okrem toho sam­ci majú k pome­ru tela veľ­mi veľ­ké gono­pó­dium. Nie­kto­ré fal­ca­ty z prí­ro­dy majú až medo­vú far­bu tela.


Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) is a wild spe­cies of small-​sized live­be­a­rer. It belo­ngs to the fami­ly Poeci­li­i­dae. Its ori­gin is in Cuba. It is not com­mer­cial­ly inte­res­ting in terms of color, pro­vi­ding only basic hues. Howe­ver, what makes this live­be­a­rer beau­ti­ful are its lar­ge eyes. Addi­ti­onal­ly, males have very lar­ge gono­po­dium rela­ti­ve to the­ir body size. Some fal­ca­tus in natu­re have a honey-​colored body.


Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) ist eine wil­de Art von kle­in­wüch­si­gen Lebend­ge­bä­ren­den. Sie gehört zur Fami­lie Poeci­li­i­dae. Ihr Urs­prung liegt auf Kuba. Farb­lich ist sie nicht kom­mer­ziell inte­res­sant und bie­tet nur grund­le­gen­de Far­ben. Was die­se Lebend­ge­bä­ren­de jedoch schön macht, sind ihre gro­ßen Augen. Darüber hinaus haben die Männ­chen im Ver­hält­nis zu ihrer Kör­per­größe sehr gro­ße Gono­po­dium. Eini­ge Fal­ca­tys in der Natur haben einen honig­far­be­nen Körper.


Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) es una espe­cie sal­va­je de viví­pa­ro de pequ­e­ño tama­ño. Per­te­ne­ce a la fami­lia Poeci­li­i­dae. Su ori­gen es en Cuba. No es comer­cial­men­te inte­re­san­te en cuan­to a color, pro­por­ci­onan­do solo tonos bási­cos. Sin embar­go, lo que hace que este viví­pa­ro sea her­mo­so son sus gran­des ojos. Ade­más, los machos tie­nen un gono­po­dio muy gran­de en rela­ci­ón con el tama­ño de su cuer­po. Algu­nos fal­ca­tus en la natu­ra­le­za tie­nen un cuer­po de color miel.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Populárna malawi cichlida Labidochromis caeruleus

Hits: 15559

Ten­to druh je asi naj­mie­ru­mi­lov­nej­ší z mala­wi cich­líd. Tým­to dru­hom by som odpo­rú­čal začať chov začia­toč­ní­kom výcho­do­af­ric­kých cich­líd. Druh sa nevyz­na­ču­je tak výraz­ný­mi pre­jav­mi pre­sa­dzo­va­nia ako je tomu rodu May­lan­dia, Pse­udot­rop­he­us, Mela­noc­hro­mis. Doras­tá oby­čaj­ne do 8 cm. Sam­ček má o nie­čo tmav­šie čier­ne čas­ti plu­tiev. V spo­loč­nos­ti via­ce­rých jedin­cov, ak nej­de o domi­nant­né­ho sam­ca, je prob­lém rozo­znať pohla­vie jed­not­li­vých jedin­cov. Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us cha­dag­ha je for­ma dru­hu Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Regis­tru­jem tie­to for­my Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us: chi­lu­cha, mbo­we, nka­li zambia reef, yel­low. Základ­ná far­ba je strieb­ro­si­vá, hor­ný okraj chrb­to­vej plut­vy je potia­hnu­tý čier­nou lin­kou, na kto­rej ešte sú strieb­ro­si­vé sto­py. Sam­ček je o nie­čo robust­nej­ší, jeho lin­ky sú tmav­šie. Tre­ba si dať pozor pri určo­va­ní pohla­via, že pri prí­tom­nos­ti via­ce­rých sam­cov je ako typic­ký samec sfar­be­ný iba domi­nant­ný jedinec.


This spe­cies is pro­bab­ly the most pea­ce­ful among Mala­wi cich­lids. I would recom­mend star­ting the bre­e­ding of East Afri­can cich­lids with this spe­cies for begin­ners. This spe­cies does not exhi­bit as pro­noun­ced domi­nan­ce disp­la­ys as seen in the gene­ra May­lan­dia, Pse­udot­rop­he­us, Mela­noc­hro­mis. It usu­al­ly gro­ws to about 8 cm. The male has slight­ly dar­ker black parts of the fins. In the com­pa­ny of seve­ral indi­vi­du­als, unless the­re is a domi­nant male, it is dif­fi­cult to dis­tin­gu­ish the gen­der of indi­vi­du­al fish. Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us cha­dag­ha is a form of the spe­cies Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. I regis­ter the­se forms of Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us: chi­lu­cha, mbo­we, nka­li zambia reef, yel­low. The base color is silver-​gray, the upper edge of the dor­sal fin is lined with a black line, on which the­re are still silver-​gray tra­ces. The male is slight­ly more robust, and his lines are dar­ker. It is essen­tial to be care­ful in deter­mi­ning the gen­der, as in the pre­sen­ce of mul­tip­le males, only the domi­nant indi­vi­du­al is typi­cal­ly colo­red as a typi­cal male.


Die­se Art ist wahrs­che­in­lich die fried­lichs­te unter den Malawi-​Buntbarschen. Ich wür­de Anfän­gern in der Zucht von ostaf­ri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen emp­feh­len, mit die­ser Art zu begin­nen. Die­se Art zeich­net sich nicht durch so aus­gep­räg­te Domi­nanz­ver­hal­ten aus wie es bei den Gat­tun­gen May­lan­dia, Pse­udot­rop­he­us, Mela­noc­hro­mis der Fall ist. Sie wächst nor­ma­ler­we­i­se auf etwa 8 cm heran. Das Männ­chen hat etwas dunk­le­re sch­war­ze Tei­le der Flos­sen. In Gesells­chaft meh­re­rer Indi­vi­du­en, es sei denn, es han­delt sich um ein domi­nan­tes Männ­chen, ist es sch­wie­rig, das Gesch­lecht der ein­zel­nen Fis­che zu unters­che­i­den. Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us cha­dag­ha ist eine Form der Art Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Ich regis­trie­re die­se For­men von Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us: chi­lu­cha, mbo­we, nka­li zambia reef, yel­low. Die Grund­far­be ist sil­ber­grau, der obe­re Rand der Rüc­ken­flos­se ist mit einer sch­war­zen Linie ver­se­hen, auf der sich noch sil­ber­graue Spu­ren befin­den. Das Männ­chen ist etwas robus­ter, und sei­ne Linien sind dunk­ler. Es ist wich­tig, beim Bes­tim­men des Gesch­lechts vor­sich­tig zu sein, da bei Vor­han­den­se­in meh­re­rer Männ­chen nur das domi­nan­te Indi­vi­du­um typis­cher­we­i­se als Männ­chen gefärbt ist.


Spis­hi hili ni lab­da lenye ama­ni zai­di kati ya cich­lids za Mala­wi. Nin­ge­pen­de­ke­za kuan­za uza­zi wa cich­lids wa Afri­ka Mas­ha­ri­ki na spis­hi hii kwa waan­za­ji. Spis­hi hii hai­ony­es­hi maony­es­ho ya uny­any­asa­ji kama ina­vy­o­one­ka­na kwa jena­si za May­lan­dia, Pse­udot­rop­he­us, Mela­noc­hro­mis. Kawai­da hukua hadi kari­bu sen­ti­mi­ta 8. Kiu­me ana sehe­mu za giza kido­go kwe­nye pezi. Kati­ka kam­pu­ni ya watu kad­haa, isi­po­ku­wa kuna kiu­me mwe­nye ngu­vu, ni ngu­mu kuto­fau­tis­ha jin­sia ya sama­ki binaf­si. Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us cha­dag­ha ni aina ya spis­hi Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Nina­re­ko­di hizi aina za Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us: chi­lu­cha, mbo­we, nka­li zambia reef, yel­low. Ran­gi ya msin­gi ni kijivu-​nyeupe, sehe­mu ya juu ya fin ya mgon­go ina msta­ri mwe­usi, ambao bado kuna ala­ma za kijivu-​nyeupe. Kiu­me ni kido­go ima­ra zai­di, na mis­ta­ri yake ni nyeusi kido­go. Ni muhi­mu kuwa maki­ni kati­ka kutam­bua jin­sia, kwa­ni kwa uwe­po wa wanau­me wen­gi, kawai­da ni mmo­ja ali­ye na ngu­vu tu ana­ye ran­gwa kama mwa­nau­me wa kawaida.

Odka­zy

Labidochromis caeruleus

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006, 2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus socolofi – belasé Malawi cichlidy

Hits: 14498

Soko­lof­ky sú krás­ne bela­sé cich­li­dy dosa­hu­jú­ce 1012 cm. Chrb­to­vú plut­va je na okra­ji čier­ne lemo­va­ná, podob­ne ako pri Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Druh pôvod­ne sa vysky­tu­jú­ci v jaze­re Mala­wi. Môže dosa­ho­vať aj 15 cm. Ich tem­pe­ra­ment nie je taký bojov­ný ako u iných mbu­na, je skôr podob­ný Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos. Ani sa toľ­ko neuka­zu­je v akvá­riu, v tom je ako P. elon­ga­tus mpan­ga. Roz­lí­šiť samič­ku a sam­ček je také prob­le­ma­tic­ké. Chov je nor­mál­ny, soko­lof­ky radi pri­jí­ma­jú cyk­lo­py, patent­ky, gra­nu­le, vloč­ky, rupi­ce, ces­to­vi­ny. Roz­mno­žo­va­nie chce tiež viac času. Albín má čer­ve­né oči. Cho­val som medzi albín­mi aj jedin­ce kto­ré mali mod­ré oči a jeden jedi­nec mal jed­no oko čer­ve­né a dru­hé mod­ré. Prav­de­po­dob­ne šlo o krí­žen­ca s pôvod­ným dru­hom. Albín­ky sú pomer­ne nebo­jác­ne, úžas­ne žra­vé, stá­le ochot­né čakať pri hla­di­ne pri naj­men­šom podoz­re­ní, že dosta­nú nie­čo pod zub. Ryby majú mod­ra­vý lesk. Ich tem­pe­ra­ment sa mi zdá až nekom­pro­mis­ne kru­tý, pri­po­mí­na mi prí­rod­né pra­vid­lo sil­nej­ší vyhrá­va. Raz som bol sved­kom toho, ako mala iná ryby natr­hnu­té oko a albín­ka k nej pri­plá­va­la, ku stre­so­va­nej rybe, a chlad­no­krv­ne ho z nej vyškl­b­la a zhl­t­la. Regis­tru­jem tie­to for­my P. soco­lo­fi: albin, Mara Point, Tum­bi Point.


Soco­lo­fi cich­lids are beau­ti­ful light blue cich­lids rea­ching 1012 cm. The dor­sal fin is black-​edged, simi­lar to Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Ori­gi­nal­ly found in Lake Mala­wi, it can reach up to 15 cm. The­ir tem­pe­ra­ment is not as agg­res­si­ve as other mbu­na; it is more simi­lar to Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos. They don’t show them­sel­ves much in the aqu­arium, simi­lar to P. elon­ga­tus mpan­ga. Dis­tin­gu­is­hing bet­we­en males and fema­les is chal­len­ging. Bre­e­ding is nor­mal; soco­lo­fis rea­di­ly accept cyc­lops, pel­lets, gra­nu­les, fla­kes, bri­ne shrimp, and pas­ta. Bre­e­ding also requ­ires more time. Albi­no soco­lo­fis have red eyes. I’ve bred albi­no indi­vi­du­als with blue eyes, and one had one red eye and the other blue, like­ly a crossb­re­ed with the ori­gi­nal spe­cies. Albi­nos are rela­ti­ve­ly fear­less, inc­re­dib­ly vora­ci­ous, alwa­ys eager to wait near the sur­fa­ce at the sligh­test sus­pi­ci­on of get­ting somet­hing to eat. The fish have a blu­ish she­en. The­ir tem­pe­ra­ment seems uncom­pro­mi­sin­gly cru­el to me, remin­ding me of the natu­ral rule of sur­vi­val of the fit­test. Once, I wit­nes­sed anot­her fish with a torn eye, and the albi­no swam to it, calm­ly rip­ped the eye out, and swal­lo­wed it. I recog­ni­ze the­se forms of P. soco­lo­fi: albi­no, Mara Point, Tum­bi Point.


Socolofi-​Buntbarsche sind wun­ders­chöne hellb­laue Bunt­bars­che, die 1012 cm erre­i­chen. Die Rüc­ken­flos­se ist am Rand sch­warz geran­det, ähn­lich wie bei Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Urs­prün­glich im Mala­wi­see zu fin­den, kön­nen sie bis zu 15 cm groß wer­den. Ihr Tem­pe­ra­ment ist nicht so agg­res­siv wie bei ande­ren Mbu­na; es ist eher Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos ähn­lich. Im Aqu­arium zei­gen sie sich nicht so oft, ähn­lich wie P. elon­ga­tus mpan­ga. Das Unters­che­i­den zwis­chen Männ­chen und Weib­chen ist sch­wie­rig. Die Zucht ver­lä­uft nor­mal; Soco­lo­fis akzep­tie­ren ger­ne Cyc­lops, Pel­lets, Gra­nu­la­te, Floc­ken, Arte­mia und Pas­ta. Die Zucht erfor­dert auch mehr Zeit. Albi­no­so­co­lo­fis haben rote Augen. Ich habe Albino-​Exemplare mit blau­en Augen gezüch­tet, und eines hat­te ein rotes Auge und das ande­re blaue, wahrs­che­in­lich eine Kre­uzung mit der urs­prün­gli­chen Art. Albi­nos sind rela­tiv furcht­los, unglaub­lich gef­rä­ßig und immer bere­it, in der Nähe der Was­se­ro­berf­lä­che zu war­ten, wenn der Ver­dacht bes­teht, dass es etwas zu fres­sen gibt. Die Fis­che haben einen blä­u­li­chen Glanz. Ihr Tem­pe­ra­ment ers­che­int mir kom­pro­miss­los grau­sam und erin­nert mich an die natür­li­che Regel des Über­le­bens des Stärks­ten. Ein­mal habe ich beobach­tet, wie ein ande­rer Fisch ein geris­se­nes Auge hat­te, und der Albi­no sch­wamm zu ihm, riss ruhig das Auge heraus und versch­luc­kte es. Ich erken­ne die­se For­men von P. soco­lo­fi an: Albi­no, Mara Point, Tum­bi Point.


Soco­lo­fi wana ran­gi ya sama­wa­ti ni cich­lids wazu­ri wenye ure­fu wa 1012 cm. Shin­go ya mgon­go ina msta­ri mwe­usi pem­be­ni, sawa na Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us. Awa­li wana­pa­ti­ka­na kati­ka Ziwa Mala­wi, wana­we­za kufi­kia ure­fu wa sen­ti­mi­ta 15. Tabia yao sio ya vita kama cich­lids wen­gi­ne wa mbu­na; ni zai­di kama Mela­noc­hro­mis cyane­or­hab­dos. Hawa­ji­ony­es­hi sana kati­ka akwa­ti­ki, sawa na P. elon­ga­tus mpan­ga. Kuto­fau­tis­ha kati ya jin­sia za kiu­me na za kike ni chan­ga­mo­to. Ufu­ga­ji ni wa kawai­da; soco­lo­fis wana­ku­ba­li kwa fura­ha cyc­lops, pel­lets, gra­nu­les, fla­kes, bri­ne shrimp, na pas­ta. Ufu­ga­ji pia una­hi­ta­ji muda zai­di. Soco­lo­fis wa albi­no wana macho meupe. Nime­fu­ga watu wa albi­no wenye macho ya bluu, na mmo­ja ali­ku­wa na jicho moja nyekun­du na jin­gi­ne la bluu, lab­da ni mchan­ga­ny­i­ko na spis­hi ya asi­li. Albi­no ni wa kia­si fula­ni hawa­na hofu, wana­ku­la kwa tamaa, dai­ma tay­ari kusu­bi­ri kari­bu na uso wa maji kwa sha­ka ndo­go ya kupa­ta kitu cha kula. Sama­ki wana mwan­ga­za wa bluu. Tabia yao ina­one­ka­na kuwa kali isi­yo na upa­ta­ni­fu kwan­gu, iki­ni­kum­bus­ha she­ria ya asi­li ya mshin­di kuis­hi. Mara moja, nilis­hu­hu­dia sama­ki mwin­gi­ne aki­wa na jicho lili­lo­ra­ru­li­wa, na albi­no ali­so­gea kwa­ke, kwa utu­li­vu aka­li­ra­rua jicho, na kuli­me­za. Nina­tam­bua aina hizi za P. soco­lo­fi: albi­no, Mara Point, Tum­bi Point.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post