Hits: 7549

Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) je divo­ký druh živo­rod­ky malé­ho vzras­tu. Pat­rí do čeľa­de Poeci­li­i­dae. Pôvod má v Kube. Fareb­ne nie je komerč­ne zau­jí­ma­vá, posky­tu­je len základ­né far­by. Čo však robí túto živo­rod­ku kraj­šou sú jej veľ­ké oči. Okrem toho sam­ci majú k pome­ru tela veľ­mi veľ­ké gono­pó­dium. Nie­kto­ré fal­ca­ty z prí­ro­dy majú až medo­vú far­bu tela.


Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) is a wild spe­cies of small-​sized live­be­a­rer. It belo­ngs to the fami­ly Poeci­li­i­dae. Its ori­gin is in Cuba. It is not com­mer­cial­ly inte­res­ting in terms of color, pro­vi­ding only basic hues. Howe­ver, what makes this live­be­a­rer beau­ti­ful are its lar­ge eyes. Addi­ti­onal­ly, males have very lar­ge gono­po­dium rela­ti­ve to the­ir body size. Some fal­ca­tus in natu­re have a honey-​colored body.


Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) ist eine wil­de Art von kle­in­wüch­si­gen Lebend­ge­bä­ren­den. Sie gehört zur Fami­lie Poeci­li­i­dae. Ihr Urs­prung liegt auf Kuba. Farb­lich ist sie nicht kom­mer­ziell inte­res­sant und bie­tet nur grund­le­gen­de Far­ben. Was die­se Lebend­ge­bä­ren­de jedoch schön macht, sind ihre gro­ßen Augen. Darüber hinaus haben die Männ­chen im Ver­hält­nis zu ihrer Kör­per­größe sehr gro­ße Gono­po­dium. Eini­ge Fal­ca­tys in der Natur haben einen honig­far­be­nen Körper.


Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) es una espe­cie sal­va­je de viví­pa­ro de pequ­e­ño tama­ño. Per­te­ne­ce a la fami­lia Poeci­li­i­dae. Su ori­gen es en Cuba. No es comer­cial­men­te inte­re­san­te en cuan­to a color, pro­por­ci­onan­do solo tonos bási­cos. Sin embar­go, lo que hace que este viví­pa­ro sea her­mo­so son sus gran­des ojos. Ade­más, los machos tie­nen un gono­po­dio muy gran­de en rela­ci­ón con el tama­ño de su cuer­po. Algu­nos fal­ca­tus en la natu­ra­le­za tie­nen un cuer­po de color miel.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post