Hits: 7339

Girar­di­nus fal­ca­tus (Eigen­mann, 1903) je divo­ký druh živo­rod­ky malé­ho vzras­tu. Pat­rí do čeľa­de Poeci­li­i­dae. Pôvod má v Kube. Fareb­ne nie je komerč­ne zau­jí­ma­vá, posky­tu­je len základ­né far­by. Čo však robí túto živo­rod­ku kraj­šou sú jej veľ­ké oči. Okrem toho sam­ci majú k pome­ru tela veľ­mi veľ­ké gono­pó­dium. Nie­kto­ré fal­ca­ty z prí­ro­dy majú až medo­vú far­bu tela.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post