Hits: 4293

Girar­di­nus metal­li­cus Poey, 1854 je divo­ký druh živo­rod­ky malé­ho vzras­tu. Pat­rí do čeľa­de Poeci­li­i­dae. Syno­ny­má: Girar­di­nus gar­ma­ni, Girar­di­nus pyg­ma­e­us. Je pôvod­ne kubán­skym ende­mi­tom . Má via­ce­ro fareb­ných typov. Nie­kto­ré sú fŕka­né, iné majú čier­ny spo­dok bruš­ka až po koniec gono­pó­dia. Wischnath uvá­dza teóriu, pod­ľa kto­rej by čier­no­bru­chá for­ma moh­la byť prí­rod­ným krí­žen­com G. metal­li­cus a G. punctulatus.

Lite­ra­tú­ra:

Wischnath L.,(1993): Atlas of Live­be­a­rers of The World, T.F.H. Pub­li­ca­ti­ons, Inc.; USA, 336 ss.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post