Hits: 5305

Divo­ký druh živo­rod­ky pochá­dza­jú­ci z Jamaj­ky. Je to veľ­mi živý, neus­tá­le sa pohy­bu­jú­ci zjav v akvá­riu. Repro­duk­cie maxi­mál­ne schop­ný druh. Pri­jí­ma snáď akú­koľ­vek potravu.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post