Hits: 7766

Nád­her­ný divo­ký druh živo­rod­ky. Syno­ny­má: Xip­hop­ho­rus mon­te­zu­mae. Pochá­dza z Mexi­ka – Rio Tama­si, San Luis Poto­si (Fish Base). Sprá­va­jú sa podob­ne ako mečov­ky, sam­ci medzi sebou súpe­ria, ale sú o dosť pokoj­nej­šie ako Xip­hop­ho­rus hel­le­ri. Ich chov je troš­ku nároč­nej­ší, ide pred­sa o taxón nepreš­ľach­te­ný. Nema­jú ani taký veľ­ký ape­tít, čiže ani odpa­du toľ­ko netvo­ria. Regis­tru­jem tie­to for­my: El Sal­to, Ocampo.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post