2005, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Copadichromis borleyi

Hits: 9864

Mala­wij­ský druh. Syno­ny­má: Cyr­to­ca­ra bor­le­yi, Hap­loc­hro­mis bor­le­yi. Pat­ria medzi Uta­ka dru­hy. Žijú vo voľ­nej vode vo veľ­kých sku­pi­nách, blíz­ko skal­ných stien, pies­či­té­ho dna, v malých až stred­ných hĺb­kach (520 m) (akva​ris​ta​.cz). V rôz­nych oblas­tiach jaze­ra: Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Kadan­go, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­ba­we Rocks (cich​li​dens​tu​be​.de). Cel­kom ochot­ne sa krí­ži s Copa­dic­hro­mis azu­re­us (akva​ris​ta​.cz)

Tie, kto­ré som cho­val ja, sa sprá­va­li pomer­ne kolek­tív­ne. Po dvoch mesia­coch od zado­vá­že­nia sa zača­li sprá­vať voči sebe agre­sív­nej­šie. Kúpil som mla­dé ryby, odha­du­jem 8 až 12 mesač­né. Sam­ci sa zača­li vyfar­bo­vať. Vede­li sa priam nesku­toč­ne nažrať naj­mä živých cyk­lo­pov, daf­nií a podob­nej potra­vy. Samec je fareb­nej­ší. Obe pohla­via môžu v našej opa­te­re pre­rásť 15 cm. Vo svo­jom ape­tí­te sú podob­né dru­hu Nim­boc­hro­mis venus­tus. Nie sú tak roz­um­né pri kon­zu­má­cii ako Pse­udot­rop­he­usy a už vôbec nie ako Mela­noc­hro­mi­sy. Napchá­va­jú sa ove­ľa viac a do prask­nu­tia, iným dru­hom sa potom toľ­ko nedos­ta­né. Raz som bol sved­kom ako domi­nant­ný samec bol tak tuč­ný, že mal dýcha­cie prob­lé­my. Mož­no mal prob­lé­my aj s rov­no­vá­hou – inten­zív­ne sa sna­žil plá­vať. O jed­né­ho jedin­ca som pri­šiel dosť kuri­óz­nym spô­so­bom. Pri pri­jí­ma­ní potra­vy sa ako vždy nekom­pro­mis­ne pcha­li bor­le­já­ky ku stra­ve. Len­že Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa bola tiež hlad­ná a hlav­ne sil­nej­šia. Jej ústa sú naozaj gran­di­óz­ne a keď­že ned­ba­la na násled­ky, milej samič­ke Copa­dic­hro­mis nača­la tvár. Na jed­nej stra­ne jej ostal vidi­teľ­ný šrám, na dru­hej ešte väč­ší a odnies­lo si to aj oko, kto­ré drža­lo len na zopár mili­met­roch. Bod­ku súbo­ja o potra­vu dokon­čil Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin, kto­rý pri­plá­val k pos­ti­hnu­tej, otvo­ril papu­ľu, namie­ril a sil­ným trhom oko s pôžit­kom spa­pal. Ako­by nič iné nebo­lo nápl­ňou jeho exis­ten­cie, len čakať na takú­to prí­le­ži­tosť. Po tom­to neha­neb­nom akte okam­ži­te ale pokoj­ne ufu­jaz­dil preč. Bor­le­jáč­ka zosta­la bez oka. Bol som zve­da­vý ako bude rea­go­vať na nepria­zeň osu­du a môj inštinkt ma nekla­mal. Ryba bola dez­orien­to­va­ná, ale nepre­ja­vo­va­la najprv žiad­ne jas­né znám­ky boles­ti, ale­bo letar­gie. Nepri­jí­ma­la síce potra­vu, cha­otic­ky ale stá­le ele­gan­tne plá­va­la v celom akvá­riu, vyhý­ba­la sa iba mies­tam, kde sa sústre­ďo­va­la potra­va. Ani tri hodi­ny od inci­den­tu som nepo­zo­ro­val na nej žiad­ne prí­zna­ky scho­vá­va­nia si, nezdra­vos­ti, blí­žia­ce­ho sa záni­ku. Nasle­do­va­la však noc, a ako som pred­po­kla­dal, ráno bolo po nej. Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­go red fin, je for­ma dru­hu Copa­dic­hro­mis bor­le­yi. Red fin zna­me­ná čer­ve­né plut­vy. Oni sú skôr oran­žo­vé ale­bo žlté. Cel­kom regis­tru­jem tie­to for­my: Cobue, Gold Fin, Kadan­go, Kadan­go Red Fin, Kiron­do, Nama­len­ji, Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­ba­we Rocks, Nte­ke­te, Yel­low Fin.


A Mala­wi spe­cies. Syno­nyms: Cyr­to­ca­ra bor­le­yi, Hap­loc­hro­mis bor­le­yi. Belo­ngs to the Uta­ka spe­cies. They live in open water in lar­ge groups, near roc­ky walls, san­dy bot­toms, at small to medium depths (520 m) (akva​ris​ta​.cz). In vari­ous are­as of the lake: Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Kadan­go, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­bab­we Rocks (cich​li​dens​tu​be​.de). They rea­di­ly crossb­re­ed with Copa­dic­hro­mis azu­re­us (akva​ris​ta​.cz).

Tho­se that I kept beha­ved rela­ti­ve­ly col­lec­ti­ve­ly. After two months from acqu­isi­ti­on, they began to beha­ve more agg­res­si­ve­ly towards each other. I bought young fish, esti­ma­ted to be 8 to 12 months old. The males began to color. They could gor­ge them­sel­ves inc­re­dib­ly on live cyc­lops, daph­nia, and simi­lar food. The male is more color­ful. Both gen­ders can grow up to 15 cm in our care. In the­ir appe­ti­te, they are simi­lar to Nim­boc­hro­mis venus­tus. They are not as rea­so­nab­le in con­sump­ti­on as Pse­udot­rop­he­us and cer­tain­ly not as Mela­noc­hro­mis. They stuff them­sel­ves much more and to burs­ting, then other spe­cies do not get so much. Once I wit­nes­sed how a domi­nant male was so fat that he had bre­at­hing prob­lems. Per­haps he also had balan­ce prob­lems – he was inten­se­ly try­ing to swim. I lost one indi­vi­du­al in a quite curi­ous way. Whi­le fee­ding, as alwa­ys, the bor­le­yi would uncom­pro­mi­sin­gly push the­ir way to the food. But Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa was also hun­gry and, abo­ve all, stron­ger. Its mouth is tru­ly gran­di­ose and sin­ce it did not care about the con­se­qu­en­ces, it punc­tu­red the face of the gen­tle fema­le Copa­dic­hro­mis. On one side, she was left with a visib­le scar, on the other an even lar­ger one, and she also lost an eye, which was held only by a few mil­li­me­ters. The punc­tu­ati­on of the fight for food was com­ple­ted by Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albi­no, who swam to the affec­ted fish, ope­ned his papil­la, aimed, and with a strong tug, devou­red the eye with ple­a­su­re. As if not­hing else was the pur­po­se of his exis­ten­ce, just to wait for such an oppor­tu­ni­ty. After this sha­me­less act, he imme­dia­te­ly but calm­ly swam away. The bor­le­yi was left wit­hout an eye. I was curi­ous how she would react to the fate­’s dis­fa­vor, and my ins­tinct did not dece­i­ve me. The fish was diso­rien­ted, but ini­tial­ly sho­wed no cle­ar signs of pain or let­har­gy. Alt­hough she did not accept food, she swam ele­gan­tly but cha­oti­cal­ly throug­hout the aqu­arium, avo­iding only pla­ces whe­re food was con­cen­tra­ted. Even three hours after the inci­dent, I did not obser­ve any signs of hiding, unhe­alt­hi­ness, or impen­ding demi­se. Howe­ver, the night fol­lo­wed, and as I expec­ted, it was over for her in the mor­ning. Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­go red fin is a form of the spe­cies Copa­dic­hro­mis bor­le­yi. Red fin means red fins. They are more oran­ge or yel­low. I regis­ter the­se forms: Cobue, Gold Fin, Kadan­go, Kadan­go Red Fin, Kiron­do, Nama­len­ji, Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­bab­we Rocks, Nte­ke­te, Yel­low Fin.


Eine Mala­wis­pe­zies. Syno­ny­me: Cyr­to­ca­ra bor­le­yi, Hap­loc­hro­mis bor­le­yi. Gehört zu den Utaka-​Arten. Sie leben in fre­iem Was­ser in gro­ßen Grup­pen, in der Nähe von Fel­swän­den, san­di­gen Böden, in kle­i­nen bis mitt­le­ren Tie­fen (520 m) (akva​ris​ta​.cz). In vers­chie­de­nen Gebie­ten des Sees: Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Kadan­go, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­bab­we Rocks (cich​li​dens​tu​be​.de). Sie kre­uzen sich leicht mit Copa­dic­hro­mis azu­re­us (akva​ris​ta​.cz).

Die­je­ni­gen, die ich gehal­ten habe, haben sich rela­tiv kol­lek­tiv ver­hal­ten. Nach zwei Mona­ten seit dem Kauf began­nen sie, sich agg­res­si­ver gege­ne­i­nan­der zu ver­hal­ten. Ich kauf­te jun­ge Fis­che, die auf 8 bis 12 Mona­te ges­chätzt wur­den. Die Männ­chen began­nen zu fär­ben. Sie konn­ten sich unglaub­lich an leben­den Cyc­lops, Daph­nien und ähn­li­chem Fut­ter satt essen. Das Männ­chen ist far­ben­fro­her. Bei­de Gesch­lech­ter kön­nen in unse­rer Obhut bis zu 15 cm groß wer­den. In ihrem Appe­tit ähneln sie Nim­boc­hro­mis venus­tus. Sie sind beim Ver­zehr nicht so ver­nünf­tig wie Pse­udot­rop­he­us und schon gar nicht wie Mela­noc­hro­mis. Sie stop­fen sich viel mehr und plat­zen dann, ande­re Arten bekom­men nicht so viel. Ein­mal erleb­te ich, wie ein domi­nan­tes Männ­chen so fett war, dass es Atem­prob­le­me hat­te. Viel­le­icht hat­te es auch Balan­cep­rob­le­me – es ver­such­te inten­siv zu sch­wim­men. Ich ver­lor eine Per­son auf recht kuri­ose Wei­se. Beim Füt­tern wür­den sich die Bor­le­yi wie immer kom­pro­miss­los zum Fut­ter drän­gen. Aber Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa war auch hun­grig und vor allem stär­ker. Sein Mund ist wirk­lich gro­ßar­tig und da es kei­ne Kon­se­qu­en­zen inte­res­sier­ten, durch­bo­hr­te es das Gesicht des sanf­ten weib­li­chen Copa­dic­hro­mis. Auf der einen Sei­te blieb sie mit einer sicht­ba­ren Nar­be zurück, auf der ande­ren Sei­te eine noch größe­re, und sie ver­lor auch ein Auge, das nur noch weni­ge Mil­li­me­ter hielt. Die Inter­punk­ti­on des Kamp­fes um Fut­ter wur­de von Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albi­no abgesch­los­sen, der zum bet­rof­fe­nen Fisch sch­wamm, sei­ne Papil­le öff­ne­te, ziel­te und mit einem kräf­ti­gen Ruck das Auge mit Verg­nügen versch­lang. Als ob nichts ande­res der Sinn sei­ner Exis­tenz wäre, als auf eine sol­che Gele­gen­he­it zu war­ten. Nach die­ser scham­lo­sen Tat sch­wamm er sofort, aber ruhig weg. Die Bor­le­yi blieb ohne Auge zurück. Ich war ges­pannt, wie sie auf das Unglück des Schick­sals rea­gie­ren wür­de, und mein Ins­tinkt täusch­te mich nicht. Der Fisch war deso­rien­tiert, aber zeig­te zunächst kei­ne kla­ren Anze­i­chen von Sch­merz oder Let­har­gie. Obwohl sie kein Fut­ter annahm, sch­wamm sie ele­gant, aber cha­otisch durch das gan­ze Aqu­arium, ver­mied nur die Stel­len, an denen das Fut­ter kon­zen­triert war. Selbst drei Stun­den nach dem Vor­fall beobach­te­te ich kei­ne Anze­i­chen von Vers­tec­ken, Unwohl­se­in oder bevors­te­hen­dem Ver­ge­hen. Die Nacht folg­te jedoch, und wie ich erwar­tet hat­te, war es am Mor­gen vor­bei. Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­go red fin ist eine Form der Art Copa­dic­hro­mis bor­le­yi. Red fin bede­utet rote Flos­sen. Sie sind eher oran­ge oder gelb. Ich regis­trie­re die­se For­men: Cobue, Gold Fin, Kadan­go, Kadan­go Red Fin, Kiron­do, Nama­len­ji, Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­bab­we Rocks, Nte­ke­te, Yel­low Fin.


Spis­hi ya Mala­wi. Visa­we: Cyr­to­ca­ra bor­le­yi, Hap­loc­hro­mis bor­le­yi. Ina­an­gu­kia kati ya spis­hi za Uta­ka. Wanais­hi kati­ka maji wazi kwa makun­di makub­wa, kari­bu na kuta za miam­ba, chi­ni ya mchan­ga, kwa kina kido­go hadi cha was­ta­ni (520 m) (akva​ris​ta​.cz). Kati­ka mae­neo mba­lim­ba­li ya ziwa: Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Kadan­go, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­bab­we Rocks (cich​li​dens​tu​be​.de). Wana­ku­ba­li kwa ura­hi­si kuza­a­na na Copa­dic­hro­mis azu­re­us (akva​ris​ta​.cz).

Wali­ohu­du­mia wali­one­ka­na kuwa na tabia ya pamo­ja. Baa­da ya mie­zi miwi­li tan­gu kupa­ti­ka­na kwao, walian­za kuony­es­ha tabia ya kus­ham­bu­lia­na zai­di. Nili­nu­nua sama­ki wachan­ga, nad­ha­ni wali­ku­wa na umri wa kati ya mie­zi 8 hadi 12. Wanau­me wali­ku­wa wakian­za kuchu­kua ran­gi. Wali­one­ka­na kula kwa shau­ku hasa Cyc­lops hai, daph­nia, na cha­ku­la kin­gi­ne kama hicho. Mwa­nau­me ali­ku­wa na ran­gi zai­di. Wote, jin­sia zote, wana­we­za kukua hadi 15 cm chi­ni ya uan­ga­li­zi wetu. Kati­ka hamu yao, wali­one­ka­na kufa­na­na na aina ya Nim­boc­hro­mis venus­tus. Hawa­ku­wa na busa­ra kama Pse­udot­rop­he­us na hata Mela­noc­hro­mis kati­ka kula. Wali­ja­za cha­ku­la zai­di na hata kuji­li­pua, hivyo spis­hi nyin­gi­ne hazi­ku­wa na nafa­si ya kupa­ta cha­ku­la. Siku moja nilis­hu­hu­dia jin­si mwa­nau­me ali­y­eku­wa na ngu­vu ali­vy­o­ku­wa mne­ne sana hivi kwam­ba ali­ku­wa na mata­ti­zo ya kupu­mua. Lab­da ali­ku­wa na mata­ti­zo hata na usa­wa – ali­ja­ri­bu sana kuoge­lea. Nilim­po­te­za mtu mmo­ja kwa njia ya kipe­kee. Waka­ti wa kula, wali­one­ka­na kama kawai­da waki­ji­ta­hi­di kwa bidii kupa­ta cha­ku­la. Laki­ni Cyp­ho­ti­la­pia gib­be­ro­sa pia ali­ku­wa na njaa, na hasa ali­ku­wa mwe­nye ngu­vu zai­di. Kiny­wa cha­ke kili­ku­wa kikub­wa sana na kwa saba­bu haku­ja­li mato­keo, alim­gon­ga kwa ngu­vu sama­ki wa kike mpo­le Copa­dic­hro­mis uso­ni. Ali­ba­kia na jera­ha kub­wa upan­de mmo­ja, na hata kub­wa zai­di upan­de mwin­gi­ne, na hata ali­po­te­za jicho, amba­lo lilis­hi­ki­li­wa kwa mili­mi­ta cha­che tu. Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin ali­ma­li­za mzo­zo wa cha­ku­la kwa kufi­ka kwa mwa­nam­ke ali­y­eat­hi­ri­wa, kufun­gua kiny­wa cha­ke, kue­le­ke­za, na kwa ngu­vu kupi­tia jicho kwa fura­ha. Kana kwam­ba haku­na cho­cho­te kin­gi­ne kili­ku­wa kazi yake, ila kusu­bi­ri fur­sa kama hiyo. Baa­da ya kiten­do hiki cha kuai­bis­ha, mara moja laki­ni kwa utu­li­vu ali­ogo­pa mba­li. Bor­le­yi ali­ba­kia bila jicho. Nili­ku­wa na hamu ya kuona jin­si ata­ka­vy­o­ji­bu kwa baha­ti mba­ya, na hisia zan­gu hazi­ku­wa na mako­sa. Sama­ki huyo ali­ku­wa hana uele­keo, laki­ni mwan­zo­ni haku­toa isha­ra yoy­o­te wazi ya mau­mi­vu au ule­ge­vu. Inga­wa haku­ku­ba­li cha­ku­la, ali­swim kwa usta­di laki­ni kwa fujo kote kwe­nye bwa­wa la maji, akie­pu­ka tu mae­neo amba­po cha­ku­la kili­ku­wa kina­zin­ga­tia. Hata baa­da ya masaa mata­tu tan­gu tukio hilo, siku­mu­ona aki­ji­fi­cha, aki­wa mgonj­wa, au aki­ka­ri­bia kufa. Laki­ni usi­ku uka­fu­ata, na kama nili­vy­o­ta­ra­jia, asu­bu­hi ali­ku­wa amek­wis­ha. Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­go red fin ni aina ya spis­hi Copa­dic­hro­mis bor­le­yi. Red fin ina­ma­a­nis­ha aina za mape­zi nyekun­du. Wana­one­ka­na kuwa ran­gi ya machun­gwa au man­ja­no. Nina­re­ko­di aina hizi: Cobue, Gold Fin, Kadan­go, Kadan­go Red Fin, Kiron­do, Nama­len­ji, Che­mwe­zi Rocks, Chi­mwa­la­ni Reef, Mara Point, Pombo Rocks, Chi­lu­cha, Chi­ny­amwe­zi, Chi­ny­ank­wa­zi, Cro­co­di­le Rocks, Fort Magu­ire, Kan­de Island, Lin­gan­ja­la Reef, Lun­du, Mai­son Reef, Makon­de, Mara Rocks, Mben­ji Island, Mdo­ka, Mpan­ga, Mpan­di­ku­cha, Msi­sis, Mum­bo Island, Nama­len­je, Nkhun­gu Reef, Otter Island, Tai­wan Reef, Tum­bi Point, Undu Point, Zim­ba­we Rocks, Nte­ke­te, Yel­low Fin.


Odka­zy


Copadichromis borleyi Kadango Red Fin, female

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Labeotropheus trewavasae

Hits: 9064

Oby­va­teľ jaze­ra Mala­wi, pat­ria­ca medzi cich­li­dy. Veľ­mi inten­zív­ne požie­ra ria­sy, aj zo skla. Má napo­kon k tomu jas­ne pris­pô­so­be­né ústa. Dokon­ca čas­to aj zo skla. Musím kon­šta­to­vať, že sa sprá­va ako tzv. pre­džie­rač – vďa­ka nemu aj iné dru­hy inten­zív­nej­šie obžie­ra­jú ria­sy. Z hľa­dis­ka kon­flik­tov k ostat­ným dru­hom sú róz­ky nor­mál­ne. Nepria­te­ľov si nevyt­vá­ra­jú. Vyža­du­je veľa rast­lin­nej potra­vy. V čase, keď som mal dve samič­ky bez sam­ca v jed­nom akvá­riu, po dosť dlhej dobe sa bili ako dva­ja sam­ci, také veľ­ké soky­ne boli. Para­dox­ne, keď som k nim dodal sam­ca, kto­rý po čase doras­tal, ich riva­li­ta utí­cha­la, až cel­kom skon­či­la. Riva­li­ta samíc bola dosť veľ­ká. Rodo­vé meno tre­wa­va­sae je odvo­de­né od zná­mej brit­skej ichy­to­lo­gič­ky Ethe­lyn Tre­wa­va­sae. Druh bol prvý krát intro­du­ko­va­ný v roku 1964 (Riehl, 1982). For­ma oran­ge blotch” je u sam­cov veľ­mi zried­ka­vá (Elie­son).

Regis­tru­jem tie­to for­my Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome rock, jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, mar­ma­la­de cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo island, nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, rosa, thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.


Resi­dent of Lake Mala­wi, belo­n­ging to the cich­lids. He vora­ci­ous­ly devours algae, even from glass. Has cle­ar­ly adap­ted mouths for this pur­po­se. Even fre­qu­en­tly from glass. I must note that it beha­ves like a so-​called gra­zer – thanks to it, other spe­cies also inten­si­ve­ly feed on algae. In terms of con­flicts with other spe­cies, the horns are nor­mal. They do not cre­a­te ene­mies. Requ­ires a lot of plant-​based food. At a time when I had two fema­les wit­hout a male in one aqu­arium, after quite some time they fought like two males, they were such big rivals. Para­do­xi­cal­ly, when I added a male to them, who grew up over time, the­ir rival­ry sub­si­ded, until it com­ple­te­ly ended. Fema­le rival­ry was quite sig­ni­fi­cant. The gene­ric name tre­wa­va­sae is deri­ved from the famous Bri­tish icht­hy­o­lo­gist Ethe­lyn Tre­wa­va­sae. The spe­cies was first intro­du­ced in 1964 (Riehl, 1982). The oran­ge blotch” form is very rare in males (Elie­son).

I regis­ter the­se forms of Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome rock, jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, mar­ma­la­de cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo island, nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, rosa, thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.


Bewoh­ner des Mala­wi­se­es, der zu den Bunt­bars­chen gehört. Er frisst Algen sehr inten­siv, sogar vom Glas aus. Dafür hat er klar ange­pass­te Mäu­ler. Sogar oft vom Glas aus. Ich muss fests­tel­len, dass er sich wie ein soge­nann­ter Wei­de­gän­ger ver­hält – dank ihm fres­sen auch ande­re Arten inten­si­ver Algen. Kon­flik­te mit ande­ren Arten sind nor­mal für die Hör­ner. Sie schaf­fen kei­ne Fein­de. Benötigt viel pflanz­li­che Nahrung. Als ich ein­mal zwei Weib­chen ohne Männ­chen in einem Aqu­arium hat­te, kämpf­ten sie nach eini­ger Zeit wie zwei Männ­chen, sie waren so gro­ße Riva­len. Para­do­xer­we­i­se, als ich ihnen im Lau­fe der Zeit einen männ­li­chen Art­ge­nos­sen hin­zu­füg­te, beru­hig­te sich ihre Riva­li­tät, bis sie volls­tän­dig ende­te. Die Riva­li­tät der Weib­chen war ziem­lich bede­utend. Der Gat­tungs­na­me tre­wa­va­sae lei­tet sich von der berühm­ten bri­tis­chen Icht­hy­o­lo­gin Ethe­lyn Tre­wa­va­sae ab. Die Art wur­de ers­tmals 1964 ein­ge­fü­hrt (Riehl, 1982). Die Form Oran­ge Blotch” ist bei Männ­chen sehr sel­ten (Elie­son).

Ich regis­trie­re die­se For­men von Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b‑Morph, Gome Rock, Jum­bo, Hig­ga Reef, Chi­lum­ba, Man­da, Man­go, Mara Rocks, Mar­me­la­den­kat­ze, Mar­me­la­den­kat­ze Pombo Rocks, Mpan­ga, Mum­bo Island, Nakat­hen­ga, o‑Morph, ob-​Morph, Opal, Pon­ta Mes­su­li, Rot, Rosa, Thum­bi West, Tun­du Rocks, Blau-​Fleck, Orange-Fleck.


Mka­zi wa Ziwa Mala­wi, ana­y­es­ta­hi­li kuwa kati ya cich­lids. Hula mwa­ni kwa hamu sana, hata kuto­ka kwa kioo. Ana mido­mo ili­y­o­ba­di­li­ka wazi kwa mad­hu­mu­ni haya. Hata mara kwa mara kuto­ka kwa kioo. Lazi­ma nise­me kwam­ba ina­ji­to­ke­za kama mchun­ga ana­y­eju­li­ka­na – shuk­ra­ni kwa­ke, spis­hi nyin­gi­ne pia zina mlo mka­li wa mwa­ni. Kuhu­sia­na na mizo­zo na spis­hi zin­gi­ne, pem­be ni za kawai­da. Hawaum­bi maa­dui. Ina­hi­ta­ji cha­ku­la kin­gi cha mimea. Waka­ti nili­po­ku­wa na waki­ke wawi­li bila dume kati­ka tan­gi moja, baa­da ya muda mre­fu wali­pi­ga­na kama wanau­me wawi­li, wali­ku­wa wapin­za­ni wakub­wa sana. Kwa kus­han­ga­za, nili­po­on­ge­za dume kwao, amba­ye ali­kua waka­ti una­en­de­lea, uha­sa­ma wao uli­pun­gua, hadi uli­po­ma­li­zi­ka kabi­sa. Uha­sa­ma wa kike uli­ku­wa muhi­mu sana. Jina la jena­si tre­wa­va­sae lina­to­ka­na na icht­hy­o­lo­gist maa­ru­fu wa Uin­ge­re­za Ethe­lyn Tre­wa­va­sae. Spis­hi ili­let­wa kwa mara ya kwan­za mwa­ka wa 1964 (Riehl, 1982). Aina ya blotch ya machun­gwa” ni nad­ra sana kwa wanau­me (Elie­son).

Nina­re­ko­di aina hizi za Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae: b morph, gome rock, jum­bo, hig­ga reef, chi­lum­ba, man­da, man­go, mara rocks, mar­ma­la­de cat, mar­ma­la­de cat pombo rocks, mpan­ga, mum­bo island, nakat­hen­ga, o morph, ob morph, opal, pon­ta mes­su­li, red, rosa, thum­bi west, tun­du rocks, blue-​blotch, oran­ge blotch.


Lite­ra­tú­ra

Riehl, Dr. Rudi­ger and Hans A. Baen­sch, 1982: Baen­sch Aqu­arium Atlas. Mergus-​Verlag, Germany.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Formosky Heterandria formosa

Hits: 7505

For­mos­ky Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859 divo­kým dru­hom živo­ro­diek. Ich pôvod je Flo­ri­da, Juž­ná Karo­lí­na, Sever­ná Karo­lí­na, Geor­gia (Lito­mis­ký). Sú veľ­mi malých roz­me­rov, vyzna­ču­jú sa super­fe­tá­ci­ou. To zna­me­ná, že rodia mla­dé po malých dáv­kach, jed­no – dve za deň. Lito­mis­ký uvá­dza, že Hete­ran­dria for­mo­sa je naj­men­ší sta­vo­vec, kto­rí rodí živé mlá­ďa­tá. Roman Sla­boch spo­mí­na vo svo­jom člán­ku for­mos­ky, kto­ré sa vyzna­čo­va­li iným sfar­be­ním ako bež­ne cho­va­né akvá­ri­ové for­my. Ich kres­ba je nevý­raz­ná, na svet­lej­šom pod­kla­de. Uvá­dza, že u namno­že­ných mlá­ďat sa vyskyt­li xant­ho­ric­ké jedin­ce, kto­ré boli lep­šie sta­va­né, menej vitál­ne a krátkoveké.


The Least Kil­li­fish (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) is a wild spe­cies of live­be­a­rers. Its ori­gin is Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). They are very small in size and are cha­rac­te­ri­zed by super­fe­ta­ti­on. This means that they give birth to young in small doses, one or two a day. Lito­mis­ky sta­tes that Hete­ran­dria for­mo­sa is the smal­lest ver­teb­ra­te that gives birth to live offs­pring. Roman Sla­boch men­ti­ons in his artic­le the Least Kil­li­fish, which had a dif­fe­rent colo­ra­ti­on than com­mon­ly kept aqu­arium forms. The­ir pat­tern is indis­tinct on a ligh­ter backg­round. He notes that among the bred offs­pring, xant­ho­ric indi­vi­du­als occur­red, which were bet­ter built, less vital, and short-lived.


Die For­mos­kys (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) sind eine wil­de Art lebend­ge­bä­ren­der Fis­che. Ihr Urs­prung liegt in Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). Sie sind sehr kle­in und zeich­nen sich durch Super­fe­ta­ti­on aus. Das bede­utet, dass sie ihre Jun­gen in kle­i­nen Dosen gebä­ren, ein oder zwei pro Tag. Lito­mis­ky gibt an, dass Hete­ran­dria for­mo­sa das kle­ins­te Wir­bel­tier ist, das leben­de Nach­kom­men gebärt. Roman Sla­boch erwähnt in sei­nem Arti­kel die For­mos­kys, die sich durch eine ande­re Fär­bung als übli­cher­we­i­se in Aqu­arien gehal­te­ne For­men aus­ze­ich­ne­ten. Ihr Mus­ter ist auf einem hel­le­ren Hin­ter­grund unde­ut­lich. Er bemer­kt, dass bei den gezüch­te­ten Nach­kom­men xant­ho­ris­che Indi­vi­du­en auft­ra­ten, die bes­ser gebaut, weni­ger vital und kurz­le­bi­ger waren.


Odka­zy

Heterandria formosa

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Labyrintky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Trichogaster trichopterus

Hits: 6652

Druh pat­ria­ci medzi laby­rint­ky. Syno­ny­má: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. Pôvod­né roz­ší­re­nie je: Thaj­sko, Mjan­mar­sko, Kam­bo­dža, Laos, Malaj­zia, Sin­ga­pur, Viet­nam, Indo­né­zia, pro­vin­cia Yun­nan v Číne. Jeho slo­ven­ský rodo­vý názov je gura­ma, čo je dosť zavá­dza­jú­ce, pre­to­že ten­to názov je adek­vát­ny pre iné taxó­ny. Ich chov, aj odchov je pomer­ne jed­no­du­chý. Kla­die rela­tív­ne veľ­ké množ­stvo ikier, z kto­rých sa liah­ne malý poter. Regis­tru­jem tie­to for­my: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


Spe­cies belo­n­ging to the laby­rinth fish. Syno­nyms: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. Its nati­ve dis­tri­bu­ti­on inc­lu­des Thai­land, Myan­mar, Cam­bo­dia, Laos, Mala­y­sia, Sin­ga­po­re, Viet­nam, Indo­ne­sia, and the Yun­nan pro­vin­ce in Chi­na. In English, it is com­mon­ly refer­red to as gou­ra­mi, which can be mis­le­a­ding as this name is also used for other taxa. They are rela­ti­ve­ly easy to keep and bre­ed. They lay a rela­ti­ve­ly lar­ge num­ber of eggs, from which small fry hatch. I regis­ter the­se forms: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


Art, die zu den Laby­rinth­fis­chen gehört. Syno­ny­me: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. Ihr urs­prün­gli­ches Verb­re­i­tungs­ge­biet umfasst Thai­land, Myan­mar, Kam­bods­cha, Laos, Mala­y­sia, Sin­ga­pur, Viet­nam, Indo­ne­sien und die Pro­vinz Yun­nan in Chi­na. Ihr deuts­cher Gat­tungs­na­me ist Gura­mi, was ziem­lich irre­füh­rend ist, da die­ser Name auch für ande­re Taxa ver­wen­det wird. Ihre Hal­tung und Zucht ist rela­tiv ein­fach. Sie legen eine rela­tiv gro­ße Anzahl von Eiern, aus denen kle­i­ne Jung­fis­che sch­lüp­fen. Ich regis­trie­re die­se For­men: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


สปีชีส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของปลาลาบีรินธ์ Syno­nyms: Lab­rus tri­chop­te­rus, Tri­cho­po­dus tri­chop­te­rus, Tri­cho­pus sepat, Osph­ro­ne­mus sia­men­sis, Osph­ro­ne­mus tri­chop­te­rus, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. koel­re­ute­ri, Osp­hro­me­nus tri­chop­te­rus var. can­to­ris, Tri­cho­pus sia­men­sis, Tri­cho­pus can­to­ris, Tri­cho­po­dus macu­la­tus, Osph­ro­ne­mus sai­go­nen­sis, Osp­hro­me­nus insu­la­tus. มีการกระจายทั่วไปในประเทศไทย, เมียนมา, กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และจังหวัดยูนนานในประเทศจีน. ชื่อสกุลในภาษาไทยคือ กรูรามีความสับสนอยู่เพราะมีการใช้ชื่อนี้สำหรับสปีชีอื่น.การเลี้ยงและการผสมพันธุ์ของพวกเขาเป็นไปได้ง่าย.พวกเขาวางไข่จำนวนมากๆ, ทำให้ตัวอ่อนเลี้ยงจำนวนมาก. ฉันลงทะเบียนรูปแบบเหล่านี้: sumat­ra­nus, Gold, sumat­ra­nus Gold, Cosby.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2004, 2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Tropheus moorii

Hits: 7116

Trop­he­us moorii Bou­len­ger, 1898. Doras­tá do 14.5 cm, doží­va sa pod­ľa Fish­Ba­se 10 rokov. Druh pat­ria­ci medzi afric­ké cich­li­dy, navy­še je to ende­mit jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Veľ­mi podob­ný druh ako Trop­he­us dubo­isi. Trop­he­us moorii sa vyzna­ču­je sa veľ­kou roz­ma­ni­tos­ťou foriem. Je zná­my svo­jou pes­trú fareb­nos­ťou a uni­kát­ny­mi vzor­mi. Sam­ce sú čas­to výraz­nej­šie sfar­be­né ako samič­ky. Majú aktív­nu pova­hu a vyzna­ču­jú sa teri­to­riál­nym sprá­va­ním. Sú pomer­ne žra­vé a upred­nost­ňu­jú výživ­né krmi­vá, kto­ré obsa­hu­jú rôz­ne dru­hy bez­sta­vov­cov a hmyzu.

Má množ­stvo foriem, napr.: Chai­ti­ka, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Kasa­bae, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Rain­bow, Chi­lam­bo Yel­low Rain­bow, Chim­ba, Chi­pim­bi, Chi­wi­na Red, Fulwe Rocks, Gol­den Kazum­ba, Gom­be, Hin­de, Ilan­gi, Ilan­gi Yel­low Real, Isan­ga OB, Kache­se, Kaku, Kaku Zambian Blue Rain­bow, Kala, Kala Bay Gre­en, Kala Island Yel­low, Kalam­bo, Kalam­bo Lemon, Kalam­bo Goldf­leck, Kalam­bo OB, Kalam­bo Wasp, Kalamb­we, Kalamb­we Bright Red, Kalib­we, Kalib­we Gre­en Rain­bow, Kamb­wim­ba, Kamb­wim­ba OB, Kano­ni, Kan­ta­lam­ba, Kan­ta­lam­ba Rain­bow, Kapam­pa, Kape­re, Kape­re Red Rain­bow, Kasa­ba, Kasa­ge­ri, Kasa­ka­la­we, Kasan­ga, Kasan­ga Red Rain­bow, Kati­li, Katon­ga, Kato­to Red Dor­sal, Kazum­ba, Kib­we­sa, Kiku, Kisam­ba­la, Kus­han­ga­za, Linan­gu, Linan­gu Yel­low, Livua, Livua Blo­od­chin, Lon­go­la Suns­pot, Lufu­bu, Lupo­ta, Lusin­gu, Mala­sa, Masan­sa, Mbi­ta, Mbi­ta Lemon Spot, Moba, Moli­ro, Moli­ro Red, Molwe, Mpu­lun­gu, Mto­si, Mura­go, Mura­go Lusin­gu, Musan­ga, Muton­dwe, Muton­dwe Zit­ro­nen, Muzi, Muzi Cher­ry Rain­bow, Muzi Blue Bla­zed Red Rain­bow, Muzum­ba, Mwe­ra­zi, Mwe­ra­zi Bwa­sa, Mwe­ra­zi Whi­te Limes­pot, Mzwe­ma, Naman­si, Nan­gu, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Nan­gu Kabe­y­eye, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Ndo­le, Ndo­le Red, Ndo­le Red Flu­ores­cent, Nkam­ba Bay, Nkon­de, Nkon­de Yel­low, Nun­do Head, Sab­we, Sama­zi, Sama­zi Red Rain­bow, Sum­bu, Sum­bu Green-​Red, Sum­bu Grun­ro­ter, Temb­we, Temb­we Deux, Upo­ta, Wam­pem­be, Zongwe.


Trop­he­us moorii Bou­len­ger, 1898. Rea­ching a size of up to 14.5 cm and with a lifes­pan of around 10 years accor­ding to Fish­Ba­se, this spe­cies belo­ngs to Afri­can cich­lids and is an ende­mic inha­bi­tant of Lake Tan­ga­ny­i­ka. Simi­lar to Trop­he­us dubo­isi, Trop­he­us moorii is reno­wned for its remar­kab­le diver­si­ty of forms. It is dis­tin­gu­is­hed by its vib­rant colo­ra­ti­on and uni­que pat­terns, with males often exhi­bi­ting more vivid colors than fema­les. Posses­sing an acti­ve natu­re and ter­ri­to­rial beha­vi­or, the­se cich­lids pre­fer nut­ri­ti­ous diets con­tai­ning vari­ous inver­teb­ra­tes and insects.

This spe­cies boasts nume­rous forms, inc­lu­ding Chai­ti­ka, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Kasa­bae, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Rain­bow, Chi­lam­bo Yel­low Rain­bow, Chim­ba, Chi­pim­bi, Chi­wi­na Red, Fulwe Rocks, Gol­den Kazum­ba, Gom­be, Hin­de, Ilan­gi, Ilan­gi Yel­low Real, Isan­ga OB, Kache­se, Kaku, Kaku Zambian Blue Rain­bow, Kala, Kala Bay Gre­en, Kala Island Yel­low, Kalam­bo, Kalam­bo Lemon, Kalam­bo Goldf­leck, Kalam­bo OB, Kalam­bo Wasp, Kalamb­we, Kalamb­we Bright Red, Kalib­we, Kalib­we Gre­en Rain­bow, Kamb­wim­ba, Kamb­wim­ba OB, Kano­ni, Kan­ta­lam­ba, Kan­ta­lam­ba Rain­bow, Kapam­pa, Kape­re, Kape­re Red Rain­bow, Kasa­ba, Kasa­ge­ri, Kasa­ka­la­we, Kasan­ga, Kasan­ga Red Rain­bow, Kati­li, Katon­ga, Kato­to Red Dor­sal, Kazum­ba, Kib­we­sa, Kiku, Kisam­ba­la, Kus­han­ga­za, Linan­gu, Linan­gu Yel­low, Livua, Livua Blo­od­chin, Lon­go­la Suns­pot, Lufu­bu, Lupo­ta, Lusin­gu, Mala­sa, Masan­sa, Mbi­ta, Mbi­ta Lemon Spot, Moba, Moli­ro, Moli­ro Red, Molwe, Mpu­lun­gu, Mto­si, Mura­go, Mura­go Lusin­gu, Musan­ga, Muton­dwe, Muton­dwe Zit­ro­nen, Muzi, Muzi Cher­ry Rain­bow, Muzi Blue Bla­zed Red Rain­bow, Muzum­ba, Mwe­ra­zi, Mwe­ra­zi Bwa­sa, Mwe­ra­zi Whi­te Limes­pot, Mzwe­ma, Naman­si, Nan­gu, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Nan­gu Kabe­y­eye, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Ndo­le, Ndo­le Red, Ndo­le Red Flu­ores­cent, Nkam­ba Bay, Nkon­de, Nkon­de Yel­low, Nun­do Head, Sab­we, Sama­zi, Sama­zi Red Rain­bow, Sum­bu, Sum­bu Green-​Red, Sum­bu Grun­ro­ter, Temb­we, Temb­we Deux, Upo­ta, Wam­pem­be, Zongwe.


Trop­he­us moorii Bou­len­ger, 1898. Mit einer Größe von bis zu 14,5 cm und einer Leben­ser­war­tung von etwa 10 Jah­ren laut Fish­Ba­se gehört die­se Art zu den afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen und ist ein ende­mis­cher Bewoh­ner des Tan­gan­ji­ka­se­es. Ähn­lich wie Trop­he­us dubo­isi ist Trop­he­us moorii bekannt für sei­ne bemer­ken­swer­te Viel­falt an For­men. Sie zeich­net sich durch ihre leben­di­ge Fär­bung und ein­zi­gar­ti­gen Mus­ter aus, wobei Männ­chen oft leb­haf­te­re Far­ben als Weib­chen aufwe­i­sen. Mit ihrer akti­ven Natur und ter­ri­to­ria­lem Ver­hal­ten bevor­zu­gen die­se Bunt­bars­che nahr­haf­te Diä­ten, die vers­chie­de­ne Wir­bel­lo­se und Insek­ten enthalten.

Die­se Art weist zahl­re­i­che For­men auf, darun­ter Chai­ti­ka, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Kasa­bae, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Rain­bow, Chi­lam­bo Yel­low Rain­bow, Chim­ba, Chi­pim­bi, Chi­wi­na Red, Fulwe Rocks, Gol­den Kazum­ba, Gom­be, Hin­de, Ilan­gi, Ilan­gi Yel­low Real, Isan­ga OB, Kache­se, Kaku, Kaku Zambian Blue Rain­bow, Kala, Kala Bay Gre­en, Kala Island Yel­low, Kalam­bo, Kalam­bo Lemon, Kalam­bo Goldf­leck, Kalam­bo OB, Kalam­bo Wasp, Kalamb­we, Kalamb­we Bright Red, Kalib­we, Kalib­we Gre­en Rain­bow, Kamb­wim­ba, Kamb­wim­ba OB, Kano­ni, Kan­ta­lam­ba, Kan­ta­lam­ba Rain­bow, Kapam­pa, Kape­re, Kape­re Red Rain­bow, Kasa­ba, Kasa­ge­ri, Kasa­ka­la­we, Kasan­ga, Kasan­ga Red Rain­bow, Kati­li, Katon­ga, Kato­to Red Dor­sal, Kazum­ba, Kib­we­sa, Kiku, Kisam­ba­la, Kus­han­ga­za, Linan­gu, Linan­gu Yel­low, Livua, Livua Blo­od­chin, Lon­go­la Suns­pot, Lufu­bu, Lupo­ta, Lusin­gu, Mala­sa, Masan­sa, Mbi­ta, Mbi­ta Lemon Spot, Moba, Moli­ro, Moli­ro Red, Molwe, Mpu­lun­gu, Mto­si, Mura­go, Mura­go Lusin­gu, Musan­ga, Muton­dwe, Muton­dwe Zit­ro­nen, Muzi, Muzi Cher­ry Rain­bow, Muzi Blue Bla­zed Red Rain­bow, Muzum­ba, Mwe­ra­zi, Mwe­ra­zi Bwa­sa, Mwe­ra­zi Whi­te Limes­pot, Mzwe­ma, Naman­si, Nan­gu, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Nan­gu Kabe­y­eye, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Ndo­le, Ndo­le Red, Ndo­le Red Flu­ores­cent, Nkam­ba Bay, Nkon­de, Nkon­de Yel­low, Nun­do Head, Sab­we, Sama­zi, Sama­zi Red Rain­bow, Sum­bu, Sum­bu Green-​Red, Sum­bu Grun­ro­ter, Temb­we, Temb­we Deux, Upo­ta, Wam­pem­be, Zongwe.


Trop­he­us moorii Bou­len­ger, 1898. Ina­kua hadi ure­fu wa 14.5 cm na ina umri wa kari­bu mia­ka 10 kulin­ga­na na Fish­Ba­se, spis­hi­hii ina­an­gu­kia kati­ka fami­lia ya vibo­ko wa Afri­ka na ni mka­a­ji wa kipe­kee wa Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Kama Trop­he­us dubo­isi, Trop­he­us moorii ana­ju­li­ka­na kwa win­gi wake wa sura. Ina­ji­tam­bu­lis­ha kwa ran­gi zake za kuvu­tia na mcho­ro wake wa pekee, huku wanau­me waki­wa na ran­gi zenye kivu­to zai­di kuli­ko wana­wa­ke. Waki­wa na tabia ya kuwa na shug­hu­li nyin­gi na uten­da­ji wa eneo, vibo­ko hawa wana­pen­de­lea lis­he taji­ri ina­y­o­ju­mu­is­ha wany­ama wa kuto­tam­bu­li­ka na wadu­du mbalimbali.

Spis­hi hii ina­ji­vu­nia aina nyin­gi, iki­wa ni pamo­ja na Chai­ti­ka, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Kasa­bae, Chai­ti­ka Blue Rain­bow, Chai­ti­ka Rain­bow, Chi­lam­bo Yel­low Rain­bow, Chim­ba, Chi­pim­bi, Chi­wi­na Red, Fulwe Rocks, Gol­den Kazum­ba, Gom­be, Hin­de, Ilan­gi, Ilan­gi Yel­low Real, Isan­ga OB, Kache­se, Kaku, Kaku Zambian Blue Rain­bow, Kala, Kala Bay Gre­en, Kala Island Yel­low, Kalam­bo, Kalam­bo Lemon, Kalam­bo Goldf­leck, Kalam­bo OB, Kalam­bo Wasp, Kalamb­we, Kalamb­we Bright Red, Kalib­we, Kalib­we Gre­en Rain­bow, Kamb­wim­ba, Kamb­wim­ba OB, Kano­ni, Kan­ta­lam­ba, Kan­ta­lam­ba Rain­bow, Kapam­pa, Kape­re, Kape­re Red Rain­bow, Kasa­ba, Kasa­ge­ri, Kasa­ka­la­we, Kasan­ga, Kasan­ga Red Rain­bow, Kati­li, Katon­ga, Kato­to Red Dor­sal, Kazum­ba, Kib­we­sa, Kiku, Kisam­ba­la, Kus­han­ga­za, Linan­gu, Linan­gu Yel­low, Livua, Livua Blo­od­chin, Lon­go­la Suns­pot, Lufu­bu, Lupo­ta, Lusin­gu, Mala­sa, Masan­sa, Mbi­ta, Mbi­ta Lemon Spot, Moba, Moli­ro, Moli­ro Red, Molwe, Mpu­lun­gu, Mto­si, Mura­go, Mura­go Lusin­gu, Musan­ga, Muton­dwe, Muton­dwe Zit­ro­nen, Muzi, Muzi Cher­ry Rain­bow, Muzi Blue Bla­zed Red Rain­bow, Muzum­ba, Mwe­ra­zi, Mwe­ra­zi Bwa­sa, Mwe­ra­zi Whi­te Limes­pot, Mzwe­ma, Naman­si, Nan­gu, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Nan­gu Kabe­y­eye, Nan­gu Yel­low Rain­bow, Ndo­le, Ndo­le Red, Ndo­le Red Flu­ores­cent, Nkam­ba Bay, Nkon­de, Nkon­de Yel­low, Nun­do Head, Sab­we, Sama­zi, Sama­zi Red Rain­bow, Sum­bu, Sum­bu Green-​Red, Sum­bu Grun­ro­ter, Temb­we, Temb­we Deux, Upo­ta, Wam­pem­be, Zongwe.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post