2009, Časová línia, Krajina, Myjavské obce, Obce, Slovenské obce

Vaďovce – obec sporu ?

Hits: 2701

Vaďov­ce je obec na Myja­ve. Vaďov­ce sú spo­mí­na­né v roku 1392 v daro­va­cej lis­ti­ne krá­ľa Žig­mun­da (Infor­mač­ná tabu­ľa). V tej­to lis­ti­ne je obec pod náz­vom Wath (Var­sík). V roku 1414 sa obec v iných pra­me­ňoch udá­va ako Wado­wich. Iné neskor­šie náz­vy: Wado­wych, Wagy­ouch, Wadocz, Vagy­ocz, Wagy­o­wetz, Vagy­ovc­ze, Wagy­ócz, Vagy­ócz, Wado­wce, Vagy­óc (Milan Orlich). Rímsko-​katolícky kos­tol svä­té­ho Micha­la posta­vi­li v rokoch 1424 – 1427 (Infor­mač­ná tabu­ľa). Pod­ľa Var­sí­ka je názov obce odvo­de­ná o slo­van­ské­ho vad, kto­ré zna­me­ná spor. V rokoch 1784 – 1787 mala obec 114 domov, v kto­rých žilo 857 oby­va­te­ľov (Milan Orlich). Obec leží na dol­ných sva­hoch medzi Bie­ly­mi Kar­pat­mi a sever­ný­mi výbež­ka­mi Malých Kar­pát. Pat­rí do oblas­ti s mier­ny­mi zima­mi, ale údol­nej mra­zo­vej doli­ne (vadov​ce​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Myjava, Myjavské obce, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce

Luskovica

Hits: 2480

Lus­ko­vi­ca je časť Kraj­né­ho. Leží medzi Kraj­nýmJab­lon­kou. Žije tu len 36 oby­va­te­ľov v 23 trva­lo obý­va­ných domoch (zskraj​ne​.sk). Na neďa­le­kej Mate­jov­skej prieh­ra­de žijú kači­ce, labu­te, potáp­ky. V lete a začiat­kom jese­ne sa v oko­lí dajú nájsť voňa­vé hubybylin­ky. Z húb naj­mä májov­ky, str­muľ­ky, bed­le, mas­lia­ky a suchoh­rí­by (zskraj​ne​.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Myjava, Myjavské obce, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce

Krajné Ošmek

Hits: 3402

Ošmek je časť Kraj­né­ho.

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2010, Časová línia, Krajina, Myjava, Myjavské obce, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce

Višňové – kraj pod Čachtickým hradom

Hits: 3278

Viš­ňo­vé je dedi­na, kto­rá leží pod Čach­tic­kým hra­dom. Hrad je vidi­teľ­ný prak­tic­ky z celej obce, ces­ta hore naň sa dá zvlád­nuť za trid­sať minút. Obec je zná­ma od roku 1392 (Zdroj: Infor­mač­ná tabu­ľa). V roku 1392 sa obec spo­mí­na ako Bys­new. Neskor­šie ako Wis­ny­o­we, Vis­no­ve, Vis­nyó, Alsó­vis­nyó. V roku 1715 tu žilo 21 domác­nos­tí, v roku 1787 tu bolo 58 domov a už 403 oby­va­te­ľov (obec​vis​no​ve​.sk). V obci sa nachá­dza zvo­ni­ca z roku 1899, v oko­lí zatiaľ verej­nos­ti neprí­stup­ná jas­ky­ňa (Zdroj: Infor­mač­ná tabu­ľa). Obec dosta­la meno vraj od divej viš­ne. Dru­hý pred­po­klad je od slo­va “viš­šie” (obec​vis​no​ve​.sk). K 31.12.2005 mala obec 186 oby­va­te­ľov (obec​vis​no​ve​.sk). Nad obcou Viš­ňo­vé je Čach­tic­ký hrad. Naj­rých­lej­šia ces­ta k nemu je prá­ve z Viš­ňo­vé­ho, napo­kon na foto­gra­fiách je vid­no na kop­ci zrú­ca­ni­nu hradu.

Use Facebook to Comment on this Post