2006, 2006-2010, Akvaristika, Časová línia, Inštitúcie

Obří akvárium v Hradci Královom

Hits: 10681

V Hrad­ci Krá­lo­vom sa nachá­dza nádrž o obje­me ak ma pamäť nekla­me 130 000 lit­rov. V nej sa nachá­dza­jú rôz­ne dru­hy rýb, naj­mä ame­ric­ké cich­li­dy. V rám­ci expo­zí­cie som zhlia­dol aj vypre­pa­ro­va­né rôz­ne dru­hy rýb. Ďaku­jem Ravi­ol­ke a Pat­ro­xo­vi za poskyt­nu­té fotografie.


In Hra­dec Krá­lo­vé, the­re is a tank with a capa­ci­ty of, if my memo­ry ser­ves me right, 130,000 liters. It hou­ses vari­ous spe­cies of fish, espe­cial­ly Ame­ri­can cich­lids. As part of the exhi­bi­ti­on, I also obser­ved pre­ser­ved spe­ci­mens of vari­ous fish. Thanks to Ravi­ol­ka and Pat­rox for pro­vi­ding the photographs.


In Hra­dec Krá­lo­vé befin­det sich ein Tank mit einem Fas­sungs­ver­mögen von, wenn mich mei­ne Erin­ne­rung nicht trügt, 130.000 Litern. Darin leben vers­chie­de­ne Fis­char­ten, ins­be­son­de­re ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che. Im Rah­men der Auss­tel­lung sah ich auch prä­pa­rier­te Exem­pla­re vers­chie­de­ner Fis­char­ten. Vie­len Dank an Ravi­ol­ka und Pat­rox für die zur Ver­fügung ges­tell­ten Fotos.


W Hra­dec Krá­lo­vé znaj­du­je się zbi­or­nik o pojem­no­ści, jeśli pami­ęć mnie nie myli, 130 000 lit­rów. Znaj­du­ją się w nim różne gatun­ki ryb, zwłaszc­za ame­ry­ka­ńs­kie pie­lęg­ni­ce. W ramach wys­ta­wy zobac­zy­łem także pre­pa­ro­wa­ne różne gatun­ki ryb. Dzi­ęku­ję Ravi­ol­ce i Pat­ro­xo­wi za udos­tęp­ni­one fotografie.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post