Hits: 4579

Hra­dec Krá­lo­vé (nemec­ky Königg­rätz) Kle­ží na súto­ku Labe a Orli­ce. Žije tu asi 100 000 oby­va­te­ľov. V roku 995 sa sta­lo síd­lom knie­ža­ťa za vlá­dy Pře­mys­lov­cov (wiki​pe​dia​.cz). V 2. polo­vi­ci 13. sto­ro­čia mes­to kolo­ni­zo­va­li nemci (Wirth, Tichý). V 13. sto­ro­čí sa stal slo­bod­ným krá­ľov­ským mes­tom. V roku 1567 tu bolo 780 domov. V roku 1864 vznik­la sve­to­zná­ma tová­reň na pia­na Anto­nín Pet­rof. V 80-​tych rokoch 19. sto­ro­čia bolo posta­ve­né Klic­pe­ro­ve divad­lo (wiki​pe​dia​.cz).

Hra­dec Krá­lo­vé sa nachá­dza na seve­ro­vý­cho­de Čes­ka, pri­bliž­ne 100 kilo­met­rov východ­ne od Pra­hy. Je význam­ným mest­ským cen­trom. Veľ­mi výraz­nou črtou je archi­tek­tú­ra. Mes­to je domo­vom via­ce­rých gotic­kých a baro­ko­vých sta­vieb, napr. Kated­rá­la svä­té­ho Ducha a aj his­to­ric­kej rad­ni­ce. Námes­tie Vel­ké náměs­tí pôso­bí ako srd­ce mes­ta. Hra­dec Krá­lo­vé je aj kul­túr­nym cen­trom, koná sa tu Let­ná fil­mo­vá ško­la a Medzi­ná­rod­ný fes­ti­val báb­ko­vé­ho divad­la. Nachá­dza­jú sa tu krás­ne par­ky a záh­ra­dy, napr. park Zahra­da na Valech, park Let­ní lázně.

Odka­zy


Hra­dec Krá­lo­vé (Ger­man: Königg­rätz) is situ­ated at the con­flu­en­ce of the Elbe and Orli­ce rivers. App­ro­xi­ma­te­ly 100,000 peop­le resi­de here. In 995, it beca­me the resi­den­ce of a prin­ce during the rule of the Pře­mys­lid dynas­ty (wiki​pe​dia​.cz). In the second half of the 13th cen­tu­ry, the city was colo­ni­zed by Ger­mans (Wirth, Tichý). In the 13th cen­tu­ry, it gai­ned sta­tus as a free roy­al city. In 1567, the­re were 780 hou­ses in the city. The world-​famous pia­no fac­to­ry Anto­nín Pet­rof was estab­lis­hed in 1864. In the 1880s, the Klic­pe­ra The­at­re was built (wiki​pe​dia​.cz).

Hra­dec Krá­lo­vé is loca­ted in the nort­he­ast of the Czech Repub­lic, app­ro­xi­ma­te­ly 100 kilo­me­ters east of Pra­gue. It is a sig­ni­fi­cant urban cen­ter with a dis­tinc­ti­ve fea­tu­re being its archi­tec­tu­re. The city is home to seve­ral Got­hic and Baro­que buil­dings, such as the Cat­hed­ral of the Holy Spi­rit and the his­to­ri­cal town hall. Vel­ké náměs­tí Squ­are acts as the heart of the city. Hra­dec Krá­lo­vé is also a cul­tu­ral hub, hos­ting events like the Sum­mer Film Scho­ol and the Inter­na­ti­onal Fes­ti­val of Pup­pet The­at­re. Beau­ti­ful parks and gar­dens, such as Zahra­da na Valech Park and Let­ní láz­ně Park, can be found here.


Hra­dec Krá­lo­vé (deutsch Königg­rätz) liegt an der Mün­dung der Elbe und Orli­ce. Etwa 100.000 Men­schen leben hier. Im Jahr 995 wur­de es unter der Herrs­chaft der Pře­mys­li­den zum Sitz des Fürs­ten (wiki​pe​dia​.cz). In der zwe­i­ten Hälf­te des 13. Jahr­hun­derts wur­de die Stadt von Deuts­chen kolo­ni­siert (Wirth, Tichý). Im 13. Jahr­hun­dert wur­de es zu einer fre­ien könig­li­chen Stadt. Im Jahr 1567 gab es hier 780 Häu­ser. Im Jahr 1864 wur­de das welt­be­rühm­te Kla­vier­werk Anto­nín Pet­rof geg­rün­det. In den 1880er Jah­ren wur­de das Klicper-​Theater erbaut (wiki​pe​dia​.cz).

Hra­dec Krá­lo­vé befin­det sich im Nor­dos­ten Tsche­chiens, etwa 100 Kilo­me­ter öst­lich von Prag. Es ist ein bede­uten­des Stadt­zen­trum. Eine sehr mar­kan­te Eigen­schaft ist die Archi­tek­tur. Die Stadt beher­bergt meh­re­re gotis­che und baroc­ke Gebä­u­de, wie die Kat­hed­ra­le des Hei­li­gen Geis­tes und das his­to­ris­che Rat­haus. Der Vel­ké náměstí-​Platz fun­giert als Herzs­tück der Stadt. Hra­dec Krá­lo­vé ist auch ein kul­tu­rel­les Zen­trum, in dem Verans­tal­tun­gen wie die Som­mer­film­hochs­chu­le und das Inter­na­ti­ona­le Fes­ti­val des Pup­pent­he­a­ters statt­fin­den. Es gibt schöne Parks und Gär­ten wie den Zahra­da na Valech Park und den Let­ní láz­ně Park.


Use Facebook to Comment on this Post