Hudba, Talenty

American Idol – Superstar v USA

Hits: 7384

Rea­li­ta (zdroj Wiki a ďalšie)

Rok 1.2.3.
2002Kel­ly ClarksonJus­tin GuariniNikki McKib­bin
2003Ruben Stud­dardClay AikenKim­ber­ley Locke
2004Fan­ta­sia BarrinoDia­na DeGarmoJas­mi­ne Trias
2005Car­rie UnderwoodBo BiceVon­zell Solomon
2006Tay­lor HicksKat­ha­ri­ne McPheeElli­ott Yamin
2007Jor­din SparksBla­ke LewisMelin­da Doolittle
2008David CookDavid Archu­le­taSyes­ha Mercado
2009Kris AllenAdam Lam­bertDan­ny Gokey
2010Lee DeWy­zeCrys­tal BowersoxCasey James
2011Scot­ty McCreery
2012Phil­lip Phillips
2013Can­di­ce Glover

Rok 2004

Zau­ja­la Fan­ta­sia Bar­ri­no, Jen­ni­fer Hud­son, Dia­na Degar­mo, Geor­ge Huff

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Veda

Literatúra a literárne tipy

Hits: 17801

Dúfam, že uve­de­né infor­má­cie budú pre nie­ko­ho uži­toč­né. Čís­lo v zát­vor­ke za oblas­ťou zna­me­ná počet zázna­mov. Rade­nie je pod­ľa toh­to počtu. Nie všet­ky zázna­my sú kom­plet­né a správ­ne. Správ­ny zápis by mal byť: NÁZOV, AUTOR, ROK, VYDANIA, KDE SA NACHÁDZA PUBLIKÁCIA, VYDAVATEĽSTVO, MIESTO VYDANIA, VYDANIE, OBLASŤ. KĽÚČOVÉ SLOVÁ, ISBN, OBLASŤ, TYP. Nie­ke­dy mi chý­ba naj­mä pri časo­pi­soch vyda­va­teľ­stvo. U väč­ši­ny časo­pi­sov sa záznam začí­na rokom, pre­to­že nie­ke­dy som auto­ra neuvá­dzal ale­bo ak nie je zná­my, resp. jeho iden­ti­ta je pse­udo­nym, prí­pad­ne skratka.

Uspo­ria­da­nie je pod­ľa jed­not­li­vých oblas­tí, a ďal­šie čle­ne­nie je pod­ľa typu pub­li­ká­cie pod­ľa toho či ide o člá­nok, kni­hu, prí­ruč­ku, spra­vo­daj, zbor­ník, atlas, mapu, súbor apod. Pod hes­lom NEZNÁME sa skrý­va neiden­ti­fi­ko­va­ný typ pub­li­ká­cie. Pod hes­lom OSTATNÉ mys­lím iný, avšak zná­my typ pub­li­ká­cie. Počet zázna­mov v sku­toč­nos­ti a prí­stup­ných v jed­not­li­vých súbo­roch nemu­sí byť rov­na­ký. Je to spô­so­be­né odliš­ným prí­stu­pom pri spra­co­va­ní úda­jov. Dob­re to doku­men­tu­je reťa­zec “bio­ló­gia”. Nachá­dza sa totiž v zlo­že­ni­nách ako napr. evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ló­gia člo­ve­ka, eko­bi­oló­gia apod..

Lite­rár­ne tipy

 • Havel­ka Ondřej, Loren­co­vá Micha­e­la, 2006: Nahá Afri­ka, ISBN 80−204−1537−8, 90 strán
 • Neuman Saša – Reggae
 • Novel­li Luca – Eins­te­in a stro­je času
 • Kří­žo­vá Mar­ké­ta – Aztékové
 • Guter Josef – Boho­vé a sym­bo­ly sta­ré Číny
 • Lutov­ský Michal, Smej­tek Lubor a kolek­tív – Pra­věká Praha
 • Sej­ko­ra Jiří, Kou­řim­ský Jiří – Atlas mine­rá­lů Čes­ké a Slo­ven­ské republiky
 • Thom­son Gar­rett, Miss­ner Mars­hall – Aristoteles
 • Vybí­ral Zby­něk – Psy­cho­lo­gie komunikace
 • Seker­ka Vla­di­mír – Bota­ni­ka výtrus­ných rastlín
 • Leic­ko­vá Gwen­do­lyn – Mezo­po­tá­mie. Počát­ky měst
 • Beňuš­ko­vá Zuza­na a kolek­tív – Tra­dič­ná kul­tú­ra regi­ó­nov Slovenska
 • Hubert Andre­as – Emo­ci­onál­ní inte­li­gen­ce EQ
 • Sogjal-​Rinpočhe – Tibet­ská kni­ha o živo­tě a smrti
 • Jacq Chris­tian – Nefer­ti­ti a Achnaton
 • Ste­in­berg Dia­ne – Spinoza
 • Goetz Hans-​Werner – Život ve středověku
 • Kaku Michio – Eins­te­i­nův vesmír
 • Dun­gel Jan, Řehák Zde­něk – Atlas ryb, oboj­ži­vel­ní­ků a pla­zů Čes­ké a Slo­ven­ské republiky
 • Bai­gent M., Leigh R., Lin­coln H. – Pod­vod so zvit­ka­mi od Mŕt­ve­ho mora
 • Ašvag­hó­ša – Pří­běh Budd­ho­va života
 • Gis­sin­go­vá Věra, Ema­nu­e­lo­vá Muriel – Nicho­las Win­ton a zachrá­něná generace
 • Gal­lo Max – Cae­sar Imperátor
 • Vese­lov­ský Zde­něk – Eto­lo­gie. Bio­lo­gie cho­vá­ní zvířat
 • Mojdl Lubor – Encyk­lo­pe­die písem světa I.
 • Kele­man Stan­ley – Ana­to­mie emocí
 • Kolek­tív auto­rov – Pano­rá­ma slo­ven­skej lite­ra­tú­ry I. a II
 • Wong Eva – Taoismus
 • Hit­zel Fré­dé­ric – Osman­ská říše
 • Flegr Jaro­slav – Evo­luč­ní biologie
 • Wells Spen­cer – Adam a jeho rod
 • Col­lins Roger – Evro­pa rané­ho stře­do­věku 300‑1000
 • Bou­ček Jaro­slav – Saúd­ská Ará­bie – struč­ná his­to­rie států
 • Bar­tas Pavel – Rock & metal
 • Mojdl Lubor – Eti­opie – struč­ná his­to­rie států
 • Bar­ker Gra­e­me, Ras­mu­sen Tom – Etruskové
 • McLe­an Pen­ny – Nume­ro­lo­gie jmé­na. Tajem­ství písmen
 • Trig­ger B.G., Kemp B.J., O´Connor D., Llo­yd A.B. – Sta­ro­věký Egypt
 • Shi­rer Wil­liam L. – Vze­stup a pád Tře­tí říše
 • Ste­in­hübel Ján – Nit­rian­ske kniežatstvo
 • Man­fre­di Vale­rio Mas­si­mo – Ale­xan­der Veľ­ký – Doby­va­teľ III, Vešt­ba Amo­no­va II
 • Thom­son Gar­rett – Kant
 • Von­drák Jiří – Legen­dy folku & country
 • Páleš Emil – Ange­oló­gia dejín
 • Zett­ner­san Chian – Sta­rá čín­ská tajemství
 • Mel­vil­le Fran­cis – Kni­ha anjelov
 • Sch­röder Nico­laus – Sláv­ni fil­mo­ví režiséri
 • Sop­ko Július – Kro­ni­ka uhor­ských krá­ľov zva­ná Dubnická
 • Serc­zyk Wla­dys­law – Ivan IV. Hrozný
 • Rei­ter Micha­el A. – Cha­ris­ma. Jak ho obje­vit, roz­vi­nout a cíle­ně použít
 • Roger­son Bar­na­by – Pro­rok Muhammad
 • Kur­fürst Pave – Hudeb­ní nástroje
 • Bau­e­ro­vá Anna – Zla­tý věk Kel­tů v Čechách
 • Kee­nan Jere­my – V srd­ci Saha­ry. Ces­to­vá­ní s Tuaregy
 • Macho­vec Milan – Smysl lid­ské existence
 • Hošek Radi­slav – Nábo­žen­ství antic­ké­ho Řecka
 • Bureš Fran­ti­šek – Legen­dy a pří­běhy Mayů
 • Průcha Jan – Inter­kul­tur­ní psychologie
 • Sykes Bry­an – Sedm dcer Eviných
 • Iosep­hus Fla­vius – Vál­ka židov­ská I., II.
 • Scho­eps Hans Joachim – Deji­ny Pruska
 • Was­ser­ber­ger Igor – Feno­mé­ny súčas­né­ho jazzu
 • Bru­ho­vá Sta­ni­sla­va, Bruh Jiří – Krá­sy osy zla – Irán a Jemen
 • Ster­neck Mer­vyn – Deji­ny tem­plár­ske­ho rádu
 • McKen­zie Ste­ven – Kráľ Dávid
 • Zama­rov­ský Voj­tech – Boho­vé a krá­li sta­ré­ho Egypta
 • Ruko­pis oko­lo roku 1000 – Beowulf
 • Ohler Nor­bert – Ces­to­vá­ní ve středověku
 • Ohler Nor­bert – Umí­rá­ní a smrt ve středověku
 • Kol. – Ději­ny Ban­gla­dé­še, Bhú­tá­nu, Male­div, Nepá­lu, Pákis­tá­nu a Šrí Lanky
 • Kari­ka Jozef – Slo­van­ská magie
 • Hrč­ko­vá Naďa – Deji­ny hud­by I. Európ­sky stre­do­vek + CD
 • Dostá­lo­vá Růže­na – Byzant­ská vzdělanost
 • Gre­en­ber­ger Den­nis, Pades­ky Chris­ti­ne A. – Na emo­ce s rozumem
 • Sopo­li­ga Miro­slav – Ukra­jin­ci na Slovensku
 • Hor­vát­ho­vá Mar­ga­ré­ta – Nemci na Slovensku
 • Hamer Dean, Cope­land Peter – Geny a osobnost
 • Zama­rov­ský Voj­tech – Za tajom­stvom ríše Chetitov
 • Al-​Khalili Jim – Čer­né díry, čer­ví díry a stro­je času
 • Bog­dan Hen­ry – His­to­rie Habs­bur­ků. Sedm sto­le­tí rodu
 • Mrva Ivan – Slo­ven­sko ‑deji­ny v kocke
 • Kol. – Ději­ny Indie
 • Ver­don Jean – Vol­ný čas ve středověku

Use Facebook to Comment on this Post