Hits: 2591

Udr­žia­va­nie tep­lo­ty v miest­nos­ti pre tro­pic­kú akva­ris­ti­ku nie­ke­dy nesta­čí. Nej­de ani tak o nedos­ta­toč­nú tep­lo­tu ako o sta­bil­nú tep­lo­tu. Odpo­rú­čam cho­vať také dru­hy rýb, kto­rých tep­lot­né náro­ky na vodu sú rov­na­ké, ale­bo aspoň pri­bliž­né. Veľ­ké kolí­sa­nie tep­lo­ty nie je vhod­né. Via­ce­ro cho­va­te­ľov, mňa nevy­ní­ma­júc občas pou­ži­je čias­toč­ne zní­že­nie tep­lo­ty pri výme­ne vody – otu­žo­va­nie. Nie­kto­ré ryby, napr. pan­cier­níč­ky, kap­ro­zúb­ky, ale iste aj mno­hé iné táto sku­toč­nosť sti­mu­lu­je k roz­mno­žo­va­niu. Je to čias­toč­ná simu­lá­cia obdo­bia daž­ďov. Nie je nie­ke­dy na ško­du, ak tep­lo­ta vody kolí­še v roz­me­dzí 1 – 2°C pri strie­da­ní dňa s nocou. V drvi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov má sna­hu akva­ris­ta v našom mier­nom pás­me, tep­lo­tu vody zvý­šiť, ale­bo aspoň dodr­žať urči­tú tep­lo­tu, aby nekles­la pod ním sta­no­ve­nú hra­ni­cu. Na ten­to účel slú­žia ohrie­va­če. V prí­pa­de, ak potre­bu­je­me akvá­ri­um ochla­dzo­vať. V takom prí­pa­de sú finanč­né nákla­dy pro­fe­si­onál­ne­ho rie­še­nia už ove­ľa vyš­šie. Mož­no využiť napr. Pel­tie­ro­vé člán­ky. Pou­ži­tie ven­ti­lá­to­ra pred akvá­ri­um, doká­že čias­tko­vo zní­žiť tep­lo­tu len men­šie­ho akvária.

Ohrie­va­če súčas­nos­ti sa vyrá­ba­jú s ter­mos­ta­tom – čiže sú schop­né sa auto­ma­tic­ky vypí­nať po dosia­hnu­tí urči­té­ho stup­ňa. Neod­po­rú­čam už dnes pou­ží­vať ohrie­va­če, kto­ré neob­sa­hu­jú ter­mos­tat – ľah­ko sa vám môže stať, že zabud­ne­te naň a pri men­šej nádr­ži si môže­te svo­je ryby doslo­va uva­riť. Na 1 liter akvá­ria potre­bu­jem oby­čaj­ne 0.5 – 1 W prí­ko­nu ohrie­va­ča. Menej ako 0.5 W už nemu­sí sta­čiť – naj­mä pri nádr­žiach vyš­ších ako 50 cm, a viac ako 1 W môže pri dlh­šej neprí­tom­nos­ti a poru­chy prí­stro­ja spô­so­biť rela­tív­ne rých­lo kata­stro­fu. V prí­pa­de, že vodu vymie­ňa­me, odka­ľu­je­me, je vhod­nej­šie ohrie­vač odpo­jiť od elek­tric­kej sie­te. Totiž, v takom prí­pa­de sa môže stať, že časť ohrie­va­ča (naj­mä so sil­nej­ším prí­ko­nom) je sil­ne roz­pá­le­ná a po dopl­ne­ní oby­čaj­ne stu­den­šej vody môže prasknúť.

O vzťa­hu tep­lo­ty vody a rýb sa dá pove­dať, že síce pri niž­šej tep­lo­te sa vysky­tu­je via­ce­ro cho­rôb, z dôvo­du toho, že para­zi­tom sa oby­čaj­ne ďale­ko lep­šie pro­fi­tu­je pri niž­šej tep­lo­te. Na dru­hej stra­ne stu­den­šia voda má aj priaz­ni­vý efekt – zvy­šu­je sa maxi­mál­ny vek a kon­dí­cia rýb. Nepreh­rie­vaj­te viac ako je nut­né, ale ani ryby pri­veľ­mi nepodc­hla­dzuj­te. Ku tej­to prob­le­ma­ti­ke viac v člán­ku Róber­ta Toma­naZvý­še­nie tep­lo­ty vody sa čas­to pou­ží­va pri lie­če­ní cho­rôb. Ryby, kto­ré cho­vá väč­ši­na akva­ris­tov na sve­te pochá­dza­jú z tro­pic­kých a subt­ro­pic­kých oblas­tí, kde je vhod­ná naša izbo­vá tep­lo­ta. To jest tep­lo­ta, kto­rá vyho­vu­je aj člo­ve­ku. Exis­tu­jú samoz­rej­me roz­die­ly, ter­čov­ce obľu­bu­jú vyš­šiu tep­lo­tu, dánia, tet­ry neóno­vé skôr stu­den­šiu vodu (20°C). Tep­lo­ta vody má vzťah ku kon­cen­trá­cii kys­lí­ka vo vode. Čím je tep­lo­ta vody vyš­šia, tým menej kys­lí­ka je vo vode. Tep­lo­ta vody má vplyv, ako som už spo­me­nul, aj na roz­mno­žo­va­cie inštink­ty. Rýb aj vod­ných rast­lín

Aj rast­li­ny sú cit­li­vé na tep­lo­tu. Pre­ja­vy nie sú síce okom tak vidi­teľ­né ako u živo­čí­chov, ale sú o to nevrat­nej­šie. Naopak pove­dal by som, že tep­lot­ným extré­mom viac odo­la­jú mobil­né ryby, ako aktív­nym pohy­bom sa nepre­ja­vu­jú­ce rast­li­ny. Jed­not­li­vé rast­li­ny majú svo­je opti­mum pri rôz­nej tep­lo­te. To je dôvo­dom iné­ho vzhľa­du rast­lín v rôz­nych nádr­žiach. Samoz­rej­me je ten len jeden fak­tor, je však limi­tu­jú­cim vo svo­jej pod­sta­te. Napr. jed­not­li­vé lis­ty môžu byť tmav­šie, bled­šie, môžu rásť ďalej od seba, bliž­šie k sebe, cel­ko­vo rast­li­na môže vyka­zo­vať vyš­šiu pro­duk­ciu, atď. Prí­pad­ne môže nastať situ­ácia, kedy rast­li­ny pri vyso­kých, a veľ­mi níz­kych tep­lo­tách hynú. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, že pre bež­né rast­li­ny vysky­tu­jú­ce sa v akvá­riách je vhod­ná naj­vyš­šia dlho­do­bá tep­lo­ta 27°C. Vo svo­je pra­xi som sa čas­to stre­tá­val z názo­rom, že vo vyš­šej tep­lo­te rast­li­ny nepre­ži­jú. Táto situ­ácia nastá­va zrej­me vo väč­ši­ne vašich domác­nos­tí naj­mä v júli, kedy sa let­né horú­ča­vy špl­ha­jú ku šty­rid­siat­ke. Pou­ká­žem na to, že v prí­ro­de takis­to na vrcho­le vege­tač­né­ho obdo­bia páli do vody sln­ko veľ­kou inten­zi­tou. A prá­ve vte­dy rast­li­ny doslo­va ras­tú ako z vody, čas­to kvit­nú. A rov­na­ko to bude aj našich akváriách.

Use Facebook to Comment on this Post