Hits: 2803

Udr­žia­va­nie tep­lo­ty v miest­nos­ti pre tro­pic­kú akva­ris­ti­ku nie­ke­dy nesta­čí. Nej­de ani tak o nedos­ta­toč­nú tep­lo­tu ako o sta­bil­nú tep­lo­tu. Odpo­rú­čam cho­vať také dru­hy rýb, kto­rých tep­lot­né náro­ky na vodu sú rov­na­ké, ale­bo aspoň pri­bliž­né. Veľ­ké kolí­sa­nie tep­lo­ty nie je vhod­né. Via­ce­ro cho­va­te­ľov, mňa nevy­ní­ma­júc občas pou­ži­je čias­toč­ne zní­že­nie tep­lo­ty pri výme­ne vody – otu­žo­va­nie. Nie­kto­ré ryby, napr. pan­cier­níč­ky, kap­ro­zúb­ky, ale iste aj mno­hé iné táto sku­toč­nosť sti­mu­lu­je k roz­mno­žo­va­niu. Je to čias­toč­ná simu­lá­cia obdo­bia daž­ďov. Nie je nie­ke­dy na ško­du, ak tep­lo­ta vody kolí­še v roz­me­dzí 12°C pri strie­da­ní dňa s nocou. V drvi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov má sna­hu akva­ris­ta v našom mier­nom pás­me, tep­lo­tu vody zvý­šiť, ale­bo aspoň dodr­žať urči­tú tep­lo­tu, aby nekles­la pod ním sta­no­ve­nú hra­ni­cu. Na ten­to účel slú­žia ohrie­va­če. V prí­pa­de, ak potre­bu­je­me akvá­ri­um ochla­dzo­vať. V takom prí­pa­de sú finanč­né nákla­dy pro­fe­si­onál­ne­ho rie­še­nia už ove­ľa vyš­šie. Mož­no využiť napr. Pel­tie­ro­vé člán­ky. Pou­ži­tie ven­ti­lá­to­ra pred akvá­ri­um, doká­že čias­tko­vo zní­žiť tep­lo­tu len men­šie­ho akvária.

Ohrie­va­če súčas­nos­ti sa vyrá­ba­jú s ter­mos­ta­tom – čiže sú schop­né sa auto­ma­tic­ky vypí­nať po dosia­hnu­tí urči­té­ho stup­ňa. Neod­po­rú­čam už dnes pou­ží­vať ohrie­va­če, kto­ré neob­sa­hu­jú ter­mos­tat – ľah­ko sa vám môže stať, že zabud­ne­te naň a pri men­šej nádr­ži si môže­te svo­je ryby doslo­va uva­riť. Na 1 liter akvá­ria potre­bu­jem oby­čaj­ne 0.51 W prí­ko­nu ohrie­va­ča. Menej ako 0.5 W už nemu­sí sta­čiť – naj­mä pri nádr­žiach vyš­ších ako 50 cm, a viac ako 1 W môže pri dlh­šej neprí­tom­nos­ti a poru­chy prí­stro­ja spô­so­biť rela­tív­ne rých­lo kata­stro­fu. V prí­pa­de, že vodu vymie­ňa­me, odka­ľu­je­me, je vhod­nej­šie ohrie­vač odpo­jiť od elek­tric­kej sie­te. Totiž, v takom prí­pa­de sa môže stať, že časť ohrie­va­ča (naj­mä so sil­nej­ším prí­ko­nom) je sil­ne roz­pá­le­ná a po dopl­ne­ní oby­čaj­ne stu­den­šej vody môže prasknúť.

O vzťa­hu tep­lo­ty vody a rýb sa dá pove­dať, že síce pri niž­šej tep­lo­te sa vysky­tu­je via­ce­ro cho­rôb, z dôvo­du toho, že para­zi­tom sa oby­čaj­ne ďale­ko lep­šie pro­fi­tu­je pri niž­šej tep­lo­te. Na dru­hej stra­ne stu­den­šia voda má aj priaz­ni­vý efekt – zvy­šu­je sa maxi­mál­ny vek a kon­dí­cia rýb. Nepreh­rie­vaj­te viac ako je nut­né, ale ani ryby pri­veľ­mi nepodc­hla­dzuj­te. Ku tej­to prob­le­ma­ti­ke viac v člán­ku Róber­ta Toma­naZvý­še­nie tep­lo­ty vody sa čas­to pou­ží­va pri lie­če­ní cho­rôb. Ryby, kto­ré cho­vá väč­ši­na akva­ris­tov na sve­te pochá­dza­jú z tro­pic­kých a subt­ro­pic­kých oblas­tí, kde je vhod­ná naša izbo­vá tep­lo­ta. To jest tep­lo­ta, kto­rá vyho­vu­je aj člo­ve­ku. Exis­tu­jú samoz­rej­me roz­die­ly, ter­čov­ce obľu­bu­jú vyš­šiu tep­lo­tu, dánia, tet­ry neóno­vé skôr stu­den­šiu vodu (20°C). Tep­lo­ta vody má vzťah ku kon­cen­trá­cii kys­lí­ka vo vode. Čím je tep­lo­ta vody vyš­šia, tým menej kys­lí­ka je vo vode. Tep­lo­ta vody má vplyv, ako som už spo­me­nul, aj na roz­mno­žo­va­cie inštink­ty. Rýb aj vod­ných rast­lín

Aj rast­li­ny sú cit­li­vé na tep­lo­tu. Pre­ja­vy nie sú síce okom tak vidi­teľ­né ako u živo­čí­chov, ale sú o to nevrat­nej­šie. Naopak pove­dal by som, že tep­lot­ným extré­mom viac odo­la­jú mobil­né ryby, ako aktív­nym pohy­bom sa nepre­ja­vu­jú­ce rast­li­ny. Jed­not­li­vé rast­li­ny majú svo­je opti­mum pri rôz­nej tep­lo­te. To je dôvo­dom iné­ho vzhľa­du rast­lín v rôz­nych nádr­žiach. Samoz­rej­me je ten len jeden fak­tor, je však limi­tu­jú­cim vo svo­jej pod­sta­te. Napr. jed­not­li­vé lis­ty môžu byť tmav­šie, bled­šie, môžu rásť ďalej od seba, bliž­šie k sebe, cel­ko­vo rast­li­na môže vyka­zo­vať vyš­šiu pro­duk­ciu, atď. Prí­pad­ne môže nastať situ­ácia, kedy rast­li­ny pri vyso­kých, a veľ­mi níz­kych tep­lo­tách hynú. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, že pre bež­né rast­li­ny vysky­tu­jú­ce sa v akvá­riách je vhod­ná naj­vyš­šia dlho­do­bá tep­lo­ta 27°C. Vo svo­je pra­xi som sa čas­to stre­tá­val z názo­rom, že vo vyš­šej tep­lo­te rast­li­ny nepre­ži­jú. Táto situ­ácia nastá­va zrej­me vo väč­ši­ne vašich domác­nos­tí naj­mä v júli, kedy sa let­né horú­ča­vy špl­ha­jú ku šty­rid­siat­ke. Pou­ká­žem na to, že v prí­ro­de takis­to na vrcho­le vege­tač­né­ho obdo­bia páli do vody sln­ko veľ­kou inten­zi­tou. A prá­ve vte­dy rast­li­ny doslo­va ras­tú ako z vody, čas­to kvit­nú. A rov­na­ko to bude aj našich akváriách.


Main­tai­ning the tem­pe­ra­tu­re in a room for tro­pi­cal aqu­ariums is some­ti­mes not enough. It’s not just about insuf­fi­cient tem­pe­ra­tu­re but about a stab­le tem­pe­ra­tu­re. I recom­mend kee­ping fish spe­cies who­se tem­pe­ra­tu­re requ­ire­ments for water are the same or at least simi­lar. Lar­ge tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ati­ons are not suitab­le. Some hob­by­ists, inc­lu­ding myself, occa­si­onal­ly use a par­tial dec­re­a­se in tem­pe­ra­tu­re during water chan­ges – acc­li­ma­ti­za­ti­on. This fact sti­mu­la­tes repro­duc­ti­on in cer­tain fish spe­cies, such as armo­red cat­fish and kil­li­fish. It is a par­tial simu­la­ti­on of the rai­ny sea­son. It is some­ti­mes bene­fi­cial if the water tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ates wit­hin a ran­ge of 12°C bet­we­en day and night. In most cases, aqu­arists in our tem­pe­ra­te zone tend to inc­re­a­se or at least main­tain a cer­tain water tem­pe­ra­tu­re to pre­vent it from drop­ping below a set limit. For this pur­po­se, hea­ters are used. If cooling the aqu­arium is neces­sa­ry, pro­fes­si­onal solu­ti­ons can be more expen­si­ve. Pel­tier modu­les can be used, for exam­ple. Using a fan in front of the aqu­arium can par­tial­ly lower the tem­pe­ra­tu­re, espe­cial­ly in smal­ler tanks.

Modern hea­ters come with a ther­mos­tat, mea­ning they can auto­ma­ti­cal­ly turn off when a cer­tain tem­pe­ra­tu­re is rea­ched. I do not recom­mend using hea­ters wit­hout a ther­mos­tat nowa­da­ys – you might for­get about them, and in smal­ler tanks, you could lite­ral­ly cook your fish. For eve­ry liter of the aqu­arium, I usu­al­ly need 0.51 W hea­ter power. Less than 0.5 W may not be suf­fi­cient, espe­cial­ly for tanks hig­her than 50 cm, and more than 1 W can cau­se a catas­trop­he rela­ti­ve­ly quick­ly in case of a pro­lon­ged absen­ce and a devi­ce mal­func­ti­on. When chan­ging or top­ping up the water, it’s advi­sab­le to dis­con­nect the hea­ter from the power supp­ly. In such a case, part of the hea­ter (espe­cial­ly tho­se with hig­her power) can be extre­me­ly hot, and adding usu­al­ly col­der water after its dep­le­ti­on can cau­se it to crack.

Regar­ding the rela­ti­ons­hip bet­we­en water tem­pe­ra­tu­re and fish, it can be said that alt­hough lower tem­pe­ra­tu­res can lead to vari­ous dise­a­ses, para­si­tes usu­al­ly thri­ve bet­ter at lower tem­pe­ra­tu­res. On the other hand, col­der water has favo­rab­le effects – it inc­re­a­ses the maxi­mum age and con­di­ti­on of fish. Do not over­he­at more than neces­sa­ry, but do not let the fish get too cold eit­her. For more on this issue, refer to Róbert Toma­n’s artic­le. Inc­re­a­sing the water tem­pe­ra­tu­re is often used in dise­a­se tre­at­ment. Most fish com­mon­ly kept by hob­by­ists worl­dwi­de come from tro­pi­cal and subt­ro­pi­cal regi­ons, whe­re our room tem­pe­ra­tu­re is suitab­le. That is a tem­pe­ra­tu­re that suits humans as well. Of cour­se, the­re are dif­fe­ren­ces – dis­cus fish pre­fer hig­her tem­pe­ra­tu­res, dani­os, neon tetras pre­fer cooler water (20°C). Water tem­pe­ra­tu­re has a rela­ti­ons­hip with the con­cen­tra­ti­on of oxy­gen in the water. The hig­her the water tem­pe­ra­tu­re, the less oxy­gen is in the water. Water tem­pe­ra­tu­re also affects repro­duc­ti­ve ins­tincts, both for fish and aqu­atic plants.

Plants are also sen­si­ti­ve to tem­pe­ra­tu­re. Alt­hough the mani­fe­sta­ti­ons are not as visib­le to the eye as in ani­mals, they are irre­ver­sib­le. Con­ver­se­ly, I would say that indi­vi­du­al plants are more resis­tant to tem­pe­ra­tu­re extre­mes than mobi­le fish, who­se appe­a­ran­ce is not affec­ted by acti­ve move­ment. Indi­vi­du­al plants have the­ir opti­mum tem­pe­ra­tu­re. This is the rea­son for the dif­fe­rent appe­a­ran­ce of plants in vari­ous tanks. Of cour­se, it is just one fac­tor, but it is essen­tial­ly limi­ting. For exam­ple, indi­vi­du­al lea­ves can be dar­ker, paler, grow furt­her apart or clo­ser toget­her, and the ove­rall plant may exhi­bit hig­her pro­duc­ti­on, etc. Or, in some cases, plants may die at very high or very low tem­pe­ra­tu­res. Gene­ral­ly, the hig­hest long-​term tem­pe­ra­tu­re suitab­le for com­mon aqu­arium plants is 27°C. In my prac­ti­ce, I often encoun­te­red the opi­ni­on that plants would not sur­vi­ve in hig­her tem­pe­ra­tu­res. This situ­ati­on pro­bab­ly occurs in most hou­se­holds, espe­cial­ly in July when sum­mer heat app­ro­aches for­ty degre­es. I would like to point out that in natu­re, during the peak of the vege­ta­ti­on peri­od, the sun’s inten­si­ty is high over the water. And at that time, plants lite­ral­ly grow like cra­zy, often blo­oming. The same will hap­pen in our aquariums.


Die Auf­rech­ter­hal­tung der Tem­pe­ra­tur in einem Raum für tro­pis­che Aqu­arien reicht manch­mal nicht aus. Es geht nicht nur um unzu­re­i­chen­de Tem­pe­ra­tur, son­dern um eine sta­bi­le Tem­pe­ra­tur. Ich emp­feh­le, Fis­char­ten zu hal­ten, deren Tem­pe­ra­tu­ran­for­de­run­gen für das Was­ser gle­ich oder zumin­dest ähn­lich sind. Gro­ße Tem­pe­ra­tursch­wan­kun­gen sind nicht gee­ig­net. Eini­ge Hob­by­is­ten, ein­sch­lie­ßlich mir, ver­wen­den gele­gen­tlich eine tei­lwe­i­se Tem­pe­ra­tur­sen­kung wäh­rend des Was­ser­wech­sels – Akk­li­ma­ti­sie­rung. Die­ser Fakt sti­mu­liert die Repro­duk­ti­on bei bes­timm­ten Fis­char­ten wie Pan­zer­wel­sen und Kil­li­fis­chen. Es han­delt sich um eine tei­lwe­i­se Simu­la­ti­on der Regen­ze­it. Es ist manch­mal vor­te­il­haft, wenn die Was­ser­tem­pe­ra­tur im Bere­ich von 12°C zwis­chen Tag und Nacht sch­wankt. In den meis­ten Fäl­len neigen Aqu­aria­ner in unse­rer gemä­ßig­ten Zone dazu, die Was­ser­tem­pe­ra­tur zu erhöhen oder zumin­dest auf einem bes­timm­ten Nive­au zu hal­ten, um zu ver­hin­dern, dass sie unter eine fest­ge­leg­te Gren­ze fällt. Hier­für wer­den Heiz­ge­rä­te ver­wen­det. Wenn eine Küh­lung des Aqu­ariums erfor­der­lich ist, kön­nen pro­fes­si­onel­le Lösun­gen teurer sein. Peltier-​Module kön­nen beis­piel­swe­i­se ver­wen­det wer­den. Die Ver­wen­dung eines Lüf­ters vor dem Aqu­arium kann die Tem­pe­ra­tur tei­lwe­i­se sen­ken, ins­be­son­de­re in kle­i­ne­ren Tanks.

Moder­ne Heiz­ge­rä­te sind mit einem Ther­mos­tat aus­ges­tat­tet, was bede­utet, dass sie sich auto­ma­tisch auss­chal­ten kön­nen, wenn eine bes­timm­te Tem­pe­ra­tur erre­icht ist. Ich emp­feh­le heut­zu­ta­ge nicht mehr, Heiz­ge­rä­te ohne Ther­mos­tat zu ver­wen­den – Sie könn­ten sie ver­ges­sen, und in kle­i­ne­ren Tanks könn­ten Sie Ihre Fis­che buchs­täb­lich kochen. Für jeden Liter des Aqu­ariums benöti­ge ich nor­ma­ler­we­i­se 0,51 W Heiz­le­is­tung. Weni­ger als 0,5 W könn­te nicht aus­re­i­chen, ins­be­son­de­re für Tanks über 50 cm Höhe, und mehr als 1 W kann bei län­ge­rer Abwe­sen­he­it und Gerä­te­fehl­funk­ti­on rela­tiv schnell eine Kata­strop­he verur­sa­chen. Beim Wech­seln oder Auf­fül­len des Was­sers ist es rat­sam, den Heiz­kör­per vom Strom­netz zu tren­nen. In einem sol­chen Fall kann ein Teil des Heiz­kör­pers (ins­be­son­de­re bei höhe­rer Leis­tung) extrem heiß sein, und nach dem Auf­fül­len mit nor­ma­ler­we­i­se käl­te­rem Was­ser kann er brechen.

In Bez­ug auf die Bez­ie­hung zwis­chen Was­ser­tem­pe­ra­tur und Fis­chen kann gesagt wer­den, dass nied­ri­ge­re Tem­pe­ra­tu­ren zu vers­chie­de­nen Kran­khe­i­ten füh­ren kön­nen, da Para­si­ten in der Regel bei nied­ri­ge­ren Tem­pe­ra­tu­ren bes­ser gede­i­hen. Ande­rer­se­its hat käl­te­res Was­ser posi­ti­ve Effek­te – es erhöht das maxi­ma­le Alter und die Kon­di­ti­on der Fis­che. Über­hit­zen Sie also nicht mehr als not­wen­dig, aber las­sen Sie die Fis­che auch nicht zu kalt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­ti­onen dazu fin­den Sie im Arti­kel von Róbert Toman. Eine Erhöhung der Was­ser­tem­pe­ra­tur wird oft zur Behand­lung von Kran­khe­i­ten ein­ge­setzt. Die meis­ten von Hob­by­is­ten welt­we­it gehal­te­nen Fis­che stam­men aus tro­pis­chen und subt­ro­pis­chen Regi­onen, in denen unse­re Zim­mer­tem­pe­ra­tur gee­ig­net ist. Das ist eine Tem­pe­ra­tur, die auch Men­schen passt. Natür­lich gibt es Unters­chie­de – Dis­kus­fis­che bevor­zu­gen höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren, Dani­os, Neon-​Tetras bevor­zu­gen käl­te­res Was­ser (20°C). Die Was­ser­tem­pe­ra­tur hat eine Bez­ie­hung zur Sau­ers­toff­kon­zen­tra­ti­on im Was­ser. Je höher die Was­ser­tem­pe­ra­tur, des­to weni­ger Sau­ers­toff befin­det sich im Was­ser. Die Was­ser­tem­pe­ra­tur bee­in­flusst auch die Fortpf­lan­zung­sins­ti­tu­te, sowohl bei Fis­chen als auch bei Wasserpflanzen.

Auch Pflan­zen rea­gie­ren emp­find­lich auf Tem­pe­ra­tur. Obwohl die Ers­che­i­nun­gen nicht so sicht­bar sind wie bei Tie­ren, sind sie umso irre­ver­sib­ler. Umge­ke­hrt wür­de ich sagen, dass ein­zel­ne Pflan­zen resis­ten­ter gegen Tem­pe­ra­tu­rex­tre­me sind als mobi­le Fis­che, deren Aus­se­hen nicht von akti­ver Bewe­gung bee­in­flusst wird. Ein­zel­ne Pflan­zen haben ihre opti­ma­le Tem­pe­ra­tur. Das ist der Grund für das unters­chied­li­che Aus­se­hen von Pflan­zen in vers­chie­de­nen Tanks. Natür­lich ist es nur ein Fak­tor, aber er ist im Wesen­tli­chen beg­ren­zend. Ein­zel­ne Blät­ter kön­nen dunk­ler, blas­ser sein, wei­ter ause­i­nan­der oder näher zusam­men wach­sen, und die Gesamtpf­lan­ze kann eine höhe­re Pro­duk­ti­on aufwe­i­sen, usw. Oder in eini­gen Fäl­len kön­nen Pflan­zen bei sehr hohen oder sehr nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren ster­ben. Im All­ge­me­i­nen ist die höchs­te Lang­ze­it­tem­pe­ra­tur für gän­gi­ge Aqu­arienpf­lan­zen 27°C. In mei­ner Pra­xis bin ich oft auf die Mei­nung ges­to­ßen, dass Pflan­zen höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren nicht über­le­ben wür­den. Die­se Situ­ati­on tritt wahrs­che­in­lich in den meis­ten Haus­hal­ten auf, ins­be­son­de­re im Juli, wenn die Som­mer­hit­ze auf vier­zig Grad zus­te­uert. Ich möch­te darauf hin­we­i­sen, dass die Son­ne in der Natur wäh­rend des Höhe­punkts der Vege­ta­ti­ons­pe­ri­ode inten­siv über dem Was­ser sche­int. Und zu die­ser Zeit wach­sen Pflan­zen buchs­täb­lich wie ver­rüc­kt, blühen oft. Das Gle­i­che wird auch in unse­ren Aqu­arien passieren.

Use Facebook to Comment on this Post