2006, 2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Delfínky Cyrtocara moorii

Hits: 9637

Vra­ví sa im aj del­fín­ky. Dosa­hu­jú úcty­hod­ných veľ­kos­tí, aj cez 20 cm v akvá­riu. V prí­ro­de sa vysky­tu­je vo výcho­do­af­ric­kom jaze­re Mala­wi. Pat­rí medzi ende­mic­ké dru­hy. V prí­ro­de sa vysky­tu­je v skal­na­tých oblas­tiach, naj­čas­tej­šie vo väč­ších sku­pi­nách, kde upred­nost­ňu­jú hlbo­ké vody so sil­ným prú­dom. Je dôle­ži­té cho­vať ich vo väč­ších sku­pi­nách, aby si udr­ža­li svo­ju pri­ro­dze­nú sociál­nu dyna­mi­ku. Odpo­rú­ča sa aspoň 6 až 8 jedin­cov v akvá­riu o veľ­kos­ti mini­mál­ne 200 lit­rov. Majú širo­ké telo a výraz­nú mod­rú far­bu, kto­rá sa vysky­tu­je hlav­ne na hor­ných čas­tiach tela a na hla­ve. Ten­to druh cich­li­dy sa ľah­ko odlí­ši od ostat­ných svo­jou špe­ci­fic­kou ana­tó­mi­ou úst a cha­rak­te­ris­tic­kým výras­tkom na čele, kto­rý pri­po­mí­na hrb. Je to poly­gam­ný, háre­mo­vý druh. Pat­rí medzi všež­ra­vé, pokoj­né a mie­ru­mi­lov­né dru­hy, ale môže byť aj pomer­ne aktív­ny. V akvá­riu si môžu vytvá­rať hie­rar­chiu, ale zvy­čaj­ne sú koexis­tu­jú v har­mó­nii s iný­mi ryba­mi v akvá­riu. V nádr­ží zobe” pie­sok na dne, neus­tá­le hľa­dá nie­čo pod zub. V prí­ro­de sa roz­mno­žu­jú v úte­soch. Sam­ce môžu byť agre­sív­ne voči sami­ci počas obdo­bia páre­nia, po nakla­de­ní vajec sa sami­ca sta­rá o lar­vy, kým sa nevy­liah­nu a nezač­nú plá­vať samostatne.


They are also cal­led dolp­hin cich­lids. They reach impres­si­ve sizes, even over 20 cm in aqu­ariums. They occur natu­ral­ly in Lake Mala­wi in East Afri­ca. They are among the ende­mic spe­cies. In the wild, they inha­bit roc­ky are­as, most com­mon­ly in lar­ger groups, pre­fer­ring deep waters with strong cur­rents. It is impor­tant to keep them in lar­ger groups to main­tain the­ir natu­ral social dyna­mics. It is recom­men­ded to have at least 6 to 8 indi­vi­du­als in an aqu­arium of at least 200 liters. They have a wide body and a stri­king blue color, main­ly on the upper parts of the body and head. This spe­cies of cich­lid is easi­ly dis­tin­gu­is­hed from others by its spe­ci­fic mouth ana­to­my and cha­rac­te­ris­tic prot­ru­si­on on the fore­he­ad, remi­nis­cent of a hump. They are poly­ga­mous, harem spe­cies. They are omni­vo­rous, pea­ce­ful, and gen­tle spe­cies, but can also be quite acti­ve. In the aqu­arium, they can estab­lish a hie­rar­chy, but usu­al­ly coexist har­mo­ni­ous­ly with other fish in the tank. In the tank, they sift” the sand at the bot­tom, cons­tan­tly sear­ching for somet­hing to nibb­le on. In the wild, they repro­du­ce in the reefs. Males can be agg­res­si­ve towards fema­les during mating sea­son; after lay­ing eggs, the fema­le cares for the lar­vae until they hatch and begin to swim independently.


Sie wer­den auch Del­fin­bunt­bars­che genannt. Sie erre­i­chen bee­in­druc­ken­de Größen, sogar über 20 cm im Aqu­arium. Sie kom­men natür­lich im Mala­wi­see in Ostaf­ri­ka vor. Sie gehören zu den ende­mis­chen Arten. In fre­ier Wild­bahn bewoh­nen sie fel­si­ge Gebie­te, meist in größe­ren Grup­pen, die tie­fe Gewäs­ser mit star­ken Strömun­gen bevor­zu­gen. Es ist wich­tig, sie in größe­ren Grup­pen zu hal­ten, um ihre natür­li­che sozia­le Dyna­mik auf­recht­zu­er­hal­ten. Es wird emp­foh­len, min­des­tens 6 bis 8 Indi­vi­du­en in einem Aqu­arium von min­des­tens 200 Litern zu haben. Sie haben einen bre­i­ten Kör­per und eine auf­fäl­li­ge blaue Far­be, haupt­säch­lich auf der Ober­se­i­te des Kör­pers und des Kop­fes. Die­se Art von Bunt­barsch ist durch ihre spe­zi­fis­che Mun­da­na­to­mie und den cha­rak­te­ris­tis­chen Vor­s­prung auf der Stirn, der an einen Buc­kel erin­nert, leicht von ande­ren zu unters­che­i­den. Sie sind poly­ga­me, Harem­sar­ten. Sie sind allesf­res­send, fried­li­che und sanf­te Arten, kön­nen aber auch ziem­lich aktiv sein. Im Aqu­arium kön­nen sie eine Hie­rar­chie etab­lie­ren, leben aber nor­ma­ler­we­i­se har­mo­nisch mit ande­ren Fis­chen im Tank zusam­men. Im Tank sie­ben” sie den Sand am Boden und suchen stän­dig nach etwas zum Knab­bern. In fre­ier Wild­bahn ver­meh­ren sie sich in den Rif­fen. Männ­chen kön­nen wäh­rend der Paa­rungs­ze­it agg­res­siv gege­nüber Weib­chen sein; nach dem Ablai­chen küm­mert sich das Weib­chen um die Lar­ven, bis sie sch­lüp­fen und eigens­tän­dig zu sch­wim­men beginnen.


Odka­zy

Cyrtocara moorii
INTERZOO Nürn­berg 2008

Cyrtocara moorii

Cyrtocara moorii
Výsta­va rýb v Hrad­ci Krá­lo­vom 2008

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, 2009, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus leleupi – papuľnaté lelupky

Hits: 9415

Neolam­pro­lo­gus lele­upi je ende­mic­ký druh jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Zná­me sú aj ako Lele­upi Cich­lid. Má cha­rak­te­ris­tic­ké sfar­be­nie, kto­ré sa pohy­bu­je od svet­lo­žl­tej až po inten­zív­ne oran­žo­vú far­bu, majú úzku hla­vu a dlhé tela, kto­ré im umož­ňu­jú rých­le manév­ro­va­nie medzi skal­na­tý­mi útes­mi ich pri­ro­dze­né­ho pro­stre­dia. V prí­ro­de obý­va­jú skal­na­té oblas­ti jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Sú to teri­to­riál­ne a agre­sív­ne ryby, kto­ré si brá­nia svo­je úze­mia pred ostat­ný­mi jedin­ca­mi svoj­ho dru­hu. Odpo­rú­ča sa cho­vať ich iba s druh­mi, kto­ré sú schop­né sa brá­niť. Vo voľ­nej prí­ro­de sa páry čas­to ucho­vá­va­jú v skal­ných duti­nách ale­bo pod veľ­ký­mi kameň­mi. Sú pomer­ne odol­né a môžu sa pris­pô­so­biť rôz­nym pod­mien­kam vody, sú všež­ra­vé ryby. Jedin­ce toh­to dru­hu doká­žu až neuve­ri­teľ­ne roz­tiah­nuť ústa – hádam na 160°. Vyze­ra­jú vte­dy naozaj hro­zi­vo, a doká­žu tak zastra­šiť aj ďale­ko väč­šie­ho soka. Čas­to dochá­dza k bit­kám v rám­ci dru­hu, kto­ré neraz kon­čia zabi­tím slab­šie­ho jedin­ca. Voči sebe sú v dospe­los­ti nepria­teľ­ské. Na tre­nie poža­du­jú pokoj a pev­nú pod­lož­ku. Exis­tu­jú rôz­ne for­my napr. cit­ró­no­vo žlté až tma­vo­hne­dé: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi is an ende­mic spe­cies of Lake Tan­ga­ny­i­ka. They are also kno­wn as Lele­upi Cich­lids. They have cha­rac­te­ris­tic colo­ring, ran­ging from light yel­low to inten­se oran­ge, with nar­row heads and long bodies, allo­wing them to mane­uver quick­ly among the roc­ky reefs of the­ir natu­ral envi­ron­ment. In the wild, they inha­bit roc­ky are­as of Lake Tan­ga­ny­i­ka. They are ter­ri­to­rial and agg­res­si­ve fish, defen­ding the­ir ter­ri­to­ries from other indi­vi­du­als of the­ir spe­cies. It is recom­men­ded to keep them only with spe­cies capab­le of defen­ding them­sel­ves. In the wild, pairs are often found in rock cre­vi­ces or under lar­ge sto­nes. They are rela­ti­ve­ly har­dy and can adapt to vari­ous water con­di­ti­ons, being omni­vo­rous fish. Indi­vi­du­als of this spe­cies are able to stretch the­ir mouths inc­re­dib­ly wide – per­haps up to 160°. They look tru­ly inti­mi­da­ting then, capab­le of inti­mi­da­ting even much lar­ger oppo­nents. Intras­pe­cies fights often occur, some­ti­mes resul­ting in the death of the wea­ker indi­vi­du­al. They are hos­ti­le to each other in adult­ho­od. For bre­e­ding, they requ­ire pea­ce and a firm sub­stra­te. The­re are vari­ous forms, such as lemon-​yellow to dark bro­wn: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi ist eine ende­mis­che Art des Tan­gan­ji­ka­se­es. Sie sind auch als Leleupi-​Buntbarsche bekannt. Sie haben eine cha­rak­te­ris­tis­che Fär­bung, die von hell­gelb bis inten­siv oran­ge reicht, mit sch­ma­len Köp­fen und lan­gen Kör­pern, die es ihnen ermög­li­chen, sich schnell zwis­chen den fel­si­gen Rif­fen ihrer natür­li­chen Umge­bung zu bewe­gen. In fre­ier Wild­bahn leben sie in fel­si­gen Gebie­ten des Tan­gan­ji­ka­se­es. Sie sind ter­ri­to­ria­le und agg­res­si­ve Fis­che, die ihr Ter­ri­to­rium vor ande­ren Indi­vi­du­en ihrer Art ver­te­i­di­gen. Es wird emp­foh­len, sie nur mit Arten zu hal­ten, die sich ver­te­i­di­gen kön­nen. In der Wild­nis wer­den Paa­re oft in Fels­rit­zen oder unter gro­ßen Ste­i­nen gefun­den. Sie sind rela­tiv robust und kön­nen sich an vers­chie­de­ne Was­ser­be­din­gun­gen anpas­sen, da sie omni­vo­re Fis­che sind. Indi­vi­du­en die­ser Art kön­nen ihren Mund unglaub­lich weit öff­nen – viel­le­icht bis zu 160°. Sie sehen dann wirk­lich ein­schüch­ternd aus und kön­nen sogar deut­lich größe­re Geg­ner ein­schüch­tern. Intras­pe­zi­fis­che Kämp­fe kom­men oft vor und enden manch­mal mit dem Tod des sch­wä­che­ren Indi­vi­du­ums. Sie sind im Erwach­se­ne­nal­ter feind­se­lig zue­i­nan­der. Zur Zucht benöti­gen sie Ruhe und einen fes­ten Unter­grund. Es gibt vers­chie­de­ne For­men, wie z. B. zit­ro­nen­gelb bis dun­kelb­raun: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Neolam­pro­lo­gus lele­upi ni spis­hi ya kipe­kee ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Pia wana­ju­li­ka­na kama Lele­upi Cich­lids. Wana ran­gi ya kipe­kee, kuto­ka man­ja­no ya kun­g’aa hadi machun­gwa yenye ngu­vu, na vich­wa finyu na mii­li mire­fu, amba­yo ina­wa­we­zes­ha kutem­bea kwa hara­ka kati ya miam­ba ya mwam­ba wa mazin­gi­ra yao asi­lia. Kati­ka pori­ni, hukaa mae­neo ya miam­ba ya Ziwa Tan­ga­ny­i­ka. Ni sama­ki wenye eneo la kuhi­fad­hi na wenye uadui, kulin­da mae­neo yao kuto­ka kwa watu wen­gi­ne wa spis­hi yao. Ina­pen­de­ke­zwa kuwa­hi­fad­hi na spis­hi tu zenye uwe­zo wa kuji­te­tea. Pori­ni, wachum­ba mara nyin­gi hupa­ti­ka­na kwe­nye nyufa za mwam­ba au chi­ni ya mawe makub­wa. Wana uvu­mi­li­vu wa was­ta­ni na wana­we­za kuzo­ea hali tofau­ti za maji, waki­wa sama­ki wa kila aina. Watu wa spis­hi hii wana­we­za kupa­nua viny­wa vyao kwa upa­na usi­oami­ni – lab­da hadi kufi­kia 160°. Wana­po­one­ka­na kutis­ha sana, wana­we­za kuwa­tis­ha hata wapin­za­ni wakub­wa zai­di. Vita vya kati ya spis­hi mara nyin­gi huto­kea, na mara nyin­gi­ne huuma­li­zi­ka na kifo cha mtu dhai­fu. Wao huwa na uadui kati yao wana­po­ku­wa watu wazi­ma. Kwa uza­zi, wana­hi­ta­ji ama­ni na uso tha­bi­ti. Kuna aina mba­lim­ba­li, kama vile man­ja­no hadi kaha­wia kali: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.


Odka­zy

Neolamprologus leleupi

Neolamprologus leleupi

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aulonocara maleri

Hits: 7358

Aulo­no­kár je popí­sa­ných veľ­mi veľa dru­hov. Sú vhod­ným dopl­n­kom pre rody Pse­udot­rop­he­us, May­lan­dia, pre­to­že sa zdr­žu­je viac mimo úkry­tov. V akvá­riu je potom men­ší teri­to­riál­ny tlak. Moja Aulo­no­ca­ra male­ri mala asi 10 cm a veľ­mi rada pre­mie­ľa­la potra­vu z dna. Vždy sa ako prvá vrh­la na otvo­re­ný pries­tor dna zhá­ňať potra­vu. Zhod­no­til by som ju ako mier­ne nároč­nej­ší druh.


The­re are many spe­cies of Aulo­no­ca­ra desc­ri­bed. They are a suitab­le addi­ti­on to gene­ra like Pse­udot­rop­he­us and May­lan­dia becau­se they tend to spend more time away from hiding spots. This redu­ces ter­ri­to­rial pre­ssu­re in the aqu­arium. My Aulo­no­ca­ra male­ri was about 10 cm long and enjo­y­ed sif­ting through food at the bot­tom. It alwa­ys dar­ted first to the open spa­ce at the bot­tom to search for food. I would assess it as a mode­ra­te­ly deman­ding species.


Es gibt vie­le Arten von Aulo­no­ca­ra. Sie sind eine gee­ig­ne­te Ergän­zung zu Gat­tun­gen wie Pse­udot­rop­he­us und May­lan­dia, da sie sich eher außer­halb von Vers­tec­ken auf­hal­ten. Dadurch wird der ter­ri­to­ria­le Druck im Aqu­arium ver­rin­gert. Mein Aulo­no­ca­ra male­ri war etwa 10 cm lang und genoss es, nach Nahrung am Boden zu suchen. Sie stürz­te sich immer als Ers­te auf den offe­nen Raum am Boden, um nach Nahrung zu suchen. Ich wür­de sie als eine eher ans­pruchs­vol­le Art einschätzen.


Kuna spis­hi nyin­gi za Aulo­no­ca­ra zili­zo­ele­zwa. Wana­we­za kuwa nyon­ge­za nzu­ri kwa jena­si kama Pse­udot­rop­he­us na May­lan­dia kwa saba­bu wana­pen­de­lea kutu­mia muda zai­di mba­li na mae­neo ya kuji­fi­cha. Hii hupun­gu­za shi­ni­ki­zo la kuji­ta­wa­la kati­ka bwa­wa la maji. Aulo­no­ca­ra male­ri yan­gu ili­ku­wa na ure­fu wa kari­bu sen­ti­mi­ta 10 na ili­pen­da sana kuta­fu­ta cha­ku­la chi­ni. Mara zote ili­ru­ka kwan­za kwe­nye nafa­si wazi chi­ni kuta­fu­ta cha­ku­la. Nin­ge­pi­ma kama spis­hi ina­y­o­hi­ta­ji utun­za­ji wa wastani.


Aulonocara maleri maleri
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Use Facebook to Comment on this Post

Africké cichlidy, Akvaristika, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Viktória cichlidy, Živočíchy

Astatotilapia latifasciata

Hits: 8269

Cich­li­da z jaze­ra Vic­to­ria, kto­rá pat­rí do sku­pi­ny Hap­loc­hro­mi­ni, čo je tzv. zber­ná sku­pi­na via­ce­rých rodov a dru­hov, kto­rá čaká na bliž­šie urče­nie. Ide o gene­tic­ky a mor­fo­lo­gic­ky pomer­ne prí­buz­né taxó­ny. Aj ten­to druh, aj iné dru­hy pat­ria­ce do tej­to sku­pi­ny sú čas­to pre­me­no­vá­va­né a pre­kla­si­fi­ko­va­né. Pocho­pi­teľ­ne potom čas­to dochá­dza ku zmät­kom, ku nedo­ro­zu­me­niam. Syno­ny­má A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta Pod ozna­če­ním Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra som ich videl naprí­klad v Tro­pi­ká­riu v Buda­peš­ti. Ten­to druh je pomer­ne dra­vý a paž­ra­vý. Samec dosa­hu­je väč­ších roz­me­rov, maxi­mum je zrej­me medzi 1520 cm. Počet ikier, kto­ré doká­že samič­ka udr­žať v papuľ­ke je obdi­vu­hod­ný, odha­do­val by som to na100200 kusov. Nemal som tie­to cich­li­dy dlho, ale raz som samič­ke napo­čí­tal sko­ro 90 mla­dých. Sam­ček má čer­ve­nú škvr­nu za žiab­ro­vý­mi vieč­ka­mi a žltá far­ba ho spre­vá­dza po tej­to škvr­ne až po chvost. Samič­ka je sfar­be­ná len základ­nou šedo­bie­lou far­bou, na kto­rej je 5 – 6 prieč­nych pru­hov. Tie­to pru­hy sme­ru­jú viac­me­nej kol­mo. Iný druh rodu Asta­to­ti­la­pia má tie­to pru­hy šik­mej­šie polo­že­né. Druh by som ozna­čil ako zdat­ný, schop­ný pora­diť si s nástra­ha­mi, iných afric­kých cich­líd. Mal som z nich taký pocit, že do dru­hých sa nesta­ra­jú a pri­tom pri­ro­dze­ný rešpekt majú. Regis­tru­jem jed­nu for­mu: albino.


A cich­lid from Lake Vic­to­ria belo­n­ging to the Hap­loc­hro­mi­ni group, which is a so-​called catch-​all group of seve­ral gene­ra and spe­cies awai­ting furt­her deter­mi­na­ti­on. They are gene­ti­cal­ly and morp­ho­lo­gi­cal­ly clo­se­ly rela­ted taxa. Both this spe­cies and other spe­cies belo­n­ging to this group are often rena­med and rec­las­si­fied, lea­ding to con­fu­si­on and misun­ders­tan­dings. Syno­nyms for A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta. I saw them under the name Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, for exam­ple, at the Tro­pi­ca­rium in Buda­pest. This spe­cies is quite pre­da­to­ry and vora­ci­ous. The male rea­ches lar­ger sizes, with a maxi­mum like­ly bet­we­en 15 and 20 cm. The num­ber of eggs a fema­le can hold in her mouth is remar­kab­le; I would esti­ma­te it at 100200 pie­ces. I did­n’t have the­se cich­lids for long, but once I coun­ted almost 90 fry from one fema­le. The male has a red spot behind the gill covers, and yel­low color accom­pa­nies him from this spot to the tail. The fema­le is colo­red only with a basic grayish-​white color, with 5 – 6 trans­ver­se stri­pes. The­se stri­pes are more or less per­pen­di­cu­lar. Anot­her spe­cies of the genus Asta­to­ti­la­pia has the­se stri­pes more dia­go­nal­ly orien­ted. I would cha­rac­te­ri­ze this spe­cies as resi­lient, capab­le of dea­ling with the chal­len­ges of other Afri­can cich­lids. I had the impres­si­on that they don’t bot­her others and yet com­mand natu­ral res­pect. I regis­ter one form: albino.

Ein Bunt­barsch aus dem Vik­to­ria­see, der zur Grup­pe Hap­loc­hro­mi­ni gehört, die eine soge­nann­te Sam­melg­rup­pe meh­re­rer Gat­tun­gen und Arten ist, die auf wei­te­re Bes­tim­mung war­ten. Sie sind gene­tisch und morp­ho­lo­gisch eng ver­wand­te Taxa. Sowohl die­se Art als auch ande­re Arten die­ser Grup­pe wer­den oft umbe­nannt und neu klas­si­fi­ziert, was zu Ver­wir­rung und Miss­vers­tänd­nis­sen führt. Syno­ny­me für A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta. Ich habe sie unter dem Namen Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra zum Beis­piel im Tro­pi­ca­rium in Buda­pest gese­hen. Die­se Art ist ziem­lich räu­be­risch und gef­rä­ßig. Das Männ­chen erre­icht größe­re Größen, mit einem Maxi­mum wahrs­che­in­lich zwis­chen 15 und 20 cm. Die Anzahl der Eier, die ein Weib­chen im Maul hal­ten kann, ist bemer­ken­swert; Ich wür­de sie auf 100200 Stück schät­zen. Ich hat­te die­se Bunt­bars­che nicht lan­ge, aber ein­mal habe ich fast 90 Jung­fis­che von einem Weib­chen gezä­hlt. Das Männ­chen hat einen roten Fleck hin­ter den Kie­menk­lap­pen, und gel­be Far­be beg­le­i­tet ihn von die­sem Fleck bis zum Sch­wanz. Das Weib­chen ist nur mit einer grund­le­gen­den grau­we­i­ßen Far­be gefärbt, mit 5 – 6 Quers­tre­i­fen. Die­se Stre­i­fen sind mehr oder weni­ger sen­krecht. Eine ande­re Art der Gat­tung Asta­to­ti­la­pia hat die­se Stre­i­fen mehr dia­go­nal aus­ge­rich­tet. Ich wür­de die­se Art als widers­tands­fä­hig, fähig, mit den Heraus­for­de­run­gen ande­rer afri­ka­nis­cher Bunt­bars­che umzu­ge­hen, bez­e­ich­nen. Ich hat­te den Ein­druck, dass sie ande­re nicht stören und den­noch natür­li­chen Res­pekt ver­die­nen. Ich regis­trie­re eine Form: Albino.

Cich­lid kuto­ka Ziwa Vik­to­ria ina­y­o­hu­sia­na na kikun­di cha Hap­loc­hro­mi­ni, amba­cho ni kikun­di cha kuvu­na kina­cho­hu­sis­ha maje­na­si na spis­hi kad­haa zina­zo­su­bi­ri kufa­fa­nu­li­wa zai­di. Wao ni tak­so­ni wana­ofa­na­na kwa jene­ti­ki na kwa sura. Spis­hi hii na spis­hi zin­gi­ne zina­zo­hu­sia­na na kikun­di hiki mara nyin­gi hupe­wa maji­na tofau­ti na kure­ke­bis­hwa, kusa­ba­bis­ha mkan­ga­ny­i­ko na kuto­ku­e­le­wa­na. Visa­we kwa A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta. Nili­ona yao chi­ni ya jina Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, kwa mfa­no, kati­ka Tro­pi­ca­rium huko Buda­pest. Spis­hi hii ni ya kuja­ri­bu na ina­y­o­ku­la mawin­do. Jike hufi­kia ukub­wa mkub­wa, na kiwan­go cha juu kina­we­za kuwa kati ya 15 na 20 cm. Ida­di ya may­ai amba­yo jike ana­we­za kus­hi­ki­lia kiny­wa­ni ni ya kuvu­tia; Nin­ge­pen­de­ke­za kuwa ni kati ya 100200 vipan­de. Siku­wa na cich­lid hizi kwa muda mre­fu, laki­ni mara moja nili­he­sa­bu kari­bu wato­to 90 kuto­ka kwa jike mmo­ja. Dume lina doa jekun­du nyuma ya vifu­ni­ko vya mape­zi, na ran­gi ya man­ja­no inam­fu­ata kuto­ka doa hilo hadi mkia. Jike lina ran­gi tu ya kijivu-​nyeupe ya msin­gi, na msta­ri 5 – 6 wa msta­ri wa msa­la­ba. Mis­ta­ri hizi ni zai­di au chi­ni ya wima. Spis­hi nyin­gi­ne ya jena­si Asta­to­ti­la­pia ina mis­ta­ri hizi zili­zo­ele­ke­zwa kwa pem­be. Nin­ge­wa­ta­ja spis­hi hii kama ima­ra, uwe­zo wa kus­hug­hu­li­kia chan­ga­mo­to za cich­lids wen­gi­ne wa Kiaf­ri­ka. Nili­ku­wa na hisia kwam­ba hawa­wa­sum­bui wen­gi­ne na bado wanas­ta­hi­li hes­hi­ma ya asi­li. Nina­an­di­ka fomu moja: Albino.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2006-2010, 2008, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Maylandia crabro

Hits: 10419

Cich­li­da jaze­ra Mala­wi, dosa­hu­je 15 cm. Druh bol pred­tým zná­my pod ozna­če­ním Pse­udot­rop­he­us crab­ro. Sam­ček sa od samič­ky fareb­ne odli­šu­je, napr. rit­nou plut­vou, na kto­rej sú u sam­ca výraz­nej­šie zna­ky a tvar je špi­ca­tej­ší. Aj cel­ko­vý tvar tela je u oboch pohla­ví roz­diel­ny, samič­ka je o nie­čo jem­nej­šia – žen­skej­šia. Ten­to druh je zná­my aj ako Bum­ble­bee Cich­lid”. Je fareb­ne pomer­ne nápad­ný so žltým a čier­nym pru­ho­va­ným vzo­rom na tele, vyzna­ču­je sa pomer­ne agre­sív­nym sprá­va­ním, obzvlášť počas obdo­bia roz­mno­žo­va­nia. Obľu­bu­je ska­ly a úkryty.Mlaď je sfar­be­ná do doby pohlav­nej dospe­los­ti ako samič­ky. Chov je nená­roč­ný, krab­ro je žra­vý, bojov­ný typ, kto­rý si vie obhá­jiť svo­je mies­to. K samič­kám sa cho­vá divo­ko, ale sluš­ne. Regis­tru­jem tie­to for­my: Blue, Came­leo, Cobue, Mbam­ba, Naka­ten­ga Yellow.


Cich­lid from Lake Mala­wi, rea­ching 15 cm. The spe­cies was pre­vi­ous­ly kno­wn as Pse­udot­rop­he­us crab­ro. The male is visu­al­ly dis­tin­gu­is­hab­le from the fema­le, for exam­ple, by the anal fin, whe­re the male has more pro­noun­ced mar­kings, and the sha­pe is more poin­ted. The ove­rall body sha­pe is also dif­fe­rent bet­we­en both gen­ders, with the fema­le being slight­ly more deli­ca­te – more femi­ni­ne. This spe­cies is also kno­wn as the Bum­ble­bee Cich­lid.” It is visu­al­ly stri­king with a yel­low and black stri­ped pat­tern on its body and is cha­rac­te­ri­zed by rela­ti­ve­ly agg­res­si­ve beha­vi­or, espe­cial­ly during the bre­e­ding sea­son. It pre­fers rocks and hiding spots. The young are colo­red until sexu­al matu­ri­ty like fema­les. Bre­e­ding is unde­man­ding; crab­ro is a vora­ci­ous, com­ba­ti­ve type that can defend its ter­ri­to­ry. It beha­ves wild­ly but decen­tly towards fema­les. I regis­ter the­se forms: Blue, Came­leo, Cobue, Mbam­ba, Naka­ten­ga Yellow.


Cich­li­de aus dem Mala­wi­see, erre­icht 15 cm. Die Art war früher als Pse­udot­rop­he­us crab­ro bekannt. Das Männ­chen unters­che­i­det sich farb­lich von der Weib­chen, zum Beis­piel durch die Afterf­los­se, bei der die Mar­kie­run­gen beim Männ­chen aus­gep­räg­ter sind und die Form spit­zer ist. Auch die Gesamt­form des Kör­pers unters­che­i­det sich bei bei­den Gesch­lech­tern, das Weib­chen ist etwas zier­li­cher – weib­li­cher. Die­se Art ist auch als Bum­ble­bee Cich­lid” bekannt. Sie ist farb­lich auf­fäl­lig mit einem gel­ben und sch­war­zen ges­tre­if­ten Mus­ter auf dem Kör­per und zeich­net sich durch rela­tiv agg­res­si­ves Ver­hal­ten aus, beson­ders wäh­rend der Brut­ze­it. Sie bevor­zugt Fel­sen und Vers­tec­ke. Die Jun­gen sind bis zur Gesch­lechts­re­i­fe wie Weib­chen gefärbt. Die Zucht ist ans­pruchs­los; crab­ro ist eine gef­rä­ßi­ge, kämp­fe­ris­che Art, die ihr Ter­ri­to­rium ver­te­i­di­gen kann. Sie ver­hält sich wild, aber ans­tän­dig gege­nüber Weib­chen. Ich regis­trie­re die­se For­men: Blue, Came­leo, Cobue, Mbam­ba, Naka­ten­ga Yellow.


Cich­lid kuto­ka Ziwa Mala­wi, ina­y­o­fi­kia sen­ti­me­ta 15. Spis­hi ili­ju­li­ka­na awa­li kama Pse­udot­rop­he­us crab­ro. Kiu­me ina­we­za kuto­fau­tis­hwa kwa ran­gi na jike, kwa mfa­no, kwe­nye pezi la haja kub­wa, amba­po kiu­me ana ala­ma zenye ngu­vu zai­di, na umbo ni la mvi­rin­go. Umbo la mwi­li pia lina­to­fau­tia­na kati ya majin­sia yote, na jike liki­wa kido­go zai­di – kike. Spis­hi hii pia ina­ju­li­ka­na kama Bum­ble­bee Cich­lid.” Ina muone­ka­no wa kuvu­tia na muun­do wa mis­ta­ri wa man­ja­no na mwe­usi kwe­nye mwi­li na ina­ji­to­ke­za kwa tabia ya kuwa na msu­ku­mo wa kuta­ka kus­ham­bu­lia, haswa waka­ti wa msi­mu wa kuza­lia­na. Ina­pen­de­lea miam­ba na mae­neo ya kuji­fi­cha. Wato­to wana­ku­wa na ran­gi hadi wana­po­fi­kia uko­ma­vu wa kijin­sia kama maji­ke. Ufu­ga­ji ni rahi­si; crab­ro ni aina ina­y­o­hi­ta­ji cha­ku­la mara kwa mara, yenye mapam­ba­no amba­yo ina­we­za kuji­lin­da. Ina tabia ya kuwa na msu­ku­mo wa kuta­ka kus­ham­bu­lia, laki­ni pia kwa hes­hi­ma kue­le­kea maji­ke. Nina­sa­ji­li aina hizi: Blue, Came­leo, Cobue, Mbam­ba, Naka­ten­ga Yellow.


Odka­zy

Maylandia crabro Nakatenga Yellow
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Maylandia crabro

Use Facebook to Comment on this Post