2006, 2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Cyrtocara moorii – delfínky

Hits: 9460

Vra­ví sa im aj del­fín­ky. Dosa­hu­jú úcty­hod­ných veľ­kos­tí, aj cez 20 cm v akvá­riu. V prí­ro­de sa vysky­tu­je vo výcho­do­af­ric­kom jaze­re Mala­wi. Je to poly­gam­ný, háre­mo­vý druh. V nádr­ží “zobe” pie­sok na dne, neus­tá­le hľa­dá nie­čo pod zub. Mla­dé jedin­ce sa sprá­va­jú pomer­ne sku­pi­no­vo.

Odka­zy

Cyrtocara moorii
INTERZOO Nürn­berg 2008

Cyrtocara moorii

Cyrtocara moorii
Výsta­va rýb v Hrad­ci Krá­lo­vom 2008

Use Facebook to Comment on this Post

2008, 2009, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Príroda, Ryby, Tanganika cichlidy, Živočíchy

Neolamprologus leleupi – papuľnaté lelupky

Hits: 9096

Druh jaze­ra Tan­ga­ni­ka. Jedin­ce toh­to dru­hu doká­žu až neuve­ri­teľ­ne roz­tiah­nuť ústa – hádam na 160°. Vyze­ra­jú vte­dy naozaj hro­zi­vo, a doká­žu tak zastra­šiť aj ďale­ko väč­šie­ho soka. Čas­to dochá­dza k bit­kám v rám­ci dru­hu, kto­ré neraz kon­čia zabi­tím slab­šie­ho jedin­ca. Voči sebe sú v dospe­los­ti nepria­teľ­ské. Na tre­nie poža­du­jú pokoj a pev­nú pod­lož­ku. Exis­tu­jú rôz­ne for­my napr. cit­ró­no­vo žlté až tma­vo­hne­dé: bulu, kapam­pa, kari­la­ni, kake­se, kiku, lum­bye, maswa, mili­ma, mto­to, oran­ge, temb­we, uvira.

Odka­zy

Neolamprologus leleupi

Neolamprologus leleupi

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aulonocara maleri

Hits: 7118

Aulo­no­kár je popí­sa­ných veľ­mi veľa dru­hov. Sú vhod­ným dopl­n­kom pre rody Pse­udot­rop­he­us, May­lan­dia, pre­to­že sa zdr­žu­je viac mimo úkry­tov. V akvá­riu je potom men­ší teri­to­riál­ny tlak. Moja Aulo­no­ca­ra male­ri mala asi 10 cm a veľ­mi rada pre­mie­ľa­la potra­vu z dna. Vždy sa ako prvá vrh­la na otvo­re­ný pries­tor dna zhá­ňať potra­vu. Zhod­no­til by som ju ako mier­ne nároč­nej­ší druh.

Aulonocara maleri maleri
Imrich Ful­jer – www​.cich​lid​.sk

Use Facebook to Comment on this Post

Cichlidy, Príroda, Ryby, Viktória cichlidy, Živočíchy

Astatotilapia latifasciata

Hits: 8137

Cich­li­da z jaze­ra Vic­to­ria, kto­rá pat­rí do sku­pi­ny Hap­loc­hro­mi­ni, čo je tzv. zber­ná sku­pi­na via­ce­rých rodov a dru­hov, kto­rá čaká na bliž­šie urče­nie. Ide o gene­tic­ky a mor­fo­lo­gic­ky pomer­ne prí­buz­né taxó­ny. Aj ten­to druh, aj iné dru­hy pat­ria­ce do tej­to sku­pi­ny sú čas­to pre­me­no­vá­va­né a pre­kla­si­fi­ko­va­né. Pocho­pi­teľ­ne potom čas­to dochá­dza ku zmät­kom, ku nedo­ro­zu­me­niam. Syno­ny­má A. lati­fas­cia­ta: Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra, Hap­loc­hro­mis lati­fas­cia­ta Pod ozna­če­ním Hap­loc­hro­mis obli­qu­idens zeb­ra som ich videl naprí­klad v Tro­pi­ká­riu v Buda­peš­ti. Ten­to druh je pomer­ne dra­vý a paž­ra­vý. Samec dosa­hu­je väč­ších roz­me­rov, maxi­mum je zrej­me medzi 15 a 20 cm. Počet ikier, kto­ré doká­že samič­ka udr­žať v papuľ­ke je obdi­vu­hod­ný, odha­do­val by som to na100 – 200 kusov. Nemal som tie­to cich­li­dy dlho, ale raz som samič­ke napo­čí­tal sko­ro 90 mla­dých. Sam­ček má čer­ve­nú škvr­nu za žiab­ro­vý­mi vieč­ka­mi a žltá far­ba ho spre­vá­dza po tej­to škvr­ne až po chvost. Samič­ka je sfar­be­ná len základ­nou šedo­bie­lou far­bou, na kto­rej je 5 – 6 prieč­nych pru­hov. Tie­to pru­hy sme­ru­jú viac­me­nej kol­mo. Iný druh rodu Asta­to­ti­la­pia má tie­to pru­hy šik­mej­šie polo­že­né. Druh by som ozna­čil ako zdat­ný, schop­ný pora­diť si s nástra­ha­mi, iných afric­kých cich­líd. Mal som z nich taký pocit, že do dru­hých sa nesta­ra­jú a pri­tom pri­ro­dze­ný rešpekt majú. Regis­tru­jem jed­nu for­mu: albino.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post