2006-2010, 2008, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Archocentrus multispinosus

Hits: 2598

Archo­cen­trus mul­tis­pi­no­sus, tiež zná­ma pod náz­vom Rain­bow Cich­lid” je druh cich­li­dy pochá­dza­jú­ci z oblas­ti Stred­nej Ame­ri­ky, kon­krét­ne zo sústa­vy riek v Hon­du­ra­su a Nika­ra­gui. Má cha­rak­te­ris­tic­ké sfar­be­nie, kto­ré môže zahŕňať rôz­ne odtie­ne oran­žo­vej, čer­ve­nej a mod­rej. Doras­tá do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 15 cm. Vyža­du­je tep­lo­tu medzi 2428 °C, pH v roz­sa­hu 7,08,0 a tvrdo­sť vody od 5 do 20 dH.


Archo­cen­trus mul­tis­pi­no­sus, also kno­wn as the Rain­bow Cich­lid,” is a spe­cies of cich­lid ori­gi­na­ting from Cen­tral Ame­ri­ca, spe­ci­fi­cal­ly from the river sys­tems in Hon­du­ras and Nica­ra­gua. It has dis­tinc­ti­ve colo­ring, which can inc­lu­de vari­ous sha­des of oran­ge, red, and blue. It gro­ws to a size of app­ro­xi­ma­te­ly 15 cm. It requ­ires a tem­pe­ra­tu­re bet­we­en 2428 °C, pH in the ran­ge of 7.08.0, and water hard­ness from 5 to 20 dH.


Archo­cen­trus mul­tis­pi­no­sus, auch bekannt als der Rain­bow Cich­lid”, ist eine Art von Bunt­barsch, die aus Zen­tra­la­me­ri­ka stammt, genau­er gesagt aus den Fluss­sys­te­men in Hon­du­ras und Nica­ra­gua. Er hat eine cha­rak­te­ris­tis­che Fär­bung, die vers­chie­de­ne Schat­tie­run­gen von Oran­ge, Rot und Blau umfas­sen kann. Er wächst auf eine Größe von etwa 15 cm heran. Er benötigt eine Tem­pe­ra­tur zwis­chen 2428 °C, einen pH-​Wert im Bere­ich von 7,08,0 und eine Was­ser­här­te von 5 bis 20 dH.


Archo­cen­trus mul­tis­pi­no­sus, tam­bi­én cono­ci­do como Cíc­li­do Arco­í­ris”, es una espe­cie de cíc­li­do ori­gi­na­ria de Amé­ri­ca Cen­tral, espe­cí­fi­ca­men­te de los sis­te­mas flu­via­les en Hon­du­ras y Nica­ra­gua. Tie­ne una colo­ra­ci­ón dis­tin­ti­va, que pue­de inc­lu­ir vari­os tonos de naran­ja, rojo y azul. Alcan­za un tama­ño de apro­xi­ma­da­men­te 15 cm. Requ­ie­re una tem­pe­ra­tu­ra entre 2428 °C, un pH en el ran­go de 7,08,0 y una dure­za del agua de 5 a 20 dH.


Odka­zy

Archocentrus multispinosus

Archocentrus multispinosus

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, 2011-2015, 2014, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Astronotus ocellatus

Hits: 6257

Astro­no­tus ocel­la­tus (Agas­siz, 1831) – oce­lá­ty sú pomer­ne veľ­ké a sil­né ryby, kto­ré majú množ­stvo foriem. Pri­jí­ma­jú aj väč­šiu potra­vu, extré­mom sú malé myš­ky. For­my: Red Oscar, Tiger Oscar.

Ich domo­vi­nou je Ama­zó­nia, sys­tém riek Rio Para­gu­ay. Doras­ta­jú 30 cm. Vyža­du­jú tep­lo­tu 2224°C. Sú schop­né dožiť sa 15 rokov (kva​lit​ne​.cz). Fish­ba­se uvá­dza maxi­mál­nu dĺž­ku 45.7 cm, ph 68, dH 519 (fish​ba​se​.org). Zra­ne­nia sa im rých­lo zaho­ja (rybic​ky​.net).

Astro­no­tus ocel­la­tus je ozna­čo­va­ný aj ako Oskar.” Má robust­né telo a schop­nosť meniť far­bu. Má rôz­ne fareb­né varian­ty v závis­los­ti od gene­ti­ky a pro­stre­dia. Sú schop­né sa pris­pô­so­biť rôz­nym pod­mien­kam pro­stre­dia. V akvá­riu je dôle­ži­té poskyt­núť im dosta­toč­ne veľ­ký pries­tor, môžu byť dosť agre­sív­ni, naj­mä v obdo­bí roz­mno­žo­va­nia. Zná­me sú aj tým, že majú výraz­né osob­nost­né vlast­nos­ti a môžu si vytvá­rať sil­né puto so svo­ji­mi majiteľmi.


Astro­no­tus ocel­la­tus (Agas­siz, 1831) – Oscars are rela­ti­ve­ly lar­ge and robust fish that come in many forms. They accept lar­ger food items, with small mice being an extre­me. Forms inc­lu­de Red Oscar and Tiger Oscar.

The­ir nati­ve habi­tat is the Ama­zon, spe­ci­fi­cal­ly the Rio Para­gu­ay river sys­tem. They can grow up to 30 cm and requ­ire a tem­pe­ra­tu­re of 2224°C. They can live up to 15 years (kva​lit​ne​.cz). Fish­ba­se reports a maxi­mum length of 45.7 cm, pH 68, dH 519 (fish​ba​se​.org). They quick­ly heal from inju­ries (rybic​ky​.net).

Astro­no­tus ocel­la­tus is also kno­wn as the Oscar.” They have a robust body and the abi­li­ty to chan­ge color. The­re are vari­ous color variants based on gene­tics and envi­ron­ment. They can adapt to dif­fe­rent envi­ron­men­tal con­di­ti­ons. In an aqu­arium, it’s impor­tant to pro­vi­de them with enough spa­ce as they can be quite agg­res­si­ve, espe­cial­ly during the bre­e­ding peri­od. They are also kno­wn for having dis­tinct per­so­na­li­ty traits and can form strong bonds with the­ir owners.


Astro­no­tus ocel­la­tus (Agas­siz, 1831) – Oskars sind rela­tiv gro­ße und kräf­ti­ge Fis­che, die in vie­len For­men vor­kom­men. Sie akzep­tie­ren auch größe­re Nahrungs­mit­tel, wobei kle­i­ne Mäu­se eine Extrem­form dars­tel­len. Zu den For­men gehören der Rote Oscar und der Tiger Oscar.

Ihre Hei­mat ist der Ama­zo­nas, genau­er gesagt das Fluss­sys­tem des Rio Para­gu­ay. Sie kön­nen bis zu 30 cm groß wer­den und benöti­gen eine Tem­pe­ra­tur von 2224°C. Sie kön­nen bis zu 15 Jah­re alt wer­den (kva​lit​ne​.cz). Fish­ba­se gibt eine maxi­ma­le Län­ge von 45,7 cm, pH 68, dH 519 an (fish​ba​se​.org). Ver­let­zun­gen hei­len bei ihnen schnell (rybic​ky​.net).

Astro­no­tus ocel­la­tus wird auch als Oskar” bez­e­ich­net. Sie haben einen kräf­ti­gen Kör­per und die Fähig­ke­it, die Far­be zu ändern. Es gibt vers­chie­de­ne Farb­va­rian­ten je nach Gene­tik und Umge­bung. Sie kön­nen sich an vers­chie­de­ne Umwelt­be­din­gun­gen anpas­sen. In einem Aqu­arium ist es wich­tig, ihnen genügend Platz zu bie­ten, da sie beson­ders wäh­rend der Brut­ze­it recht agg­res­siv sein kön­nen. Sie sind auch dafür bekannt, aus­gep­räg­te Per­sön­lich­ke­it­smerk­ma­le zu haben und star­ke Bin­dun­gen zu ihren Besit­zern aufzubauen.


Astro­no­tus ocel­la­tus (Agas­siz, 1831) – Os Oscars são pei­xes rela­ti­va­men­te gran­des e robus­tos que apre­sen­tam muitas for­mas. Ace­i­tam ali­men­tos mai­ores, sen­do pequ­e­nos ratos um extre­mo. Entre as for­mas estão o Oscar Ver­mel­ho e o Oscar Tigre.

O habi­tat natu­ral deles é a Ama­zô­nia, espe­ci­fi­ca­men­te o sis­te­ma flu­vial do Rio Para­gu­ai. Podem atin­gir até 30 cm e requ­e­rem uma tem­pe­ra­tu­ra de 2224°C. Podem viver até 15 anos (kva​lit​ne​.cz). O Fish­ba­se rela­ta um com­pri­men­to máxi­mo de 45,7 cm, pH 68, dH 519 (fish​ba​se​.org). Eles se recu­pe­ram rapi­da­men­te de feri­men­tos (rybic​ky​.net).

Astro­no­tus ocel­la­tus é tam­bém con­he­ci­do como Oscar”. Eles têm um cor­po robus­to e a habi­li­da­de de mudar de cor. Exis­tem várias varian­tes de cor com base na gené­ti­ca e no ambien­te. Podem se adap­tar a dife­ren­tes con­di­ções ambien­tais. Em um aqu­ário, é impor­tan­te for­ne­cer espa­ço sufi­cien­te, já que podem ser bas­tan­te agres­si­vos, espe­cial­men­te duran­te o perí­o­do de repro­du­ção. Tam­bém são con­he­ci­dos por ter tra­ços de per­so­na­li­da­de dis­tin­tos e podem desen­vol­ver laços for­tes com seus proprietários.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2005, 2006, 2006-2010, 2008, 2009, 2011, 2011-2015, 2014, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pterophyllum scalarae

Hits: 29006

Ska­lá­re sú po gup­káchmečov­kách asi naj­zná­mej­šou rybou cho­va­ná v akvá­riách. Je to juho­ame­ric­ká cich­li­da z povo­dia Ama­zon­ky, kto­rá by mala byť v hus­to rast­li­na­mi zaras­te­nom akvá­riu. Ide o menej nároč­ný druh. Syno­ny­má: Pla­tax sca­la­ris, Pta­xo­ides dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum eime­kei, Zeus sca­la­ris. Exis­tu­je mno­ho variet ska­lá­rov. Ako cene­ná for­ma sa pova­žu­je čier­ny ska­lár. Kedy­si pôvod­né ska­lá­re boli úcty­hod­ných roz­me­rov, dnes už také­to ska­lá­re by sme hľa­da­li len veľ­mi ťaž­ko. Dnes aj 10 cm vyso­ký ska­lár je dob­rý. Bohu­žiaľ u ska­lá­rov doš­lo v akvá­ri­ových cho­voch už k takej degra­dá­cii šľach­te­ním, cho­vom v nevhod­ných pod­mien­kach. Veľ­mi čas­to sa stre­tá­vam u cho­va­te­ľov bez väč­šie­ho záuj­mu, ale­bo u začí­na­jú­cich akva­ris­tov, že ska­lá­re cho­va­jú v malých nádr­žiach. Ska­lár by sa mal cho­vať aspoň v 150 lit­ro­vej nádr­ži, kto­ré je 50 cm vyso­ké. Dá sa pove­dať, že čím su pre­šľach­te­nej­šie, tým sú chú­los­ti­vej­šie. A záro­veň, tým sa ľah­šie chy­ta­jú do sieť­ky. Divo­ké ryby sú šikov­nej­šie a neda­jú sa len tak ľah­ko chy­tiť. Čím sú varie­ty vzdia­le­nej­šie od divo­kej for­my, tým sú chú­los­ti­vej­šie. Pohla­vie sa rozo­zná­va ťaž­ko, samič­ka má v obdo­bí nere­su na hla­ve men­ší nádor. Ska­lár je schop­ný mať 1000 ikier, avšak poter je veľ­mi malý a vyža­du­je strikt­ne pra­cho­vú živú potra­vu, čo môže byť prob­lém. Ska­lár na roz­mno­že­nie potre­bu­je tlak vody – vyso­ký vod­ný stĺpec, ale pokiaľ má všet­ko ostat­né v dob­rom sta­ve, je schop­ný sa vytrieť aj v 8 lit­ro­vých 20 cm vyso­kých nádrž­kách. To je však cho­va­teľ­ský extrém a netre­ba si z neho brať prí­klad. Ska­lá­re, pokiaľ majú mla­dé, tak sa môžu istý čas sta­rať o potom­stvo, ak je vo for­me ikier. Ak sa vyliah­ne plô­dik, ska­lár tak­mer vždy pod­ľah­ne a nakŕ­mi sa nimi – vlast­ným potom­stvom. Pre­to sa v tej­to dobe neod­po­rú­ča, aby sa dospel­ce zdr­žia­va­li spo­lu so znáš­kou. Ikry kla­dú na pev­ný pod­klad, kto­rým môže byť aj list rast­li­ny, napr. list echi­no­do­ru. Pou­ží­va sa aj napr. nerov­ný kúsok s odstri­hnu­tej PET flaše.

Ska­lár je pokoj­ná ryba, pri kto­rej nie je dob­re cho­vať prí­liš zve­da­vé ryby, kto­ré rady ochut­ná­va­jú plut­vy takých­to pokoj­nej­ších rýb. Nevhod­ná kom­bi­ná­cia je napr. s mren­ka­mi štvor­pru­hý­mi – Capo­tea tet­ra­zo­na. Ska­lá­re ak majú prí­le­ži­tosť, požie­ra­jú men­šie ryby, napr. neón­ky, ale aj gup­ky. Ak žijú ved­ľa seba roky, je mož­né že si na seba zvyk­li a v tom prí­pa­de je mož­né, že ska­lá­re necha­jú tie­to malé ryby” na poko­ji. Samos­tat­nou kapi­to­lou je chov spo­loč­ne s ter­čov­ca­mi. Ter­čov­ce sú veľ­mi nároč­né ryby a náchyl­né na množ­stvo cho­rôb. Ska­lá­re sú v tom­to sme­re odol­nej­šie. Spo­loč­ný chov odpo­rú­čam len skú­se­ným cho­va­te­ľov. V zása­de to nie je vylú­če­né, ska­lá­re však musia byť dosta­toč­ne odčer­ve­né. Podob­ný druh ska­lá­ra, kto­rý sa veľ­mi ťaž­ko drží pri živo­te ale dosa­hu­je veľ­kos­tí, kto­ré kedy­si dosa­ho­val aj P. sca­la­re, je Pte­rop­hyl­lum altum. Exis­tu­je mno­ho foriem ska­lá­rov, regis­tru­jem tie­to: albi­no, ama­zo­nia, dia­mond, gold marb­led veil­tail, gold vel­tail, koi, leopard, marb­le, mana­ca­pu­ru, mana­ca­pu­ru red back.


Angel­fish are per­haps the most well-​known fish kept in aqu­ariums along­si­de gup­pies and sword­tails. They are South Ame­ri­can cich­lids from the Ama­zon basin and thri­ve in den­se­ly plan­ted tanks. They are a less deman­ding spe­cies. Syno­nyms inc­lu­de Pla­tax sca­la­ris, Pta­xo­ides dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum eime­kei, Zeus sca­la­ris. The­re are many varie­ties of angel­fish, with the black angel­fish con­si­de­red a valu­ab­le form. Ori­gi­nal­ly, angel­fish were impres­si­ve in size, but nowa­da­ys fin­ding such lar­ge angel­fish is quite chal­len­ging. Today, a 10 cm high angel­fish is con­si­de­red good. Unfor­tu­na­te­ly, angel­fish in aqu­arium bre­e­ding have under­go­ne degra­da­ti­on due to inapp­rop­ria­te bre­e­ding con­di­ti­ons and prac­ti­ces. It’s com­mon to find bre­e­ders, espe­cial­ly begin­ners, kee­ping angel­fish in small tanks. Angel­fish should be kept in at least a 150-​liter tank, which is 50 cm high. It can be said that the more selec­ti­ve­ly bred they are, the more deli­ca­te they beco­me. At the same time, they are easier to catch with a net. Wild-​caught fish are more agi­le and not as easi­ly caught. The more dis­tant the varie­ties are from the wild form, the more deli­ca­te they beco­me. Dif­fe­ren­tia­ting gen­der is chal­len­ging; during the bre­e­ding sea­son, the fema­le has a smal­ler nodu­le on her head. An angel­fish is capab­le of lay­ing 1000 eggs, but the fry are tiny and requ­ire strict­ly powde­red live food, which can be a chal­len­ge. Angel­fish need water pre­ssu­re for bre­e­ding — a high water column. Still, if eve­ryt­hing else is in good con­di­ti­on, they can bre­ed even in 8‑liter tanks that are 20 cm high. Howe­ver, this is an extre­me bre­e­ding con­di­ti­on and should not be emu­la­ted. When angel­fish have fry, they may care for them for a whi­le if they are in egg form. Once the fry hatch, the angel­fish almost alwa­ys suc­cumbs to ins­tinct and con­su­mes them — its own offs­pring. The­re­fo­re, it’s not recom­men­ded for adults to stay toget­her during the bre­e­ding sea­son. They lay eggs on a solid sur­fa­ce, which can be a plant leaf, such as an echi­no­do­rus leaf. Une­ven pie­ces of cut PET bott­les are also used.

Angel­fish are pea­ce­ful fish, and it’s not advi­sab­le to keep over­ly curi­ous fish that like to nip at the fins of the­se pea­ce­ful fish. An inapp­rop­ria­te com­bi­na­ti­on is, for exam­ple, with tiger barbs (Capo­tea tet­ra­zo­na). Angel­fish, if given the oppor­tu­ni­ty, will eat smal­ler fish, such as neon tetras and gup­pies. If they live side by side for years, it’s possib­le they beco­me accus­to­med to each other, and in that case, angel­fish might lea­ve the­se small fish” alo­ne. Kee­ping angel­fish with dis­cus is a sepa­ra­te chap­ter. Dis­cus are very deman­ding fish and sus­cep­tib­le to many dise­a­ses. Angel­fish are har­dier in this regard. I recom­mend coha­bi­ta­ti­on only for expe­rien­ced bre­e­ders. In prin­cip­le, it’s not exc­lu­ded, but angel­fish must be ade­qu­ate­ly dewor­med. A simi­lar spe­cies to angel­fish, which is chal­len­ging to keep ali­ve but rea­ches sizes that P. sca­la­re once did, is Pte­rop­hyl­lum altum. The­re are many forms of angel­fish; I obser­ve the­se: albi­no, ama­zo­nia, dia­mond, gold marb­led veil­tail, gold veil­tail, koi, leopard, marb­le, mana­ca­pu­ru, mana­ca­pu­ru red back.


Ska­la­re sind neben Gup­pys und Sch­wertt­rä­gern wahrs­che­in­lich die bekann­tes­ten in Aqu­arien gehal­te­nen Fis­che. Sie sind süda­me­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che aus dem Ama­zo­nas­bec­ken und gede­i­hen in dicht bepf­lanz­ten Bec­ken. Es han­delt sich um eine weni­ger ans­pruchs­vol­le Art. Syno­ny­me sind Pla­tax sca­la­ris, Pta­xo­ides dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum eime­kei, Zeus sca­la­ris. Es gibt vie­le Sor­ten von Ska­la­ren, wobei der sch­war­ze Ska­lar als wer­tvol­le Form gilt. Urs­prün­glich waren Ska­la­re bee­in­druc­kend groß, aber heute ist es recht sch­wie­rig, solch gro­ße Ska­la­re zu fin­den. Heut­zu­ta­ge gilt ein 10 cm hoher Ska­lar bere­its als gut. Lei­der sind Ska­la­re in der Aqu­arien­zucht durch unsach­ge­mä­ße Zucht­be­din­gun­gen und Prak­ti­ken degra­diert wor­den. Es ist üblich, Züch­ter, ins­be­son­de­re Anfän­ger, dabei zu beobach­ten, wie sie Ska­la­re in kle­i­nen Tanks hal­ten. Ska­la­re soll­ten in min­des­tens einem 150-​Liter-​Tank gehal­ten wer­den, der 50 cm hoch ist. Man kann sagen, je selek­ti­ver gezüch­tet wird, des­to emp­find­li­cher wer­den sie. Gle­i­ch­ze­i­tig las­sen sie sich leich­ter mit einem Netz fan­gen. Wild gefan­ge­ne Fis­che sind agi­ler und las­sen sich nicht so leicht fan­gen. Je wei­ter die Sor­ten von der Wild­form ent­fernt sind, des­to emp­find­li­cher wer­den sie. Die Gesch­lechts­bes­tim­mung ist sch­wie­rig; wäh­rend der Lai­ch­ze­it hat das Weib­chen einen kle­i­ne­ren Kno­ten auf dem Kopf. Ein Ska­lar ist in der Lage, 1000 Eier zule­gen, aber die Jung­fis­che sind win­zig und benöti­gen aussch­lie­ßlich pul­ve­ri­sier­tes Lebend­fut­ter, was eine Heraus­for­de­rung sein kann. Ska­la­re benöti­gen Was­serd­ruck zum Lai­chen – eine hohe Was­ser­sä­u­le. Wenn jedoch alles ande­re in gutem Zus­tand ist, kön­nen sie auch in 8‑Liter-​Tanks mit einer Höhe von 20 cm lai­chen. Dies ist jedoch eine extre­me Zucht­si­tu­ati­on und soll­te nicht nach­ge­ahmt wer­den. Wenn Ska­la­re Nach­wuchs haben, kön­nen sie sich eine Wei­le um sie küm­mern, wenn sie sich in Eiform befin­den. Sobald der Nach­wuchs sch­lüpft, erliegt der Ska­lar fast immer dem Ins­tinkt und frisst sie – den eige­nen Nach­wuchs. Daher wird wäh­rend der Lai­ch­ze­it nicht emp­foh­len, dass sich Erwach­se­ne geme­in­sam auf­hal­ten. Sie legen ihre Eier auf eine fes­te Oberf­lä­che, die auch ein Pflan­zenb­latt, z. B. ein Echinodorus-​Blatt, sein kann. Auch une­be­ne Stüc­ke von abge­schnit­te­nen PET-​Flaschen wer­den verwendet.

Ska­la­re sind fried­li­che Fis­che, und es ist nicht rat­sam, all­zu neugie­ri­ge Fis­che zu hal­ten, die ger­ne an den Flos­sen die­ser fried­li­chen Fis­che knab­bern. Eine unge­e­ig­ne­te Kom­bi­na­ti­on ist beis­piel­swe­i­se mit Tiger­bar­ben (Capo­tea tet­ra­zo­na). Ska­la­re, wenn sie die Gele­gen­he­it dazu haben, wer­den kle­i­ne­re Fis­che wie Neon­salm­ler und Gup­pys fres­sen. Wenn sie jah­re­lang nebe­ne­i­nan­der leben, ist es mög­lich, dass sie sich ane­i­nan­der gewöh­nen, und in die­sem Fall könn­ten Ska­la­re die­se kle­i­nen Fis­che” in Ruhe las­sen. Das Hal­ten von Ska­la­ren mit Dis­kus ist ein eige­nes Kapi­tel. Dis­kus­se sind sehr ans­pruchs­vol­le Fis­che und anfäl­lig für vie­le Kran­khe­i­ten. Ska­la­re sind in die­ser Hin­sicht robus­ter. Ich emp­feh­le die Zusam­men­le­ben nur für erfah­re­ne Züch­ter. Grund­sätz­lich ist es nicht aus­gesch­los­sen, aber Ska­la­re müs­sen aus­re­i­chend ent­wurmt wer­den. Eine ähn­li­che Art von Ska­lar, die es sehr sch­wer hat, am Leben zu ble­i­ben, aber Größen erre­icht, die P. sca­la­re einst hat­te, ist Pte­rop­hyl­lum altum. Es gibt vie­le For­men von Ska­la­ren; ich beobach­te die­se: Albi­no, Ama­zo­nia, Dia­mond, Gold Marb­led Veil­tail, Gold Veil­tail, Koi, Leopard, Marb­le, Mana­ca­pu­ru, Mana­ca­pu­ru Red Back.


Os Aca­rás são tal­vez os pei­xes mais con­he­ci­dos man­ti­dos em aqu­ári­os, ao lado de gup­pies e espa­das. São cic­lí­de­os sul-​americanos da bacia do Ama­zo­nas e pros­pe­ram em tanqu­es den­sa­men­te plan­ta­dos. São uma espé­cie menos exi­gen­te. Sinô­ni­mos inc­lu­em Pla­tax sca­la­ris, Pta­xo­ides dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum dume­ri­lii, Pte­rop­hyl­lum eime­kei, Zeus sca­la­ris. Exis­tem muitas varie­da­des de Aca­rás, sen­do o Aca­rá neg­ro con­si­de­ra­do uma for­ma vali­osa. Ori­gi­nal­men­te, os Aca­rás eram impres­si­onan­tes em taman­ho, mas hoje em dia encon­trar Aca­rás tão gran­des é bas­tan­te desa­fia­dor. Atu­al­men­te, um Aca­rá de 10 cm de altu­ra é con­si­de­ra­do bom. Infe­liz­men­te, os Aca­rás na cria­ção em aqu­ário sof­re­ram degra­da­ção devi­do a con­di­ções e prá­ti­cas ina­de­qu­adas de cria­ção. É comum encon­trar cria­do­res, espe­cial­men­te ini­cian­tes, man­ten­do Aca­rás em tanqu­es pequ­e­nos. Os Aca­rás devem ser man­ti­dos em pelo menos um tanque de 150 lit­ros, com 50 cm de altu­ra. Pode-​se dizer que quan­to mais sele­ti­va­men­te cria­dos, mais deli­ca­dos eles se tor­nam. Ao mes­mo tem­po, são mais fáce­is de serem cap­tu­ra­dos com uma rede. Os pei­xes cap­tu­ra­dos na natu­re­za são mais áge­is e não são tão facil­men­te cap­tu­ra­dos. Quan­to mais dis­tan­tes as varie­da­des esti­ve­rem da for­ma sel­va­gem, mais deli­ca­das elas se tor­nam. Dife­ren­ciar o sexo é desa­fia­dor; duran­te a tem­po­ra­da de repro­du­ção, a fêmea tem um nódu­lo menor na cabe­ça. Um Aca­rá é capaz de colo­car 1000 ovos, mas os fil­ho­tes são pequ­e­nos e requ­e­rem stric­ta­men­te ali­men­tos vivos em pó, o que pode ser um desa­fio. Os Aca­rás pre­ci­sam de pre­ssão da água para a repro­du­ção – uma colu­na de água alta. No entan­to, se tudo o mais esti­ver em boas con­di­ções, eles podem se repro­du­zir até mes­mo em tanqu­es de 8 lit­ros com 20 cm de altu­ra. No entan­to, esta é uma con­di­ção extre­ma de cria­ção e não deve ser imi­ta­da. Quan­do os Aca­rás têm fil­ho­tes, eles podem cuidar deles por um tem­po se esti­ve­rem na for­ma de ovos. Uma vez que os fil­ho­tes nascem, o Aca­rá quase sem­pre sucum­be ao ins­tin­to e os con­so­me – sua próp­ria pro­le. Por­tan­to, não é reco­men­dá­vel que os adul­tos fiqu­em jun­tos duran­te a tem­po­ra­da de repro­du­ção. Eles depo­si­tam os ovos em uma super­fí­cie sóli­da, que pode ser uma fol­ha de plan­ta, como uma fol­ha de echi­no­do­rus. Peda­cos irre­gu­la­res de gar­ra­fas PET cor­ta­das tam­bém são usados.

Os Aca­rás são pei­xes pací­fi­cos, e não é acon­sel­há­vel man­ter pei­xes muito curi­osos que gos­tam de belis­car as nada­de­i­ras des­ses pei­xes pací­fi­cos. Uma com­bi­na­ção ina­de­qu­ada é, por exem­plo, com bar­bos tig­res (Capo­tea tet­ra­zo­na). Os Aca­rás, se tive­rem a opor­tu­ni­da­de, vão comer pei­xes meno­res, como neons e gup­pies. Se eles vive­rem lado a lado por anos, é possí­vel que se acos­tu­mem um ao out­ro, e nesse caso, os Aca­rás podem dei­xar esses pei­xes pequ­e­nos” em paz. Man­ter Aca­rás com dis­cus é um capí­tu­lo sepa­ra­do. Dis­cus são pei­xes muito exi­gen­tes e sus­ce­tí­ve­is a muitas doenças. Os Aca­rás são mais robus­tos nesse sen­ti­do. Reco­men­do a coabi­ta­ção ape­nas para cria­do­res expe­rien­tes. Em prin­cí­pio, não está exc­lu­ído, mas os Aca­rás devem ser ade­qu­ada­men­te ver­mi­fu­ga­dos. Uma espé­cie semel­han­te à dos Aca­rás, que é difí­cil de man­ter viva mas atin­ge taman­hos que o P. sca­la­re alca­nça­va, é o Pte­rop­hyl­lum altum. Exis­tem muitas for­mas de Aca­rás; eu obser­vo estas: albi­no, ama­zo­nia, dia­mond, gold marb­led veil­tail, gold veil­tail, koi, leopard, marb­le, mana­ca­pu­ru, mana­ca­pu­ru red back.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Thorichthys ellioti

Hits: 3537

Tho­richt­hys elli­oti Meek, 1904 je juho­ame­ric­kou cich­li­dou dosa­hu­jú­cou 15 cm, v pH 78.5, dH 8 a viac, v tep­lo­te 2528°C, vysky­tu­je sa v Mexi­ku, v povo­dí Rio Papa­lo­apán (Fish Base), v rie­kach ste­ka­jú­cích do Atlan­tic­ké­ho oce­ánu. Rodo­vé meno je zlo­že­né zo slov Thor“ (lovia­ca) a Icht­hys“ (ryba). Dru­ho­vé meno elli­oti“ je po ame­ric­kom prí­ro­do­ved­co­vi, Danie­lo­vi Girau­do­vi Elli­oto­vi (akva​ris​ta​.cz). Je zná­ma aj pod náz­va­mi Elli­oto­va cich­li­da” ale­bo Fire­mouth cich­lid”. Samec má cha­rak­te­ris­tic­ký vzhľad s ohni­vým čer­ve­ným sfar­be­ním na dol­nej čas­ti hla­vy a hrd­la. Táto čer­ve­ná oblasť pri­po­mí­na otvo­re­ný oheň, čo dalo dru­hu jeho anglic­ký názov Fire­mouth cich­lid”. Sami­ce sú obvyk­le menej fareb­né. Má agre­sív­nu pova­hu, obzvlášť počas obdo­bia roz­mno­žo­va­nia. Počas toh­to obdo­bia samec strá­ži teri­tó­rium a je veľ­mi ochra­nár­sky voči svoj­mu potomstvu.


Tho­richt­hys elli­oti Meek, 1904 is a South Ame­ri­can cich­lid rea­ching 15 cm, found in pH 78.5, dH 8 and more, at a tem­pe­ra­tu­re of 2528°C, occur­ring in Mexi­co, in the Rio Papa­lo­apán basin (Fish Base), in rivers flo­wing into the Atlan­tic Oce­an. The gene­ric name is com­po­sed of the words Thor” (hun­ter) and Icht­hys” (fish). The spe­ci­fic name elli­oti” is named after the Ame­ri­can natu­ra­list Daniel Giraud Elli­ot (akva​ris​ta​.cz). It is also kno­wn as Elli­ot’s cich­lid” or Fire­mouth cich­lid”. The male has a dis­tinc­ti­ve appe­a­ran­ce with fie­ry red colo­ra­ti­on on the lower part of the head and thro­at. This red area resem­bles an open fla­me, giving the spe­cies its English name Fire­mouth cich­lid”. Fema­les are usu­al­ly less color­ful. It has an agg­res­si­ve natu­re, espe­cial­ly during the bre­e­ding peri­od. During this time, the male guards the ter­ri­to­ry and is very pro­tec­ti­ve of its offspring.


Tho­richt­hys elli­oti Meek, 1904 ist ein süda­me­ri­ka­nis­cher Bunt­barsch, der 15 cm erre­icht, in einem pH-​Wert von 78,5, dH 8 und mehr, bei einer Tem­pe­ra­tur von 2528°C, in Mexi­ko vor­kommt und im Ein­zugs­ge­biet des Rio Papa­lo­apán (Fish Base) in Flüs­sen, die in den Atlan­tik flie­ßen. Der Gat­tungs­na­me setzt sich aus den Wör­tern Thor” (Jäger) und Icht­hys” (Fisch) zusam­men. Der Artna­me elli­oti” ist nach dem ame­ri­ka­nis­chen Natur­fors­cher Daniel Giraud Elli­ot benannt (akva​ris​ta​.cz). Es ist auch als Elliot-​Buntbarsch” oder Firemouth-​Buntbarsch” bekannt. Das Männ­chen hat ein cha­rak­te­ris­tis­ches Aus­se­hen mit feuri­ger Rötung im unte­ren Teil des Kop­fes und der Keh­le. Die­se rote Flä­che ähnelt einer offe­nen Flam­me und gibt der Art ihren englis­chen Namen Fire­mouth cich­lid”. Weib­chen sind nor­ma­ler­we­i­se weni­ger bunt. Es hat eine agg­res­si­ve Natur, beson­ders wäh­rend der Brut­ze­it. In die­ser Zeit bewacht das Männ­chen das Ter­ri­to­rium und ist sehr bes­chüt­zend gege­nüber sei­nem Nachwuchs.


Tho­richt­hys elli­oti Meek, 1904 es un cíc­li­do suda­me­ri­ca­no que alcan­za los 15 cm, se encu­en­tra en un pH de 7 a 8.5, dure­za de 8 o más, a una tem­pe­ra­tu­ra de 2528°C, y se encu­en­tra en Méxi­co, en la cuen­ca del Río Papa­lo­apán (Fish Base), en ríos que desem­bo­can en el Océ­a­no Atlán­ti­co. El nom­bre gené­ri­co está com­pu­es­to por las palab­ras Thor” (caza­dor) e Icht­hys” (pez). El nom­bre espe­cí­fi­co elli­oti” lle­va el nom­bre del natu­ra­lis­ta esta­dou­ni­den­se Daniel Giraud Elli­ot (akva​ris​ta​.cz). Tam­bi­én se cono­ce como cíc­li­do de Elli­ot” o cíc­li­do de boca de fue­go”. El macho tie­ne una apa­rien­cia dis­tin­ti­va con colo­ra­ci­ón roja en la par­te infe­ri­or de la cabe­za y la gar­gan­ta. Esta área roja se ase­me­ja a una lla­ma abier­ta, dan­do a la espe­cie su nom­bre en inglés Fire­mouth cich­lid”. Las hem­bras sue­len ser menos colo­ri­das. Tie­ne una natu­ra­le­za agre­si­va, espe­cial­men­te duran­te el perí­o­do de cría. Duran­te este tiem­po, el macho guar­da el ter­ri­to­rio y es muy pro­tec­tor con su descendencia.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2002, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2011-2015, 2012, 2014, Akvaristika, Americké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Terčovce – králi akvaristiky

Hits: 21419

Ter­čov­ce, ale­bo aj dis­ku­sy sú krá­ľov­ské dru­hy slad­ko­vod­nej akva­ris­ti­ky. Pat­ria, podob­ne ako ska­lá­re, medzi juho­ame­ric­ké cich­li­dy. Ich chov a odchov je dosť nároč­ný a odchov. Okrem iné­ho vyža­du­jú tep­lú vodu 2830 °C, veľ­mi mäk­kú pre odchov. V cho­ve sú už dnes dlh­šie cho­va­né ter­čov­ce schop­né zná­šať aj trva­le tvr­dú vodu. Samos­tat­nou kapi­to­lou je chov spo­loč­ne so ska­lár­mi. Spo­loč­ný chov odpo­rú­čam len skú­se­ným cho­va­te­ľov. V zása­de to nie je vylú­če­né, ska­lá­re musia byť dosta­toč­ne odčer­ve­né. Pri ich roz­mno­žo­va­ní je jedi­neč­né, že vylu­ču­jú kož­ný sek­rét, kto­rým živia svo­je potom­stvo. Obsa­hu­je aj ochran­né lát­ky, tak­že plní podob­nú fun­kciu ako mater­ské mlie­ko u cicav­cov, ale­bo trha­nie srs­ti u zaja­cov a krá­li­kov. Je veľ­mi dôle­ži­té, aby sa rodi­čom vytvo­ri­lo dosta­toč­né množ­stvo sek­ré­tu pre úspeš­ný odchov. Odvo­dzu­jú sa od prí­rod­ných foriem tých­to dru­hov: Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus haral­di, Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus axel­ro­di, Sym­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus aequ­ifas­cia­tusSymp­hy­so­don discus.

Dru­hy a for­my rodu Symp­hy­so­don:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: ale­nqu­er.
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Dis­cus fish, also kno­wn as Symp­hy­so­don, stand as regal beings in the realm of fres­hwa­ter aqu­aris­tics. Simi­lar to angel­fish (ska­lá­re), they belo­ng to the fami­ly of South Ame­ri­can cich­lids. The­ir bre­e­ding and rea­ring pose con­si­de­rab­le chal­len­ges and demands. Among other requ­ire­ments, they need warm water bet­we­en 2830 °C, and very soft water, espe­cial­ly during bre­e­ding. Recen­tly, captive-​bred dis­cus fish have adap­ted to tole­ra­te per­ma­nen­tly hard water.

A sepa­ra­te chap­ter in the care of dis­cus fish add­res­ses the­ir com­pa­ti­bi­li­ty with angel­fish. Coexis­ten­ce is recom­men­ded only for expe­rien­ced bre­e­ders. In prin­cip­le, it is not exc­lu­ded, but angel­fish must be ade­qu­ate­ly dewor­med. During the­ir repro­duc­ti­on, dis­cus fish exhi­bit a uni­que beha­vi­or: they exc­re­te a skin sec­re­ti­on that nou­ris­hes the­ir offs­pring. It con­tains pro­tec­ti­ve sub­stan­ces, ful­fil­ling a func­ti­on simi­lar to mater­nal milk in mam­mals or fur tea­ring in rab­bits and hares. It is cru­cial to cre­a­te a suf­fi­cient amount of sec­re­ti­on for suc­cess­ful rearing.

Spe­cies and Forms of the Genus Symphysodon:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: alenquer
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Bre­e­ding dis­cus fish is a fas­ci­na­ting ende­a­vor. The pro­cess invol­ves the fema­le cre­a­ting a bas­ket with her pec­to­ral fins to hold the stic­ky eggs. Suc­cess­ful bre­e­ding requ­ires spe­ci­fic con­di­ti­ons, inc­lu­ding a balan­ced diet and an envi­ron­ment con­du­ci­ve to the bre­e­ding pair. The exc­re­ti­on of skin mucus during repro­duc­ti­on is a dis­tinc­ti­ve fea­tu­re and a cru­cial aspect for a suc­cess­ful rea­ring pro­cess. The vari­ous spe­cies and forms wit­hin the genus Symp­hy­so­don offer aqu­arists a diver­se ran­ge of opti­ons, each disp­la­y­ing its uni­que beau­ty and cha­rac­te­ris­tic features


Dis­kus­fis­che, auch als Symp­hy­so­don bekannt, gel­ten als könig­li­che Wesen in der Welt der Süßwas­se­ra­qu­aris­tik. Ähn­lich wie Ska­la­re (ska­lá­re) gehören sie zur Fami­lie der süda­me­ri­ka­nis­chen Bunt­bars­che. Die Zucht und Auf­zucht stellt erheb­li­che Heraus­for­de­run­gen und Ans­prüche dar. Unter ande­rem benöti­gen sie war­mes Was­ser zwis­chen 2830 °C und sehr wei­ches Was­ser, ins­be­son­de­re wäh­rend der Zucht. In letz­ter Zeit haben sich auch in Gefan­gen­schaft gezüch­te­te Dis­kus­fis­che an dau­er­haft har­tes Was­ser angepasst.

Ein eige­nes Kapi­tel in der Pfle­ge von Dis­kus­fis­chen befasst sich mit ihrer Ver­träg­lich­ke­it mit Ska­la­ren. Das Zusam­men­le­ben wird nur erfah­re­nen Züch­tern emp­foh­len. Grund­sätz­lich ist es nicht aus­gesch­los­sen, aber Ska­la­re müs­sen aus­re­i­chend ent­wurmt sein. Wäh­rend ihrer Fortpf­lan­zung zei­gen Dis­kus­fis­che ein ein­zi­gar­ti­ges Ver­hal­ten: Sie sche­i­den eine Haut­sek­re­te aus, das ihren Nach­wuchs ernä­hrt. Es ent­hält Schutzs­tof­fe und erfüllt eine ähn­li­che Funk­ti­on wie Mut­ter­milch bei Säu­ge­tie­ren oder das Rei­ßen von Fell bei Kanin­chen und Hasen. Es ist ents­che­i­dend, eine aus­re­i­chen­de Men­ge Sek­ret für eine erfolg­re­i­che Auf­zucht zu erzeugen.

Arten und For­men der Gat­tung Symphysodon:

 • Symp­hy­so­don aequ­ifas­cia­tus: axel­ro­di, bro­wn hec­kel, coari gre­en, red, haraldi
 • Symp­hy­so­don axel­ro­di: alenquer
 • Symp­hy­so­don dis­cus: dis­cus, heckel
 • Symp­hy­so­don sp.: feuer ror, kit­ti red doll, penang super red, super red, mal­bo­ro red, sna­ke skin

Die Zucht von Dis­kus­fis­chen ist ein fas­zi­nie­ren­des Unter­fan­gen. Der Pro­zess bein­hal­tet, dass das Weib­chen mit ihren Brustf­los­sen einen Korb bil­det, um die kleb­ri­gen Eier zu hal­ten. Eine erfolg­re­i­che Zucht erfor­dert spe­zi­fis­che Bedin­gun­gen, ein­sch­lie­ßlich einer aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung und einer Umge­bung, die für das Zucht­pa­ar för­der­lich ist. Die Auss­che­i­dung von Hautsch­le­im wäh­rend der Fortpf­lan­zung ist ein cha­rak­te­ris­tis­ches Merk­mal und ein ents­che­i­den­der Aspekt für einen erfolg­re­i­chen Auf­zuchtp­ro­zess. Die vers­chie­de­nen Arten und For­men inner­halb der Gat­tung Symp­hy­so­don bie­ten Aqu­aria­nern eine viel­fäl­ti­ge Palet­te von Opti­onen, von denen jede ihre eige­ne Schön­he­it und cha­rak­te­ris­tis­chen Merk­ma­le zeigt.


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post