2003, 2010, 2012, 2014, Časová línia, Krajina

Panorámy

Hits: 3244

Use Facebook to Comment on this Post

2008, 2011, 2015, Časová línia, Dolná Nitra, Krajina, Nitrianske obce, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce

Báb

Hits: 2335

Báb je z môj­ho pohľa­du cel­kom útul­ná, tichá obec, kto­rá je neďa­le­ko od diaľ­ni­ce.

Leží na Nit­rian­skej spra­šo­vej pahor­ka­ti­ne, 19 km od Nit­ry. V kata­stri obce boli obja­ve­né žia­ro­vé hro­by z latén­skej doby. Začiat­kom 11. sto­ro­čia na Slo­ven­sku zakla­da­li rytier­sky rád mní­si tem­plá­ri, kto­rých slo­ven­ský ľud
meno­val čer­ve­ní mní­si. Pod­ľa úst­ne­ho poda­nia oni mali byť zakla­da­teľ­mi kos­to­la v Bábe. Je tiež prav­de­po­dob­né, že už začiat­kom 12. sto­ro­čia posta­vi­li kláš­tor, pre­to­že prvá písom­ná zmien­ka o Bábe je z roku 1156 v lis­ti­ne, kto­rá je ulo­že­ná v archí­ve Ostri­hom­skej kapi­tu­ly. V roku 1241 spus­to­ši­li Báb Tatá­ri, oby­va­te­ľov vyvraž­di­li. Zača­li sa tu usa­dzo­vať nemci. Od roku 1788 sa konal kaž­do­roč­ne až do roku 1957 veľ­ký báb­sky jar­mok, vždy 31. júla (obec​bab​.sk). Tra­dí­cia sa obno­vi­la až v roku 2010. O obci žije oko­lo 1000 oby­va­te­ľov. V kata­stri obce je pod agá­to­vým lesom vod­ná nádrž. Pri cin­to­rí­ne sa nachá­dza loka­li­ta výsky­tu hla­vá­či­ka jar­né­ho (Ado­nis ver­na­lis) (wiki​pe​dia​.sk). Báb vzni­kol v roku 1955 zlú­če­ním Veľ­ké­ho a Malé­ho Bábu (e‑obce.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2015, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Zamagurie, Zamagurské obce

Osturňa – goralská obec na Zamagurí

Hits: 464

Ostur­ňa je rázo­vi­tá goral­ská zama­gur­ská obec, tiah­ne sa úzkou doli­nou, kto­rú obko­le­su­jú hory. Pat­rí medzi naj­dl­h­šie obce Slo­ven­ska. Kata­ster obce pat­rí do ochran­né­ho pás­ma Pie­nin­ské­ho národ­né­ho par­ku. Ostur­ňa leží vo výš­ke 640 až 840 met­rov nad morom. Na plo­che 41,28 km2 tu žije 300 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Názov obce je odvo­de­ný od slov zna­me­na­jú­cich chr­bát, roh. His­to­ric­ké náz­vy Ostur­ne: Sidor, Kap­rál, Hom­za, First, Mud­rák, Pet­ru­la, Hara­bin, Gaz­dik (obec​-ostur​na​.sk).

Neďa­le­ko sa nachá­dza­jú dve prí­rod­né rezer­vá­cie: Veľ­ké Ostur­nian­ske jaze­ro, Malé Jaze­rá a prí­rod­ná pamiat­ka Jaze­ro (Wiki­pe­dia). Ostur­ňa vznik­la v roku 1313 (sor​ger​.sk). Prví rusín­ski kolo­nis­ti sem priš­li v roku 1313 (Wiki­pe­dia). Prvé osíd­ľo­va­nie pre­bie­ha­lo v 13. a 14. sto­ro­čí cez šol­tý­sov Doosíd­ľo­va­nie v 15. a 16. sto­ro­čí pre­bie­ha­lo na zákla­de valaš­ské­ho prá­va (obec​-ostur​na​.sk). Vďa­ka tomu, že tu nepre­beh­la kolek­ti­vi­zá­cia, zacho­va­li sa tu typic­ké tera­so­vi­té políč­ka. Pre­važ­ná časť výsta­vy Ostur­ne je od roku 1979 pamiat­ko­vou rezer­vá­ci­ou ľudo­vej archi­tek­tú­ry (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Príroda, Rastliny, Ryby, Vodné rastliny, Živočíchy

Vysnívané druhy rýb a rastlín

Hits: 9318

Rád by som na tom­to mies­te pred­sta­vil svo­je túž­by po rybách. Všet­ky pri­ro­dze­né ryby sú pre mňa krás­ne, ale nie­kto­ré sú pre mňa väč­ším poku­še­ním. Mož­no aj vám tro­chu poot­vo­rím dve­re do sve­ta, kto­rý môže­te poznať. Ide o veľa rýb, tak­že ich budem zve­rej­ňo­vať postupne.

  • Sco­bian­cis­trus sp. L 48
  • Leia­rius marmoratus
  • Neosi­lu­rus ater
  • Mogurn­da adspersa
  • Len­ti­pes watsoni
  • Polyp­te­rus ornatipinnis
  • Neolam­pro­lo­gus gracilis
  • Trop­he­us sp. moliro
  • Bet­ta patoti
  • Hyp­hes­sob­ry­con eques
  • Aulo­no­ca­ra jacobfreibergi
  • Cic­hla­so­ma dimerus
  • Botia his­tri­oni­ca
  • Pan­gio sumatranus
  • Aphy­o­se­mi­on ogo­en­se ogoense
  • Chro­map­hy­o­se­mi­on poliaki
  • Epi­pla­tys singa
  • Fun­du­lo­pan­chax gard­ne­ri gardneri
  • Bly­xa echinosperma
  • Cype­rus alternifolius
  • Pana­que L 204
  • Lepo­ra­cant­hi­cus heterodon
  • Hypan­cis­trus sp. L136c
  • Cory­do­ras concolor
  • Tet­ra­odon nigroviridis
  • Piri­nam­pus pirinampu
  • Stip­ho­don birdsong
  • Ara­pai­ma gigas
  • Bet­ta enisae
  • Nan­nos­to­mus unifasciatus
  • Dimi­di­oc­hro­mis compressiceps
  • Para­cyp­ric­hro­mis caudifasciatus
  • Botia his­tri­oni­ca
  • Aphy­o­se­mi­on aureum
  • Chro­map­hy­o­se­mi­on bivit­ta­tum bivittatum
  • Epi­pla­tys lamottei
  • Mic­ro­po­eci­lia picta
  • Poeci­lia formosa
  • Rivu­lus xiphidius
  • Sim­pso­nicht­hys myersi
  • Acant­hi­cus cf. hystrix
  • Hypan­cis­trus sp. L260
  • Pec­kol­tia sp. L27
  • Lepo­ra­cant­hi­cus galaxias
  • Pota­mot­ry­gon motoro
  • Ves­pi­cu­la gogorzae
  • Coius quad­ri­fas­cia­tus
  • Sco­bian­cis­trus granulosus
  • Gala­xil­la pusilla
  • Mogurn­da oligolepis
  • Poeci­li­op­sis prolifica
  • Limia vit­ta­ta
  • Sim­pso­nicht­hys magnificus
  • Scrip­tap­hy­o­se­mi­on cauveti
  • Neolam­pro­lo­gus falcicula
  • Pse­uda­cant­his­cus cf. leopardus
  • Cory­do­ras araguaiaensis
  • Sim­pso­nicht­hys fulminatus
  • Spect­ra­cant­hi­cus murinus
  • Hypan­cis­trus ins­pec­tor (sp. L201)
  • Pana­que nigrolineatus
  • Scar­te­la­os histophorus
  • Pime­lo­dus ornatus
  • Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus var. auratus
  • Rivu­lus cladophorus
  • Tet­ra­odon mbu
  • Spect­ra­cant­hi­cus sp. L254
  • Gym­nar­chus niloticus
  • Aus­tro­le­bias alexandri
  • Poeci­lop­sis baenschi
  • Sun­da­da­nio axelrodi
  • Bet­ta tussyae
  • Gam­bu­sia sexradiata
  • Synap­to­la­e­mus cingulatus
  • Hypos­to­mus cf. watwata
  • Coch­li­odon L145
  • Copel­la cf. nattereri
  • Bet­ta edithae
  • Iriat­he­ri­na werneri
  • Mega­lamp­ho­dus sweglesi
  • Pyrr­hu­li­na filamentosa
  • Chro­mi­do­ti­la­pia guntheri
  • May­lan­dia callainos
  • Para­cyp­ric­hro­mis nigripinnis
  • Cre­ni­cich­la cametana
  • Pan­gio kuhli
  • Bar­bus titteya
  • Aphy­o­se­mi­on decorsei
  • Cal­lo­pan­chax occidentalis
  • Diap­te­ron cyanostictum
  • Fun­du­lo­pan­chax cinnamomeum
  • Not­hob­ran­chius guentheri
  • Chro­map­hy­o­se­mi­on bivittatum
  • Epi­pla­tys huberi

Use Facebook to Comment on this Post