2016, Kostoly, Krajina, Neživé, Obce, Podunajské obce, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské obce, Stavby, Zem

Štvrtok na Ostrove

Hits: 39

Štvr­tok na Ostro­ve je obec v okre­se Dunaj­ská Stre­da. Maďar­ský názov je Csal­ló­közc­sütör­tök (Wiki­pe­dia). Prvá písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1217. His­to­ric­ké náz­vy obce: Che­tur­tuc, Che­tur­tuck­he­il, Che­ter­tek­hel. Názov obce zrej­me pochá­dza z ude­le­nia jar­moč­né­ho prá­va prá­ve na štvr­tok. Nemec­ký názov obce je Vil­la Liu­pol­di, Leopolds­dorf (stvr​tok​na​os​tro​ve​.sk), Loipers­dorf, Leopolds­dorf, Don­ners­mar­kt (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2015, Časová línia, Kostoly, Krajina, Liptov, Liptovské obce, Neživé, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Stavby

Žehra – lokalita UNESCO

Hits: 182

Žeh­ra je zlo­že­ná z troch loka­lít: vlast­nej obce Žeh­ra, Síd­lis­ka Dre­ve­ník a miest­nej čas­ti Hod­kov­ce. V roku 1869 v Žeh­re žilo 408 oby­va­te­ľov. V roku 1991 1126, v roku 2021 2616 oby­va­te­ľov (obec​zeh​ra​.sk). Inte­ri­é­ry kos­to­la svä­té­ho Ducha tvo­ria vzác­ne gotic­ké fres­ky sve­to­vé­ho význa­mu. On samot­ný už z diaľ­ky púta pozor­nosť bie­lou far­bou kos­to­la a cha­rak­te­ris­tic­kým dre­ve­ným cibu­ľo­vi­tým zakon­če­ním veže. Navy­še sa vypí­na nad obcou na návrší. Kos­tol bol dokon­če­ný v roku 1275, v prie­be­hu sto­ro­čí bol viac­krát upra­vo­va­ný. Od roku 1985 je národ­nou kul­tú­rou pamiat­kou a od roku 1993 je zapí­sa­ný aj do Zozna­mu sve­to­vé­ho kul­túr­ne­ho dedič­stva UNESCO (obec​zeh​ra​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2015, Kostoly, Krajina, Neživé, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Stavby, Tatranské obce, Tatry

Tatranská Javorina

Hits: 190

Obec ležia­ca na sever­nom úpä­tí Belian­skych Tatier v nad­mor­skej výš­ke 1 000 met­rov nad morom. Žije tu 220 oby­va­te­ľov. Názov je od javo­ra. Krát­ko po 1. sve­to­vej voj­ne sa časť poho­ria medzi Bie­lo­vod­skou doli­nou a Belian­sky­mi Tat­ra­mi nazý­va­la Javo­rin­ské Tat­ry. Javo­ry časom zho­re­li v hutách ale­bo ich spra­co­va­li v javo­rin­skej lepen­kár­ni. Na mies­te dneš­nej Tatrans­kej Javo­ri­ny kedy­si stál sezón­ne obý­va­ný majer len­dac­ké­ho veľ­kos­tat­ku a muro­va­ný košiar (tja​vo​ri​na​.eu). Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1320 (Wiki­pe­dia). Nachá­dza sa tu dre­ve­ná zámo­ček, z kto­ré­ho je vid­no Belian­ske aj Vyso­ké Tat­ry. Kúpil ho knie­ža Hohen­lo­he v roku 1879 (pre​zi​dent​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2014, Časová línia, Kostoly, Krajina, Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Slovenská krajina

Kaplnka svätej Rozálie v Štefanovej

Hits: 1632

Kapl­n­ka svä­tej Rozá­lie bola posta­ve­ná v roku 1885 za dedi­nou Šte­fa­no­vá, kde od nepa­mä­ti leža­la socha vyte­sa­ná z kame­ňa, zná­zor­ňu­jú­ca svä­ti­cu v žulo­vom bra­le, kto­rú ľud uctie­val ako ochran­ky­ňu pro­ti moru. K „Rozál­ke“ sa puto­va­lo vždy v nede­ľu po sviat­ku svä­tej Rozá­lie. Kapl­n­ka sa sta­la záti­ším aj vo fil­moch Vivat Beňov­ský (put​nic​ke​mies​ta​.sk). Pod­ľa arche­olo­gic­kých vyko­pá­vok zo star­šej doby bron­zo­vej, bolo toto mies­to význam­ným kul­to­vým mies­tom od sta­ro­ve­kých čias. V roku 2007 bola kapl­n­ka zreš­tau­ro­va­ná (fil​mo​va​mis​ta​.cz). Iný názov pre kapl­n­ku je Rozár­ka (cas​ta​-cer​ve​ny​-kamen​.sk).

Use Facebook to Comment on this Post