2012, 2016, Časová línia, Krajina, Ľudská, Neživé, Parky, Príroda, Rakúsko, Stavby, Záhrady, Zahraničie, Zámky

Barokový Schlosshof

Hits: 1881

Sch­loss­hof slú­ži­lo ako práz­dni­no­vé síd­lo Habs­bur­gov­cov. Nachá­dza sa neďa­le­ko od Devín­skej Novej Vsi. Odpo­rú­čam pre­chádz­ku cez Cyk­lo­most Slo­bo­dy, bude to prí­jem­ná polhodinka.

Sch­loss­hof je osa­da mes­teč­ka Engel­harts­tet­ten. V 12. a 13. sto­ro­čí sa zámok Hof uvá­dza ako pev­nosť Hof, pat­ria­ca ku zám­ku Eckars­tau (Wiki­pe­dia). Kom­plex je naj­väč­ším v Stred­nej Euró­pe – viac ako 50 hek­tá­rov. Nachá­dza­jú sa tu boha­té záh­ra­dy, vša­de je plno zele­ne. Okrem toho mini ZOO, pries­tor pre sta­tok, kone, hos­po­dár­ske zvie­ra­tá. Zámok Hof je naj­väč­šou baro­ko­vou stav­bou v Rakús­ku. Jeho novo­do­bá his­tó­ria sa datu­je od roku 1726, kedy napl­ni­li žela­nie Euge­na Savoj­ské­ho. Archi­tek­tom bol Johann Lucas von Hil­deb­randt. Mária Teré­zia dosta­la ten­to zámok v roku 1755 ako dar. Kon­com 19. sto­ro­čia cisár Fran­ti­šek Jozef objekt pre­ne­chal ríš­skej armá­de. Počas 2. sve­to­vej voj­ny objekt slú­žil nemec­kej armá­de a od roku 1945 rokov, soviet­skej. Až po roku 2002 sa zača­la rekon­štruk­cia. Od roku 2005 je zámok sprí­stup­ne­ný verej­nos­ti (sch​loss​hof​.ces​to​va​nie​.biz). 

Odka­zy:

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2012, 2013, 2016, Časová línia, Krajina, Príroda, Rieky, Rieky, Slovenská krajina, TOP, Typ, Záhorie

Rieka Morava

Hits: 2994

Niva rie­ky Mora­va je vzác­ne úze­mie, pat­rí medzi naj­zau­jí­ma­vej­šie loka­li­ty v Stred­nej Euró­pe, niva Mora­vy pat­rí medzi význam­né vtá­čie úze­mia Bird Life Inter­na­ti­onal. Je ľah­ko dostup­ná z mes­ta Stu­pa­va. Úze­mím pre­chá­dza­jú cyk­lo­tra­sy, kto­ré okrem iné­ho pre­zen­tu­jú luž­né lesy, kto­ré sa tu v minu­los­ti rozp­res­tie­ra­li (stu​pa​va​.sk). Pre­te­ká Čes­kom, Slo­ven­skom Rakús­kom. Jej nemec­ké pome­no­va­nie je March. Pra­me­ní na Sever­nej Mora­ve na juž­nom sva­hu Krá­lic­ké­ho Sněž­ní­ka vo výš­ke 1380 met­rov nad morom. Ústí do Duna­ja pria­mo pod hra­dom Devín. Pre­ko­ná­va tak 329 km (Wiki­pe­dia).

Meno rie­ky pat­rí medzi naj­star­šie sta­ro­európ­ske náz­vy vod­stiev, už v dob­re pred Kel­ta­mi, s pôvod­ným význa­mom voda, močiar. Od náz­vu rie­ky je pome­no­va­né aj his­to­ric­ké úze­mie Mora­va. Naj­vyš­ší prie­tok dosa­hu­je na jar. V lete hla­di­na kle­sá, naras­tá opäť na jeseň (Wiki­pe­dia). Rie­ka sa využí­va na zavla­žo­va­nie a na zisk vod­nej ener­gie. V roku 1997 boli na rie­ke povod­ne, kto­ré nasta­li kvô­li abnor­mál­nym zráž­kam v Jese­ní­koch. Vyžia­da­li si 49 ľud­ských živo­tom, eva­ku­ova­ných bolo viac ako 250 obcí, ško­dy pre­siah­li 63 miliard Kč (Wiki­pe­dia CZ).

Odka­zy

TOP foto­ra­fie rie­ky Moravy

Výber z fotiek rie­ky Moravy

Use Facebook to Comment on this Post

2016, České dokumenty, Česko, Dokumenty, Južná Morava, Krajina, Objektívom, Technické dokumenty, Zahraničie, Zahraničné dokumenty, Zem

Vysielač Kojál stojí na mieste kde narieka vietor

Hits: 147

Vysie­lač Kojál je 340 met­rov vyso­ký vysie­lač, kto­rý je posta­ve­ný na rov­no­men­nom vrcho­le medzi obca­mi Lipo­vec a Krá­sen­ska, asi 25 km seve­ro­vý­chod­ne od Brna. Je naj­vyš­šou stav­bou na Mora­ve, a tre­ťou naj­vyš­šou v Čes­ku. Sig­ná­lom pokrý­va juž­nú a stred­nú Mora­vu a časť východ­ných Čiech. Posta­ve­ný bol v rokoch 1957 – 1958. V pre­vádz­ke je od 1.1.1959 (Wiki­pe­dia CS).

V roku 1968 sa stal mies­tom odpo­ru. Po invá­zii voj­sk Var­šav­skej zmlu­vy vo vysie­la­ní pokra­čo­va­lo brnen­ské štú­dio, z kto­ré­ho uni­kol pre­no­so­vý auto­bus s 20-​timi pra­cov­ník­mi a na Kojá­li mu radi­oko­mu­ni­kač­ní kole­go­via poskyt­li záze­mie. Vďa­ka sil­né­mu sig­ná­lu z vysie­la­ča dosa­ho­va­lo neskôr vysie­la­nie z Brna a Dědíc až na úze­mie Rakús­ka, kde ho pre­be­ra­la tele­ví­zia ORF a šíri­la ďalej. V 80-​tych rokoch pre­beh­la na vysie­la­či rekon­štruk­cia. Pri pre­cho­de ana­ló­go­vé­ho vysie­la­nia na digi­tál­ne pre­beh­la moder­ni­zá­cia, v roku 2009 tu bol vypnu­tý ana­ló­go­vý sig­nál ČT2 a v roku 2011 Novy, ČT1, a Pri­my. Maxi­mál­ne pra­co­va­lo na vysie­la­či zhru­ba 60 zamest­nan­cov, v roku 2019 ho obslu­ho­va­li dva­ja sta­li zamest­nan­ci (Wiki­pe­dia CS).

Vysie­lač Kojál pat­rí k dôle­ži­tej­ším súčas­tiam infra­štruk­tú­ry Čes­kých Radi­oko­mu­ni­ká­cií. Mal vyni­ka­jú­ci dosah, nala­de­ný ho malo asi 2.5 mili­ó­na oby­va­te­ľov býva­lé­ho Čes­ko­slo­ven­ska (para​bo​la​.cz). Vzni­kol ako štvr­tý tele­víz­ny vysie­lač Čes­ko­slo­ven­ska. Jeho oce­ľo­vá kon­štruk­cia je die­lom vyni­ka­jú­ce­ho tvor­cu inži­nier­ských diel Jose­fa Wan­ke­ho, kto­rý vte­dy pra­co­val v Hut­ním pro­jek­tu v Pra­he. Vo vnút­ri sto­žia­ru bol výťah, kto­rý šiel do výš­ky 290.62 met­ra a trva­lo mu to asi 10 minút. Raz vypa­dol sig­nál počas Ver­di­ho ope­ry a obslu­ha zara­di­la mono­skop a k nemu meló­diu “Ole, olé, kup­te si zas, ole, olé náš ana­nas …”. Priš­li mno­hé sťaž­nos­ti, že Kojál obslu­hu­jú bar­ba­ri. V roku 1963 tu nasta­la myšia kala­mi­ta a bol nasa­de­ný zdat­ný hubi­teľ kocúr Mar­kup, kto­rý poznal všet­ky káb­lo­vé roz­vo­dy. Pri potre­be nie­kam prie­tiah­nuť nový kábel bol Mar­kup nepo­strá­da­teľ­ný pomoc­ník (Jakub Kará­sek). Vysie­la­ču pat­rí 800 kW zálož­ný gene­rá­tor, kto­rý doká­že do 20 sekúnd dodať celú spot­re­bu pri výpad­ku elek­tri­ny (pira​.cz).

Vysie­lač je posta­ve­ný na nevľúd­nom kop­ci o kto­rom sa vra­ví, že na ňom narie­ka vie­tor. Kedy­si dáv­no v 14. sto­ro­čí na kop­ci odpo­čí­va­li mat­ky a koji­li svo­je deti (idnes​.cz). Vrch sa pôvod­ne nazý­val Kujál, od slo­va kuja­ti – fou­ka­ti, huče­tí (Jan Celý).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Rastliny

Pestované rastliny

Hits: 27152

Pes­to­val som pes­tu­jem (539)

Agapanthus (5)

 1. Aga­pant­hus africanus
 2. Aga­pant­hus afri­ca­nus ‘Fire­works‘
 3. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Blue‘
 4. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Whi­te‘
 5. Aga­pant­hus ‘Black Magic‘

Achillea (3)

 1. Achil­lea fili­pen­du­li­na ‘Cloth of Gold‘
 2. Achil­lea millefolium
 3. Achil­lea mil­le­fo­lium ‘Rose‘

Allium (13)

 1. Allium ampe­lop­ra­sum ‘Ping Pong‘
 2. Allium bul­ga­ri­cum
 3. Allium gigan­te­um
 4. Allium hol­lan­di­cum ‘Purp­le Sensation‘
 5. Allium ore­op­hi­lum
 6. Allium sati­vum ‘Hanác­ky paličák‘
 7. Allium scho­enop­ra­sum
 8. Allium scho­enop­ra­sum ‘Erec­ta
 9. Allium scho­enop­ra­sum ‘Pra­ga
 10. Allium sp. ‘Gla­dia­tor‘
 11. Allium spha­e­ro­cep­ha­lon ‘Drum­stick‘
 12. Allium vine­a­le ‘Hair‘
 13. Allium ‘Gra­ce­ful Beauty‘

Anemone (5)

 1. Ane­mo­ne ‘Anna­be­la Deep Rose‘
 2. Ane­mo­ne blanda
 3. Ane­mo­ne blan­da ‘Char­mer‘
 4. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Mr. Fokker‘
 5. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Sylp­hi­de‘

Argyranthemum (3)

 1. Argy­rant­he­mum ‘Magen­ta‘
 2. Argy­rant­he­mum ‘Red‘
 3. Argy­rant­he­mum ‘Tof­fee‘

Astilbe (3)

 1. Astil­be ‘Whi­te‘
 2. Astil­be ‘Pumi­la‘
 3. Astil­be x arend­sii ‘Weis­se Gloria‘

A (23)

 1. Achil­lea ‘Pomeg­ra­na­te‘
 2. Ado­nis vernalis
 3. Aet­hi­one­ma grandiflorum
 4. Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis aureovariegatus
 5. Als­tro­eme­ria spp.
 6. Amarc­ri­num howardii
 7. Ama­ryl­lis belladonna
 8. Ame­lan­chier ‘Mar­tin‘
 9. Ame­lan­chier alni­fo­lia ‘Hone­y­wo­od‘
 10. Ana­cyc­lus depressus
 11. Andro­sa­ce sevicea
 12. Anet­hum gra­ve­olens ‘Tet­ra‘
 13. Ant­hu­rium andraeanum
 14. Are­na­ria montana
 15. Arme­ria ‘Aman­da White‘
 16. Aro­nia mela­no­car­pa ‘Viking‘
 17. Aro­nia mela­no­car­pa ‘Rubi­na‘
 18. Asp­le­nium ‘Angus­ti­fo­lia‘
 19. Aster amel­lus ‘Rudolf Goethe‘
 20. Aster Weis­se Schöne‘
 21. Astran­tia ‘Star of Treasure‘
 22. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Leicht­li­nii‘
 23. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Roy­al Blue‘

B (10)

 1. Belam­can­da chinensis
 2. Bel­lis peren­nis ‘Pink‘
 3. Ber­ge­nia ‘Rotb­lum‘
 4. Bidens ‘2Teeth Oly Star‘
 5. Bis­tor­ta officinalis
 6. Brac­te­ant­ha helia­na ‘Gold‘
 7. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy Blue‘
 8. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy White‘
 9. Budd­le­ja ‘Flo­wer Power‘
 10. Bur­ra­ge­a­ra ‘Nel­ly Isler‘

Callistephus (8)

 1. Cal­lis­tep­hus chinensis
 2. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Aniel­ka‘
 3. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Elect­ric Alba‘
 4. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Nel‘
 5. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Prin­cess Alba‘
 6. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘San­dra‘
 7. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Sil­ve­ry Blue‘
 8. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Sil­ve­ry Rose‘

Campanula (4)

 1. Cam­pa­nu­la car­pa­ti­ca ‘Pearl White‘
 2. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Baby White‘
 3. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Blue Baby‘
 4. Cam­pa­nu­la portenschlagiana

Capsicum (5)

 1. Cap­si­cum annum ‘Lie­be­sap­fel‘
 2. Cap­si­cum annum ‘Lips­tick‘
 3. Cap­si­cum annum ‘Dumas‘
 4. Cap­si­cum annum ‘Yolo Won­der B‘
 5. Cap­si­cum chi­nen­se ‘Pepe­ron­ci­no Pic­can­te Naga Morich Chocolate‘

Clematis (23)

 1. Cle­ma­tis ‘Andro­me­da‘
 2. Cle­ma­tis ‘Asao‘
 3. Cle­ma­tis ‘Dr. Ruppel‘
 4. Cle­ma­tis ‘Duchess of Edinburgh‘
 5. Cle­ma­tis ‘Ernest Markham‘
 6. Cle­ma­tis ‘Gol­den Dream‘
 7. Cle­ma­tis ‘Ivan Olsson‘
 8. Cle­ma­tis ‘Litt­le Mermaid‘
 9. Cle­ma­tis ‘Mul­ti Blue‘
 10. Cle­ma­tis ‘My Darling‘
 11. Cle­ma­tis ‘Niobe‘
 12. Cle­ma­tis ‘Omos­hi­ro‘
 13. Cle­ma­tis ‘Pat­ri­cia Ann Fretwell‘
 14. Cle­ma­tis ‘Pat­ri­cia Ann Fret­well ‘Pafar“
 15. Cle­ma­tis ‘Prin­cess Kate‘
 16. Cle­ma­tis ‘Gol­den Dream‘
 17. Cle­ma­tis ‘Sarah Elisabeth‘
 18. Cle­ma­tis ‘Rou­ge Cardinal‘
 19. Cle­ma­tis ‘The President‘
 20. Cle­ma­tis ‘Vil­le de Lyon‘
 21. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Fre­da‘
 22. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Rubens‘
 23. Cle­ma­tis ‘Litt­le Mermaid‘

Coreopsis (5)

 1. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Moon­be­am‘
 2. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Red Ruby‘
 3. Core­op­sis ver­ti­cil­la­ta ‘Li‘l Bang Daybreak‘
 4. Core­op­sis ‘Ben­gal Tiger‘
 5. Core­op­sis ‘Ruby Frost‘

Crinum (3)

 1. Cri­num ‘Cint­ho Alpha‘
 2. Cri­num powellii
 3. Cri­num powel­lii ‘Alba‘

Crocus (11)

 1. Cro­cus fuscotinctus
 2. Cro­cus chry­sant­hus ‘Ard Schenk‘
 3. Cro­cus chry­sant­hus ‘Blue pearl‘
 4. Cro­cus chry­sant­hus ‘Oran­ge Monarch‘
 5. Cro­cus chry­sant­hus ‘Prins Claus‘
 6. Cro­cus chry­sant­hus ‘Roman­ce‘
 7. Cro­cus sie­be­ri ‘Firef­ly‘
 8. Cro­cus spe­ci­osus ‘Oxo­nian‘
 9. Cro­cus ver­nus ‘Jean­ne D‘Arc‘
 10. Cro­cus ver­nus ‘King of Striped‘
 11. Cro­cus sativus

Cucumis (4)

 1. Cucu­mis melo ‘Bana­na‘
 2. Cucu­mis melo ‘Kazakh‘
 3. Cucu­mis melo var. flexuosus‘
 4. Cucu­mis sati­vus ‘Aikon F1‘

Cucurbita (4)

 1. Cucur­bi­ta pepo ‘Cos­ta­tes Romanesco‘
 2. Cucur­bi­ta pepo ‘Ore­lia‘
 3. Cucur­bi­ta pepo ‘Sun­se­an­ce‘

Cyclamen (4)

 1. Cyc­la­men cilicicum
 2. Cyc­la­men coum
 3. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Album‘
 4. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Rosea‘

C (17)

 1. Calat­hea makoyana
 2. Calen­du­la officinalis
 3. Calib­ra­choa ‘Beau­ti­cal French Vanilla‘
 4. Calib­ra­choa hyb­ri­da ‘Eyeco­nic Cher­ry Blossom‘
 5. Calt­ha palus­tris ‘Alba‘
 6. Calt­ha palus­tris ‘Mul­tip­lex‘
 7. Cam­bria catatante
 8. Can­na indi­ca ‘Luci­fer‘
 9. Carex bucha­na­nii
 10. Carex mor­ro­wii ‘Ice Dance‘
 11. Celo­sia argenta
 12. Cit­rul­lus lanatus‘Early Moonbeam‘
 13. Cory­da­lis ‘Por­ce­lain Blue‘
 14. Cos­mos bipinnatus
 15. Cras­su­la ovata
 16. Cro­cos­mia ‘Emi­ly McKenzie‘
 17. Cyc­lant­he­ra pedata

Dahlia (9)

 1. Dah­lia cac­tus ‘Hap­py Days Bico­lour Yel­low Red‘
 2. Dah­lia cac­tus ‘Holyp­hill Spiderwoman‘
 3. Dah­lia cac­tus ‘Sprark­ler‘
 4. Dah­lia cac­tus ‘Vuur­vo­gel‘
 5. Dah­lia deco­ra­ti­ve ‘Pro­cy­on‘
 6. Dah­lia din­ner­pla­te ‘Lady Darlene‘
 7. Dah­lia sp. ‘Wines­me‘
 8. Dah­lia ‘Cra­zy Love‘
 9. Dah­lia ‘Pea­ches and Cream‘

Delosperma (7)

 1. Delos­per­ma ‘Fire Spinner‘
 2. Delos­per­ma acant­ho­des ‘Beau­fort West‘
 3. Delos­per­ma coope­ri ‘Jewel of Desert Peridott‘
 4. Delos­per­ma dyeri ‘Red Mountain‘
 5. Delos­per­ma nubi­ge­um ‘Gold Nugget‘
 6. Delos­per­ma obtu­sum ‘Safa­ri‘
 7. Delos­per­ma sp. ‘Stron­gred‘

Delphinium (5)

 1. Delp­hi­nium ‘Asto­lat‘
 2. Delp­hi­nium ‘Gala­had‘
 3. Delp­hi­nium ‘Rose‘
 4. Delp­hi­nium ‘Sum­mer Skies‘
 5. Delp­hi­nium Bel­la­don­na ‘Völ­kerf­rie­den‘

Echinacea (13)

 1. Echi­na­cea ‘Big Kahuna‘
 2. Echi­na­cea ‘Gol­den Skipper‘
 3. Echi­na­cea ‘Gre­en Twister
 4. Echi­na­cea ‘Hot Lava‘
 5. Echi­na­cea ‘Inno­cent Mea­dow Mama‘
 6. Echi­na­cea ‘Lemon Drop‘
 7. Echi­na­cea ‘Mar­ma­la­de‘
 8. Echi­na­cea ‘Milks­ha­ke‘
 9. Echi­na­cea ‘Now Cheesier‘
 10. Echi­na­cea ‘Stra­wber­ry and Cream‘
 11. Echi­na­cea ‘Sun­se­e­kers Magenta‘
 12. Echi­na­cea purpurea
 13. Echi­na­cea pur­pu­rea ‘Sout­hern Belle‘

Erigeron (3)

 1. Eri­ge­ron flelltii
 2. Eri­ge­ron linearis
 3. Eri­ge­ron scopulinus

E (3)

 1. Echi­nops ritro
 2. Ere­mu­rus x isa­bel­li­nus ‘Cle­opat­ra‘
 3. Ero­dium ‘Bishop‘s Form‘

Fritillaria (8)

 1. Fri­til­la­ria persica
 2. Fri­til­la­ria per­si­ca ‘Adi­y­aman‘
 3. Fri­til­la­ria imperialis
 4. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Auro­ra‘
 5. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Lutea‘
 6. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Rub­ra‘
 7. Fri­til­la­ria meleagris
 8. Fri­til­la­ria uva-vulpis

F (7)

 1. Fer­ra­ria crispa
 2. Fes­tu­ca glau­ca ‘Ins­ten­se Blue‘
 3. Ficus cari­ca ‘Fran­cu­es­co‘
 4. Fit­to­nia verschaffeltii
 5. Fra­ga­ria ves­ca ‘Yel­low Wonder‘
 6. Fuch­sia ‘Sha­dow Dan­cer Helena‘

G (7)

 1. Gail­lar­dia ‘Red Sun‘
 2. Gen­tia­na acualis
 3. Gen­tia­na angustifolia
 4. Glo­bu­la­ria cordifolia
 5. Glo­ri­osa rothschildiana
 6. Guz­ma­nia lingulata
 7. Gyp­sop­hi­la cerastoides

Helianthemum (3)

 1. Heliant­he­mum ‘Apri­cot Queen‘
 2. Heliant­he­mum ‘Fire Dragon‘
 3. Heliant­he­mum nummularium

Helleborus (5)

 1. Hel­le­bo­rus ‘Doub­le Gre­en Spotted‘
 2. Hel­le­bo­rus ‘Whi­te Spotted‘
 3. Hel­le­bo­rus ‘Win­ter Sunshine‘
 4. Hel­le­bo­rus niger ‘Chris­tmas Carol‘
 5. Hel­le­bo­rus orien­ta­lis ‘Bal­lard Hybrids‘

Hemerocallis (5)

 1. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Stel­la de Oro‘
 2. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Arc­tic Snow‘
 3. Heme­ro­cal­lis ‘Bonan­za‘
 4. Heme­ro­cal­lis ‘Crim­son Pirate‘
 5. Heme­ro­cal­lis ‘Frans Hals‘

Heuchera (15)

 1. Heuche­ra ‘Amber Waves‘
 2. Heuche­ra ‘Black Pearl‘
 3. Heuche­ra ‘Blon­die‘
 4. Heuche­ra ‘Fore­ver Purple‘
 5. Heuche­ra ‘Cham­pag­ne‘
 6. Heuche­ra ‘Cher­ry Truffles‘
 7. Heuche­ra ‘Lime Marmelade‘
 8. Heuche­ra ‘Not­hern Expo­su­re Amber‘
 9. Heuche­ra ‘Not­hern Expo­su­re Red‘
 10. Heuche­ra ‘Peach Flambe‘
 11. Heuche­ra ‘Rex Purple‘
 12. Heuche­ra ‘Sil­ver Scrolls‘
 13. Heuche­ra ‘Peach Flambe‘
 14. Heuche­ra ‘Mas­ter Pain­ter Picasso‘
 15. Heuche­ra ‘Sugar Plum‘

Heucherella (3)

 1. Heuche­rel­la ‘Cit­rus Shock‘
 2. Heuche­rel­la ‘Red Rover‘
 3. Heuche­rel­la ‘Swe­et Tea‘

Hibiscus (3)

 1. Hibis­cus mos­che­utos XXL
 2. Hibis­cus rosa sinensis
 3. Hibis­cus syria­cus ‘Duc de Brabant‘

Hippophae (3)

 1. Hip­pop­hae rhamnoides
 2. Hip­pop­hae rham­no­ides ‘Aro­mat‘
 3. Hip­pop­hae rham­no­ides ‘Slnieč­ko‘

Hyacinthus (4)

 1. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Blue Jacket‘
 2. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Car­ne­gie‘
 3. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Gip­sy Queen‘
 4. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Jan Bos‘

Hydrangea (3)

 1. Hyd­ran­gea mac­rop­hyl­la ‘Pep­per­mint‘
 2. Hyd­ran­gea ser­ra­ta ‘Blu­e­bird‘
 3. Hyd­ran­gea petiolaris

H (10)

 1. Hab­rant­hus robustus
 2. Hawort­hia kraussiana
 3. Heliant­hus annu­us – slneč­ni­ca ročná
 4. Heliant­hus tuberosus
 5. Helich­ry­sum bracteatum
 6. Heli­op­sis helianthoides
 7. Hepa­ti­ca nobilis
 8. Heuche­rel­la ‘Swe­et Tea‘
 9. Hip­pe­as­trum ‘Flo­ra Magica‘
 10. Hyme­no­cal­lis ‘Sulp­hur Queen‘

Iberis (3)

 1. Ibe­ris sem­per­vi­rens ‘Pink Ice‘
 2. Ibe­ris umbellata
 3. Ibe­ris umbel­la­ta amara

Iris (11)

 1. Iris ensa­ta
 2. Iris pse­uda­co­rus
 3. Iris pumi­la
 4. Iris pumi­la ‘Peti­te Polka‘
 5. Iris sibi­ri­ca ‘Blue King‘
 6. Iris sibi­ri­ca ‘Snow Queen‘
 7. Iris sibi­ri­ca ‘Spark­ling Rose‘
 8. Iris sibi­ri­ca ‘Tif­fed in Blue‘
 9. Iris ver­si­co­lor
 10. Iris ver­si­co­lor ‘Ker­me­si­na‘
 11. Iris ‘But­ter and Sugar‘

I (1)

 1. Ixia spp.

J (1)

 1. Jasi­one ‘Blue Light‘

Lactuca (5)

 1. Lac­tu­ca sati­va ‘Kame­lot‘
 2. Lac­tu­ca sati­va crispa
 3. Lac­tu­ca sati­va var. capitata
 4. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Cit­rin‘
 5. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Mars‘

Lilium (12)

 1. Lilium ‘Fore­ver Susan‘
 2. Lilium ‘Lan­di­ni‘
 3. Lilium ‘Lotus Elegance‘
 4. Lilium ‘Magic Star‘
 5. Lilium ‘Mount Aspiring‘
 6. Lilium asia­tic ‘Mapi­ra‘
 7. Lilium asia­tic ‘Must See‘
 8. Lilium lancifolium‘Flore Pleno‘
 9. Lilium mar­ta­gon
 10. Lilium orien­tal
 11. Lilium orien­tal ‘Star­ga­zer‘
 12. Lilium par­da­li­num x lon­gif­lo­rum fusion

Liatris (4)

 1. Liat­ris spi­ca­ta ‘Alba‘
 2. Liat­ris spi­ca­ta ‘Flo­ris­tan White‘
 3. Liat­ris spi­ca­ta ‘Kobold‘
 4. Liat­ris spi­ca­ta ‘Pur­pur‘

Lobelia (4)

 1. Lobe­lia cardinalis
 2. Lobe­lia hyb­rid ‘Hot Waterblue‘
 3. Lobe­lia hyb­rid ‘Fri­co Shine‘
 4. Lobe­lia speciosa

Lycopersicon (75)

 1. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Altai Whiteg‘
 2. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ama­nia Orange‘
 3. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Baba Sura‘
 4. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ber­ke­ley Tie Dye‘
 5. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Big Rainbow‘
 6. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Big Yel­low Zebra‘
 7. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black from Tula‘
 8. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Giant‘
 9. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Iccicle‘
 10. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Strawberry‘
 11. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Blue Smoke‘
 12. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Bodr­jat­sok‘
 13. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Bro­wn Berry‘
 14. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Crus­hed Heart‘
 15. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cur­ran­to F1‘
 16. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Čoko­lá­do­vý zajac‘
 17. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Čudo Altaja‘
 18. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Dark Galaxy‘
 19. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Dwarf Freds Tie Dye‘
 20. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Eag­le Beak‘
 21. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Egyp­tian‘
 22. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Eme­rald Apple‘
 23. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gol­den Queen‘
 24. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gre­en Zebra‘
 25. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Har­vard Square‘
 26. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hill­bil­ly‘
 27. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Him­ber Alt‘
 28. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hip­pie Zebra‘
 29. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hviez­da Taškentu‘
 30. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Che­ro­kee Purple‘
 31. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cho­co­la­te Miracle‘
 32. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cho­co­la­te Stripes‘
 33. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Indi­go Apple‘
 34. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ispo­lin‘
 35. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Koso­vo‘
 36. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Kozu­la 186‘
 37. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Le Sirop Derable‘
 38. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Líš­kin nos‘
 39. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Long Tal Sally‘
 40. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Love­ly Lush‘
 41. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Luc­ky Tiger‘
 42. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Med­ve­dia labka‘
 43. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mint Julep‘
 44. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mil­le Forries‘
 45. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mone­y­ma­ker‘
 46. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Oran­ge Banana‘
 47. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pin­ne­ap­le Heart‘
 48. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ping Fig‘
 49. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ping Tiger‘
 50. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pink Bull‘
 51. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pink Helmet‘
 52. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Purp­le Calabash‘
 53. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Puza­la Khata‘
 54. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Que­en of the Night‘
 55. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rebel Star­figh­ter VT 16‘
 56. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Red Dra­gon Heart‘
 57. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Roma Striee‘
 58. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rosa‘
 59. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rose Honei‘
 60. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rosij­skij Koralowy‘
 61. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rus­sian Purple‘
 62. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rus­sian Rose‘
 63. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Snow Whi­te Cherry‘
 64. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sibe­rian Shangy‘
 65. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sibír­ska Olečka‘
 66. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sumo‘
 67. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Taj­ga‘
 68. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Tla­co­lu­la‘
 69. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ussu­ri Tigger‘
 70. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Valen­cia‘
 71. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vaj­ce vtá­ka Ohniváka‘
 72. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vaň­ka‘
 73. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vese­lý sused‘
 74. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Yel­low Grape‘
 75. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Zapo­tec Bro­wn Flesh‘

L (12)

 1. Lavan­du­la angustifolia
 2. Lavan­du­la angus­ti­fo­lia ‘Hid­co­te Blue‘
 3. Leucant­he­mum ‘Real Galaxy‘
 4. Leuco­jum aestivum
 5. Lewi­sia coty­le­don ‘Eli­se‘
 6. Linum peren­ne
 7. Linum peren­ne ‘Sap­hir‘
 8. Loni­ce­ra japo­ni­ca ‘Red World‘
 9. Ludi­sia discolor
 10. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Gal­le­ry Blue‘
 11. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Kron­le­uch­ter‘
 12. Lych­nis coronaria

Muscari (4)

 1. Mus­ca­ri arme­nia­cum ‘Touch of Snow‘
 2. Mus­ca­ri auche­ri ‘Whi­te Magic‘
 3. Mus­ca­ri botryoides
 4. Mus­ca­ri bot­ry­o­ides ‘Pink Sunrise

Mentha (5)

 1. Ment­ha spi­ca­ta ‘Marok­ko‘
 2. Ment­ha suaveolens
 3. Ment­ha suave­olens ´Varie­ga­ta´
 4. Ment­ha x pipe­ri­ta ‘Gla­cia­le‘
 5. Ment­ha x pipe­ri­ta var. citrata

Monarda (3)

 1. Monar­da ‘Bee Bright‘
 2. Monar­da ‘Bee-​Merry Imp.‘
 3. Monar­da ‘Cam­brid­ge Scarlet‘

Morus (3)

 1. Morus alba pendula
 2. Morus nig­ra ‘Mila­nó­wek‘
 3. Morus rotun­di­lo­ba ‘Mojo Berry‘

M (4)

 1. Mal­va mauritiana
 2. Malus domes­ti­ca
 3. Malus domes­ti­ca ‘Pidi Merlin‘
 4. Myo­so­tis alpestris

N (3)

 1. Nar­cis­sus acropolis
 2. Nar­cis­sus hybrid
 3. Nymp­ha­ea ‘Rot‘

Ocimum (4)

 1. Oci­mum basil­li­cum ‘Cin­na­mo­net­te‘
 2. Oci­mum basil­li­cum ‘Dark Green‘
 3. Oci­mum basil­li­cum ‘Limo­ne‘
 4. Oci­mum basil­li­cum ‘Purp­le Opaal‘

O (3)

 1. Oenot­he­ra ‘Sis­ky­ou Pink‘
 2. Ori­ga­num majorana
 3. Oste­os­per­mum spp.

Phlox (19)

 1. Phlox ‘Dai­sy Hill‘
 2. Phlox ‘Dorot­ka‘
 3. Phlox ‘Joawis Bloom‘
 4. Phlox doug­la­sii ‘Ochsenb­lut‘
 5. Phlox doug­las­si ‘Crac­ker­jack‘
 6. Phlox drum­mon­dii stellaris
 7. Phlox pani­cu­la­ta
 8. Phlox pani­cu­la­ta ‘Blue Moon‘
 9. Phlox pani­cu­la­ta ‘Ear­ly Laven­der Pop‘
 10. Phlox pani­cu­la­ta ‘Ear­ly Pink‘
 11. Phlox pani­cu­la­ta ‘Ear­ly Red‘
 12. Phlox pani­cu­la­ta ‘Laris­sa‘
 13. Phlox pani­cu­la­ta ‘Oaking­to­wn Blue Eyes‘
 14. Phlox pani­cu­la­ta ‘Oran­ge Perfection‘
 15. Phlox pani­cu­la­ta ‘Red Wings‘
 16. Phlox pani­cu­la­ta ‘Scar­let Flame‘
 17. Phlox subu­la­ta ‘Can­dy Stripes‘
 18. Phlox subu­la­ta ‘McDaniel‘s Cushion‘
 19. Phlox subu­la­ta ‘Net­t­le­ton Variation‘

Primula (10)

 1. Pri­mu­la ‘Bal­tic Blue‘
 2. Pri­mu­la acau­lis ‘Zeb­ra‘
 3. Pri­mu­la bela­ri­na ‘Delft Blue‘
 4. Pri­mu­la bulleyana
 5. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Alba‘
 6. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Blue‘
 7. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Rosa‘
 8. Pri­mu­la ela­ti­or ‘Gold Lace‘
 9. Pri­mu­la japo­ni­ca ‘Alba‘
 10. Pri­mu­la rosea

Prunus (10)

 1. Pru­nus arme­nia­cus ‘Gar­den Aprigold‘
 2. Pru­nus avium ‘Kasan­dra‘
 3. Pru­nus avium ‘Sum­mit‘
 4. Pru­nus avium ‘Syl­via‘
 5. Pru­nus cera­sus ‘Car­mi­ne Jewel‘
 6. Pru­nus domestica
 7. Pru­nus domes­ti­ca ‘Gol­dust‘
 8. Pru­nus per­si­ca ´Crest­ha­ven´
 9. Pru­nus per­si­ca ‘Stark Red Gold‘
 10. Pru­nus per­si­ca ‘Venus‘

Pulsatilla (8)

 1. Pul­sa­til­la albana
 2. Pul­sa­til­la slavica
 3. Pul­sa­til­la vulgaris
 4. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blaue Glocke‘
 5. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blue Violet‘
 6. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Dark Red‘
 7. Pul­sa­ti­la vul­ga­ris ‘Röde Klökke‘
 8. Pul­sa­til­la vul­ga­ris alba

P (16)

 1. Pap­hi­ope­di­lum philippinense
 2. Pas­sif­lo­ra edulis
 3. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Lila‘
 4. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Red‘
 5. Pelar­go­nium zona­le ‘Fire­works Pink˙‘
 6. Pen­ni­se­tum alopecuroides
 7. Peri­cal­lis x hyb­ri­da ‘Oran­ge Field‘
 8. Per­si­ca­ria affinis 
 9. Per­si­ca­ria ampexicaulis ‘
 10. Pet­ro­ca­lis pyrenaica
 11. Petu­nia ‘Cra­zy­tu­nia Pink Flamingo‘
 12. Pha­la­e­nop­sis lueddemanniana
 13. Pha­la­e­nop­sis spp.
 14. Phy­te­uma scheuchzeri
 15. Pisum sati­vum ‘Nor­li‘
 16. Ple­i­one bulbocodium

Rhododendron (5)

 1. Rho­do­den­dron ‘Dun­kel­vi­olett‘
 2. Rho­do­den­dron ‘Impe­di­tum Select‘
 3. Rho­do­den­dron ‘Saint Merryn‘
 4. Rho­do­den­dron Impe­di­tum ‘Azu­ri­ka‘
 5. Rho­do­den­dron obtu­sum azalea

Rubus (4)

 1. Rubus fru­ti­co­sus ‘Tay­ber­ry Buckingham‘
 2. Rubus ida­e­us ‘Fall­gold‘
 3. Rubus ida­e­us ‘Tula­me­en‘
 4. Rubus ille­ceb­ro­sus

R (10)

 1. Rap­ha­nus sati­vus ‘Yel­low Radish‘
 2. Rho­do­xis ‘Fai­ry Kisses‘
 3. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Olivia‘
 4. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Ophelia‘
 5. Ribes rub­rum “Wit­te Hollander‘
 6. Ribes ‘Whi­te Hollander‘
 7. Rosa ‘Augus­ta Luise‘
 8. Rosa ‘Nos­tal­gie‘
 9. Rud­bec­kia fulgida
 10. Rud­bec­kia hirta

Saxifraga (18)

 1. Saxif­ra­ga ‘Allen­da­le Ina‘
 2. Saxif­ra­ga ‘Beroun­ka‘
 3. Saxif­ra­ga ‘Brno‘
 4. Saxif­ra­ga ‘Cleo‘
 5. Saxif­ra­ga ‘Dej­vi­ce‘
 6. Saxif­ra­ga ‘Giu­sep­pe Verdi‘
 7. Saxif­ra­ga ‘Gott­hen­burg‘
 8. Saxif­ra­ga ‘L. G. Godseff‘
 9. Saxif­ra­ga ‘Lis­mo­re Carmine‘
 10. Saxif­ra­ga ‘Miluj­ma‘
 11. Saxif­ra­ga ‘Pech Melba‘
 12. Saxif­ra­ga arend­sii ‘Pur­pur­tep­pich‘
 13. Saxif­ra­ga ferdinandi-​coburgii ‘Wech­ten‘
 14. Saxif­ra­ga kole­na­tia­na rosea
 15. Saxif­ra­ga oppositifolia
 16. Saxif­ra­ga sancta
 17. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Rosen­zwerg‘
 18. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Tou­ran Deep Red‘

Solanum (3)

 1. Sola­num melon­ge­na ‘Cas­per‘
 2. Sola­num melon­ge­na ‘Fal­con F1‘
 3. Sola­num melon­ge­na ‘Lau­ra‘

S (18)

 1. Saint­pau­lia ionant­ha – afric­ká fial­ka – paulínka
 2. Sal­via greg­gii ‘Roy­al Bumble‘
 3. Sal­via officinalis
 4. Sal­via offi­ci­na­lis ‘Tri­co­lor‘
 5. Sapo­na­ria ocymoides
 6. Sapo­na­ria ocy­mo­ides ‘Jabo­ra‘
 7. Scir­pus cernuus
 8. Sem­per­vi­vum ‘Crim­son Velvet‘
 9. Sem­per­vi­vum ‘Red Papaver‘
 10. Sile­nia trifoliata
 11. Sile­ne acaulis
 12. Sisy­rin­chium sp. ‘Devon Skies‘
 13. Sole­nos­te­mon scu­tal­la­ri­oides ‘Rain­bow‘
 14. Spa­ra­xis spp.
 15. Spi­rea japo­ni­ca ‘Litt­le Princess’
 16. Spi­ra­ea arguta
 17. Sto­ma­tium mustellinum
 18. Szi­zos­ty­lis coc­ci­nea ‘Major‘

Tagetes (3)

 1. Tage­tes erec­ta ‘Kili­man­ja­ro White‘
 2. Tage­tes patula
 3. Tage­tes patu­la ‘Mr. Majestic‘

Thymus (3)

 1. Thy­mus serpyllum
 2. Thy­mus serpyllum‘Magic Carpet‘
 3. Thy­mus vulgaris

Tulipa (17)

 1. Tuli­pa bake­ri ‘Lilac Wonder‘
 2. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 3. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 4. Tuli­pa clu­sia­na ‘Eas­tern Star‘
 5. Tuli­pa clu­sia­na chrysantha
 6. Tuli­pa hage­ri ‘Litt­le Beauty‘
 7. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 8. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 9. Tuli­pa humi­lis ‘Lil­li­put‘
 10. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 11. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 12. Tuli­pa linifolia
 13. Tuli­pa polychroma
 14. Tuli­pa schrenkii
 15. Tuli­pa tarda
 16. Tuli­pa ‘Mas­cot­te‘
 17. Tuli­pa ‘Paul Scherer‘

T (7)

 1. Tha­lict­rum kuisianum
 2. Thun­ber­gia ala­ta ‘ Afri­can Sunset‘
 3. Tig­ri­dia pavonia
 4. Tri­cyr­tis ‘Blue Wonder‘
 5. Tri­cyr­tis hirta
 6. Tro­lius pumilus
 7. Tro­pa­e­olum majus

V (2)

 1. Vero­ni­ca ‘Tis­sing­ton White‘
 2. Vita­lia­na primuliflora

W (1)

 1. Wis­te­ria flo­ri­bun­da ‘Mul­ti­ju­ga‘

Z (4)

 1. Zin­nia elegans
 2. Zin­nia marylandica
 3. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Star­light Rose‘
 4. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Sun­burst‘

Plán pes­to­vať: Arme­ria juni­pe­ri­fo­lia Lele­ko­vi­ce, Dry­as octo­pe­ta­la var. minor, Saxif­ra­ga ‘Yel­low Rock‘, Lilium michi­ga­nen­se, Tuli­pa ‘Tiny Timo‘

Orchi­de­je a bromélie

Lek­ná

Ruže

Tuli­pá­ny

Kosat­ce

Kober­cov­ky

Skal­nič­ky

Sirôt­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post