Hits: 4177

Vozo­ka­ny pri Topoľ­ča­noch sú najb­liž­šia dedi­na pod Mar­há­tom, na úpä­tí Považ­ské­ho Inov­ca (Peter Kac­lík). Z infor­mač­nej tabu­le som sa dozve­del, že prvý krát je obec spo­mí­na­ná v roku 1318 ako Weze­ken, obec vozia­rov Nit­rian­ske­ho hra­du. Za svo­ju his­tó­riu pat­ri­la Ostri­hom­skej kapi­tu­le, Ester­há­zy­ov­com, Méry­ov­com, Ocs­ka­y­ov­com. Erb pochá­dza z 18. sto­ro­čia a zná­zor­ňu­je kopa­jú­ce­ho Per­mo­ní­ka v žele­zo­rud­ných baniach pod Mar­há­tom. Spi­so­va­teľ Fran­ti­šek Heč­ko nazval ten­to kraj Kra­jom mlie­ka a medu”. Neďa­le­ko od obce je ryb­ník v Krtov­ciach (Infor­mač­ná tabu­ľa obce). Kedy­si tu boli vinoh­ra­dy. Oby­va­te­lia sa zaobe­ra­li poľ­no­hos­po­dár­stvom. V roku 18341866 pos­tih­la obec cho­le­ra (vozo​ka​ny​.eu).


Vozo­ka­ny near Topoľ­ča­ny is the clo­sest vil­la­ge under Mar­hát, at the foot­hills of the Považ­ský Ino­vec (Peter Kac­lík). From an infor­ma­ti­on board, I lear­ned that the vil­la­ge is first men­ti­oned in 1318 as Weze­ken, a vil­la­ge of car­ters from Nit­rian­sky hrad. Throug­hout its his­to­ry, it belo­n­ged to the Ostri­hom Chap­ter, Ester­há­zy fami­ly, Méry fami­ly, and Ocs­kay fami­ly. The coat of arms dates back to the 18th cen­tu­ry and depicts a dig­ging Per­mo­ník in the iron ore mines under Mar­hát. Wri­ter Fran­ti­šek Heč­ko cal­led this regi­on the Land of Milk and Honey.” Not far from the vil­la­ge is a pond in Krtov­ce (Infor­ma­ti­on board of the vil­la­ge). Once, the­re were vine­y­ards here, and the inha­bi­tants were invol­ved in agri­cul­tu­re. In 1834 and 1866, the vil­la­ge was hit by cho­le­ra (vozo​ka​ny​.eu).


Odka­zy

  • Vozo­ka­ny na Facebooku

Use Facebook to Comment on this Post