Hits: 3823

Vozo­ka­ny pri Topoľ­ča­noch sú najb­liž­šia dedi­na pod Mar­há­tom, na úpä­tí Považ­ské­ho Inov­ca (Peter Kac­lík). Z infor­mač­nej tabu­le som sa dozve­del, že prvý krát je obec spo­mí­na­ná v roku 1318 ako Weze­ken, obec vozia­rov Nit­rian­ske­ho hra­du. Za svo­ju his­tó­riu pat­ri­la Ostri­hom­skej kapi­tu­le, Ester­há­zy­ov­com, Méry­ov­com, Ocs­ka­y­ov­com. Erb pochá­dza z 18. sto­ro­čia a zná­zor­ňu­je kopa­jú­ce­ho Per­mo­ní­ka v žele­zo­rud­ných baniach pod Mar­há­tom. Spi­so­va­teľ Fran­ti­šek Heč­ko nazval ten­to kraj “Kra­jom mlie­ka a medu”. Neďa­le­ko od obce je ryb­ník v Krtov­ciach (Infor­mač­ná tabu­ľa obce). Kedy­si tu boli vinoh­ra­dy. Oby­va­te­lia sa zaobe­ra­li poľ­no­hos­po­dár­stvom. V roku 1834 a 1866 pos­tih­la obec cho­le­ra (vozo​ka​ny​.eu).

Odka­zy

  • Vozo­ka­ny na Facebooku

Use Facebook to Comment on this Post