Hits: 5075

V posled­ných rokoch sa letec­ké dni kona­jú na Slia­či.

Rok 2009

13.614.6.2009 sa kona­li Národ­né letec­ké dni opäť v Pieš­ťa­noch. Ten­to­raz som sa ho zúčast­nil koneč­ne tak­mer od začiat­ku prog­ra­mu v sobo­tu. Ško­da, že začia­tok bol zúfa­lý. Veľ­ké množ­stvo ľudí čaka­lo pri­dl­ho na lís­t­ky, to orga­ni­zá­to­ri nez­vlád­li. Ja som si odstál asi 20 minút a to som bol asi 20 met­rov od lavi­ce, kde bol pre­daj lís­tkov. Za mnou bola hal­da. Nevši­mol som si, žeby orga­ni­zá­to­rov tla­či­la nie­kde topán­ka, skôr som mal pocit, že im to bolo fuk.


In recent years, air sho­ws have been taking pla­ce in Sliač.

Year 2009

On June 1314, 2009, the Nati­onal Air Days were held again in Pieš­ťa­ny. This time, I final­ly atten­ded it almost from the begin­ning of the prog­ram on Satur­day. It’s a pity that the start was des­pe­ra­te. A lar­ge num­ber of peop­le wai­ted too long for tic­kets, which the orga­ni­zers could­n’t hand­le. I sto­od in line for about 20 minu­tes, and I was about 20 meters from the tic­ket coun­ter. The­re was a heap behind me. I did­n’t noti­ce that the orga­ni­zers were under pre­ssu­re any­whe­re; rat­her, I felt like they did­n’t care.Rok 20082007

14. – 15.6.2008 sa kona­li Národ­né letec­ké dni v Pieš­ťa­noch pod náz­vom Dni národ­nej hrdos­ti”. Ich prvý roč­ník sa konal 16. – 17.6.2007. Foto­gra­fie z oboch podu­ja­tí náj­de­te nižšie.


Year 2008 and 2007

On June 1415, 2008, the Nati­onal Air Days took pla­ce in Pieš­ťa­ny under the name Days of Nati­onal Pri­de.” The first edi­ti­on of this event was held on June 16 – 17, 2007. You can find pho­tog­raphs from both events below.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post