Labyrintky, Príroda, Ryby, Živočíchy

Colisa lalia

Hits: 12728

Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie, dosa­hu­jú­ci tro­chu men­šie roz­me­ry ako prí­buz­ná gura­ma (ňucha­vec) – Tri­chop­te­rus. Syno­ny­mus je Tri­cho­gas­ter lalius. Sam­ček je fareb­ne výraz­nej­šie sfar­be­ný, samič­ka má spod­nú plut­vu zaob­le­nej­šiu ako sam­ček. Ide o druh, kto­rý má laby­rint – čo je dýcha­cie ústro­jen­stvo, kto­ré dovo­ľu­je tým­to zvie­ra­tám dýchať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Vyví­ja sa im po 50 dňoch od rozp­lá­va­nia. Pri tre­ní tvo­ria peno­vé hniez­do na hla­di­ne. Vyža­du­jú hus­to zaras­te­né a deko­rá­ci­ou posia­te akvá­ri­um, pH oko­lo 6.5, CT do 10 °N. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som ich zhod­no­til, že ide o nároč­nej­ší druh, urči­te aspoň v oblas­tiach s tvr­d­šou vodou. Koli­zy sú náchyl­né pod­lie­hať cho­ro­bám, stresu.

Coli­sa je zná­ma tým, že je plô­dik je mimo­riad­ne malý. Pre­to je ťaž­ké nájsť preň vhod­nú potra­vu. Na úspeš­ný odchov je nut­ný nálev­ník. Plô­dik a ikry sú aj veľ­mi náchyl­né na zme­nu tep­lo­ty, aj nad hla­di­nou. Pre­to je tre­ba mať buď rov­na­kú tep­lo­tu v oko­lí akvá­ria ako je voda v ňom, ale­bo čo je reál­nej­šie pomo­cou kry­tu, kry­cie­ho skla, prí­pad­ne neja­kých ďal­ších izo­lá­cii zabez­pe­čiť rov­na­kú tep­lo­tu pod hla­di­nou aj nad hla­di­nou. Poter je sla­bý, a robí mu ťaž­kos­ti plá­vať. Odpo­rú­ča sa pre­to pri odcho­ve zní­žiť výš­ku hla­di­ny na 10 cm od dna. Coli­sa lalia je fareb­ne atrak­tív­ny druh, kto­rý je pred­me­tom záuj­mu pre­daj­cov rýb, je vyšľach­te­ných via­ce­ro foriem. Regis­tru­jem tie­to for­my: blue neon.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, Časová línia, Labyrintky, Príroda, Ryby, Živočíchy

Colisa labiosa

Hits: 6369

Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie, dosa­hu­jú­ci tro­chu men­šie roz­me­ry ako prí­buz­né gura­my rodu Tri­chop­te­rus. Aj syno­nym­ný názov preň je Tri­cho­gas­ter labi­osus. Ide o druh, kto­rý má laby­rint – čo je dýcha­cie ústro­jen­stvo, kto­ré dovo­ľu­je tým­to zvie­ra­tám nady­cho­vať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Vyví­ja sa im zhru­ba po 50 dňoch od rozp­lá­va­nia. Pri tre­ní tvo­ria peno­vé hniez­do na hla­di­ne. Vyža­du­jú hus­to zaras­te­né a deko­rá­ci­ou posia­te akvá­ri­um, ph oko­lo 6.5, CT do 10 °N. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som ich zhod­no­til, že ide o nároč­nej­ší druh, urči­te aspoň v oblas­tiach s tvr­d­šou vodou.

Odka­zy

Colisa labiosa

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2007, 2008, 2009, 2014, Časová línia, Labyrintky, Príroda, Ryby, Živočíchy

Betta splendens – bojovnica pestrá

Hits: 24086

Bojov­ni­ca pat­rí medzi laby­rint­ky. Samot­ný rod Bet­ta má opí­sa­ných množ­stvo dru­hov: aka­ren­sis, albi­mar­gi­na­ta, ana­ba­to­ides, balun­ga, bel­li­ca, bre­vi­obe­sus, bro­wno­rum, bro­wno­rum, sara­wak, bur­di­ga­la, chan­no­ides, chan­no­ides maha­kam, chi­ni, chlo­rop­ha­rynx, coc­ci­na, dimi­dia­ta, edit­hae, eni­sae, foers­chi, foers­chi man­dor, fus­ca­hip­po­si­de­ros, imbel­lis, livi­da, livi­da tajong karang, mac­ros­to­ma, mini­opin­na, ocel­la­ta, pato­ti, per­sep­ho­ne, pi, pic­ta, pin­gu­is, pri­ma­pug­nax, pug­nax kapu­as, pulch­ra, pulch­ra pon­tian, rena­ta, rub­ra­ru­ti­lans, schal­le­ri, simo­rum, sim­plex, sma­rag­di­na, sp. bang­ka, sp. kapu­as, sp. maha­chai, sp. nort­hern, sp. sang­gau, sp. suka­da­na, sp. tay­an, spi­lo­to­ge­na, splen­dens, splen­dens ko samui, splen­dens pine­app­le yel­low, stro­hi, tae­nia­ta, tomi, tus­sy­ae, uni­ma­cu­la­ta, uni­ma­cu­la­ta muara wahu, uni­ma­cu­la­ta san­ta­kan, waseri.

Bojov­ni­ce dýcha­jú špe­ci­fic­kým dýcha­cím ústro­jom – laby­rin­tom dýchať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. To jej dáva mož­nosť pre­ží­vať v malých zaras­te­ných výcho­do­á­zij­ských mlá­kach, kto­ré sú chu­dob­né na kys­lík. Je o nej zná­me, že sam­ce medzi sebou boju­jú čas­to krát na život a na smrť. Keď­že sú závis­lé od atmo­sfé­ric­ké­ho kys­lí­ka. Občas sa potre­bu­jú ísť nadých­nuť na hla­di­nu. Je veľ­mi zau­jí­ma­vé, že aj počas ostré­ho súbo­ja samec, kto­rý nepot­re­bu­je sa ísť nadých­nuť, počká na svoj­ho soka, kým sa nadých­ne. K ostat­ným neprí­buz­ným dru­hom sa sprá­va až apa­tic­ky, tak­že je mož­né ju mať v spo­lo­čen­skom akvá­riu, za pred­po­kla­du iba jed­né­ho sam­ca v nádr­ži. Aj keď sa mla­dé jedin­ce bojov­níc v mla­dos­ti medzi sebou neklb­čia. Ak sa vám to z neja­ké­ho dôvo­du pred­sa nepo­da­rí dodr­žať, tak je vhod­né mať v nádr­ži množ­stvo úkry­tov, plá­va­jú­cich rast­lín, v kto­rých môžu ryby nájsť viac poko­ja. Neho­dí sa ani kom­bi­no­vať bojov­ni­cu s rájov­com (Mac­ro­po­dus spp.), gura­mou – Tri­cho­gas­ter . Tie­to ázij­ské tig­re by si nedop­ria­li poko­ja – voči sebe sa sprá­va­jú nepriateľsky.

Bojov­ni­ca je pomer­ne nená­roč­ná, pri roz­mno­žo­va­ní si sam­ce sta­va­jú peno­vé hniez­do – nabe­ra­jú vzduch do úst a pod hla­di­nou s tými­to malý­mi bub­lin­ka­mi vytvá­ra­jú priam kolís­ku. Pre­to je nevy­hnut­né, aby sa hla­di­na vody veľ­mi v takom­to prí­pa­de nehý­ba­la, ale­bo pohy­bo­va­la len mier­ne. Plá­va­jú­ce rast­li­ny, rast­li­ny na hla­di­ne sú víta­nou súčas­ťou nor­mál­ne­ho cho­vu aj odcho­vu bojov­níc. Plô­dik je veľ­mi drob­ný, vyža­du­je na začiat­ku kŕme­nie nálev­ní­kom, ale­bo inou veľ­mi malou živou potra­vou. Je náchyl­ný na tep­lot­né výky­vy, pre­to je nut­né im zame­dziť zme­nám tep­lo­ty v celom vod­nom stĺp­ci. Pre­to je nanaj­výš vhod­né zakryť čo naj­tes­nej­šie hla­di­nu akvá­ria. Je opti­mál­ne, aby voda mala rov­na­kú tep­lo­tu ako tep­lo­ta vzdu­chu nad hla­di­nou. Medzi Bet­ta splen­dens sú vyšľach­te­né rôz­ne fareb­né for­my, naj­čas­tej­šie sú čer­ve­ná, mod­rá, zele­ná, žltá. Okrem toho regis­tru­jem tie­to for­my a štan­dar­dy: cro­wn­tail, half­mo­on, pla­kat, ko samui, pine­app­le yel­low a mno­hé iné. Pre posu­dzo­va­ní betiek exis­tu­jú via­ce­ré štan­dar­dy, v mno­hých prí­pa­doch pri­ná­ša­jú dia­met­rál­ne odliš­né výsled­ky. Zväč­ša sa aj jed­not­li­vé ško­ly nech­cú dohod­núť, ani sa vzá­jom­ne obo­ha­tiť. Tra­dí­cia výstav bojov­níc je aj na Slo­ven­sku, aj v Čes­ku. U nás sa koná­va­li v posled­nom obdo­bí výsta­vy bojov­níc pre­dov­šet­kým v Mar­ti­ne, v Ban­skej Bys­tri­ci a v posled­nej dobe je veľ­mi aktív­na Bra­ti­sla­va.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Časová línia, Labyrintky, Príroda, Ryby, Živočíchy

Ctenopoma acutirostre

Hits: 2079

Cte­no­po­ma acu­ti­ros­tre Pel­leg­rin, 1899 pat­rí do čeľa­de Ana­ban­ti­dae. Syno­ny­má: Ana­bas acu­ti­ros­tris, Cte­no­po­ma den­ti­cu­la­tum, Cte­no­po­ma pet­he­ri­ci. Žije v rie­ke Kon­go, v stred­nej Afri­ke, kde dosa­hu­je 15 cm. Vhod­ná je ph 6.0 – 8.0, dH 5 – 12 (aqu​ariu​mad​vi​ce​.com), tep­lo­ta 20 – 25°C (Fish Base). Mäsož­ra­vý druh, doží­va­jú­ci sa asi 8 rokov, mini­mál­na veľ­kosť akvá­ria pre ten­to druh je 150 lit­rov (rybic​ky​.net).

Odka­zy

Ctenopoma acutirostre

Use Facebook to Comment on this Post