Hits: 12869

Pla­ty sú rybič­ky Mexi­ka, Guate­ma­ly, sever­né­ho Beli­ze. Zne­sú vyš­šie zaso­le­nie, jed­nu poliev­ko­vú lyži­ca na 20 lit­rov vody. Pla­ty sú podob­né mečov­kám, sú však o nie­čo men­šie. Cel­ko­vo pôso­bia než­nej­šie. Vzá­jom­ne sa dru­hy macu­la­tus hel­le­ri krí­žia, ale je to zried­ka­vé. Sú opro­ti mečov­kám pokoj­nej­šie, samič­ka zvy­čaj­ne nie je kani­bal­ka voči vlast­né­mu potom­stvu, ale aj tak je efek­tív­nej­šie pou­ži­tie pôrod­nič­ky. Aj u tej­to nád­her­nej živo­rod­ky sa uspo­ra­dú­va­jú súťa­že pod­ľa štan­dar­du. Exis­tu­je veľ­mi veľa fareb­ných aj tva­ro­vých variet. Tuxe­do, cali­co, krva­vá, kométa…

Regis­tru­jem tie­to for­my: albi­no per­te, aran­cio masc, baby, black, black coral, black leopard, black mir­ror, blo­oded hear (krvá­ca­jú­ce srd­ce), blue coral, bp p_​9, cali­co whi­te, cal­ler, cali­co, coat­za­co­al­cos, comet sun­set, comet, coral, glo­wlight, glo­wlight blue tuxe­do, glo­wlight cali­co, glo­wlight gre­en moon, glo­wlight oran­ge, glo­wlight spot­ted gre­en, glo­wlight sun­set, gol­den dusk, gol­den tuxe­do, hawaii, jp y, koral, koral­len, lune, mafi­gold, metal­lic oran­ge tuxe­do, mic­key mou­se, nig­ra, p_​6 y‑linked, papa­ge­ien, papa­lo­apan, pin­sel, rain­bow, red coral, red mic­key mou­se, red, red tail cali­co, red top, red wag­tail, rio jama­pa wild type, rio jama­pa, selv, sil­ver, sil­ver mic­key mou­se, sim­pson, snow coral, sol­skins, spot­ted blue, tri colour, tuxe­do, usu­ma­cin­tal, wag­tail, wbr, wild form, yel­low comet, yel­low tuxedo.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post