Hits: 3659

V Dráž­ďa­noch sa kona­lo už veľ­mi veľa výstav rýb. V roku 2011 som sa spo­lu s Mariá­nom Stie­ran­kom jed­nej výsta­vy aj zúčast­nil. Jej názov bol Inter­na­ti­ona­le Gup­py – Mol­ly – Xip­ho Auss­tel­lung, pre verej­nosť bola dostup­ná 21. – 22. mája. Ces­to­va­li sme do Nemec­ka z Ban­skej Bys­tri­ce, v Dráž­ďa­noch sme býva­li v stred­ne veľ­kom, prí­jem­nom uby­to­va­ní blíz­ko samot­né­ho pries­to­ru výsta­vy. Strá­vil sme tam nece­lé tri dni, počas kto­rých sme sa stret­li s Krysz­to­fom Kuja­wom, Bogus­la­wom Micin­skim, Deni­som Bar­bé, Eddym Van­vo­or­de­nom, Vla­di­mí­rom Fel­tom, Vla­di­mí­rom Pro­ti­vom, Kar­lom Krče­kom ako aj s domá­cim Ger­no­tom Kade­nom a Matt­hia­som Trau­zet­te­lom. Posu­dzo­va­li sa Gup­py páry.

Počas svoj­ho poby­tu som mal mož­nosť si na chví­ľu odsko­čiť, čoho výsled­kom sú tie­to foto­gra­fie neak­va­ris­tic­ké­ho zamerania.

Use Facebook to Comment on this Post