Hits: 13128

Rok 2006

Výsta­va sa kona­la v dňoch 28.9. až 1.10.2006 v DK měs­ta Ostra­vy, Tří­da 28. říj­na 124. V rám­ci nej sa usku­toč­ni­lo záve­reč­né 7. kolo ME Gup­py, medzi­ná­rod­né a čes­ké maj­strov­ské súťa­že akva­ris­tov v kate­gó­riách Gup­py, Xipho-​Molly, Bet­ta splen­dens, expo­zí­cia terá­ri­ových živo­čí­chov, hmy­zu, hlo­dav­cov. Pre­bie­hal aj pre­daj rýb, vod­ných a bahen­ných rast­lín, krmív, tech­ni­ky, pomô­cok, prí­rod­nín, lite­ra­tú­ry. Ja som sa výsta­vy zúčast­nil 28.9.2006 s tým, že na nej sa malo usku­toč­niť stret­nu­tie, na kto­rom by sa doho­dol vznik medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie podob­nej ako je IKGH. IKGH je orga­ni­zá­cia, kto­rá koor­di­nu­je klu­by, výsta­vy zaobe­ra­jú­ce sa gup­ka­mi a nová orga­ni­zá­cia by zdru­žo­va­la „pria­te­ľov“ Xipho-​Molly. Žiaľ k ničo­mu nedošlo.

Prá­ve v Ostra­ve sa mi pri­ho­di­la prí­jem­ná vec. Spo­lu s kama­rá­tom sme si poze­ra­li ryby a dis­ku­to­va­li o nich. Počul nás jeden náv­štev­ník, usmial sa a pove­dal: „Vy tady něk­de máte své ryby?“ My sme mu pove­da­li: „Áno, máme.“ Pote­šil sa a pote­ši­lo to aj mňa, že pre nie­ko­ho to môže byť cel­kom zau­jí­ma­vé vidieť pek­né ryby a aj ich cho­va­te­ľov. Výsta­va sa kaž­do­pád­ne vyda­ri­la, ja sám som sa opäť stre­tol s ľuď­mi podob­nej krv­nej sku­pi­ny a pre­ho­di­li sme zopár slov. Dlho som sa v Ostra­ve nezdr­žal, ale svoj 8 hodi­no­vý pobyt pova­žu­jem za prínos.

Vedú­cim výsta­vy v rám­ci ME Gup­py bol Milan Hru­bý, medzi­ná­rod­ným posu­dzo­va­te­ľom Krysz­tof Syno­ws­ki. Posu­dzo­va­teľ­mi boli Ger­not Kaden, Jaro­mír Kubi­na, Bogus­law Micin­ski, Ger­hard Ostr­zil a Milan Stieranka.

Víťa­zi jed­not­li­vých kategórií

Štan­dardMenoBody
Trian­gelZei­pelt – Freimuth84.00
Vlaj­kaHer­bert Brosenbauer68.00
Dvo­j­itý mečíkMicha­el Milde82.33
Hor­ný mečíkMicha­el Milde79.33
Dol­ný mečíkGer­hard Ostrzil81.67
LýraErwin Ren­ner79.00
RýľGer­not Kaden78.00
Pla­mie­nokMicha­el Lehmann84.33
KruhGer­hard Ostrzil80.33

Foto­re­por­táž

V roku 2006 sa kona­la výsta­va pri Kraj­skom úřa­de, v rov­na­kom pries­to­re ako TROPIC

Use Facebook to Comment on this Post