Hits: 13261

Rok 2006

Výsta­va sa kona­la v dňoch 28.9. až 1.10.2006DK měs­ta Ostra­vy, Tří­da 28. říj­na 124. V rám­ci nej sa usku­toč­ni­lo záve­reč­né 7. kolo ME Gup­py, medzi­ná­rod­né a čes­ké maj­strov­ské súťa­že akva­ris­tov v kate­gó­riách Gup­py, Xipho-​Molly, Bet­ta splen­dens, expo­zí­cia terá­ri­ových živo­čí­chov, hmy­zu, hlo­dav­cov. Pre­bie­hal aj pre­daj rýb, vod­ných a bahen­ných rast­lín, krmív, tech­ni­ky, pomô­cok, prí­rod­nín, lite­ra­tú­ry. Ja som sa výsta­vy zúčast­nil 28.9.2006 s tým, že na nej sa malo usku­toč­niť stret­nu­tie, na kto­rom by sa doho­dol vznik medzi­ná­rod­nej orga­ni­zá­cie podob­nej ako je IKGH. IKGH je orga­ni­zá­cia, kto­rá koor­di­nu­je klu­by, výsta­vy zaobe­ra­jú­ce sa gup­ka­mi a nová orga­ni­zá­cia by zdru­žo­va­la pria­te­ľov“ Xipho-​Molly. Žiaľ k ničo­mu nedošlo.

Prá­ve v Ostra­ve sa mi pri­ho­di­la prí­jem­ná vec. Spo­lu s kama­rá­tom sme si poze­ra­li ryby a dis­ku­to­va­li o nich. Počul nás jeden náv­štev­ník, usmial sa a pove­dal: Vy tady něk­de máte své ryby?“ My sme mu pove­da­li: Áno, máme.“ Pote­šil sa a pote­ši­lo to aj mňa, že pre nie­ko­ho to môže byť cel­kom zau­jí­ma­vé vidieť pek­né ryby a aj ich cho­va­te­ľov. Výsta­va sa kaž­do­pád­ne vyda­ri­la, ja sám som sa opäť stre­tol s ľuď­mi podob­nej krv­nej sku­pi­ny a pre­ho­di­li sme zopár slov. Dlho som sa v Ostra­ve nezdr­žal, ale svoj 8 hodi­no­vý pobyt pova­žu­jem za prínos.

Vedú­cim výsta­vy v rám­ci ME Gup­py bol Milan Hru­bý, medzi­ná­rod­ným posu­dzo­va­te­ľom Krysz­tof Syno­ws­ki. Posu­dzo­va­teľ­mi boli Ger­not Kaden, Jaro­mír Kubi­na, Bogus­law Micin­ski, Ger­hard Ostr­zil a Milan Stieranka.


The exhi­bi­ti­on took pla­ce from Sep­tem­ber 28th to Octo­ber 1st, 2006, at the Cul­tu­ral Cen­ter in Ostra­va, Tří­da 28. říj­na 124. As part of it, the final 7th round of the Euro­pe­an Cham­pi­ons­hip in Gup­py took pla­ce, along with inter­na­ti­onal and Czech cham­pi­ons­hip com­pe­ti­ti­ons for aqu­arists in the cate­go­ries of Gup­py, Xipho-​Molly, Bet­ta splen­dens, as well as an exhi­bi­ti­on of ter­ra­rium ani­mals, insects, rodents. The event also fea­tu­red the sale of fish, aqu­atic and marsh plants, feeds, equ­ip­ment, tools, natu­ral mate­rials, and lite­ra­tu­re. I atten­ded the exhi­bi­ti­on on Sep­tem­ber 28, 2006, with the expec­ta­ti­on that a mee­ting would be held to dis­cuss the cre­a­ti­on of an inter­na­ti­onal orga­ni­za­ti­on simi­lar to IKGH. IKGH is an orga­ni­za­ti­on that coor­di­na­tes clubs and exhi­bi­ti­ons dea­ling with gup­pies, and the new orga­ni­za­ti­on would bring toget­her friends” of Xipho-​Molly. Unfor­tu­na­te­ly, not­hing came of it.

Somet­hing ple­a­sant hap­pe­ned to me in Ostra­va. Toget­her with a friend, we were looking at fish and dis­cus­sing them. A visi­tor over­he­ard us, smi­led, and said, Do you have your fish some­whe­re around here?” We told him, Yes, we do.” He was deligh­ted, and it also ple­a­sed me that it could be inte­res­ting for some­one to see beau­ti­ful fish and the­ir kee­pers. The exhi­bi­ti­on was a suc­cess, and I met peop­le of a simi­lar inte­rest group again, exchan­ging a few words. I did­n’t stay in Ostra­va for long, but I con­si­der my 8‑hour stay to be beneficial.

The head of the exhi­bi­ti­on wit­hin the Euro­pe­an Gup­py Cham­pi­ons­hip was Milan Hru­bý, and the inter­na­ti­onal jud­ge was Krysz­tof Syno­ws­ki. The jud­ges inc­lu­ded Ger­not Kaden, Jaro­mír Kubi­na, Bogus­law Micin­ski, Ger­hard Ostr­zil, and Milan Stieranka.


Die Auss­tel­lung fand vom 28. Sep­tem­ber bis 1. Okto­ber 2006 im Kul­tur­zen­trum von Ostra­va, Tří­da 28. říj­na 124, statt. Im Rah­men der Auss­tel­lung fand das absch­lie­ßen­de 7. Ren­nen der Euro­pa­me­is­ters­chaft in Gup­py statt, zusam­men mit inter­na­ti­ona­len und tsche­chis­chen Meis­ters­chaft­swett­be­wer­ben für Aqu­aria­ner in den Kate­go­rien Gup­py, Xipho-​Molly, Bet­ta splen­dens sowie einer Auss­tel­lung von Ter­ra­rien­tie­ren, Insek­ten und Nage­tie­ren. Die Verans­tal­tung umfass­te auch den Ver­kauf von Fis­chen, Was­serpf­lan­zen, Fut­ter­mit­teln, Aus­rüs­tung, Werk­ze­ugen, Natur­ma­te­ria­lien und Lite­ra­tur. Ich besuch­te die Auss­tel­lung am 28. Sep­tem­ber 2006 in der Erwar­tung, dass ein Tref­fen statt­fin­den wür­de, um die Grün­dung einer inter­na­ti­ona­len Orga­ni­sa­ti­on ähn­lich der IKGH zu bes­pre­chen. Die IKGH ist eine Orga­ni­sa­ti­on, die Clubs und Auss­tel­lun­gen koor­di­niert, die sich mit Gup­pys befas­sen, und die neue Orga­ni­sa­ti­on wür­de Fre­un­de” von Xipho-​Molly zusam­menb­rin­gen. Lei­der kam nichts dabei heraus.

Mir pas­sier­te etwas Ange­neh­mes in Ostra­va. Zusam­men mit einem Fre­und bet­rach­te­ten wir Fis­che und dis­ku­tier­ten darüber. Ein Besu­cher hör­te uns zu, lächel­te und sag­te: Haben Sie hier irgen­dwo Ihre Fis­che?” Wir sag­ten ihm: Ja, haben wir.” Er fre­ute sich, und es fre­ute auch mich, dass es für jeman­den inte­res­sant sein könn­te, schöne Fis­che und ihre Hal­ter zu sehen. Die Auss­tel­lung war ein Erfolg, und ich traf wie­der Men­schen mit ähn­li­chem Inte­res­se, tausch­te eini­ge Wor­te aus. Ich blieb nicht lan­ge in Ostra­va, aber ich hal­te mei­nen 8‑stündigen Aufent­halt für nützlich.

Der Lei­ter der Auss­tel­lung im Rah­men der Euro­pa­me­is­ters­chaft in Gup­py war Milan Hru­bý, der inter­na­ti­ona­le Rich­ter war Krysz­tof Syno­ws­ki. Die Rich­ter waren Ger­not Kaden, Jaro­mír Kubi­na, Bogus­law Micin­ski, Ger­hard Ostr­zil und Milan Stieranka.


Víťa­zi jed­not­li­vých kategórií

Štan­dardMenoBody
Trian­gelZei­pelt – Freimuth84.00
Vlaj­kaHer­bert Brosenbauer68.00
Dvo­j­itý mečíkMicha­el Milde82.33
Hor­ný mečíkMicha­el Milde79.33
Dol­ný mečíkGer­hard Ostrzil81.67
LýraErwin Ren­ner79.00
RýľGer­not Kaden78.00
Pla­mie­nokMicha­el Lehmann84.33
KruhGer­hard Ostrzil80.33

Foto­re­por­táž

V roku 2006 sa kona­la výsta­va pri Kraj­skom úřa­de, v rov­na­kom pries­to­re ako TROPIC

Rok 2002Milan Pokor­ný – IV. Aqu­arium Show Ostrava


In 2006, an exhi­bi­ti­on took pla­ce at the Regi­onal Offi­ce, in the same spa­ce as TROPIC.


Im Jahr 2006 fand eine Auss­tel­lung im Regi­ona­lamt statt, im gle­i­chen Raum wie TROPIC.


Use Facebook to Comment on this Post