Hits: 9210

Na kon­ci októb­ra 2006 sa konal v Pra­he 2. roč­ník Aqua Fes­ti­va­lu. Prog­ram sľu­bo­val nasle­dov­né – Čes­ký šam­pi­onát cho­va­te­lů ska­lár, Mezi­ná­rod­ní výsta­va téma­tic­kých akvá­rií, pred­náš­ko­vá odpo­led­ne, před­sta­ve­ní čin­nos­ti čes­kých a slo­ven­ských spol­ků, pro­dej akva­ris­tic­kých potřeb a lite­ra­tu­ry… Ten­to­krát bol jeho súčas­ťou šam­pi­onát ska­lá­rov. Pod­ľa toho, čo som sa dopo­čul, tak pre­dov­šet­kým čes­kí akva­ris­ti vytvo­ri­li prav­de­po­dob­ne štan­dard, kto­rý je akcep­to­va­ný medzi­ná­rod­nou spo­loč­nos­ťou. Ja som sa vybral do Pra­hy spo­lu so Sil­ves­te­rom Valen­ti­nom 21.10.2006. Pek­ne sme sa odviez­li auto­bu­som Stu­dent Agen­cy, kto­rým sme mimo­cho­dom aj odces­to­va­li, ráno sme boli už v Kon­gre­so­vom cen­tre neďa­le­ko Vyšeh­ra­du. Chce­li sme sa najprv nara­ňaj­ko­vať, ale ako­si nás to stá­le ťaha­lo robiť nie­čo iné. To iné sa odo­hrá­va­lo prá­ve na výsta­ve. Orga­ni­zá­to­ri zrej­me nespl­ni­li cel­kom oča­ká­va­nia, malo byť vysta­ve­ných ďale­ko viac tema­tic­kých akvá­rií, ja sa pri­znám, šiel som tam naj­mä na skaláre.

Atmo­sfé­ra, kto­rá vlád­la na fes­ti­va­le mne vyho­vo­va­la. Mož­no pre­to, že veľa ľudí poznám, kaž­do­pád­ne cítil som sa výbor­ne. Prí­tom­ní boli samoz­rej­me pre­daj­co­via a poniek­to­rí veru boli pre mňa aj zried­ka­ví. Pre­ho­di­li sme vždy pár slov. ak sme sa na to cíti­li. V prie­be­hu času dora­zi­la z Bra­ti­sla­vy ďal­šia sku­pi­na, došo­fé­ro­va­ná Milom Peš­kom. Zhlia­dol som aj rela­tív­ne počet­nú sku­pi­nu oko­lo Pala Sed­lá­ka. Orga­ni­zá­to­ri, kon­krét­ne Vlad­ko Bydžov­ský spo­mí­nal, že ho mrzí, že domá­ci pra­žá­ci, kto­rých malo byť vša­de počuť, veľ­mi nepriš­li, ale zato slo­vá­kov tam bolo dosť. Iste nie­len ja som si vši­mol, že aj nemec­ky hovo­ria­cich tam bolo dosť. Je to ško­da. V prog­ra­me dňa, kedy sme tam my boli, t.j. v sobo­tu, bolo vyhlá­se­nie výsled­kov a pred­náš­ky. My sme absol­vo­va­li pred­náš­ku pána Jür­ge­na Sch­mid­ta na tému Laby­rint­ky juho­vý­chod­nej Ázie. Roz­prá­val o mno­hých dru­hoch rodu Bet­ta. Vzhľa­dom na dosť níz­ku účasť na celom podu­ja­tí v tom čase ma cel­kom milo prek­va­pi­lo, koľ­ko ľudí bolo zve­da­vých na pred­náš­ku. Ďal­šiu pred­náš­ku vie­dol Vlad­ko Bydžov­ský. Pre­zen­to­val na nej svo­je náv­šte­vy po rôz­nych cho­va­te­ľoch. Orien­to­va­ná bola samoz­rej­me naj­mä ma dru­hy rodu Pte­rop­hyl­lum. Vide­li sme zábe­ry z kuchy­ne úspeš­ných cho­va­te­ľov a poču­li sme mno­ho uži­toč­ných cho­va­teľ­ských slov. Po vyhlá­se­ní výsled­kov nasle­do­va­la pred­náš­ka Hors­ta Lin­ke­ho, pre kto­ré­ho sú zjav­ne ska­lá­re domi­nant­né. Pán Lin­ke bol per­fekt­ne vyba­ve­ný tech­ni­kou na pre­zen­tá­ciu, čo ostat­ne mi malo byť jas­né už po Bydžov­ské­ho pred­náš­ke, kde sme vide­li aj akva­ris­tic­ké vyba­ve­nie Hos­ta Lin­ke­ho. Vskut­ku pre­cíz­na prá­ca. Pan Lin­ke je urči­te zruč­ný nie­len v akva­ris­ti­ke. Oce­nil som, že pred­náš­ka bola kom­plex­ná a pri­tom nie zdĺha­vá (podo­tý­kam, že bola pre­kla­da­ná do češ­ti­ny). Videl som v nej pou­ži­té dokon­ca novi­no­vé výstriž­ky o ska­lá­roch z obdo­bia snáď 19. sto­ro­čia. Nepa­mä­tám si pres­ne fak­ty, ale zau­ja­lo ma to veľ­mi. Páči­lo sa mi aj to, že pán Lin­ke cho­vá svo­jich ska­lá­rov v akvá­riách, kde je dno, rast­li­ny. Bohu­žiaľ čas bežal a my sme muse­li ísť na auto­bus, tak­že sme odbeh­li z pred­náš­ky. Hádam nie­ke­dy nabu­dú­ce. Ska­lá­re boli v 53 nádr­žiach. Zare­gis­tro­val som iba šty­ri tema­tic­ké akvária :-((((.

Výsled­ky súťaže:

Pora­dieKate­gó­riaMenoBody
1.divo­ký odchytFor­kel SimonSRN
2.divo­ký odchytFor­kel SimonSRN
3.altumFor­kel SimonSRN
4.altumSamec Milo­slavČR
5.altumDoče­kal ZdeněkČR
6.otvo­re­ná triedaWil­helm FrankSRN
7.otvo­re­ná triedaMatuľ­ka JanČR
8.divo­ký odchytSta­něk FrantišekČR
9.otvo­re­ná triedaDoče­kal ZdeněkČR
10.otvo­re­ná triedaJelí­nek PetrČR

Akva­fes­ti­val 2005

Na kon­ci októb­ra 2005 sa konal v Pra­he 1. roč­ník Aqua Fes­ti­va­lu. Pries­to­ry boli obrov­ské – expo­zí­cie boli stra­te­né. Prí­liš honos­né pries­to­ry, ale kto­vie, mož­no raz bude plno aj na takej­to plo­che. Súčas­ťou bol Čes­ký šam­pi­onát cho­va­te­lů ter­čov­ců – 2. roč­ník. Ter­čov­ce boli roz­de­le­né do kate­gó­rií, zastú­pe­né boli for­my od výmys­lu sve­ta, zele­né, mod­ré, Haec­kel, čere­ve­né, spot­ted, ploš­ný tyr­kys, bie­le for­my, dia­mant, kobalt, levia hla­va, oran­ge, ško­da že poza­die na akvá­riách bolo otras­né. Boli to maj­strov­stvá ČR, ale boli boli tu zastú­pe­né aj ryby zo Slo­ven­ska, Nemec­ka, atď.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post