Hits: 7282

Rok 2006

Akvá­ri­um 2006 – MS Gup­py 2006 a iné výstavy

V dňoch 7. – 15.10.2006 sa v pries­to­roch bota­nic­kej záh­ra­dy v Pra­he kona­la výsta­va akvá­ri­ových rýb. Jej súčas­ťou bola aj výsta­va WGC – to zna­me­ná, že praž­ská výsta­va mala šta­tút maj­strovs­tiev sve­ta v kate­gó­rií Gup­py. Ďal­ší­mi súčas­ťa­mi bola súťaž MČR Gup­py a ME Xipho-​Molly, tema­tic­ké súťaž­né kolek­cie halan­čí­ky, kolek­cia divo­kých živo­ro­diek, bez­sta­vov­cov a stu­de­no­vod­ných rýb.

3. mezi­ná­rod­ní výsta­va halančíků

Výsta­va sa kona­la 22. – 25.06.2006 v Bota­nic­kej záh­ra­de UK v Pra­he, Na Slu­pi 15, Pra­ha 2. V nede­ľu 25.06 sa kona­la draž­ba, kto­rej sa zúčast­nil aj Mar­tin Haláč, a neja­ké rybič­ky tam aj vydra­žil :-)). Výsta­vy som sa zúčast­nil veľ­mi rád, napo­kon sú to krás­ne ryby po kaž­dej strán­ke. V rám­ci akcie sa kona­la aj pre­daj rýb a čias­toč­ne aj tech­ni­ky, pomô­cok, atď.


Akvá­ri­um 2005 – Maj­strov­stvá Čes­kej repub­li­ky Xipho-​Molly + Poeci­lia reticulata

Výsta­va nies­la názov Akvá­ri­um 2005, kona­la sa v pries­to­roch Bota­nic­kej záh­ra­dy – Na Slu­pi 16, 120 00 Pra­ha 2. Súčas­ťou výsta­vy bola aj výsta­va kap­ro­zú­biek – halan­čí­kov (cez 80 dru­hov) Čes­ké halan­čí­kar­ske spo­leč­nos­ti, a Klu­bu přá­tel divo­kých živo­ro­diek a neja­ké nádr­že spo­lo­čen­ské, typo­vé, pove­dal by som vše­ho­chuť, a čosi sa dalo aj nakúpiť.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post