Hits: 10656

EXOTIC Show 2008

ME Gup­py páry, súťaž bojov­níc 2008

16. – 20.5.2008 sa v Ban­skej Bys­tri­ci, na Dol­nej uli­ci 25, kona­lo 2. kolo ME Guppy-​páry a medzi­ná­rod­ná súťaž bojov­níc Bet­ta splen­dens, Výsta­vy som sa aktív­ne sám zúčast­nil, pre­to­že som posu­dzo­val gup­ky spo­lu s Janus­zom Ozi­ome­kom (PTAT), Bogu­sla­vom Micin­skym (KPR), Vla­di­mí­rom Pro­ti­vom (IRIS) a Jaro­sla­vom Bale­jom (ČKG). Ja som zastu­po­val náš klub​.akva​.sk (KAS). Vedú­ci výsta­vy bol Marián Stie­ran­ka, medzi­ná­rod­ným pozo­ro­va­te­ľom bol Ivan Vyslú­žil. Kla­si­fi­ko­va­lo sa 148 kolek­cií zo šty­roch čes­kých klu­bov: AKV, ČKG, ČSCHIRIS, z jed­né­ho talian­ske­ho: AIG, z troch poľ­ských: KPR, MOLPTAT, dvoch slo­ven­ských: KASSZCH. 8 kolek­cií bolo od neor­ga­ni­zo­va­ných chovateľov.

Medzi­ná­rod­ná výsta­va bojov­níc

Vedú­cim výsta­vy bol Marián Stie­ran­ka. Posu­dzo­val Vla­di­mír Hul­man (CZ, ČSCH), Alf­red Gór­ny (PL/​PTAT) a Ján Budai (SK/​SZCH). Kla­si­fi­ko­va­lo sa 99 kolek­cií z jed­né­ho čes­ké­ho klu­bu: ČSCH, z jed­né­ho poľ­ské­ho: PTAT a dvoch slo­ven­ských: KASSZCH. Dve kolek­cie boli od neor­ga­ni­zo­va­né­ho cho­va­te­ľa. K súťa­ži bojov­níc mám jed­nu nega­tív­nu poznám­ku – pou­ži­té čier­ne poza­die v súťa­ži bojov­níc bolo nešťast­ným rie­še­ním – ryby boli slab­šie vidieť. Súčas­ťou celej akcie EXOTIK Show bol aj pre­daj rýb, vod­ných rast­lín, akva­ris­tic­ké­ho a iné­ho cho­va­teľ­ské­ho tova­ru, kve­tov. Výsta­vu dotvá­ra­li pek­ne osa­de­né okras­né akvá­ria a foto­gra­fie, kto­ré pochá­dza­li z našej súťa­že na Akva­ris­tic­kej jari 2008. Medzi okras­ný­mi nádr­ža­mi bolo jed­no mor­ské akvárium.


EXOTIC Show 2008

From May 16 to May 20, 2008, the 2nd round of the Gup­py Pairs Euro­pe­an Cham­pi­ons­hip and the inter­na­ti­onal com­pe­ti­ti­on of Bet­ta splen­dens took pla­ce in Ban­ská Bys­tri­ca, at Dol­ná Stre­et 25. I acti­ve­ly par­ti­ci­pa­ted in the exhi­bi­ti­on becau­se I jud­ged gup­pies along with Janusz Ozi­omek (PTAT), Bogus­law Micin­sky (KPR), Vla­di­mír Pro­ti­va (IRIS), and Jaro­slav Balej (ČKG). I repre­sen­ted our club, akva​.sk (KAS). The exhi­bi­ti­on was led by Marián Stie­ran­ka, with inter­na­ti­onal obser­ver Ivan Vyslú­žil. A total of 148 col­lec­ti­ons were clas­si­fied from four Czech clubs: AKV, ČKG, ČSCH, and IRIS, from one Ita­lian club: AIG, from three Polish clubs: KPR, MOL, and PTAT, from two Slo­vak clubs: KAS and SZCH. Addi­ti­onal­ly, eight col­lec­ti­ons were from unaf­fi­lia­ted breeders.

Inter­na­ti­onal Bet­ta Splen­dens Show

The exhi­bi­ti­on was led by Marián Stie­ran­ka. Jud­ging was done by Vla­di­mír Hul­man (CZ, ČSCH), Alf­red Gór­ny (PL/​PTAT), and Ján Budai (SK/​SZCH). A total of 99 col­lec­ti­ons were clas­si­fied from one Czech club: ČSCH, from one Polish club: PTAT, and from two Slo­vak clubs: KAS and SZCH. Two col­lec­ti­ons were from unaf­fi­lia­ted bre­e­ders. One nega­ti­ve note about the Bet­ta splen­dens com­pe­ti­ti­on was the unfor­tu­na­te use of black backg­round, making it dif­fi­cult to see the fish cle­ar­ly. The EXOTIC Show also inc­lu­ded the sale of fish, aqu­atic plants, aqu­aris­tic and other bre­e­ding supp­lies, flo­wers, and deco­ra­ti­ve aqu­ariums and pho­tog­raphs, inc­lu­ding entries from our com­pe­ti­ti­on during the Aqu­aris­tic Spring 2008. Among the deco­ra­ti­ve tanks, the­re was also one mari­ne aquarium.


Výsled­ky


Dlho­plut­vé gup­ky (pod­ľa chovateľov)
1. Bogus­law Micin­ski (PL/​KPR)2111155.67
2. Váv­lav Štafl (CZ/​AKV)218÷11150.33
3. Ing. Ivan Krous­ký (CZ/​AKV)2110÷4149.00
4. Filip Micin­ski (PL/​KPR)231148.67
5. – 7. Ale­xan­der Piorek (PL/​PTAT)231148.33
5. – 7. Jan Gawlo­wic (PL/​KPR)231148.33
5. – 7. Krzysz­tof Kuja­wa (PL/​MOL)2110÷2148.33
8. Bra­ni­slav Bar­čin (SK/​KAS)231148.00
9. Ján Budai (SK/​SZCH)219147.67
10. Vác­lav Kříž (CZ/​IRIS)218÷11147.33

Mečí­ka­té gup­ky (pod­ľa chovateľov)
1. Vác­lav Štafl(CZ/​AKV)5118150.67
2. Vla­di­mír Sládek(CZ/​IRIS)6311148.00
3. Richard Tokušev(SK/​SZCH)519145.00
4. Nor­bert Ivanič(SK/​SZCH)519145.00
5. Vác­lav Kříž(CZ/​IRIS)5111143,67
6. Peter Kaclík(SK/​KAS)519143.33
7. – 8. Ján Budai(SK/​SZCH)5117139.00
7. – 8. Pin­deš & Tokušev(SK/​SZCH)7118139.00
9. Jozef Felt(CZ/​IRIS)519138.33
10. Bra­ni­slav Barčin(SK/​KAS)7118136.67

Krát­kop­lut­vé gup­ky (pod­ľa chovateľov)
1. Janusz Oziomek(PT/​PTAT)11311148.00
2. JUDr. Vla­di­mír Protiva(CZ/​IRIS)9111147.00
3. Pin­deš & Tokušev(SK/​SZCH)11111145.00
4. Lukáš Jakubec(SK/​SZCH)11111144.00
5. Vla­di­mír Sládek(CZ/​IRIS)1131142.33
6. – 7. Šte­fan Tóth(SK/​SZCH)1131141.33
6. – 7. Bra­ni­slav Barčin(SK/​KAS)11111141.33
8. Die­go Montanari(I/​AIG)919141.00
9. Ivan Barla(SK/​SZCH)11111140.67
10. Ing. Marián Stieranka(SK/​SZCH)11111140.00

Bojov­ni­ce (pod­ľa chovateľov)
1. Alf­red Górny(PL/​PTAT)R‑M-​mramorová78.00
2. Jozef Lipinski(PT/​PTAT)F‑G-​červená76.00
3. Richard Tokušev(SK/​SZCH)F‑G-​modrá75.00
4. – 6. Mar­tin Fodor(SK/​SZCH)F‑G-​modrá74.00
4. – 6. Katar­zy­na Oziomek(PL/​PTAT)F‑G-​červená74.00
4. – 6. Maria Górny(PL/​PTAT)R‑M-​butterfly74.00
8. – 9. Peter Bulla(SK/​SZCH)F‑G-​červená73.00
8. – 9. Ján Budai(SK/​SZCH)F‑G-​červená73.00
10. – 14. Anna Oziomek(PL/​PTAT)R‑G-​modrá72.00
10. – 14. Ing. Róbert Mateides(SK/​SZCH)F‑G-​modrá72.00
10. – 14. Ján Slobodník(SK/​SZCH)F‑G-​červená72.00
10. – 14. Milan Vetrák(SK/​SZCH)F‑G-​modrá72.00
10. – 14. Pawel Oziomek(PL/​PTAT)R‑G-​červená72.00
10. – 14. Janusz Ozomek(PL/​PTAT)R‑G-​čierna72.00

ME Gup­py 2005

7. kolo ME cho­va­te­ľov gupiek zor­ga­ni­zo­val Klub živo­ro­dých rýb v Ban­skej Bys­tri­ci v dňoch 16. – 21.10.2005 na Dol­nej 25 v Ban­skej Bys­tri­ci. Súťa­že sa zúčast­nil aj Klaus Prohl, Milan Slá­dek, Fran­ti­šek Brunc­lík, Ivan Vyslú­žil, Milan Vet­rák, Bra­ni­slav Bar­čin, Kazi­mierz Men­drek ako posu­dzo­va­te­lia, vysta­vo­va­te­lia či pozorovatelia.

Richard Toku­šev ponú­kal akva­ris­tic­ké pro­duk­ty, medzi iným aj rast­li­ny cho­va­te­ľov. Výsled­ky sláv­nost­ne vyhlá­sil Marián Stie­ran­ka ako ria­di­teľ výsta­vy. Richard Toku­šev neobi­šiel napráz­dno – 2. mies­to v kate­gó­rií krát­kop­lut­vé. Max Kah­rer sám posu­dzo­val, vysta­vo­val aj vyhrá­val a pre­be­ral ceny neprí­tom­ných kole­gov. Tro­fe­jí sa naz­bie­ra­lo, nein­špi­ru­je vás to, páni akva­ris­ti? Ger­hard Ostr­zil, Vla­di­mír Jaku­bec, Bogu­slav Micin­ski boli tiež prí­tom­ní. Max Kah­rer sa nám napo­kon všet­kým pri­ho­vo­ril, a poďa­ko­val sa klu­bu v Ban­skej Bys­tri­ci, kto­rý výsta­vu zorganizoval.


ME Gup­py 2005

The 7th round of the Gup­py Bre­e­ders Euro­pe­an Cham­pi­ons­hip was orga­ni­zed by the Live­be­a­rer Fish Club in Ban­ská Bys­tri­ca from Octo­ber 16 to Octo­ber 21, 2005, at Dol­ná 25 in Ban­ská Bys­tri­ca. Par­ti­ci­pants and atten­de­es inc­lu­ded Klaus Prohl, Milan Slá­dek, Fran­ti­šek Brunc­lík, Ivan Vyslú­žil, Milan Vet­rák, Bra­ni­slav Bar­čin, and Kazi­mierz Men­drek, who ser­ved as jud­ges, exhi­bi­tors, or observers.

Richard Toku­šev offe­red aqu­arium pro­ducts, inc­lu­ding plants from bre­e­ders. The results were cere­mo­ni­ous­ly announ­ced by Marián Stie­ran­ka, the exhi­bi­ti­on direc­tor. Richard Toku­šev did­n’t lea­ve empty-​handed, secu­ring the 2nd pla­ce in the short-​finned cate­go­ry. Max Kah­rer jud­ged, exhi­bi­ted, won, and accep­ted awards on behalf of absent col­le­a­gu­es. Many trop­hies were col­lec­ted — does­n’t that ins­pi­re you, gen­tle­men aqu­arists? Ger­hard Ostr­zil, Vla­di­mír Jaku­bec, and Bogu­slav Micin­ski were also pre­sent. Max Kah­rer final­ly add­res­sed all of us, expres­sing gra­ti­tu­de to the club in Ban­ská Bys­tri­ca that orga­ni­zed the exhibition.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post