Hits: 19673

Medzi mor­ské orga­niz­my pat­ria napríklad:

 • V mor­ských vodách náj­de­me obrov­ské množ­stvo rôz­nych dru­hov rýb.
 • Kora­ly tvo­ria úžas­né korá­lo­vé úte­sy, sú základ­ný­mi sta­veb­ný­mi kameň­mi mno­hých mor­ských ekosystémov.
 • Medú­zy pat­ria medzi pŕh­liv­ce, majú cha­rak­te­ris­tic­ký zvo­no­vi­tý tvar, nie­kto­ré z nich sú jedovaté.
 • Hviez­di­ce a ježov­ky pat­ria do sku­pi­ny echi­no­der­mát, obý­va­jú mor­ské dno.
 • Las­túr­ni­ky a ulit­ní­ky.
 • Kôrov­ce sú rôz­no­ro­dá sku­pi­na, kto­rá zahŕňa rôz­ne dru­hy ako raky, kra­by, homáre.
 • Vod­né ria­sy tvo­ria dôle­ži­tú časť mor­ských eko­sys­té­mov, posky­tu­júc potra­vu a kys­lík pre mor­ský život.
 • Del­fí­ny a veľ­ry­by obý­va­jú mor­ské pro­stre­die pat­ria medzi naj­väč­ších a najin­te­li­gen­tnej­ších mor­ských živočíchov.
 • Mor­ské vtá­ky ako naprí­klad albat­ro­sy a pelikány.

Among mari­ne orga­nisms, we can find:

1. In mari­ne waters, the­re is an enor­mous varie­ty of dif­fe­rent fish species.
2. Corals form ama­zing coral reefs and ser­ve as the fun­da­men­tal buil­ding blocks of many mari­ne ecosystems.
3. Jel­ly­fish belo­ng to the cni­da­rian group, fea­tu­ring a dis­tinc­ti­ve bell-​shaped form, with some spe­cies being venomous.
4. Star­fish and sea urchins are part of the echi­no­derm group, inha­bi­ting the seabed.
5. Mol­lusks and snails.
6. Crus­ta­ce­ans form a diver­se group, inc­lu­ding vari­ous spe­cies such as crabs, lob­sters, and crayfish.
7. Sea­we­eds play a cru­cial role in mari­ne eco­sys­tems, pro­vi­ding food and oxy­gen for mari­ne life.
8. Dolp­hins and wha­les, which inha­bit the mari­ne envi­ron­ment, are among the lar­gest and most intel­li­gent mari­ne animals.
9. Mari­ne birds, such as albat­ros­ses and pelicans.


Dru­hy (13):

 • Amp­hip­ri­on bicinctus
 • Amp­hip­ri­on ocellaris
 • Amp­hip­ri­on per­cu­la var. black
 • Dia­de­ma setosum
 • Eup­hyl­lia parancora
 • Goni­opo­ra stokesi
 • Heli­ofun­gia actiniformis
 • Lys­ma­ta amboniensis
 • Mes­pil­lia globulus
 • Pachyc­la­vu­la­ria violacea
 • Para­cant­hu­rus hepatus
 • Sala­rias fasciatus
 • Zeb­ra­so­ma flavescens

Use Facebook to Comment on this Post