Hits: 15433

Trop­he­us dubo­isi Mar­lier, 1959. Doras­ta­jú do 12 cm. V jaze­re sa vysky­tu­je ako šty­ri odde­le­né popu­lá­cie. Tie­to sú nazva­né pod­ľa loka­li­ty: Bem­ba, Kigo­ma, Maswa, Kari­la­ni (Akva​ris​ta​.cz). Dubo­is­ky sú typic­kí rast­li­no­žrú­ti jaze­ra Tan­ga­ni­ka, kto­rým nehod­no dávať nič, čo sa podo­bá na mäso. Nie­kto­rí cho­va­te­lia uvá­dza­jú pou­ží­va­nie rybie­ho filé. Neod­po­rú­čam cho­vať menej ako desať jedin­cov, pre­to­že potom sa naozaj sam­ci medzi sebou bijú. Dubá­ky sú teri­to­riál­ne. Ak je ich väč­ší počet, agre­si­vi­ta sa roz­de­lí. Odpo­rú­ča sa pomer tri sam­ce na sedem samíc. Mla­dé dubá­ky, ako sa im medzi akva­ris­ta­mi vra­ví, sú úžas­ne sfar­be­né. Na čier­nom pod­kla­de sa vyní­ma­jú bie­le bod­ky. V dospe­los­ti tie­to bod­ky stra­tia a tes­ne za mies­tom, kde je ich telo naj­vyš­šie sa im vyvi­nie ble­dý bie­lo­mod­rý pomer­ne širo­ký pás. Tro­chu ako laň. V prí­ro­de doras­ta­jú 12 cm, vo veľ­kých akvá­riách som videl aj trid­sať cen­ti­met­ro­vé jedin­ce. V prí­ro­de totiž musia svo­ju potra­vu aktív­ne vyhľa­dá­vať. Chov je nároč­ný. Trop­he­usy sú hák­li­vé aj na obsah dusič­na­nov, pre­to sa odpo­rú­ča akvá­ri­um udr­žia­vať čis­té, mať výkon­nú fil­trá­ciu a čas­to meniť väč­šie množ­stvo vody. Nie je vylú­če­né vymie­ňať týž­den­ne polo­vi­cu obje­mu nádr­že. Trop­he­usy milu­jú čis­tú čerstvú vodu. Ako potra­va sa hodí pre dubá­ky zele­ni­na – šalát, špe­nát, mrk­va, kapus­ta, uhor­ky, ovo­cie, ale aj cyk­lop, naj­lep­šie živý. Pri odcho­ve Trop­he­usy nosia mla­dé v papu­li, sú to teda papu­ľov­ce. Počet potom­stva je dosť malý, nie­ke­dy 5, nie­ke­dy 10 jedin­cov, ale môže sa stať, že iba 1 – 2 jedin­ce. Na dru­hej stra­ne vypus­te­ná mlaď s papu­liek dospe­lých sami­čiek trop­he­usov je veľ­ká. Regis­tru­jem tie­to for­my: Bem­ba, Kari­la­ni, Kigo­ma, Mara­ga­ra­si, Maswa. Maswa Halem­be, Ubira.

Odka­zy

Tropheus duboisi

Tropheus duboisi

Tropheus duboisi Maswa

Use Facebook to Comment on this Post