2007, 2008, Akvaristické obchody, Časová línia, Chovateľské reportáže, Reportáže

Akvaprodukt v Banskej Bystrici

Hits: 5352

V Ban­skej Bys­tri­ci na adre­se Majer­ská ces­ta 98 síd­li­la Akva­ris­ti­ka fir­my Akva­pro­dukt. Je to akva­ris­ti­ka, kto­rá bola na Dol­nej. Je zalo­že­ná od roku 2002 a je zame­ra­ná iba na Akva­ris­ti­ku. Objem nádr­ží pred­sta­vu­je cca 5 000 lit­rov, v kto­rých sa nachá­dza sa mini­mál­ne 70 dru­hov tro­pic­kých a jazier­ko­vých rýb. Akva­ris­ti­ka má aj svoj inter­ne­to­vý pre­daj. Akva­ris­ti­ka takis­to zria­ďu­je akvá­riá, vždy je k dis­po­zí­cii dob­rá ponu­ka živo­ro­diek, afric­kých cich­líd jazier Mala­wi a Tan­ga­ni­ka. Samoz­rej­mos­ťou sú akvá­ri­ové aj jazier­ko­vé rast­li­ny, kre­ve­ty, krmi­vá, tech­ni­ka, lie­či­vá, krmi­vá. Richard sám je posu­dzo­va­teľ rýb. Akva­ris­ti­ka na Dol­nej posky­tu­je širo­kú pale­tu tova­ru a ja vám ju odpo­rú­čam navštíviť.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristická prax, Akvaristika

Akvarizovanie – chované druhy, pestované rastliny

Hits: 84326

Akva­ris­ti­ke sa aktív­nej­šie venu­jem asi od roku 1990. Svo­je prvé ryby som mal asi v roku 1982. Cho­val odvte­dy množ­stvo rýb, od gurám, tetier, mečo­viek, gupiek, ska­lá­rov, až po cich­li­dy, dánia, neón­ky, závoj­nat­ky, všet­ko mož­né. Venu­jem sa aj troš­ku akva­ris­tic­ké­mu spo­lo­čen­ské­mu živo­tu. Svoj­ho času som bol čle­nom klu​bu​.akva​.sk. Okrem toho som zvo­lá­val stret­nu­tia v Bra­ti­sla­ve, na kto­rých sa za cca 3 roky pre­s­trie­da­lo viac ako 200 ľudí. Cho­dím na výsta­vy, akva­ris­tic­ké a cho­va­teľ­ské veľ­tr­hy, poznám množ­stvo akva­ris­tov, cho­va­te­ľov. Bol som medzi­ná­rod­ný posu­dzo­va­teľ Poeci­lia reti­cu­la­ta v rám­ci IKGH a posu­dzo­va­teľ živo­ro­dých rýb. Okrem toho pub­li­ku­jem člán­ky, svo­je, ale aj člán­ky a foto­gra­fie iných autorov.

Dru­ho­vé bohat­stvo cho­va­ných rýb, kre­viet, sli­má­kov v súčas­nos­ti a v minu­los­ti – 135 druhov. 

Momen­tál­ne X druhov:

 1. Poeci­lia reticulata

V minu­los­ti (135):

 1. Aequ­idens pulcher
 2. Ama­tit­la­nia nigrofasciata
 3. Ancis­trus cf. cirrhosus
 4. Ancis­trus cf. cirr­ho­sus Albino
 5. Aphy­o­cha­rax anisitsi
 6. Apis­to­gram­ma agas­si­zii Fire Red
 7. Apis­to­gram­ma vie­ji­ta Red
 8. Asta­to­ti­la­pia latifasciata
 9. Aulo­no­ca­ra jacobf­re­i­ber­gi Eureka
 10. Aulo­no­ca­ra maleri
 11. Aulo­no­ca­ra sp. OB
 12. Aulo­no­ca­ra sp. “Fire Fish”
 13. Bar­bus conchonius
 14. Bar­bus tetrazona
 15. Bar­bus titteya
 16. Bet­ta splendens
 17. Boehl­kea fredcochui
 18. Bora­ras brigittae
 19. Bora­ras maculatus
 20. Bora­ras urophthalmoides
 21. Cari­no­tet­ra­odon travancoricus
 22. Celes­ticht­hys margaritatus
 23. Cic­hlas­so­ma sajica
 24. Cnes­te­ro­don decemmaculatus
 25. Coli­sa chuna
 26. Coli­sa labiosa
 27. Coli­sa lalia
 28. Coli­sa lalia Blue
 29. Coli­sa lalia Cobalt
 30. Coli­sa lalia Red
 31. Copa­dic­hro­mis azuereus
 32. Copa­dic­hro­mis bor­le­yi kadan­go Red Fin
 33. Copa­dic­hro­mis ivo­ry Undu Reef
 34. Cory­do­ras aeneus
 35. Cory­do­ras elegans
 36. Cory­do­ras habrosus
 37. Cory­do­ras hastatus
 38. Cory­do­ras julli
 39. Cory­do­ras nanus
 40. Cory­do­ras paleatus
 41. Cory­do­ras pale­a­tus Albino
 42. Cory­do­ras panda
 43. Cory­do­ras pygmaeus
 44. Cory­do­ras sp. Black Venezuela
 45. Cory­do­ras sterbai
 46. Cte­noc­hro­mis horei
 47. Cyno­ti­la­pia afra
 48. Cyp­ho­ti­la­pia gibberosa
 49. Cyp­ric­hro­mis lep­to­so­ma Mpulungu
 50. Cyr­to­ca­ra moorii
 51. Danio fran­kei
 52. Danio chop­rae
 53. Dic­ros­sus filamentosus
 54. Girar­di­nus falcatus
 55. Girar­di­nus metallicus
 56. Hemic­hro­mis bimaculatus
 57. Hemic­hro­mis lifalili
 58. Hemi­gram­mus cau­do­vit­ta­tus gold
 59. Hemi­gram­mus rhodostomus
 60. Hemi­gram­mus rodwayi
 61. Hemic­hro­mis bima­cu­la­tus x lifalili
 62. Hete­ran­dria formosa
 63. Hyp­hes­sob­ry­con amandae
 64. Hyp­hes­sob­ry­con bentosi
 65. Hyp­hes­sob­ry­con erythrozonus
 66. Hyp­hes­sob­ry­con flammeus
 67. Hyp­hes­sob­ry­con flam­me­us diamant
 68. Cha­pa­licht­hys pardalis
 69. Ily­o­don whitei
 70. Iodot­rop­he­us spriengerae
 71. Iriat­he­ri­na werneri
 72. Juli­doc­hro­mis marlieri
 73. Labe­ot­rop­he­us tre­wa­va­sae rosa
 74. Labe­ot­rop­he­us tre­wa­wa­sae Thum­bi West Red Top
 75. Labi­doc­hro­mis caeruleus
 76. Labi­doc­hro­mis cae­ru­le­us Chadagha
 77. Labi­doc­hro­mis hon­gi Sweden
 78. Limia mela­no­gas­ter
 79. Limia tri­dens
 80. Mac­ro­po­dus opercularis
 81. May­lan­dia est­he­rae Mar­ma­la­de Cat
 82. May­lan­dia est­he­rae O morph
 83. May­lan­dia lombardoi
 84. Mela­noc­hro­mis auratus
 85. Mela­noc­hro­mis aura­tus Albino
 86. Mela­noc­hro­mis cyaneorhabdos
 87. Mela­noc­hro­mis johannii
 88. Moen­khau­sia columbiana
 89. Mic­ro­po­eci­lia bifurca
 90. Nema­tob­ry­con palmeri
 91. Nan­na­ca­ra ano­ma­la Elect­ric Blue
 92. Nan­nos­to­mus beckfordi
 93. Nan­nos­to­mus marginatus
 94. Neolam­pro­lo­gus brichardi
 95. Neolam­pro­lo­gus buescheri
 96. Neolam­pro­lo­gus leleupi
 97. Nim­boc­hro­mis venustus
 98. Not­hob­ran­chius kilomberoensis
 99. Ory­zias woworae
 100. Oto­cinc­lus affinis
 101. Para­che­i­ro­don axelrodi
 102. Para­che­i­ro­don innesi
 103. Para­che­i­ro­don simulans
 104. Pel­vi­cac­hro­mis tae­nia­tus “Lobe”
 105. Phal­licht­hys quadripunctatus
 106. Poeci­lia reti­cu­la­ta wild form
 107. Poeci­lia wingei
 108. Poeci­lia win­gei “Black Silverado”
 109. Poeci­lia sphenops
 110. Poeci­lia sphe­nops Gold molly
 111. Pri­stel­la maxillaris
 112. Pse­udot­rop­he­us crabro
 113. Pse­udot­rop­he­us demasoni
 114. Pse­udot­rop­he­us elon­ga­tus mpanga
 115. Pse­udot­rop­he­us sau­lo­si coral
 116. Pse­udot­rop­he­us socolofi
 117. Pse­udot­rop­he­us soco­lo­fi albin
 118. Pse­udot­rop­he­us williamsi
 119. Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red blue
 120. Pun­tius conchonius
 121. Ras­bo­ra borapetensis
 122. Ras­bo­ra heteromorpha
 123. Ste­a­toc­ra­nus casuarius
 124. Tanicht­hys albonubes
 125. Tanicht­hys albo­nu­bes long fin
 126. Tanicht­hys micagemmae
 127. Tri­cho­gas­ter leeri
 128. Tri­cho­gas­ter trichopterus
 129. Tri­cho­gas­ter tri­chop­te­rus sumatranus
 130. Trop­he­us duboisi
 131. Xip­hop­ho­rus helleri
 132. Xip­hop­ho­rus maculatus
 133. Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
 134. Xip­hop­ho­rus variatus
 135. Xip­hop­ho­rus signum

Bez­sta­vov­ce (10): 

 1. Cari­di­na japonica
 2. Fau­nus ater
 3. Mari­sa cornuarietis
 4. Mela­no­ides tuberculata
 5. Neoca­ri­di­na heteropoda
 6. Neri­ti­na parallela
 7. Neri­ti­na turrita
 8. Neri­ti­na zebra
 9. Poma­cea bridgesi
 10. Tylo­me­la­nia sp. Orange

Vod­né rast­li­ny (177), kto­ré som pes­to­val v nedáv­nej minu­los­ti (62), uvá­dzam pri nich ako sa im darí:

 1. Alter­nant­he­ra lilia­ci­na – dobre
 2. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii ‘Pink Rose­a­fo­lia‘ – dobre
 3. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii “Rosa­ner­vig” – dobre
 4. Alter­nant­he­ra splen­dens – dobre
 5. Amma­nia gra­ci­lis – výborne
 6. Amma­nia sene­ga­len­sis – výborne
 7. Amma­nia sp. Bon­sai – dobre
 8. Anu­bias angus­ti­fo­lia – slabo
 9. Anu­bias bar­te­ri – dobre
 10. Anu­bias bar­te­ri “Cof­fe­i­fo­lia” – výborne
 11. Anu­bias gigantea
 12. Anu­bias hastifolia
 13. Apo­no­ge­ton gott­le­bei – dobre
 14. Apo­no­ge­ton ulva­ce­us – slabo
 15. Baco­pa amplexicaulis
 16. Bly­xa japo­ni­ca – dobre
 17. Bol­bi­tis heude­lo­tii – slabo
 18. Bucep­ha­lan­dra sp. cen­ti­pe­de – dobre
 19. Cabom­ba aquatica
 20. Cabom­ba piau­hy­en­sis – dobre
 21. Cri­num cala­mi­stra­tum – dobre
 22. Cryp­to­co­ry­ne affi­nis – dobre
 23. Cryp­to­co­ry­ne bec­ket­tii – dobre
 24. Cryp­to­co­ry­ne hudo­roi – dobre
 25. Cryp­to­co­ry­ne par­va – výborne
 26. Cryp­to­co­ry­ne pet­chii – výborne
 27. Cryp­to­co­ry­ne pon­te­de­ri­i­fo­lia – dobre
 28. Cryp­to­co­ry­ne spi­ra­lis – dobre
 29. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii “Gre­en”- výborne
 30. Didip­lis dian­dra – dobre
 31. Ege­ria densa
 32. Echi­no­do­rus “Beau­ty Red” – dobre
 33. Echi­no­do­rus “Indian Red” – dobre
 34. Echi­no­do­rus “Red Fla­me” – dobre
 35. Echi­no­do­rus “Rubin nar­row leaf” – dobre
 36. Echi­no­do­rus argentinensis
 37. Echi­no­do­rus hori­zon­ta­lis – dobre
 38. Ele­ocha­ris aci­cu­la­ris – slabo
 39. Glos­sos­tig­ma ela­ti­no­ides – dobre
 40. Hemiant­hus mic­rant­he­mo­ides – dobre
 41. Helant­hium tenel­lum – výborne
 42. Hemiant­hus cal­lit­ri­cho­ides – slabo
 43. Hyg­rop­hi­la guy­anen­sis – výborne
 44. Hyg­rop­hi­la pin­na­ti­fi­da – slabo
 45. Hyg­rop­hi­la sp. Araguaia
 46. Lem­na minor
 47. Lila­e­op­sis novae-​zelandiae – slabo
 48. Lim­nop­hi­la hip­pu­ro­ides Red – výborne
 49. Ludwi­gia arcu­ata × repens – výborne
 50. Ludwi­gia inc­li­na­ta ‘Crys­tal – dobre
 51. Ludwi­gia peren­nis – výborne
 52. May­aca flu­via­ti­lis – dobre
 53. Mic­ro­so­rium pte­ro­pus ‘Win­de­lov‘ – dobre
 54. Nymp­ha­ea lotus “Gre­en”
 55. Nymp­ha­ea lotus “Red”
 56. Pogos­te­mom erec­tus – výborne
 57. Pro­ser­pi­na­ca palus­tris “Cuba” – dobre
 58. Rota­la mac­ran­dra – výborne
 59. Rota­la najean
 60. Rota­la wal­li­chii – výborne
 61. Stau­ro­gy­ne repens – výborne
 62. Vesi­cu­la­ria duba­y­ana – dobre

V minu­los­ti (115):

 1. Alter­nant­he­ra bett­zic­kia­na aurea
 2. Alter­nant­he­ra bett­zic­kia­na red
 3. Alter­nant­he­ra colo­ra­ta thin
 4. Alter­nant­he­ra reineckii
 5. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii “Bron­zed”
 6. Alter­nant­he­ra rei­nec­kii ‘Purp­le‘
 7. Alter­nant­he­ra rubra
 8. Anu­bias lanceolata
 9. Anu­bias bar­te­ri var. glabra
 10. Anu­bias congensis
 11. Anu­bias heterophylla
 12. Apo­no­ge­ton boivinianus
 13. Apo­no­ge­ton henkelianus
 14. Apo­no­ge­ton longiplumosus
 15. Apo­no­ge­ton madagascarensis
 16. Apo­no­ge­ton undulatus
 17. Baco­pa caroliniana
 18. Bucep­ha­lan­dra sp. achilles
 19. Bucep­ha­lan­dra sp. bro­wnie blue
 20. Bucep­ha­lan­dra sp. godzilla
 21. Bucep­ha­lan­dra sp. laman­dau green
 22. Bucep­ha­lan­dra sp. red biblis
 23. Bucep­ha­lan­dra sp. sang­gau mini
 24. Bucep­ha­lan­dra sp. turquoise
 25. Cabom­ba caroliniana
 26. Cera­top­hyl­lum demersum
 27. Cera­top­te­ris thalictroides
 28. Cla­dop­ho­ra aegagropila
 29. Cras­su­la helmsii
 30. Cri­num natans
 31. Cryp­to­co­ry­ne aponogetifolia
 32. Cryp­to­co­ry­ne eva
 33. Cryp­to­co­ry­ne tropica
 34. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii “Rub­ra”
 35. Cryp­to­co­ry­ne wend­tii “Tro­pi­ca”
 36. Cryp­to­co­ry­ne walkeri
 37. Echi­no­do­rus “Har­bich rot”
 38. Echi­no­do­rus “Krap­čat­nyj”
 39. Echi­no­do­rus “Mer­ce­des”
 40. Echi­no­do­rus ‘Kle­i­ner Bär‘
 41. Echi­no­do­rus ‘Oze­lot Green‘
 42. Echi­no­do­rus ‘Oze­lot‘
 43. Echi­no­do­rus ‘Red Diamond‘
 44. Echi­no­do­rus ‘Rose‘
 45. Echi­no­do­rus ‘Rubin‘
 46. Echi­no­do­rus ×bart­hii
 47. Echi­no­do­rus cordifolius
 48. Echi­no­do­rus gri­se­ba­chii (ble­he­rae)
 49. Echi­no­do­rus gri­se­ba­chii ‘Tro­pi­ca‘
 50. Echi­no­do­rus hybr.
 51. Echi­no­do­rus latifolius
 52. Echi­no­do­rus maculatus
 53. Echi­no­do­rus quadricostatus
 54. Echi­no­do­rus uruguayensis
 55. Ele­ocha­ris parvulus
 56. Ele­ocha­ris viviparus
 57. Eus­te­ra­lis stellata
 58. Fis­si­dens fontanus
 59. Hemiant­hus cal­lit­ri­cho­ides sp.“Cuba”
 60. Hete­rant­he­ra zosterifolia
 61. Hot­to­nia inflata
 62. Hot­to­nia palustris
 63. Hyd­ro­co­ty­le sp. Japan
 64. Hyd­ro­co­ty­le sp. Thailand
 65. Hyd­ro­co­ty­le verticillata
 66. Hyd­ro­t­ri­che hottoniflora
 67. Hyg­rop­hi­la angustifolia
 68. Hyg­rop­hi­la corym­bo­sa minima
 69. Hyg­rop­hi­la difformis
 70. Hyg­rop­hi­la polysperma
 71. Hyg­rop­hi­la polys­per­ma “Rosa­ner­vig”
 72. Hyg­rop­hi­la polys­per­ma “Sun­set”
 73. Hyg­rop­hi­la rubella
 74. Lila­e­op­sis brasiliensis
 75. Lila­e­op­sis carolinensis
 76. Lim­nop­hi­la aquatica
 77. Lim­nop­hi­la aromatica
 78. Lim­nop­hi­la sessiliflora
 79. Lin­der­nia rotundifolia
 80. Lito­rel­la uniflora
 81. Lobe­lia cardinalis
 82. Lobe­lia car­di­na­lis nana
 83. Ludwi­gia glandulosa
 84. Ludwi­gia inc­li­na­ta ‘Cur­ly
 85. Ludwi­gia inc­li­na­ta sp. Cuba
 86. Ludwi­gia quadricostata
 87. Ludwi­gia repens
 88. Lysi­ma­chia nummularia
 89. Mar­si­lea crenata
 90. Mar­si­lea quadrifolia
 91. Mic­rant­he­mum umbro­sum ‘Mon­te Carlo‘
 92. Mic­ro­so­rium pteropus
 93. Mono­se­le­nium tenerum
 94. Myri­op­hyl­lum aquaticum
 95. Myri­op­hyl­lum tuber­cu­la­tum ‘Red‘
 96. Myri­op­hyl­lum ussuriense
 97. Nesa­ea crassicaulis
 98. Nesa­ea pedicellata
 99. Nymp­ha­ea lotus “Rosa”
 100. Nymp­ho­ides sp. Taiwan
 101. Pis­tia stratioides
 102. Pla­gi­om­nium affine
 103. Pogos­te­mom helferi
 104. Pogos­te­mom stellata
 105. Ranun­cu­lus papulentus
 106. Ric­cia fluitans
 107. Rota­la rotundifolia
 108. Rota­la russila
 109. Sagit­ta­ria subulata
 110. Sal­vi­nia auriculata
 111. Shin­ner­sia rivularis
 112. Utri­cu­la­ria graminifolia
 113. Val­lis­ne­ria americana
 114. Val­lis­ne­ria nana
 115. Val­lis­ne­ria tortissima

Use Facebook to Comment on this Post

2008, Akvaristické akcie, Časová línia, Chovateľské reportáže, Reportáže

Školenia posudzovateľov akváriových rýb

Hits: 4673

Rok 2008 – Auto­ri tex­tu: Peter Kac­lík, Marián Stieranka

Cez dru­hý mar­co­vý víkend (8. 3. – 9. 3. 2008) uspo­ria­dal Slo­ven­ský zväz cho­va­te­ľov ško­le­nie posu­dzo­va­te­ľov akvá­ri­ových rýb. Orga­ni­zač­ne ško­le­nie pri­pra­vil Klub cho­va­te­ľov živo­ro­dých rýb. Ško­le­nie malo aj medzi­ná­rod­né zastú­pe­nie. Okrem slo­ven­ských posu­dzo­va­te­ľov sa ho zúčast­ni­li aj posu­dzo­va­te­lia z Poľ­ska a Čiech. O prog­ram sa sta­ral pre­dov­šet­kým Marián Stie­ran­ka a Milan Vet­rák – domá­ci Ban­sko­bys­tri­ča­nia. Cel­ko­vý počet účast­ní­kov bol 21. Prí­tom­ní boli aj dva­ja noví adep­ti z Bra­ti­sla­vy – Milo­slav Pešek a Pavol Sed­lák. Čes­ký klub Gup­py zastu­po­val Jiří Hřiv­ňák a Jaro­slav Bale­ja. Za poľ­skú orga­ni­zá­ciu KPR priš­li Bogus­law Micin­ski a za PTAT Janusz Ozi­omek, Jozef Kania, Artur Zawa­do­ws­ki a Alf­red Gór­ny. Na začiat­ku sme sa obo­zná­mi­li s nie­kto­rý­mi novin­ka­mi v IKGH. Oce­ni­li sme jed­not­li­vých cho­va­te­ľov, kto­rí sa umiest­ni­li v minu­lo­roč­ných súťa­žiach. Môžem sa pochvá­liť, že najús­peš­nej­ší cho­va­teľ ces­to­val v rov­na­kom aute na ško­le­nie ako ja ;-). Čo zna­lej­ší, nemu­sí­te dlho váhať, stal sa ním aj v roku 2007 Ivan Vyslú­žil . Vari chva­la­bo­hu, že necho­vá aj Xip­hop­ho­rus varia­tus, potom by pobral asi aj ceny pre variatusky ;-).

Prvá pred­náš­ka, resp. skôr cvi­če­nie bolo veno­va­né bodo­vým hod­no­te­niam v kate­gó­rii Gup­py. Ten­den­cia, ku kto­rej nás na ško­le­ní vie­dol Marián bola taká, aby sme si dáva­li väč­ší pozor pri bodo­va­ní veľ­kost­ných para­met­rov kolek­cií (dĺž­ka tela, chrb­to­vej a chvos­to­vej plut­vy), kto­ré sa neme­ra­jú, ale odha­du­jú. Uvie­dol, že oko cho­va­te­ľa je veľ­mi špe­ci­fic­ké. Mali sme k dis­po­zí­cii pre­hľad indi­vi­du­ál­nych hod­no­te­ní jed­not­li­vých posu­dzo­va­te­ľov z dvoch výstav zor­ga­ni­zo­va­ných v minu­lých rokoch. V dru­hej pre­zen­tá­cii sme sa veno­va­li mož­ným prob­lé­mom pri posu­dzo­va­ní kate­gó­rie Gup­py párov z pohľa­du fareb­nej jed­not­nos­ti kolek­cie. Na jed­not­li­vých slaj­doch sme vide­li najprv samič­ku a sna­ži­li sme sa uhád­nuť sfar­be­nie sam­ca. Občas to vied­lo k pole­mi­ke, či samec vôbec pat­rí ku samič­ke. V poobed­ňaj­ších hodi­nách sme po sku­pi­nách posu­dzo­va­li dve kolek­cie Xip­hop­ho­rus hel­le­ri, dva páry Poeci­lia reti­cu­la­ta a jed­nu kolek­ciu Gup­py triá. Posu­dzo­va­nie bolo skú­šob­né a v koneč­nom dôsled­ku malo viesť k porov­na­niu indi­vi­du­ál­nych posú­de­ní jed­not­li­vých posu­dzo­va­te­ľov. Mies­ta­mi bolo veľ­mi ruš­né, vied­li sa dlhé, nie­ke­dy aj hluč­nej­šie rozp­ra­vy, kto­ré som zachy­til foto­apa­rá­tom. V nede­ľu sme moh­li vďa­ka Mar­ti­no­vi Fodo­ro­vi jed­not­li­vé hod­no­te­nia porov­nať. Mar­tin jed­not­li­vé bodo­va­cie lís­t­ky zapí­sal do počí­ta­ča. Mož­nosť také­ho­to veľ­ké­ho porov­na­nia je mož­ná iba na podob­nom stret­nu­tí posu­dzo­va­te­ľov. Pozna­me­ná­vam, že pre mňa je samot­ný akt posu­dzo­va­nia veľ­mi zau­jí­ma­vý. Posu­dzo­va­li sme ano­nym­ne, ale za seba môžem pove­dať, že som zo sebou cel­kom spo­koj­ný :-). Odo­vzdal som šesť bodo­va­cích lís­tkov a ule­tel som do kraj­ných hod­no­te­ní iba raz. Jed­né­mu páru mečo­viek som nade­lil 96 bodov zo 100 mož­ných. Urči­te pros­peš­ná bola v záve­re ško­le­nia aj širo­ká dis­ku­sia k prob­le­ma­ti­ke posu­dzo­va­nia bojov­níc a k prí­pad­nej mož­nos­ti vytvo­re­nia jed­not­né­ho štan­dar­du pre ich posu­dzo­va­nie v Euró­pe. Naj­mä poľ­ská stra­na pre­ja­vi­la veľ­ký záu­jem o stret­nu­tie šir­šie­ho počtu účast­ní­kov na jed­nom mies­te v tej­to otáz­ke. Orga­ni­zá­to­ri sa o nás dob­re posta­ra­li, dosta­li sme najesť, napiť, mali sme kde spať. Vzá­jom­ne sme sa obo­ha­ti­li, nála­da na ško­le­ní bola výbor­ná. Keď­že spo­me­dzi nás sú dva­ja posu­dzo­va­te­lia maji­te­lia miest­nych akva­ris­tík, tak sme ich viac­krát nav­ští­vi­li. V sobo­tu večer sme sa spo­lu vybra­li tro­chu zaba­viť. V nede­ľu na obed ško­le­nie skon­či­lo a my sme sa pobra­li domov. Ryby sa nám nezu­no­va­li, tak sme sa ces­tou späť zasta­vi­li u dvoch chovateľov.

Rok 2007

Od 31.marca do 1.4.2007 sa kona­lo v Siel­ni­ci ško­le­nie posu­dzo­va­te­ľov rýb pod hla­vič­kou SZCH a Klu­bu živo­ro­dých rýb. Klub živo­ro­dých rýb zdru­žu­je cho­va­te­ľov z rôz­nych klu­bov Slo­ven­ské­ho zvä­zu cho­va­te­ľov (SZCH) a okrem iné­ho pre nich pri­pra­vu­je ško­le­nia. V pra­xi sa posu­dzu­je u nás kate­gó­ria Gup­py a Xipho-​Molly, čiže dru­hy Poeci­lia reti­cu­la­ta, Xip­hop­ho­rus hel­le­ri, X. macu­la­tus, X. varia­tus, Poeci­lia sphe­nops, P. veli­fe­ra a P. lati­pin­na. V tých­to kate­gó­riách sa aj kona­jú ško­le­nia. Ško­le­nia­mi v kate­gó­rii Bet­ta splen­dens sa klub len začí­na zaobe­rať. Kaž­do­pád­ne sa ale čle­no­via klu­bu ako vysta­vo­va­te­lia zúčast­ňu­jú aj súťa­ží bojov­níc. Súťa­že sa kona­jú na národ­nej aj medzi­ná­rod­nej úrov­ni, nič však neb­rá­ni ani tomu, aby sa nie­kde kona­la lokál­na súťaž, resp. výsta­va, na kto­rej by Klub živo­ro­dých rýb par­ti­ci­po­val. Súťa­ží sa pred­sa kvô­li rados­ti. Na ško­le­nie som sa vybral spo­lu s Iva­nom Vyslú­ži­lom a Bra­ňom Bar­či­nom. Do Siel­ni­ce sme dora­zi­li na mies­to činu šťast­ne a už hodi­nu pred začiat­kom ško­le­nia. Tak sme jem­ne zbur­co­va­li tele­fo­nát­mi ostat­ných účast­ní­kov a orga­ni­zá­to­rov. Úvo­dom sme si pove­da­li novin­ky z IKGH – čo je medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia pre cho­va­te­ľov gupiek, a kto­rá zastre­šu­je napr. aj ME. V prie­be­hu víken­du sme sa aj čias­toč­ne obo­zná­mi­li s nový­mi ini­cia­tí­va­mi v štan­dar­de Bet­ta splen­dens. Keď­že väč­ši­na z nás ryby nie­len posu­dzu­je, ale aj vysta­vu­je, v rám­ci ško­le­nia sme si pochvá­li­li výsled­ky jed­not­liv­cov aj celé­ho klu­bu. Úspe­chy zbie­ra­li via­ce­rí, ale zda­lo sa mi tro­chu, že Ivan Vyslú­žil zbie­ra iba zla­to ;-). Nie, samoz­rej­me nie je to cel­kom tak, ale tre­ba pove­dať, že v rám­ci Slo­ven­ska ide o najús­peš­nej­šie­ho cho­va­te­ľa v kate­gó­riách Xipho-​Molly aj Gup­py. Ten­to rok sme sa tra­ja čle­no­via sta­li posu­dzo­va­teľ­mi, a tým sme roz­ší­ri­li rady star­ších posu­dzo­va­te­ľov. Tri roky sme čaka­li na túto chví­ľu. Okrem mňa ešte Bra­ňo Bar­čin a Mar­tin Fodor. Ten­to rok sme sa veno­va­li pre­dov­šet­kým gup­kám. Hlav­ná duša Marián Stie­ran­ka si pri­pra­vil via­ce­ro, pove­dal by som, semi­nár­nych vstu­pov a nie­kto­ré z nich sme si “odcvi­či­li”. Hovo­ri­li sme o tva­re plu­tiev, o far­be tela, plu­tiev, o hod­no­te­ní apod. Zau­jí­ma­vá bola úva­ha o tom, pre­čo v kate­gó­rii Gup­py špič­ko­vé kolek­cie dostá­va­jú len 80 bodov, pri­čom kolek­cie Xipho-​Molly nad 90 bodov. Pred­sta­vi­li sme si toh­to­roč­né výsta­vy a doha­do­va­li sme sa, kto kam pôj­de posu­dzo­vať. Toh­to roku nás čaká via­ce­ro výstav aj na Slo­ven­sku, tak­že sme sa živo zau­jí­ma­li o výsta­vy v Mar­ti­ne, v Hra­bu­ši­ciach aj v Bratislave.

Ško­le­nie sa nies­lo v pria­teľ­skom duchu. Via­ce­rí z nás využi­li prí­le­ži­tosť a vyme­ni­li sme si skú­se­nos­ti, doj­my. Spo­loč­ne sme sa dva­krát naobe­do­va­li, raz nave­če­ra­li. Cez deň sme boli pozrieť dve akva­ris­ti­ky dvoch akté­rov ško­le­nia. Ľutu­jem, ale ja som sa jed­nej nezú­čast­nil, ale po veče­ri som si to vynah­ra­dil u Riša Toku­še­va svo­jou dru­hou náv­šte­vou. Zopár foto­gra­fií z toho sa nachá­dza vo foto­re­por­tá­ži. Po spo­loč­nej veče­ri nám nie­kto­rým bolo málo a tak sme ešte pose­de­li aj v pod­ni­ku. O všet­ko bolo výbor­ne posta­ra­né, tak­že sme sa na uby­tov­ni vyspa­li a ráno sme sa pobra­li opäť na ško­le­nie. Na dru­hý deň – v nede­ľu sme sa veno­va­li prak­tic­ké­mu posú­de­niu rýb. K dis­po­zí­cii sme mali ryby moli­né­zie, xip­ho, gup­py a dokon­ca aj bet­ty. Bojov­ni­ce, kto­ré sme mali, sme sa pokú­si­li spo­loč­ne pod­rob­ne zhod­no­tiť. Na obed sme sa roz­lú­či­li a pobra­li sme sa domov.

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2007, Akvaristické výstavy, Časová línia, Chovateľské reportáže, Reportáže

Akvaristické výstavy v Martine

Hits: 11054

Medzi­ná­rod­ná výsta­va bojov­níc v Martine

ZO SZCH AKVA Mar­tin uspo­ria­da­la medzi­ná­rod­nú súťaž sam­cov bojov­níc v dňoch 15. – 16.9.2007 v Mar­ti­ne, v pries­to­roch Cen­tra voľ­né­ho času Kama­rát na ul. A. Kme­ťa 22. Súčas­ťou akcie bola aj kolek­cia nie­koľ­kých výstav­ných nádr­ži a bur­za akvá­ri­ových rýb.

Sedím v reštau­rá­cii, podo­tý­kam v mexic­kej, je mi veľ­mi dob­re. Poliev­ka mi chu­tí ako málo­ke­dy, neva­dí že je štip­ľa­vá ako čert. V uli­ciach Mar­ti­na nie je veľ­mi ruš­no, vlád­ne sobot­ná polud­ňaj­šia sies­ta a ja so Sil­vom si pochut­ná­va­me na obe­de. Asi po 5 lyžič­ke fazu­ľo­vej dob­ro­ty mi napad­lo napí­sať svo­je doj­my z výsta­vy v Mar­ti­ne. Sluš­ne som sa ohlá­sil deň vopred, keď­že ma chlap­ci v Mar­ti­ne poznajú.

Našiel som si spo­loč­nosť, bolo mi pote­še­ním ces­to­vať so Sil­ves­te­rom. Oba­ja máme radi vzduch a voľ­ný pries­tor, tak sme pek­ne krás­ne šli vla­kom. Keď sme dora­zi­li do Mar­ti­na, zašli sme sa hneď uká­zať, že sme krás­ni, zdra­ví a sil­ní a sme tu. Vele­niu výsta­vy sme obo­zná­mi­li, že sme hlad­ní, a keď­že vlkov tre­ba nasý­tiť, tak sme šli nájsť neja­ké oveč­ky. Obdo­ba ame­ric­ké­ho občerstve­nia v matič­nom mes­te sa nám nija­ko nepá­či­la, tak sme hľa­da­li nie­čo vhod­nej­šie. Mali sme troš­ku prob­lé­my s navi­gá­ci­ou, ako­si sme neve­de­li pod­ľa sme­ro­vých šípok nájsť dve­re, ani iný podob­ný otvor, ale napo­kon sme sa úspeš­ne ocit­li na masív­nom dre­ve­nom nábyt­ku miest­nej mexi­čan­ky. Zrej­me pošle­me demarš európ­skej únii s tým, že máme pocit, že apa­či by označ­ko­va­li ces­tu na salaš lep­šie. Budem galant­ný, a poviem že ja som sa naozaj výbor­ne naje­dol. Rúno mi síce nezos­ta­lo, ale jed­lo bolo bož­ské a aj množ­stvo sa mi pozdávalo.

Na výsta­ve nás pek­ne pri­ví­ta­li. Zau­ja­lo ma dob­ro­voľ­né vstup­né. Mar­tin­ský klub sa pochla­pil, vyho­to­vil pre bojov­ni­ce pek­né dre­vom oblo­že­né sto­ja­ny. Na vrchu sa pýšil nápis “Medzi­ná­rod­ná súťaž bojov­níc Bet­ta splen­dens Mar­tin 2007. Ofi­ciál­ny názov akcie bol: Medzi­ná­rod­né maj­strov­stvá Bet­ta splen­dens, 3. kolo Mar­tin 14.9.2007. Posu­dzo­va­li: Holm Arndt, Sla­vo­mil Boud­ný a Ján Budai. Ako adept posu­dzo­va­teľ bol prí­tom­ný Alf­red Gor­ny. Pred­se­dom posu­dzo­va­teľ­skej komi­sie bol Janusz Ozi­omek. Posu­dzo­va­lo sa pod­ľa štan­dar­du, kto­rý pre­fe­ru­je SZCH, a kto­ré­ho tak­po­ve­diac krst­ným otcom je Holm Arndt. Výsta­vy sa zúčast­ni­lo 39 cho­va­te­ľov zo šty­roch štá­tov, ôsmich orga­ni­zá­cií, kto­rí posla­li 90 kolek­cií. Náš klub sa takis­to zúčast­nil vďa­ka Bra­ni­sla­vo­vi Bar­či­no­vi. Ria­di­te­ľov výsta­vy bol Ľudo­vít Fuj­ko. Mňa osob­ne naj­viac oslo­vil samec Sláv­ka Boud­né­ho. Okrem bojov­níc tu boli pek­né nádr­že, kde boli okrem iné­ho nád­her­né tet­ry čie­ne, per­lov­ky, krás­ne gura­my per­le­ťo­vé, tet­ry cisár­ske. Ponu­ku pre náv­štev­ní­kov dopĺňa­la bur­za rybi­čiek, rast­lín a iné­ho akva­ris­tic­ké­ho tova­ru. Ostat­ne pozri­te sa na foto­gra­fie niž­šie. Na akcii sme si vyme­ni­li infor­má­cie naj­mä s mar­tin­ský­mi kole­ga­mi, dokon­ca aj s pánom Nor­ber­tom Dokou­pi­lom z Bra­ti­sla­vy. Veľ­mi ma teší, že som spoz­nal Igo­ra Buko­vé­ho z mar­tin­skej orga­ni­zá­cie a pev­ne verím, že spo­lu­prá­ca s ním mne, aj náš­mu klu­bu pri­ne­sie osoh. Dúfam, že sa vám foto­gra­fie budú páčiť a želám vám úspeš­ný chov.

Najús­peš­nej­ší chovatelia: 

Pora­dieMenoKlubNádržVarie­taFareb­ná skupinaBody
1.Alf­red GórnyPTAT/​PL53R CTmod­rá71
2.Janusz Ozi­omekPTAT/​PL88Fčer­ve­ná70
3.Holm ArndtRGC/​D1Fcelo­fán69
4.Katar­zy­na OziomekPTAT/​PL82R CTčer­ve­ná66
5.Hans-​Jürgen EndeRGC/​D30Fčer­ve­ná65
6. ‑7.Ján Janeč­koSZCH/​SK18Fčer­ve­ná64
6. ‑7.Zbig­niew GiemzaPTAT/​PL23Fčer­ve­ná64
8.Ľudo­vít FujkoSZCH/​SK35Fmod­rá63
9.-12Sla­vo­mil BoudnýRGC/​CZ3R CTopa­lin červená62
9.-12Ivan Vyslú­žilSZCH/​SK15Fčer­ve­ná62
9.-12Maria Gór­nyPTAT/​PL62Fzele­ná62
9.-12Róbert Mate­i­desSZCH/​SK71Foce­ľo­vo modrá62

Use Facebook to Comment on this Post