Hits: 4035

Poeci­lia veli­fe­ra (Regan, 1914) je krás­ny druh živo­rod­ky rodu Poeci­lia. Je preň vypra­co­va­ný aj štan­dard a poria­da­jú sa pre ne súťa­že v rám­ci kate­gó­rie Mol­ly. Ostat­né moli­né­zie pre túto kate­gó­riu sú: Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia lati­pin­na. Prá­ve lati­pi­ny sú veľ­mi podob­né veli­fe­rám. Druh má množ­stvo foriem: assor­ted, cali­co, gold­le­opard, gre­en, red gold, sil­ver (Peter Kac­lík). Dosa­hu­je 15 cm, žije v pH 8, dH 13 – 19, pri tep­lo­te 25 – 28°C, žije v Stred­nej Ame­ri­ke – v Mexi­ku (Fish Base), doží­va sa 3 – 5 rokov (rybic​ky​.net).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post