80  /​100
Hits: 14956

for­ma black je vypes­to­va­ná for­ma zná­ma u nás ako , , moli­né­zia pra­ved­po­dob­ne z pôvod­nej for­my , a . Pôvod­ný druh Poeci­lia sphe­nops je prak­tic­ky bez­fa­re­ný. Pris­pô­so­be­ná je živo­tu v bra­kic­kej vode, tak­že zná­ša vyš­ší . veľ­ké­mu zaso­le­niu je zjav­né napr. úspeš­ným roz­mno­žo­va­ním v popu­lá­cii ter­mál­nych jazie­rok v Pieš­ťa­noch, kto­ré sú obo­ha­te­né okrem iné­ho o síru. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka je poliev­ko­vá lyži­ca na 10 lit­rov . P. shpe­nops je to živo­rod­ka. Medzi potom­ka­mi sa vždy náj­du jedin­ce, kto­rí sú fľa­ka­té. Čier­ne­ho far­bi­va je na začiat­ku vývi­nu menej, vyze­ra­jú to ako for­my , prí­pad­ne . Asi 50 % tých­to sa neskor­šie celo­ploš­ne pre­far­bí na čier­no. Mie­ra závi­sí od gene­tic­kej výba­vy . Menej čier­ne­ho mela­ní­nu je návrat k pôvod­nej for­me, kto­rá je viac-​menej bez­fa­reb­ná. tých­to rýb je nená­roč­ný, vyža­du­jú však veľa rast­lin­nej zlož­ky v potra­ve, , . Zau­jí­ma­vé je, že doslo­va sa vedia pobiť o . Black­mol­ly sú živé stvo­re­nia, ak ich cho­vá­me spo­lu s gup­ka­mi, mečov­ka­mi, tak pôso­bia tro­chu sil­nej­šie, mohut­nej­šie. Exis­tu­jú rôz­ne tva­ro­vé varie­ty Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly is a cul­ti­va­ted variant kno­wn here as black mol­ly, mol­ly, or mol­ly fish, like­ly deri­ved from the ori­gi­nal forms of Poeci­lia sphe­nops, , and Poeci­lia lati­pin­na. The ori­gi­nal spe­cies Poeci­lia sphe­nops is prac­ti­cal­ly color­less. It is adap­ted to brac­kish water life, tole­ra­ting hig­her salt con­tent. Adap­ta­ti­on to high sali­ni­ty is evi­dent, for exam­ple, through suc­cess­ful repro­duc­ti­on in the popu­la­ti­on of ther­mal in , which are enri­ched, among other things, with sul­fur. The recom­men­ded dosa­ge is a tab­les­po­on per 10 liters of water. P. sphe­nops is a live­be­a­rer. Among the offs­pring, the­re are alwa­ys indi­vi­du­als with spots. Ini­tial­ly, the­re is less black pig­ment, and the fish look like cali­co or tuxe­do forms. About 50% of them later chan­ge color to black enti­re­ly. The degree depends on the gene­tic make­up of the popu­la­ti­on. Less black mela­nin results in a return to the ori­gi­nal form, which is or less color­less. The bre­e­ding of the­se fish is unde­man­ding, but they requ­ire a lot of plant-​based com­po­nents in the­ir diet, such as let­tu­ce and spi­nach. Inte­res­tin­gly, they lite­ral­ly know how to fight over spag­het­ti. Black mol­ly fish, when kept toget­her with gup­pies or sword­tails, appe­ar a bit stron­ger and more robust. The­re are vari­ous morp­ho­lo­gi­cal varie­ties of Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops in der Form als Black Mol­ly ist eine kul­ti­vier­te Varian­te, die hier als Black­mol­ly, Mol­ly oder Mol­li­né­sie bekannt ist und wahrs­che­in­lich von den urs­prün­gli­chen For­men von Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra und Poeci­lia lati­pin­na abge­le­i­tet ist. Die urs­prün­gli­che Art Poeci­lia sphe­nops ist prak­tisch farb­los. Sie ist an das Leben in Brack­was­ser ange­passt und tole­riert einen höhe­ren Salz­ge­halt. Die Anpas­sung an hohe Sali­ni­tät zeigt sich beis­piel­swe­i­se durch erfolg­re­i­che Repro­duk­ti­on in der Bevöl­ke­rung von Ther­mal­se­en in Pieš­ťa­ny, die unter ande­rem mit Sch­we­fel ange­re­i­chert sind. Die emp­foh­le­ne Dosie­rung bet­rägt ein Ess­löf­fel pro 10 Liter Was­ser. P. sphe­nops ist lebend­ge­bä­rend. Unter dem Nach­wuchs gibt es immer Indi­vi­du­en mit Flec­ken. Anfangs gibt es weni­ger sch­war­zes Pig­ment, und die Fis­che sehen aus wie Calico- oder Smoking-​Formen. Etwa 50% von ihnen ändern spä­ter die Far­be kom­plett zu Sch­warz. Der Grad hängt von der gene­tis­chen Zusam­men­set­zung der Popu­la­ti­on ab. Weni­ger sch­war­zes Mela­nin führt zu einer Rück­kehr zur urs­prün­gli­chen Form, die mehr oder weni­ger farb­los ist. Die Zucht die­ser Fis­che ist ans­pruchs­los, sie benöti­gen jedoch viel pflanz­li­che Nahrung, wie Salat und Spi­nat. Inte­res­san­ter­we­i­se kön­nen sie regel­recht um Spag­het­ti kämp­fen. Black­mol­lys, wenn sie zusam­men mit Gup­pys oder Sch­wertt­rä­gern gehal­ten wer­den, wir­ken etwas kräf­ti­ger und robus­ter. Es gibt vers­chie­de­ne morp­ho­lo­gis­che Varian­ten von Poeci­lia sphe­nops: Black Mol­ly, Sail­fin Mol­ly, Gold Molly.Use to Comment on this Post