75  /​100
Hits: 21756

May­lan­dia est­he­rae, zná­my aj ako Pse­udot­rop­he­us est­he­rae, je ende­mic­ký druh cich­li­dy pochá­dza­jú­ci z jaze­ra Mala­wi. Pat­rí medzi agre­sív­nej­šie dru­hy. Je dôle­ži­té mať vhod­né akvá­ri­um s dostat­kom úkry­tov a úze­mí pre hie­rar­chiu medzi ryba­mi. Regis­tru­jem tie­to for­my May­lan­dia est­he­rae: albi­no, ben­ga, bevous, bevou chi­te­ko bay, black dor­sal, blue, blue b, blue bar­red zeb­ra, blue ber­ry mar­ma­la­de cat, blue, blue gold, blue ob, blue reef, blue reef nami­si rock, blu­e­fa­ce, cobalt, cove moun­tain bb, cove moun­tain o, cove moun­tain ob, dum­py, dwarf, gold lion, gold usi­sya, gold, goldb­re­ast, goldb­re­ast mbam­ba hig­ga reef, goldb­re­ast mbam­ba, goldb­re­ast oran­ge top, goldb­re­ast oran­ge top bb, goldb­re­ast oran­ge top hon­gi, goldb­re­ast oran­ge top lun­du, goldb­re­ast oran­ge top o, goldb­re­ast oran­ge top ob, goldb­re­ast oran­ge top pombo, goldb­re­ast oran­ge top puulu, hai reef b, hai reef, hai reef o, hai reef ob, cha­ro, chi­lum­ba, chi­lum­ba chi­ten­di, chi­su­mu­lu, kan­jin­do, kan­jin­do ob, kiron­do, liko­ma, lions cove, lon­do, long pel­vic, long pel­vic hara, luhu­chi rocks, lun­do island, mag­pie, mai­so­ni reef, makan­ji­la, makan­ji­la bb, makan­ji­la ob, makan­ji­la o, man­da, man­da bb, mara, mara point, mar­ma­la­de cat pombo rocks, masin­je, mbam­ba bay kom­pakt bb, mbam­ba bay kom­pakt, mbam­ba bay kom­pakt ob, mben­ji, mben­ji b, mben­ji ob, mbo­we, mem­be deep, minos reef, mozam­bi­que, mpan­ga, ndum­bi reef, nkan­da, nkha­ta bay, o morph, ob pea­cocks, pat­ric­ki, pombo, pombo rocks, pon­ta mes­su­li, puulu, puulu bb, puulu ob, puulu o, red dor­sal, red dor­sal bb, red blue, red dor­sal o, ruar­we, sam­bia reef, slim, south, thum­bi west, undu point, west reef, yel­low bel­ly, yel­low tail, zim­bab­we island.

May­lan­dia est­he­rae mar­ma­la­de cat – May­lan­dia est­he­rae OB morph

Samič­ky sú poma­ran­čo­vo oran­žo­vé s čier­ny­mi fľak­mi. Je zau­jí­ma­vé, že čím sú star­šie, tým je ich sfar­be­nie kraj­šie. Sam­ci sú viac do žlto­ru­žo­va, a naj­mä domi­nant­né jedin­ce majú mod­rý odlesk. Nie­kto­rí sú bela­sí – pri­po­mí­na­jú May­lan­dia cal­lai­nos, ale­bo až tak­mer tma­vo­mod­rí. Iné sam­ce sú sfar­be­né do bor­do­voh­ne­ho. Takí­to nefľa­ka­tí sam­ci majú vidi­teľ­né zeb­ro­vi­té prieč­ne pru­ho­va­nie. Sam­ce doras­ta­jú do väč­šej dĺž­ky ako samice.

Raz som bol sved­kom zau­jí­ma­vej situ­ácie pri odcho­ve potom­stva – samič­ka drža­la mla­dé v pôrod­nič­ke. Pred­tým ako som ju tam pre­lo­vil, vši­mol som si na nej, že je neja­ko pri­veľ­mi letar­gic­ká, vyčer­pa­ná. Podo­tý­kam, že to bolo zhru­ba na pia­ty deň jej teho­ten­stva. Po troch týžd­ňoch samič­ka vypľu­la mla­dé, bolo ich iba osem. Nie­kto­ré už boli pek­ne vyvi­nu­té, ale iné mali ešte nestrá­ve­ný žĺt­ko­vý vak, čomu som sa čudo­val. Samič­ke som aj pred­tým týž­deň ponú­kal živé rupi­ce a mik­ry. Rupi­ce si cez deň nevší­ma­la, ale do rána zmiz­li. Samič­ka bola veľ­mi vyčer­pa­ná. Keď­že som chcel, aby sa o svo­je potom­stvo ešte sta­ra­la, skú­sil som pokus­ne ju patent­ka­mi nakŕ­miť. Našťas­tie to vyšlo ako som si pred­sta­vo­val. Samič­ka sa nakŕ­mi­la a večer ryb­ky všet­ky vyzbie­ra­la. Dve nechá­va­la napos­pas, neve­de­la sa poriad­ne dostať ku koko­su, pod kto­rým boli vtes­na­né, tak som jej tro­chu kokos posu­nul a vza­la aj tie. Situ­ácia sa opa­ko­va­la den­ne ešte asi šty­ri krát. Ráno samič­ka čaka­la” na potra­vu, nažra­la sa a potom, naj­mä na noc svo­je potom­stvo opäť pri­ja­la do papuľ­ky. Po tom­to čase, keď už som videl, že plô­dik má žĺt­ko­vý vak strá­ve­ný, som samič­ku odlo­vil. Budú to veľ­mi dob­ré ryb­ky, keď sa im dosta­lo takej­to aj medzi afric­ký­mi cich­li­da­mi oje­di­ne­lej opa­te­ry, plnej lás­ky. Ak budú schop­né v dospe­los­ti samič­ky robiť rov­na­ké veci, bude to veľ­ký úspech – majú na to predpoklad.

Syno­ny­mom ku pome­no­va­niu May­lan­dia je Met­riac­li­ma. Regis­tru­jem tie­to dru­hy May­lan­dia: auro­ra, bar­lo­wi, bene­tos, cal­lai­nos, crab­ro, cyne­us­mar­gi­na­tus, ele­gans, emmil­tos, est­he­rae, fain­zil­be­ri, gres­ha­kei, hajo­ma­y­lan­di, hete­ro­pic­ta, chry­so­mal­los, lanis­ti­co­la, living­sto­ni, lom­bar­doi, mben­ji, melab­ran­chi­on, pha­e­os, pur­sa, pyr­so­no­tus, thap­si­no­gen, xans­to­ma­chus, zebra.

May­lan­dia est­he­rae O morph

Zná­my druh aj ako Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red red. Syno­ny­mom je aj rodo­vý názov Met­riac­li­ma. Akva­ris­tic­kým slan­gom to sú red­ky. Ako vid­no niž­šie, nie­ke­dy mela­ní­no­vé far­bi­vo vyra­zí a potom je zra­zu tá pek­ná oran­žo­vá ryba posia­ta čier­ny­mi bod­ka­mi až fľak­mi. Je to nor­mál­ny jav, kto­rý pre­bie­ha aj v čase – v istej fáze živo­ty sú red­ky z malý­mi čier­ny­mi bod­ka­mi, ino­ke­dy z väč­ší­mi. Čas­to nema­jú žiad­ne čier­ne far­bi­vo na sebe. Samič­ka je oran­žo­vo žltá a sam­ček je ble­do­žl­tý, naj­mä v čase páre­nia s odles­kom do ble­do­mod­ra. Pohla­vie sa dá rozo­znať jed­no­du­cho, prav­da podob­ne ako u ostat­ných po dosia­hnu­tí dospe­los­ti, resp. po pre­far­be­ní. Red­ky sú veľ­mi čas­té afric­ké cich­li­dy v obcho­doch s rybič­ka­mi. Samec je typic­ky drzý, samič­ky si vedia závi­dieť, keď majú mla­dé, doslo­va nie­ke­dy žiarlia.


May­lan­dia est­he­rae, also kno­wn as Pse­udot­rop­he­us est­he­rae, is an ende­mic cich­lid spe­cies ori­gi­na­ting from Lake Mala­wi. It falls into the cate­go­ry of more agg­res­si­ve spe­cies. It is cru­cial to have a suitab­le aqu­arium with an ample num­ber of hiding pla­ces and ter­ri­to­ries to estab­lish a hie­rar­chy among the fish. I regis­ter the­se forms of May­lan­dia est­he­rae: albi­no, ben­ga, bevous, bevou chi­te­ko bay, black dor­sal, blue, blue b, blue bar­red zeb­ra, blue ber­ry mar­ma­la­de cat, blue, blue gold, blue ob, blue reef, blue reef nami­si rock, blu­e­fa­ce, cobalt, cove moun­tain bb, cove moun­tain o, cove moun­tain ob, dum­py, dwarf, gold lion, gold usi­sya, gold, goldb­re­ast, goldb­re­ast mbam­ba hig­ga reef, goldb­re­ast mbam­ba, goldb­re­ast oran­ge top, goldb­re­ast oran­ge top bb, goldb­re­ast oran­ge top hon­gi, goldb­re­ast oran­ge top lun­du, goldb­re­ast oran­ge top o, goldb­re­ast oran­ge top ob, goldb­re­ast oran­ge top pombo, goldb­re­ast oran­ge top puulu, hai reef b, hai reef, hai reef o, hai reef ob, cha­ro, chi­lum­ba, chi­lum­ba chi­ten­di, chi­su­mu­lu, kan­jin­do, kan­jin­do ob, kiron­do, liko­ma, lions cove, lon­do, long pel­vic, long pel­vic hara, luhu­chi rocks, lun­do island, mag­pie, mai­so­ni reef, makan­ji­la, makan­ji­la bb, makan­ji­la ob, makan­ji­la o, man­da, man­da bb, mara, mara point, mar­ma­la­de cat pombo rocks, masin­je, mbam­ba bay kom­pakt bb, mbam­ba bay kom­pakt, mbam­ba bay kom­pakt ob, mben­ji, mben­ji b, mben­ji ob, mbo­we, mem­be deep, minos reef, mozam­bi­que, mpan­ga, ndum­bi reef, nkan­da, nkha­ta bay, o morph, ob pea­cocks, pat­ric­ki, pombo, pombo rocks, pon­ta mes­su­li, puulu, puulu bb, puulu ob, puulu o, red dor­sal, red dor­sal bb, red blue, red dor­sal o, ruar­we, sam­bia reef, slim, south, thum­bi west, undu point, west reef, yel­low bel­ly, yel­low tail, zim­bab­we island.

May­lan­dia est­he­rae mar­ma­la­de cat – May­lan­dia est­he­rae OB morph

Fema­les are oran­ge with black spots. Inte­res­tin­gly, the­ir colo­ra­ti­on beco­mes more vib­rant as they age. Males tend to be more yellowish-​orange, with domi­nant indi­vi­du­als disp­la­y­ing a blue she­en. Some may be whi­tish, resem­bling May­lan­dia cal­lai­nos, or even almost dark blue. Other males are colo­red bur­gun­dy, and tho­se wit­hout spots exhi­bit visib­le zebra-​like stri­ping. Males grow lar­ger than females.

I once wit­nes­sed an inte­res­ting situ­ati­on during the offs­prin­g’s upb­rin­ging – a fema­le held the fry in a bre­e­ding box. Befo­re I moved her the­re, I noti­ced that she see­med unu­su­al­ly let­har­gic and exhaus­ted. Note that this was app­ro­xi­ma­te­ly on the fifth day of her preg­nan­cy. Three weeks later, the fema­le rele­a­sed the fry, and the­re were only eight of them. Some were well-​developed, whi­le others still had undi­ges­ted yolk sacs, which sur­pri­sed me. I had offe­red live bri­ne shrimp and mic­ro pel­lets to the fema­le a week befo­re. During the day, she igno­red the bri­ne shrimp, but they were gone by the mor­ning. The fema­le was very exhaus­ted. As I wan­ted her to con­ti­nue caring for her offs­pring, I attemp­ted to feed her with bri­ne shrimp through a bre­e­der box. For­tu­na­te­ly, it wor­ked as I had envi­si­oned. The fema­le ate and gat­he­red all the fish in the eve­ning. She repe­a­ted this beha­vi­or for about four days. In the mor­ning, the fema­le wai­ted” for food, ate, and then, espe­cial­ly at night, accep­ted her offs­pring into her buc­cal cavi­ty again. After this peri­od, when I saw that the fry had diges­ted yolk sacs, I caught the fema­le. They will be very good fish becau­se they rece­i­ved such excep­ti­onal care and love, a rari­ty among Afri­can cich­lids. If the fema­les are capab­le of per­for­ming simi­lar acts in adult­ho­od, it will be a gre­at success.

A syno­nym for the name May­lan­dia is Met­riac­li­ma. I regis­ter the­se May­lan­dia spe­cies: auro­ra, bar­lo­wi, bene­tos, cal­lai­nos, crab­ro, cyne­us­mar­gi­na­tus, ele­gans, emmil­tos, est­he­rae, fain­zil­be­ri, gres­ha­kei, hajo­ma­y­lan­di, hete­ro­pic­ta, chry­so­mal­los, lanis­ti­co­la, living­sto­ni, lom­bar­doi, mben­ji, melab­ran­chi­on, pha­e­os, pur­sa, pyr­so­no­tus, thap­si­no­gen, xans­to­ma­chus, zebra.

May­lan­dia est­he­rae O morph

Also kno­wn as Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red red, it is a red zeb­ra cich­lid. Syno­nyms inc­lu­de the gene­ric name Met­riac­li­ma. In aqu­arium slang, they are refer­red to as red zeb­ras.” As seen below, some­ti­mes mela­nin pig­ment erupts, and sud­den­ly, the beau­ti­ful oran­ge fish is cove­red in black dots or spots. It is a nor­mal phe­no­me­non that occurs over time – at a cer­tain sta­ge in life, red zeb­ras have small black dots, and at other times, lar­ger ones. Often, they have no black pig­ment on them. The fema­le is orange-​yellow, and the male is pale yel­low, espe­cial­ly during mating sea­son, with a she­en of pale blue. Gen­der can be easi­ly dis­tin­gu­is­hed, simi­lar to other Afri­can cich­lids, once they reach matu­ri­ty or under­go colo­ra­ti­on chan­ges. Red zeb­ras are very com­mon Afri­can cich­lids in pet sto­res. The male is typi­cal­ly asser­ti­ve, and fema­les can show jea­lou­sy, espe­cial­ly when they have fry.


May­lan­dia est­he­rae, auch als Pse­udot­rop­he­us est­he­rae bekannt, ist eine ende­mis­che Bunt­bars­chart, die aus dem Mala­wi­see stammt. Sie gehört zu den agg­res­si­ve­ren Arten. Es ist wich­tig, ein gee­ig­ne­tes Aqu­arium mit aus­re­i­chend Vers­tec­ken und Ter­ri­to­rien für die Hie­rar­chie unter den Fis­chen zu haben. Ich regis­trie­re die­se For­men von May­lan­dia est­he­rae: Albi­no, Ben­ga, Bevous, Bevou Chi­te­ko Bay, Black Dor­sal, Blue, Blue B, Blue Bar­red Zeb­ra, Blue Ber­ry Mar­ma­la­de Cat, Blue, Blue Gold, Blue Ob, Blue Reef, Blue Reef Nami­si Rock, Blu­e­fa­ce, Cobalt, Cove Moun­tain BB, Cove Moun­tain O, Cove Moun­tain Ob, Dum­py, Dwarf, Gold Lion, Gold Usi­sya, Gold, Goldb­re­ast, Goldb­re­ast Mbam­ba Hig­ga Reef, Goldb­re­ast Mbam­ba, Goldb­re­ast Oran­ge Top, Goldb­re­ast Oran­ge Top BB, Goldb­re­ast Oran­ge Top Hon­gi, Goldb­re­ast Oran­ge Top Lun­du, Goldb­re­ast Oran­ge Top O, Goldb­re­ast Oran­ge Top Ob, Goldb­re­ast Oran­ge Top Pombo, Goldb­re­ast Oran­ge Top Puulu, Hai Reef B, Hai Reef, Hai Reef O, Hai Reef Ob, Cha­ro, Chi­lum­ba, Chi­lum­ba Chi­ten­di, Chi­su­mu­lu, Kan­jin­do, Kan­jin­do Ob, Kiron­do, Liko­ma, Lions Cove, Lon­do, Long Pel­vic, Long Pel­vic Hara, Luhu­chi Rocks, Lun­do Island, Mag­pie, Mai­so­ni Reef, Makan­ji­la, Makan­ji­la BB, Makan­ji­la Ob, Makan­ji­la O, Man­da, Man­da BB, Mara, Mara Point, Mar­ma­la­de Cat Pombo Rocks, Masin­je, Mbam­ba Bay Kom­pakt BB, Mbam­ba Bay Kom­pakt, Mbam­ba Bay Kom­pakt Ob, Mben­ji, Mben­ji B, Mben­ji Ob, Mbo­we, Mem­be Deep, Minos Reef, Mozam­bi­que, Mpan­ga, Ndum­bi Reef, Nkan­da, Nkha­ta Bay, O Morph, Ob Pea­cocks, Pat­ric­ki, Pombo, Pombo Rocks, Pon­ta Mes­su­li, Puulu, Puulu BB, Puulu Ob, Puulu O, Red Dor­sal, Red Dor­sal BB, Red Blue, Red Dor­sal O, Ruar­we, Sam­bia Reef, Slim, South, Thum­bi West, Undu Point, West Reef, Yel­low Bel­ly, Yel­low Tail, Zim­bab­we Island.

May­lan­dia est­he­rae Mar­ma­la­de Cat – May­lan­dia est­he­rae OB Morph

Die Weib­chen sind oran­ge mit sch­war­zen Flec­ken. Inte­res­san­ter­we­i­se wird ihre Fär­bung mit zuneh­men­dem Alter schöner. Die Männ­chen neigen dazu, mehr gelblich-​orange zu sein, wobei domi­nan­te Indi­vi­du­en einen blau­en Schim­mer aufwe­i­sen. Eini­ge kön­nen wei­ßlich sein und an May­lan­dia cal­lai­nos erin­nern oder sogar fast dun­kelb­lau ers­che­i­nen. Ande­re Männ­chen sind bur­gun­der­far­ben, und sol­che ohne Flec­ken zei­gen eine sicht­ba­re zeb­ra­för­mi­ge Stre­i­fung. Männ­chen wer­den größer als Weibchen.

Ein­mal habe ich eine inte­res­san­te Situ­ati­on bei der Auf­zucht von Nach­wuchs beobach­tet – ein Weib­chen hielt die Jung­fis­che in einem Auf­zucht­kas­ten. Bevor ich sie dort­hin umsie­del­te, bemer­kte ich, dass sie irgen­dwie let­har­gisch und ers­chöpft wir­kte. Beach­ten Sie, dass dies unge­fähr am fünf­ten Tag ihrer Trag­ze­it war. Drei Wochen spä­ter setz­te das Weib­chen die Jung­fis­che frei, und es waren nur acht von ihnen. Eini­ge waren gut ent­wic­kelt, wäh­rend ande­re noch unver­dau­te Dot­ter­be­utel hat­ten, was mich über­rasch­te. Ich hat­te dem Weib­chen eine Woche zuvor leben­de Arte­mia und Mik­ro­pel­lets ange­bo­ten. Tag­süber igno­rier­te sie die Arte­mia, aber bis zum Mor­gen waren sie versch­wun­den. Das Weib­chen war sehr ers­chöpft. Da ich woll­te, dass sie sich wei­ter um ihren Nach­wuchs küm­mert, ver­such­te ich, sie durch den Auf­zucht­kas­ten mit Arte­mia zu füt­tern. Glück­li­cher­we­i­se funk­ti­onier­te es so, wie ich es mir vor­ges­tellt hat­te. Das Weib­chen fraß und sam­mel­te abends alle Fis­che ein. Sie wie­der­hol­te die­ses Ver­hal­ten etwa vier Tage lang. Mor­gens war­te­te” das Weib­chen auf Fut­ter, fraß und nahm dann beson­ders nachts ihren Nach­wuchs wie­der in ihre Maul­höh­le auf. Nach die­ser Zeit, als ich sah, dass die Jung­fis­che den Dot­ter­be­utel ver­daut hat­ten, fing ich das Weib­chen ein. Es wer­den sehr gute Fis­che sein, weil sie solch außer­ge­wöhn­li­che Pfle­ge und Lie­be erfah­ren haben, eine Sel­ten­he­it unter afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen. Wenn die Weib­chen in der Erwach­se­nen­ze­it in der Lage sind, ähn­li­che Hand­lun­gen aus­zu­füh­ren, wird dies ein gro­ßer Erfolg sein.

Ein Syno­nym für den Namen May­lan­dia ist Met­riac­li­ma. Ich regis­trie­re die­se Maylandia-​Arten: Auro­ra, Bar­lo­wi, Bene­tos, Cal­lai­nos, Crab­ro, Cyne­us­mar­gi­na­tus, Ele­gans, Emmil­tos, Est­he­rae, Fain­zil­be­ri, Gres­ha­kei, Hajo­ma­y­lan­di, Hete­ro­pic­ta, Chry­so­mal­los, Lanis­ti­co­la, Living­sto­ni, Lom­bar­doi, Mben­ji, Melab­ran­chi­on, Pha­e­os, Pur­sa, Pyr­so­no­tus, Thap­si­no­gen, Xans­to­ma­chus, Zebra.

May­lan­dia est­he­rae O Morph

Auch als Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red red bekannt, han­delt es sich um einen roten Zebra-​Buntbarsch. Syno­ny­me sind der Gat­tungs­na­me Met­riac­li­ma. Im Aqu­ariumss­lang wer­den sie als Rote Zeb­ras” bez­e­ich­net. Wie unten zu sehen ist, tritt manch­mal Mela­nin­pig­ment aus, und plötz­lich ist der schöne oran­ge­far­be­ne Fisch mit sch­war­zen Punk­ten oder Flec­ken bedec­kt. Es han­delt sich um ein nor­ma­les Phä­no­men, das im Lau­fe der Zeit auft­ritt – in einer bes­timm­ten Lebensp­ha­se haben rote Zeb­ras kle­i­ne sch­war­ze Punk­te, und zu ande­ren Zei­ten größe­re. Oft haben sie kein sch­war­zes Pig­ment auf sich. Das Weib­chen ist orange-​gelb, und das Männ­chen ist blass­gelb, beson­ders wäh­rend der Paa­rungs­ze­it mit einem Schim­mer von blassb­lau. Das Gesch­lecht kann leicht unters­chie­den wer­den, ähn­lich wie bei ande­ren afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen, sobald sie die Gesch­lechts­re­i­fe erre­i­chen oder eine Ver­fär­bung durch­lau­fen. Rote Zeb­ras sind sehr verb­re­i­te­te afri­ka­nis­che Bunt­bars­che in Zooges­chäf­ten. Das Männ­chen ist typis­cher­we­i­se durch­set­zungs­fä­hig, und die Weib­chen kön­nen Eifer­sucht zei­gen, beson­ders wenn sie Nach­wuchs haben.


May­lan­dia est­he­rae, ina­y­o­ju­li­ka­na pia kama Pse­udot­rop­he­us est­he­rae, ni aina ya kam­ba­le ina­y­eto­ka­na na Ziwa Mala­wi. Ina­se­me­ka­na kuwa moja­wa­po ya aina zenye msu­ku­mo mkub­wa. Ni muhi­mu kuwa na bwa­wa la maji lenye mafi­cho ya kutos­ha na mae­neo ya kuji­ten­ga kwa aji­li ya hie­rar­chies kati ya sama­ki. Nina­an­di­kis­ha aina hizi za May­lan­dia est­he­rae: Albi­no, Ben­ga, Bevous, Bevou Chi­te­ko Bay, Black Dor­sal, Blue, Blue B, Blue Bar­red Zeb­ra, Blue Ber­ry Mar­ma­la­de Cat, Blue, Blue Gold, Blue Ob, Blue Reef, Blue Reef Nami­si Rock, Blu­e­fa­ce, Cobalt, Cove Moun­tain BB, Cove Moun­tain O, Cove Moun­tain Ob, Dum­py, Dwarf, Gold Lion, Gold Usi­sya, Gold, Goldb­re­ast, Goldb­re­ast Mbam­ba Hig­ga Reef, Goldb­re­ast Mbam­ba, Goldb­re­ast Oran­ge Top, Goldb­re­ast Oran­ge Top BB, Goldb­re­ast Oran­ge Top Hon­gi, Goldb­re­ast Oran­ge Top Lun­du, Goldb­re­ast Oran­ge Top O, Goldb­re­ast Oran­ge Top Ob, Goldb­re­ast Oran­ge Top Pombo, Goldb­re­ast Oran­ge Top Puulu, Hai Reef B, Hai Reef, Hai Reef O, Hai Reef Ob, Cha­ro, Chi­lum­ba, Chi­lum­ba Chi­ten­di, Chi­su­mu­lu, Kan­jin­do, Kan­jin­do Ob, Kiron­do, Liko­ma, Lions Cove, Lon­do, Long Pel­vic, Long Pel­vic Hara, Luhu­chi Rocks, Lun­do Island, Mag­pie, Mai­so­ni Reef, Makan­ji­la, Makan­ji­la BB, Makan­ji­la Ob, Makan­ji­la O, Man­da, Man­da BB, Mara, Mara Point, Mar­ma­la­de Cat Pombo Rocks, Masin­je, Mbam­ba Bay Kom­pakt BB, Mbam­ba Bay Kom­pakt, Mbam­ba Bay Kom­pakt Ob, Mben­ji, Mben­ji B, Mben­ji Ob, Mbo­we, Mem­be Deep, Minos Reef, Mozam­bi­que, Mpan­ga, Ndum­bi Reef, Nkan­da, Nkha­ta Bay, O Morph, Ob Pea­cocks, Pat­ric­ki, Pombo, Pombo Rocks, Pon­ta Mes­su­li, Puulu, Puulu BB, Puulu Ob, Puulu O, Red Dor­sal, Red Dor­sal BB, Red Blue, Red Dor­sal O, Ruar­we, Sam­bia Reef, Slim, South, Thum­bi West, Undu Point, West Reef, Yel­low Bel­ly, Yel­low Tail, Zim­bab­we Island.

May­lan­dia est­he­rae Mar­ma­la­de Cat – May­lan­dia est­he­rae OB Morph

Waki­ke ni wa ran­gi ya machun­gwa yenye mado­adoa meusi. Ni ya kuvu­tia kwam­ba ran­gi yao ina­ku­wa nzu­ri zai­di wana­vy­o­ze­e­ka. Wanau­me huwa na ran­gi zai­di ya manjano-​nyeusi, na hasa wale wenye usha­wis­hi mkub­wa huwa na ran­gi ya buluu. Baad­hi yao wana­we­za kuwa weupe – waki­kum­bus­ha May­lan­dia cal­lai­nos, au hata kuba­di­li­ka kuwa buluu kali. Wanau­me wen­gi­ne huwa wa ran­gi ya hud­hu­run­gi. Wale wasio na doa wana­we­za kuwa na milia ina­y­o­one­ka­na kama michi­ri­zi ya faru. Wanau­me wana­kua kwa ure­fu zai­di kuli­ko wanawake.

Mara moja nilis­hu­hu­dia hali ya kuvu­tia waka­ti wa kulea vifa­ran­ga – mwa­nam­ke ali­ku­wa akis­hi­ki­lia vifa­ran­ga kati­ka kisa­ha­ni cha kulea. Kab­la ya kuwa­ha­mis­ha hapo, nili­ona kuwa ali­ku­wa kwa njia fula­ni mle­ge­vu, ame­cho­ka. Ni muhi­mu kufa­ha­mu kuwa hii ili­ku­wa tak­ri­ban siku ya tano ya ujau­zi­to wake. Baa­da ya wiki tatu, mwa­nam­ke ali­wa­a­chia vifa­ran­ga, na wali­ku­wa wan­ne tu. Baad­hi wali­ku­wa tay­ari wame­en­de­lea vizu­ri, laki­ni wen­gi­ne bado wali­ku­wa na mfu­ko wa cha­ku­la wa kuny­o­nya usi­oha­ri­bi­wa, jam­bo lili­lo­nis­han­ga­za. Tan­gu wiki moja ili­y­o­pi­ta, mwa­nam­ke ali­ku­wa aki­wa­pa vifa­ran­ga arte­mia hai na mawim­bi mado­go. Waka­ti wa mcha­na, haku­wa­ja­li arte­mia, laki­ni kufi­kia asu­bu­hi zili­ku­wa zimes­ha­on­do­ka. Mwa­nam­ke ali­ku­wa ame­cho­ka sana. Kwa kuwa nili­ta­ka aen­de­lee kuwa­ja­li wato­to wake, nili­ja­ri­bu kum­lis­ha kwa kutu­mia cha­ku­la kikub­wa. Baha­ti nzu­ri, ili­fa­nya kazi kama nili­vy­o­ta­ra­jia. Mwa­nam­ke ali­ku­la na jioni ali­wa­ku­sa­nya sama­ki wote. Alien­de­lea kufa­nya hivyo kila siku kwa kari­bu siku nne. Asu­bu­hi, mwa­nam­ke ali­ku­wa anan­go­jea” cha­ku­la, ali­ku­la, na kis­ha, hasa usi­ku, ali­wa­chu­kua wato­to wake tena kwe­nye mdo­mo wake. Baa­da ya kipin­di hiki, nili­po­ona kwam­ba vifa­ran­ga wali­ku­wa wame­vun­ja mfu­ko wa cha­ku­la, nilim­ka­ma­ta mwa­nam­ke. Wata­ku­wa sama­ki wazu­ri sana, kwa saba­bu wame­pa­ta hudu­ma hii adi­mu na upen­do, amba­yo ni nad­ra kati ya kam­ba­le wa Kiaf­ri­ka. Iki­wa wana­wa­ke wata­we­za kufa­nya viten­do kama hivyo wana­po­ku­wa wazi­ma, ita­ku­wa mafa­ni­kio makubwa.

Neno mba­da­la la May­lan­dia ni Met­riac­li­ma. Nina­an­di­kis­ha aina hizi za May­lan­dia: Auro­ra, Bar­lo­wi, Bene­tos, Cal­lai­nos, Crab­ro, Cyne­us­mar­gi­na­tus, Ele­gans, Emmil­tos, Est­he­rae, Fain­zil­be­ri, Gres­ha­kei, Hajo­ma­y­lan­di, Hete­ro­pic­ta, Chry­so­mal­los, Lanis­ti­co­la, Living­sto­ni, Lom­bar­doi, Mben­ji, Melab­ran­chi­on, Pha­e­os, Pur­sa, Pyr­so­no­tus, Thap­si­no­gen, Xans­to­ma­chus, Zebra.

May­lan­dia est­he­rae O Morph

Ina­y­o­ju­li­ka­na pia kama Pse­udot­rop­he­us zeb­ra red red. Syno­nyms pia ni jina la jena­si Met­riac­li­ma. Kwa lug­ha ya aqu­arist, hizi ni red­ky. Kama ina­vy­o­one­ka­na hapa chi­ni, mara nyin­gi­ne ran­gi ya mela­ni­ni huon­do­ka, na kis­ha ghaf­la sama­ki huyu mwe­nye ran­gi nzu­ri ya machun­gwa hupamb­wa na macha­fu­ko nyeusi au hata madoa. Ni hali ya kawai­da amba­yo huto­kea pia kwa waka­ti – waka­ti fula­ni wa mais­ha yao, red­ky huwa na macha­fu mado­go nyeusi, waka­ti mwin­gi­ne na macha­fu makub­wa zai­di. Mara nyin­gi hawa­na ran­gi nyeusi kabi­sa. Mwa­nau­me ni wa kawai­da kwa kujia­mi­ni, na wana­wa­ke wana­we­za kuwa na wivu, haswa wana­po­ku­wa na watoto.


Odka­zy:Use Facebook to Comment on this Post