Hits: 6536

Divo­ký druh živo­rod­ky, fareb­ne nie veľ­mi zau­jí­ma­vý pre síd­lis­ko­vých akva­ris­tov”. Vysky­tu­je sa v Domi­ni­kán­skej repub­li­ke a na Hai­ti. Vyzna­ču­je sa sme­lým plá­va­ním avšak za pred­po­kla­du, že ide o adek­vát­nu veľ­kosť nádr­že ale­bo o zaryb­ne­né akvá­ri­um. Hodí sa podob­ne ako iné divo­ké živo­rod­ky skôr do men­šej nádr­že. 40 lit­ro­vé akvá­ri­um je opti­mál­ne. Vo veľ­kej nádr­ži, ak budú cho­va­né samé, budú sa sprá­vať nesme­lo. Samič­ky sú veľ­mi povoľ­né k sam­com, necha­jú sa ľah­ko oplod­niť. Pri­jí­ma­jú radi akú­koľ­vek potra­vu. V akvá­riu si pochut­na­jú aj na riasach.


A wild spe­cies of live­be­a­rer, not par­ti­cu­lar­ly color­ful for com­mu­ni­ty tank ent­hu­siasts.” Found in the Domi­ni­can Repub­lic and Hai­ti. It is cha­rac­te­ri­zed by bold swim­ming, pro­vi­ded it is in an ade­qu­ate sized tank or a well-​stocked aqu­arium. Like other wild live­be­a­rers, it is more suitab­le for smal­ler tanks. A 40-​liter aqu­arium is opti­mal. In a lar­ge tank, if kept alo­ne, they will beha­ve timid­ly. Fema­les are very recep­ti­ve to males, easi­ly allo­wing them­sel­ves to be fer­ti­li­zed. They rea­di­ly accept any food and enjoy algae in the aquarium.


Eine wil­de Art von Lebend­ge­bä­ren­den, für Gemeinschafts-​Tank-​Enthusiasten” nicht beson­ders far­ben­froh. Zu fin­den in der Domi­ni­ka­nis­chen Repub­lik und Hai­ti. Sie zeich­net sich durch küh­nes Sch­wim­men aus, voraus­ge­setzt, es han­delt sich um ein aus­re­i­chend gro­ßes Bec­ken oder ein gut besetz­tes Aqu­arium. Wie ande­re wil­de Lebend­ge­bä­ren­de ist sie eher für kle­i­ne­re Tanks gee­ig­net. Ein 40-​Liter-​Aquarium ist opti­mal. In einem gro­ßen Tank wer­den sie sich scheu ver­hal­ten, wenn sie alle­i­ne gehal­ten wer­den. Weib­chen sind sehr auf­gesch­los­sen gege­nüber Männ­chen und las­sen sich leicht bef­ruch­ten. Sie akzep­tie­ren jede Art von Fut­ter und genie­ßen Algen im Aquarium.


Domi­ni­can Spa­nish: Una espe­cie sal­va­je de viví­pa­ros, no muy colo­ri­da para los entu­sias­tas del acu­ario comu­ni­ta­rio”. Se encu­en­tra en la Repúb­li­ca Domi­ni­ca­na y Hai­tí. Se carac­te­ri­za por nadar con auda­cia, siem­pre que esté en un tanque de tama­ño ade­cu­ado o en un acu­ario bien abas­te­ci­do. Al igu­al que otros viví­pa­ros sal­va­jes, es más ade­cu­ada para tanqu­es más pequ­e­ños. Un acu­ario de 40 lit­ros es ópti­mo. En un tanque gran­de, si se man­tie­nen solos, se com­por­ta­rán tími­da­men­te. Las hem­bras son muy recep­ti­vas a los machos, per­mi­ti­én­do­se fácil­men­te ser fer­ti­li­za­das. Acep­tan fácil­men­te cualqu­ier ali­men­to y disf­ru­tan de las algas en el acuario.


Odkazy

Limia tridens

Use Facebook to Comment on this Post