2006-2010, 2009, 2011, 2011-2015, Časová línia, Organizmy, Príroda, Vtáky, Živočíchy

Sýkorky

Hits: 176

Na Slo­ven­sku žije nie­koľ­ko dru­hov sýko­riek, pat­ria do čeľa­de Pari­dae. Tie­to malé a živé vtá­ky sú obľú­be­né pre svo­je pes­tro­fa­reb­né ope­re­nie a aktív­ne sprá­va­nie. Sú pomer­ne pris­pô­so­bi­vé. Sú aktív­ne a ener­gic­ké vtá­ky, kto­ré sa živia hmy­zom, seme­na­mi a inou potra­vou, kto­rú náj­du v oko­lí. Parus major, hla­va a hrd­lo sú čier­ne, boky hla­vy sú bie­lo­žl­té, chr­bát je zele­no­mod­rý, bru­cho je žlté. Je naj­väč­šou sýkor­kou na Slo­ven­sku. Hniez­di v duti­nách stro­mov. Cyanis­tes cae­ru­leus má mod­ré vrch­né čas­ti tela, žlté bru­cho a boky. Čas­to sa vysky­tu­je v záh­ra­dách, hniez­di v duti­nách stro­mov. Peri­pa­rus ater má čier­nu čiap­ku a líca, bie­ly krk a hrd­lo a hne­dý chr­bát. Žije v lesoch, zvlášť v hor­ských oblas­tiach. Hniez­di v duti­nách stro­mov. Lop­hop­ha­nes cris­ta­tus má hla­vu zdo­be­nú parož­ka­mi, vrch­ná časť tela je sivá, spod­ná časť je žltá. Pre­fe­ru­je ihlič­na­té lesy, hniez­di v duti­nách stro­mov. Poeci­le palus­tris má sivú hla­vu a krk, hne­dý chr­bát, bie­le bru­cho. Obý­va mok­ra­de a bre­hy poto­kov, hniez­di v duti­nách stromov.


In Slo­va­kia, the­re are seve­ral types of tits, belo­n­ging to the Pari­dae fami­ly. The­se litt­le, live­ly birds are popu­lar for the­ir color­ful feat­hers and acti­ve beha­vi­or. The­y­’re quite adap­tab­le and feed on insects, seeds, and wha­te­ver else they find around. Parus major has a black head and thro­at, yellowish-​white sides of the head, a greenish-​blue back, and a yel­low bel­ly. It’s the lar­gest tit in Slo­va­kia and nests in tree cavi­ties. Cyanis­tes cae­ru­le­us, with its blue upper body, yel­low bel­ly, and sides, is often spot­ted in gar­dens and nests in tree cavi­ties. Peri­pa­rus ater rocks a black cap and che­eks, a whi­te neck and thro­at, and a bro­wn back. It lives in forests, espe­cial­ly in moun­tai­nous are­as, and nests in tree cavi­ties. Lop­hop­ha­nes cris­ta­tus, spor­ting a head ador­ned with horns,” has a gray upper body and a yel­low lower body. It pre­fers coni­fe­rous forests and nests in tree cavi­ties. Poeci­le palus­tris, with its gray head and neck, bro­wn back, and whi­te bel­ly, hangs out in wet­lands and stre­am banks, nesting in tree cavities.Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Mosty, Neživé, Stavby, TOP

Mosty

Hits: 2462

Mos­ty sú inži­nier­ske štruk­tú­ry, kto­ré slú­žia na pre­ko­ná­va­nie pre­ká­žok, ako sú rie­ky, poto­ky, prie­pas­ti ale­bo ces­ty. Ich hlav­nou fun­kci­ou je poskyt­núť pre­chod cez pre­káž­ky pre chod­cov, cyk­lis­tov, vozid­lá a iné doprav­né pros­tried­ky. Mos­ty môžu byť veľ­mi rôz­no­ro­dé vo svo­jom dizaj­ne a kon­štruk­cii a ich výber môže závi­sieť od mno­hých fak­to­rov, vrá­ta­ne tech­nic­kých požia­da­viek, oko­li­tej topo­gra­fie a este­tic­kých pre­fe­ren­cií. Mos­ty nie sú len prak­tic­ký­mi štruk­tú­ra­mi na pre­ko­ná­va­nie pre­ká­žok, ale aj dôle­ži­tý­mi prv­ka­mi v urba­nis­tic­kom a archi­tek­to­nic­kom plá­no­va­ní, kto­ré môžu pris­pieť k cha­rak­te­ru a iden­ti­ty miest.

Oce­ľo­vé mos­ty sú popu­lár­ne pre svo­ju pev­nosť a schop­nosť pre­ko­ná­vať väč­šie vzdia­le­nos­ti. Beto­no­vé sú trvan­li­vé a odol­né voči pove­ter­nost­ným vply­vom. Záves­né mos­ty sú cha­rak­te­ri­zo­va­né zave­se­ním mos­ta na káb­lov, sú schop­né pre­kle­núť veľ­ké vzdia­le­nos­ti. Takým je Zla­tý most v San Fran­cis­cu. Lano­vé mos­ty pou­ží­va­jú laná ale­bo lanov­ky na pod­po­ru pre­cho­du, majú ľah­kú kon­štruk­ciu a sú čas­to využí­va­né v hor­ských oblas­tiach. Kamen­né mos­ty sú his­to­ric­ky význam­né, majú tra­dič­ný cha­rak­ter a boli čas­to stav­by s vyso­kou este­tic­kou hod­no­tou. Dvoj­pod­laž­né mos­ty obsa­hu­jú dva odde­le­né úrov­ne pre rôz­ne dru­hy dopra­vy, ako sú diaľ­nič­né mos­ty s ces­tou pre moto­ro­vé vozid­lá a vyš­šou úrov­ňou pre chod­cov a cyk­lis­tov. Exis­tu­jú aj dre­ve­né mosty.


Brid­ges are engi­ne­e­ring struc­tu­res desig­ned to over­co­me obstac­les such as rivers, stre­ams, ravi­nes, or roads. The­ir main func­ti­on is to pro­vi­de pas­sa­ge over obstac­les for pedes­trians, cyc­lists, vehic­les, and other modes of tran­s­por­ta­ti­on. Brid­ges can be high­ly diver­se in the­ir design and cons­truc­ti­on, and the­ir selec­ti­on depends on vari­ous fac­tors, inc­lu­ding tech­ni­cal requ­ire­ments, sur­roun­ding topog­rap­hy, and aest­he­tic pre­fe­ren­ces. Brid­ges are not only prac­ti­cal struc­tu­res for over­co­ming obstac­les but also cru­cial ele­ments in urban and archi­tec­tu­ral plan­ning that can con­tri­bu­te to the cha­rac­ter and iden­ti­ty of cities.

Ste­el brid­ges are popu­lar for the­ir strength and abi­li­ty to span lon­ger dis­tan­ces. Conc­re­te brid­ges are durab­le and resis­tant to weat­her con­di­ti­ons. Sus­pen­si­on brid­ges are cha­rac­te­ri­zed by the sus­pen­si­on of the brid­ge on cab­les and can span gre­at dis­tan­ces, such as the Gol­den Gate Brid­ge in San Fran­cis­co. Cable-​stayed brid­ges use cab­les or sta­ys to sup­port the brid­ge deck, com­bi­ning a light­we­ight struc­tu­re often used in moun­tai­nous are­as. Sto­ne brid­ges are his­to­ri­cal­ly sig­ni­fi­cant, having a tra­di­ti­onal cha­rac­ter and often being struc­tu­res with high aest­he­tic value. Double-​deck brid­ges inc­lu­de two sepa­ra­te levels for dif­fe­rent types of traf­fic, such as hig­hway brid­ges with a road for motor vehic­les on one level and a hig­her level for pedes­trians and cyc­lists. The­re are also wooden brid­ges. Each type of brid­ge ser­ves a uni­que pur­po­se, and the cho­ice of mate­rials and design con­tri­bu­tes to the func­ti­ona­li­ty and visu­al appe­al of the­se engi­ne­e­ring marvels.


Use Facebook to Comment on this Post

2016, 2016-2020, Časová línia, České, Česko, Južné Čechy, Krajina, Mestá, Zahraničie

Stráž nad Nežárkou

Hits: 183

Mes­teč­ku Stráž na Nežár­kou domi­nu­je zďa­le­ka veža stráž­ske­ho zám­ku. Mes­to leží v nad­mor­skej výš­ke 452 met­rov nad morom. K bohat­stvu nále­ží okrem bež­ných súčas­tí aj pie­sok a raše­li­na. Rie­ka Nežár­ka pre­te­ká mes­tom, nachá­dza sa tu množ­stvo ryb­ní­kov a poto­kov. Na plo­che 36,3 km2 tu žije 876 oby­va­te­ľov. Dol­ní Lho­ta a Dvor­ce sú miest­ny­mi čas­ťa­mi (straz​nad​ne​zar​kou​.cz). Zámok dostal dneš­nú baro­ko­vú podo­bu18. sto­ro­čí. Pôvod­ne objekt bol hra­dom, z neho zosta­la len gotic­ká veža. Od 10.1 1914 bol zámok majet­kom čes­kej oper­nej spe­váč­ky Emy Des­tin­no­vej (straz​nad​ne​zar​kou​.cz).


The town of Stráž nad Nežár­kou is domi­na­ted from afar by the tower of the Stráž Cast­le. The town is situ­ated at an alti­tu­de of 452 meters abo­ve sea level. In addi­ti­on to the usu­al com­po­nents, sand and peat also con­tri­bu­te to the rich­ness of the area. The Nežár­ka River flo­ws through the town, whe­re the­re are nume­rous ponds and stre­ams. With an area of 36.3 km², the town is home to 876 inha­bi­tants. Dol­ní Lho­ta and Dvor­ce are local parts (straz​nad​ne​zar​kou​.cz). The cast­le acqu­ired its pre­sent Baro­que appe­a­ran­ce in the 18th cen­tu­ry. Ori­gi­nal­ly, the struc­tu­re was a cast­le, of which only the Got­hic tower remains. Sin­ce Janu­ary 10, 1914, the cast­le has been owned by the Czech ope­ra sin­ger Ema Des­tin­no­vá (straz​nad​ne​zar​kou​.cz).


Měs­teč­ku Stráž nad Nežár­kou domi­nu­je zda­le­ka věž stráž­ní­ho zám­ku. Měs­to leží v nad­mo­řs­ké výš­ce 452 met­rů nad mořem. K bohat­ství patří kro­mě běž­ných suro­vin také písek a raše­li­na. Řeka Nežár­ka pro­té­ká měs­tem, kde se nachá­zí množ­ství ryb­ní­ků a poto­ků. Na plo­še 36,3 km² zde žije 876 oby­va­tel. Dol­ní Lho­ta a Dvor­ce jsou míst­ní­mi čás­tmi. Zámek zís­kal dneš­ní barok­ní podo­bu v 18. sto­le­tí. Původ­ně objekt byl hra­dem, z něhož zůs­ta­la pou­ze gotic­ká věž. Od 10. led­na 1914 byl zámek majet­kem čes­ké oper­ní zpěvač­ky Emy Destinnové.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2011-2015, 2012, 2015, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Modrová horáreň

Hits: 2943

Mod­ro­vá horá­reň je cha­to­vá oblasť obce Mod­ro­vá. Nachá­dza sa asi 1.5 km od obce. Nachá­dza sa tu okrem chát aj zná­mej­šie rekre­ač­né zaria­de­nie, kto­ré má momen­tál­ne názov Seni­or Mod­ro­vá. Pred­tým to bol Horec a dáv­nej­šie Dumas. Doli­na sa nazý­va Doli­na Kališ­te, je súčas­ťou Považ­ské­ho Inov­ca. Loka­li­tu veľ­mi dob­re poznám.


Mod­ro­vá Horá­reň is a cot­ta­ge area in the vil­la­ge of Mod­ro­vá. It is loca­ted app­ro­xi­ma­te­ly 1.5 km from the vil­la­ge. Besi­des cot­ta­ges, the­re is also a more well-​known rec­re­a­ti­onal faci­li­ty cal­led Seni­or Mod­ro­vá. Pre­vi­ous­ly, it was kno­wn as Horec and even ear­lier as Dumas. The val­ley is cal­led Doli­na Kališ­te and is part of the Považ­ský Ino­vec moun­tain ran­ge. I know the area very well.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Kaprozúbky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aphyosemion poliaki

Hits: 2190

Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 pat­rí do čeľa­de Not­hob­ran­chi­i­de (fish​ba​se​.org). Pochá­dza z východ­ných sva­hov Mount Kame­ru­nu, v poto­koch plných orga­nic­ké­ho mate­riá­lu, v mäk­kej vode boha­tej na rast­lin­né výlu­hy a humí­no­vé lát­ky. Živia sa hmy­zom. Voda pre chov je vhod­ná s ph 5.56.8, 3 dH. Doras­tá do 5 cm (mis​tec​ko​.cz). V nádr­ži sa zdr­žu­je naj­mä v hor­nej a stred­nej čas­ti nádr­že (rybic​ky​.net). Zná­ma je aj pod pome­no­va­ním Mount Kame­run Pan­chax. Je to malá, fareb­ná ryba, jej pri­ro­dze­ným pro­stre­dím sú poto­ky. Doras­tá do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 5 cm. Jej telo je pes­tro sfar­be­né, čas­to zdo­be­né kon­trast­ný­mi pruh­mi a škvr­na­mi. Tie­to ryby majú navy­še schop­nosť meniť svo­je sfar­be­nie, naj­mä počas obdo­bia roz­mno­žo­va­nia. Samec je obvyk­le nápad­nej­ší, s inten­zív­nej­ší­mi far­ba­mi a výraz­ný­mi vzor­mi. Samič­ky sú obvyk­le men­šie a menej výraz­ne zafarbené. 

Pre­fe­ru­je mäk­kú vodu s níz­kym obsa­hom mine­rá­lov. Tep­lo­ta vody je vhod­ná od 22 do 26 °C. Osvet­le­nie akvá­ria by malo byť stred­né a vhod­né úkry­ty a rast­li­ny poskyt­nú rybám mies­ta na úkryt a hniez­de­nie. Tie­to ryby sú vhod­né do spo­lo­čen­ských akvá­rií, avšak pri výbe­re spo­lu­bý­va­jú­cich dru­hov tre­ba dbať na ich pokoj­nú pova­hu. Akvá­ri­um by malo byť dob­re fil­tro­va­né a pra­vi­del­ne udr­žia­va­né, aby sa zabez­pe­či­la opti­mál­na kva­li­ta vody. Roz­mno­žo­va­nie môže byť nároč­né. Samec počas pyta­čiek pre­zen­tu­je svo­je fareb­né plut­vy a vyko­ná­va taneč­né pohy­by oko­lo samič­ky. Po páre­ní sami­ca kla­de vajíč­ka na rast­li­ny ale­bo do sub­strá­tu. Počas inku­bá­cie samec dohlia­da na vajíč­ka a chrá­ni ich pred mož­ný­mi hrozbami.


Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 belo­ngs to the Not­hob­ran­chi­i­dae fami­ly (fish​ba​se​.org). It ori­gi­na­tes from the eas­tern slo­pes of Mount Came­ro­on, whe­re it inha­bits stre­ams fil­led with orga­nic mate­rial, in soft water rich in plant resi­du­es and humic sub­stan­ces. They feed on insects. Suitab­le water con­di­ti­ons for the­ir main­te­nan­ce inc­lu­de a pH ran­ge of 5.56.8 and 3 dH. The­se fish grow up to 5 cm in size (mis​tec​ko​.cz) and are often found in the upper and midd­le parts of the tank (rybic​ky​.net). It is also kno­wn as Mount Came­ro­on Pan­chax. This small, color­ful fis­h’s natu­ral habi­tat con­sists of stre­ams. They reach a size of app­ro­xi­ma­te­ly 5 cm, and the­ir bodies are vivid­ly colo­red, often ador­ned with con­tras­ting stri­pes and spots. Addi­ti­onal­ly, the­se fish have the abi­li­ty to chan­ge the­ir color, espe­cial­ly during the bre­e­ding sea­son. The male is typi­cal­ly more cons­pi­cu­ous, disp­la­y­ing more inten­se colors and dis­tinc­ti­ve pat­terns, whi­le fema­les are gene­ral­ly smal­ler and less vivid­ly colored.

It pre­fers soft water with low mine­ral con­tent. The water tem­pe­ra­tu­re should be suitab­le, ran­ging from 22 to 26 °C. Aqu­arium ligh­ting should be mode­ra­te, and suitab­le hiding pla­ces and plants pro­vi­de fish with pla­ces to hide and spa­wn. The­se fish are suitab­le for com­mu­ni­ty aqu­ariums, but when selec­ting com­pa­ni­on spe­cies, care should be taken to ensu­re the­ir pea­ce­ful natu­re. The aqu­arium should be well-​filtered and regu­lar­ly main­tai­ned to ensu­re opti­mal water quali­ty. Bre­e­ding can be chal­len­ging. During courts­hip, the male disp­la­ys its color­ful fins and per­forms dance-​like move­ments around the fema­le. After mating, the fema­le lays eggs on plants or in the sub­stra­te. During incu­ba­ti­on, the male wat­ches over the eggs and pro­tects them from poten­tial threats.


Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 gehört zur Fami­lie Not­hob­ran­chi­i­dae (fish​ba​se​.org). Urs­prün­glich stammt sie von den öst­li­chen Hän­gen des Mount Kame­run, wo sie in Bächen mit orga­nis­chem Mate­rial in wei­chem Was­ser mit reich­lich pflanz­li­chen Rücks­tän­den und humin­sä­u­re­hal­ti­gen Sub­stan­zen vor­kommt. Sie ernäh­ren sich von Insek­ten. Gee­ig­ne­te Was­ser­be­din­gun­gen für ihre Hal­tung umfas­sen einen pH-​Wert von 5,56,8 und 3 dH. Die­se Fis­che erre­i­chen eine Größe von bis zu 5 cm (mis​tec​ko​.cz) und wer­den häu­fig im obe­ren und mitt­le­ren Bere­ich des Bec­kens gefun­den (rybic​ky​.net). Sie ist auch als Mount Came­ro­on Pan­chax bekannt. Der natür­li­che Lebens­raum die­ses kle­i­nen, far­ben­fro­hen Fis­ches bes­teht aus Bächen. Sie erre­i­chen eine Größe von etwa 5 cm, und ihre Kör­per sind leb­haft gefärbt, oft gesch­müc­kt mit kon­tras­tie­ren­den Stre­i­fen und Flec­ken. Darüber hinaus haben die­se Fis­che die Fähig­ke­it, ihre Far­be zu ändern, ins­be­son­de­re wäh­rend der Paa­rungs­ze­it. Das Männ­chen ist in der Regel auf­fäl­li­ger, zeigt inten­si­ve­re Far­ben und mar­kan­te Mus­ter, wäh­rend Weib­chen im All­ge­me­i­nen kle­i­ner und weni­ger auf­fäl­lig gefärbt sind.

Es bevor­zugt wei­ches Was­ser mit gerin­gem Mine­ral­ge­halt. Die Was­ser­tem­pe­ra­tur soll­te zwis­chen 22 und 26 °C lie­gen. Die Bele­uch­tung des Aqu­ariums soll­te mode­rat sein, und gee­ig­ne­te Vers­tec­ke und Pflan­zen bie­ten den Fis­chen Orte zum Vers­tec­ken und Lai­chen. Die­se Fis­che eig­nen sich für Geme­in­schaft­sa­qu­arien, aber bei der Auswahl von Beg­le­i­tar­ten soll­te darauf geach­tet wer­den, dass sie fried­lich sind. Das Aqu­arium soll­te gut gefil­tert und regel­mä­ßig gewar­tet wer­den, um eine opti­ma­le Was­se­rqu­ali­tät zu gewähr­le­is­ten. Die Zucht kann heraus­for­dernd sein. Wäh­rend der Wer­bung zeigt das Männ­chen sei­ne bun­ten Flos­sen und führt tän­ze­ris­che Bewe­gun­gen um das Weib­chen herum auf. Nach der Paa­rung legt das Weib­chen Eier auf Pflan­zen oder im Sub­strat ab. Wäh­rend der Inku­ba­ti­on über­wacht das Männ­chen die Eier und schützt sie vor mög­li­chen Bedrohungen.


Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 e fes­he ya sen­gi­yi kwa Not­hob­ran­chi­i­de (fish​ba​se​.org). Eya evan a mbe­le evan ya nlo­koo ya Mount Kame­ru­nu, feve ya bison­go na mve ma kum­na, na boma ya mve na ndo­ke ya mabe­le mawon­do. Bayi na mikun­gu. Nama ya boma ya mpem­be ya bom­be ya mikun­gu e kwe­yi na pH 5.56.8, 3 dH. Ba fes­he bale ba yibi na mbo­ta­ma ya bison­go (mis​tec​ko​.cz), na yam­be­le ya bom­be ya mbo­ta­ma na ya nto­lo (rybic​ky​.net). Eya ya pole pole ko a fenye kwa yiya Mbo­ta­ma ya Mount Kame­ru­nu. Nama ya fes­he e bwe­yi ya bison­go. Ba fes­he bale ba tana­ka feve na mbo­ta­ma ya leyi bale ba lem­be. Ba ba fes­he ba pita na maso­lo ya 5 cm, na mikun­gu ya bison­go, e bele na pru pru ya liso­so na na bizam­be. Bifon­da, ba fes­he bale ba niti ya kola na yo, na mabe­le ya miko­lo. Mokon­zi aye na ye a lon­go kom­be na leyi. Nama ya fes­he bale ba nde na miko­lo ya miko­lo, bale ba ba lon­ga na mabe­le na koy­eba mabele.

Em i laek lik­lik wota we i gat lik­lik mine­ral. Tem­pre­tua blong wota i mas stap long 22 go 26 °C. Lait long akwa­rim i mas stap moa lik­lik, na ples blong hai­dim we i save stap long na wota we i save putim lik­lik plant. Dif­ren fis­ka i save stap long akwa­rim blong olge­ta, tasol, oli save lukaut long olsem oli save lik­lik lik­lik. Akwa­rim i mas stap gud long fil­ta, na oli save lai­kim olsem oli save putim sam­ting long wota. Gro i save olsem hara­pim. Insait long taim blong katem, male em i save soim kolos blong em na mekim hap­sait blong em raon raon long femel. Afta bae femel em i save pulim kle­va long plant o long gra­on. Insait long taim blong hat­chim, male em i save lukaut long kle­va na lukaut long em oli save no drongim.Use Facebook to Comment on this Post