Hits: 3872

patrí ku väčším riekam na svete.

V rámci sa pri Bratislave nachádza územie európskeho významu Bratislavské . Predstavuje cenné pozostatky zachovaných lužných lesov pozdĺž Dunaja na rozlohe 668.23 ha. Územie luhov v Bratislave má za sebou aj bohatú vojenskú históriu. Toto územie, kedysi známe ako súť Železnej opony v prísne stráženom hraničnom páse, dnes nazývame Zeleným pásom, nakoľko dlhodobým obmedzením ľudských aktivít tu dostali voľný priestor prírodné procesy a vytvorili tak kus hodnotnej prírody. Taktiež sa tu nachádzajú unikátne zásoby kvalitnej pitnej , najrozsiahlejšie v celej strednej Európe, a viacero vodných zdrojov, ktoré zásobujú hlavné a jeho okolie (broz.sk). Lužné sú pomenúvané ako zamokrené (Informačná tabuľa)Územie je pokryté vŕbovo-topoľovými a dubovo-brestovo-jaseňovými lužnými lesmi, ale aj pozostatkami lesostepí (broz.sk). 

Nachádzajú sa tu významné rastlinné stojatých vôd a vodných tokov. Bútľavé a popadané obýva množstvo živočí. Má šesť častí: prírodnú rezerváciu  v mestskej časti Devín. Je to obkolesený ramenom Dunaja – Devínskym ramenom. Chránený areál  leží na ostrove, z jednej strany je obkolesený hlavným tokom Dunaja a z druhej Karloveským ramenom – posledným voľne tečúcim ramenom Dunaja na Slovensku. Dynamika tečúcej tu umožňuje vznik štrkových lavíc a kolmých brehov, ktoré predstavujú významné hniezdne a potravné biotopy pre viaceré druhy vtákov. Na území ostrova bola v roku 1882 vykopaná prvá studňa a v roku 1886 spustená do prevádzky prvá mestská vodáreň. je pre sprístupnený len niekoľkokrát do roka (broz.sk).

Chránený areál  sa nachádza na mieste bývalého dunajského ostrova. Kedysi tu mali Bratislavčania svoje , vo veľkom sa tu pestovali , ktoré poskytovali materiál na výrobu fajok a vychádzkových paličiek preslávených aj za hranicami. Nachádza sa tu aj malá zemná pevnosť z čias napoleónskych vojen a niekoľko železobetónových bunkrov československej armády. Výnimočný je úsek brehu Dunaja od rakúskej po most Lafranconi, ktorý je neopevnený, na rozdiel od väčšiny brehov Dunaja na Slovensku. Chránený areál  – leží na pravej strane Dunaja neďaleko Prístavného mosta. Prírodná rezervácia Starý je starý ostrov obkolesený riečnym ramenom, v starších častiach nadobudli porasty stromov pralesný charakter. Chránený areál  predstavuje najzachovalejší úsek bývalého dunajského ramena s priľahlým lužným lesom medzi Dolnozemskou cestou a dunajskou hrádzou (broz.sk).

V 80-tych rokoch 20. storočia dochádzalo na slovenskom úseku Dunaja ku poklesu hladiny podzemných vôd, ktoré spôsobovalo najmä nadmerná štrku v súvislosti s vodnými dielami u nás a v Rakúsku. Následkom toho sa znížila kvalita lužných lesov, začali vysychať a nastal prechod ku suchomilnejším spoločenstvám. Navyše dochádzalo ku nahrádzaniu pôvodných drevín, nepôvodnými rýchlorastúcimi. Lužné  sú limitované vysokou hladinou podzemnej , mäkký lúh dokonca periodickými záplavami (Informačná tabuľa).

V mäkkom lúhu ú , napr. , S. alba, S. triadra,  , P. nigra, P x canescens. V tvrdom lúhu jasň , F. angustifolia, bresty , U. laevis, dub , , Swida sanguinea. V bylinnom podraste rastie napr. Gallium palustre, , , , , ,  (Informačná tabuľa).

patrí medzi Množstvo druhov vtákov využíva ramená aj samotný tok Dunaja, početne sa tu zhromažďujú , , , ápky, , a kačice. Hniezdiť by tu mohli volavka , orliak morský Heliaetus albicilla, haja  , , . Vyskytuje sa tu napr. bobor Castor , mlok Triturus vulgaris, a T. dobrogicus,   , R. lessonae, R. dalmatina, R. klepton esculenta, R. ridibunda, , , B. viridis, , užovka , množstvo druhov motýľov, chrobákov, hmyzu, netopierov, rýb a iných živočíchov  (Informačná tabuľa).

Use to Comment on this Post