Hits: 1849

V lete 2013 Bra­ti­sla­va nebo­la ďale­ko od vody v cen­tre Sta­ré­ho mesta.

Kon­com mája a začiat­kom júna 2013 sa na Duna­ji v dôsled­ku výdat­ných zrá­žok vytvo­ri­la povo­dňo­vá situ­ácia, kto­rá mala nega­tív­ny dopad naj­mä v nemec­kej a rakús­kej čas­ti povo­dia (Leš­ko­vá).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post