Hits: 2203

V lete 2013 Bra­ti­sla­va nebo­la ďale­ko od vody v cen­tre Sta­ré­ho mes­ta. Bra­ti­sla­va leží pri rie­ke Dunaj a pre­to je náchyl­ná na zápla­vy spô­so­be­né nad­mer­ný­mi zráž­ka­mi, tope­ním sne­hu. Prud­ké prí­va­lo­vé zráž­ky môže spô­so­biť miest­ne zápla­vy, obzvlášť ak odvo­dňo­va­cie sys­té­my, kana­li­zá­cia nie sú dimen­zo­va­né na také­to extrém­ne podmienky.

Kon­com mája a začiat­kom júna 2013 sa na Duna­ji v dôsled­ku výdat­ných zrá­žok vytvo­ri­la povo­dňo­vá situ­ácia, kto­rá mala nega­tív­ny dopad naj­mä v nemec­kej a rakús­kej čas­ti povo­dia (Leš­ko­vá).


In the sum­mer of 2013, Bra­ti­sla­va was not far from water in the cen­ter of the Old Town. Loca­ted along the Danu­be River, Bra­ti­sla­va is sus­cep­tib­le to flo­oding cau­sed by exces­si­ve pre­ci­pi­ta­ti­on and sno­wmelt. Inten­se, tor­ren­tial rain­fall can lead to local flo­oding, espe­cial­ly if drai­na­ge sys­tems and sewa­ge are not desig­ned to hand­le such extre­me conditions.

At the end of May and the begin­ning of June 2013, due to hea­vy rain­fall, a flo­od situ­ati­on emer­ged on the Danu­be, affec­ting pri­ma­ri­ly the Ger­man and Aus­trian parts of the basin (Leš­ko­vá).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post