Hits: 3282

Mali­na je záhor­ský kanál, ľavo­stran­ný prí­tok rie­ky Mora­va s dĺž­kou 47 km. Pra­me­ní v Pezin­ských Kar­pa­toch, pod vrchom Tri kop­ce, v nad­mor­skej výš­ke 610 met­rov. Spo­čiat­ku tečie na seve­ro­zá­pad, tvo­rí Mod­ran­skú doli­nu a obra­cia sa na západ na Bor­skú níži­nu, napá­ja vod­nú nádrž Kuchy­ňa, pre­te­ká obcou Kuchy­ňa v dvoch odde­le­ných kory­tách. Okrem iné­ho pre­te­ká aj Malac­ka­mi. V oblas­ti Devín­ske­ho jaze­ra ústi do Mora­vy (Wiki­pe­dia). Mali­na dala zrej­me meno mes­tu Malac­ky (Mar­tin Macej­ka).

Use Facebook to Comment on this Post