Hits: 3428

Mali­na je záhor­ský kanál, ľavo­stran­ný prí­tok rie­ky Mora­va s dĺž­kou 47 km. Pra­me­ní v Pezin­ských Kar­pa­toch, pod vrchom Tri kop­ce, v nad­mor­skej výš­ke 610 met­rov. Spo­čiat­ku tečie na seve­ro­zá­pad, tvo­rí Mod­ran­skú doli­nu a obra­cia sa na západ na Bor­skú níži­nu, napá­ja vod­nú nádrž Kuchy­ňa, pre­te­ká obcou Kuchy­ňa v dvoch odde­le­ných kory­tách. Okrem iné­ho pre­te­ká aj Malac­ka­mi. V oblas­ti Devín­ske­ho jaze­ra ústi do Mora­vy (Wiki­pe­dia). Mali­na dala zrej­me meno mes­tu Malac­ky (Mar­tin Macej­ka).


Mali­na is a Záho­rie canal, a left tri­bu­ta­ry of the Mora­va River, with a length of 47 km. It ori­gi­na­tes in the Pezi­nok Car­pat­hians, below the peak of Tri kop­ce, at an ele­va­ti­on of 610 meters. Ini­tial­ly flo­wing nort­hwest, it forms the Mod­ra Val­ley, then turns west into the Bor Lowland, feeds the Kuchy­ňa reser­vo­ir, pas­ses through the vil­la­ge of Kuchy­ňa in two sepa­ra­te chan­nels. Among other pla­ces, it also flo­ws through Malac­ky. In the area of Devín Lake, it emp­ties into the Mora­va River (Wiki­pe­dia). Mali­na like­ly gave its name to the town of Malac­ky (Mar­tin Macejka).


Use Facebook to Comment on this Post