Hits: 11067

ancier­nik zele­ný pochá­dza z Juž­nej Ame­ri­ky. Chov pova­žu­jem za bez­prob­lé­mo­vý. Samič­ka je pln­šia ako sam­ček. Neho­dí sa však k dra­vým rybám, pre­to­že mu neda­jú pokoj. Mini­mál­ne ho budú odhá­ňať, v hor­šom prí­pa­de bude mať dohry­ze­né plut­vy, prí­pad­ne ho dora­zia cel­kom. Má rad­šej stu­den­šiu vodu – 18 – 22 °C. Je cit­li­vý na lie­či­vá – pôso­bia na neho toxic­ky. Roz­mno­žu­je sa pomer­ne ľah­ko, nie­ke­dy aj v spo­lo­čen­skom akvá­riu. Radi sa roz­mno­žu­jú spo­loč­ne, hro­mad­ne. Na vyvo­la­nie roz­mno­žo­va­nia sa hodí zni­žo­vať hla­di­nu vody, zni­žo­vať tep­lo­tu vody, a kŕmiť živý­mi niten­ka­mi. Ako aj iné pan­cier­ni­ky občas majú sies­tu – vte­dy sú nau­kla­da­né pek­ne ved­ľa seba na neja­kej rov­nej plo­che a vege­tu­jú. Evi­dent­né to je ak si za mies­to svoj­ho odpo­čin­ku vybe­rú vyš­ší kameň. Vyze­rá to komic­ky. Regis­tru­jem for­mu albi­no, závoj, black Venezuela.

Odka­zy

Corydoras aeneus

Use Facebook to Comment on this Post