2006-2010, 2007, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2016, 2016-2020, Akvaristika, Časová línia, Prax

Sladkovodné akvária

Hits: 19572

Tu sa nachá­dza­jú cel­ko­vé zábe­ry na nie­kto­ré moje aj cudzie akvá­ria. Mož­no pod­ľa nich pozo­ro­vať vývoj nie­kto­rých nádr­ží. Nachá­dza sa tu aj zopár zábe­rov, kto­ré doku­men­tu­jú stav u nie­kto­rých cho­va­te­ľov, čo môže zna­me­nať aj to, že tie­to nádr­že spĺňa­jú svo­ju fun­kciu a záro­veň aj este­tic­ké kri­té­ria. Nádr­že sú to rôz­ne, rast­lin­né aj vytie­rač­ky, sna­žím sa pre­zen­to­vať to, čo je pek­né, dob­ré, zau­jí­ma­vé, vzácne.


Here are some ove­rall shots of some of my own and fore­ign aqu­ariums. You can obser­ve the deve­lop­ment of some tanks based on them. The­re are also a few shots docu­men­ting the con­di­ti­on at some bre­e­ders’, which may also mean that the­se tanks ful­fill the­ir func­ti­on and aest­he­tic cri­te­ria at the same time. The tanks are vari­ous, plan­ted as well as fish-​only, I’m try­ing to pre­sent wha­t’s beau­ti­ful, good, inte­res­ting, and rare.


Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Prax

Akvaristické videosekvencie

Hits: 11130

Kame­rou občas na svo­jich ces­tách nato­čím a občas nato­čím aj nie­čo doma. Sú to ama­tér­ske zázna­my, ale snáď vám pri­ne­sú osoh.


I occa­si­onal­ly record in Came­ro­on during my tra­vels, and some­ti­mes I cap­tu­re moments at home as well. The­se are ama­te­ur recor­dings, but hope­ful­ly, they will bring you some enjoyment.

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2004, 2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Do roku 2005, Prax

Reprezentatívne akvária

Hits: 23983

Tie­to nádr­že zaria­di­li rôz­ni akva­ris­ti a mne sa veľ­mi za páči­li. Sú tu akvá­ria Iva­na Vyslú­ži­la, Micha­la Tou­fa­ra, Šte­fa­na Vet­rá­ka, Ada­ma Lewic­ké­ho, Dad­ma­na, Ele­ny Halic­kej a Pav­la Pap­so­na. Pokiaľ máte ambí­ciu byť tu zve­rej­ne­ný aj vy, skús­te mi poslať foto­gra­fie svoj­ho akvá­ria, mož­no sa aj tie vaše ocit­nú tu.


The­se tanks were set up by vari­ous aqu­arium ent­hu­siasts, and I real­ly liked them. The­re are aqu­ariums from Ivan Vyslú­žil, Michal Tou­far, Šte­fan Vet­rák, Adam Lewic­ký, Dad­man, Ele­na Halic­ká, and Pavel Pap­son. If you have the ambi­ti­on to be fea­tu­red here, try sen­ding me pho­tos of your aqu­arium; per­haps yours will also be sho­wca­sed here.


Die­se Bec­ken wur­den von vers­chie­de­nen Aqu­arien­lieb­ha­bern ein­ge­rich­tet, und sie haben mir sehr gut gefal­len. Es gibt Aqu­arien von Ivan Vyslú­žil, Michal Tou­far, Šte­fan Vet­rák, Adam Lewic­ký, Dad­man, Ele­na Halic­ká und Pavel Pap­son. Wenn Sie die Ambi­ti­on haben, hier eben­falls prä­sen­tiert zu wer­den, ver­su­chen Sie, mir Fotos Ihres Aqu­ariums zu schic­ken; viel­le­icht wird auch Ihres hier gezeigt.


Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Akvaristika, Biológia, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Pôrodnička pre živorodky

Hits: 16106

Autor prís­pev­ku: Ivan Vyslúžil

Dospe­lé ryby živo­ro­diek čerstvo naro­de­né ryb­ky väč­ši­nou požie­ra­jú. Pôrod­nič­ky slú­žia na zacho­va­nie čo naj­väč­šie­ho počtu mla­dých po pôro­de. Na výro­bu pôrod­nič­ky potre­bu­je­me: PET fľa­šu, naj­lep­šie 2‑litrovú, sieť­ku napr. z košíč­kov na ovo­cie, mini­mál­ne 3 gumič­ky, 10 cm drô­tu, nož­ni­ce a nôž. Sta­čí, odre­zať PET fľa­šu, nasa­diť sieť­ku, zagu­mič­ko­vať a pomo­cou drô­tu zave­siť na ste­nu akvá­ria. Vrch pôrod­nič­ky je vhod­né zakryť. Na foto­gra­fiách je vid­no, že je to jed­no­du­ché. Pre­čo prá­ve ten­to druh pôrod­nič­ky? Pre­to­že nás finanč­ne nič nesto­jí, zho­to­ví­me si ju aj bez veľ­kej náma­hy a v krát­kom časo­vom úse­ku. Mani­pu­lá­cia s ňou v akvá­riu je nená­roč­ná. Gra­vid­ná samič­ka má v nej to čo je pri pôro­de živo­ro­diek veľ­mi dôle­ži­té – súkro­mie. My máme pre­hľad kedy a koľ­ko sami­čiek poro­di­lo, koľ­ko majú mla­dých. Jed­no­du­cho sa dá zis­tiť koľ­ko sami­čiek rodilo.


Aut­hor of the post: Ivan Vyslúžil

Adult live­be­a­rer fish typi­cal­ly devour fresh­ly born fry. Bre­e­ding traps are used to pre­ser­ve as many young fish as possib­le after birth. To make a bre­e­ding trap, you need: a PET bott­le, pre­fe­rab­ly 2 liters, a mesh (e.g., from fru­it bas­kets), at least 3 rub­ber bands, 10 cm of wire, scis­sors, and a kni­fe. Sim­ply cut the PET bott­le, attach the mesh, secu­re it with rub­ber bands, and hang it on the aqu­arium wall using wire. It’s advi­sab­le to cover the top of the bre­e­ding trap. As seen in the pho­tos, it is a straight­for­ward pro­cess. Why this type of bre­e­ding trap? Becau­se it costs us not­hing finan­cial­ly, we can make it wit­hout much effort, and in a short peri­od. Hand­ling it in the aqu­arium is unde­man­ding. A gra­vid fema­le has what is cru­cial during live­be­a­rer birth – pri­va­cy. We have an over­view of when and how many fema­les gave birth, and how many fry they have. It is easy to deter­mi­ne how many fema­les gave birth.


Autor des Beit­rags: Ivan Vyslúžil

Erwach­se­ne Lebend­ge­bä­ren­de Fis­che versch­lin­gen in der Regel frisch gebo­re­ne Jung­fis­che. Zucht­be­häl­ter die­nen dazu, mög­lichst vie­le jun­ge Fis­che nach der Geburt zu erhal­ten. Um einen Zucht­be­häl­ter her­zus­tel­len, benöti­gen Sie: eine PET-​Flasche, am bes­ten 2 Liter, ein Netz (z. B. aus Obstkör­ben), min­des­tens 3 Gum­mi­bän­der, 10 cm Draht, Sche­ren und ein Mes­ser. Schne­i­den Sie ein­fach die PET-​Flasche ab, set­zen Sie das Netz auf, befes­ti­gen Sie es mit Gum­mi­bän­dern und hän­gen Sie es mit Draht an die Aqu­ariu­mwand. Es ist rat­sam, die Ober­se­i­te des Zucht­be­häl­ters zu bedec­ken. Wie auf den Fotos zu sehen ist, ist dies ein unkom­pli­zier­ter Vor­gang. Warum die­se Art von Zucht­be­häl­ter? Weil es uns finan­ziell nichts kos­tet, wir es ohne viel Aufwand hers­tel­len kön­nen und das Hand­ling im Aqu­arium ans­pruchs­los ist. Eine träch­ti­ge weib­li­che Fisch hat das, was wäh­rend der Lebend­ge­burt wich­tig ist – Pri­vatsp­hä­re. Wir haben einen Überb­lick darüber, wann und wie vie­le Weib­chen gebo­ren haben und wie vie­le Jung­fis­che sie haben. Es ist ein­fach zu bes­tim­men, wie vie­le Weib­chen gebo­ren haben.


Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Prax

Anafylaktický šok a patentky

Hits: 3700

Pred Via­no­ca­mi 2009 sa mi sta­la dosť neprí­jem­ná vec. Viem, že na nie­kto­ré lát­ky môj orga­niz­mus rea­gu­je pri­veľ­kým podráž­de­ním. Mys­lím teraz na bež­ne sa vysky­tu­jú­ce vône v bež­ných kon­cen­trá­ciách. Sko­ro kaž­dé­mu z nás bude vadiť natie­ra­nie akry­lá­to­vý­mi far­ba­mi, prí­pad­ne nadýc­hnu­tie sa nad fľa­šou HCl :-). Z látok a vecí, s kto­rý­mi som ako akva­ris­ta pri­šiel do sty­ku som si vši­mol, že poci­ťu­jem svr­be­nie kože pre­dov­šet­kým na tvá­ri z dro­zo­fíl, grin­da­lu, a to len nie­ke­dy. Pre­jav by som popí­sal ako nie­čo medzi štek­le­ním a svr­be­ním. Po vyvet­ra­ní, prí­pad­ne po odcho­de z miest­nos­ti, kde bol grin­dal, ale­bo dro­zo­fi­ly, svr­be­nie rých­lo pre­sta­lo. Mys­lím si, že to bola reak­cia buď na neja­ké roz­to­če ale­bo ples­ne, kto­ré sa nachá­dza­li v kul­tú­re, ale­bo šlo o neja­kú vôňu, kto­rá mi vadila.

Váž­nej­šie prob­lé­my som mal s mra­ze­ný­mi patent­ka­mi. Najprv vysvet­lím ako kŕmim patent­ka­mi. Nezá­le­ží na tom, či mám blis­tre, ale­bo väč­šie bale­nie paten­tiek. Patent­ky krá­jam (odla­mu­jem) nožom. Je jas­né, že neja­ká časť paten­tiek by skon­či­la buď na kober­ci, ale­bo na kry­com skle, ak by som nemal pod nimi neja­kú tác­ku. Keď dokŕ­mim, nespot­re­bo­va­né patent­ky vlo­žím nas­päť do sáči­ku a tác­ku umy­jem vo vode z akvá­ria. Je zau­jí­ma­vé, že po kon­tak­te rúk s patent­ka­mi ma svr­be­li ruky, ale ove­ľa viac až potom, čo som tác­ku od paten­tiek oplá­chol vo vode. Umy­tie rúk pod tečú­cou vodou z vodo­vo­du pomoh­lo len veľ­mi mier­ne. Myd­lo malo len mier­ny úči­nok. Dosta­toč­ný úči­nok mala až Alpa.

Pred Via­no­ca­mi 2009 som si donie­sol asi 1 kg paten­tiek a 1 kg arté­mie. Tre­ba ešte pove­dať, že pred­tým som ich mal v chlad­nič­ke v Bra­ti­sla­ve, kto­rá sa poka­zi­la. Čiže asi nie­ke­dy v mar­ci 2009 mi pre­sta­la fun­go­vať chlad­nič­ka. Zhru­ba týž­deň som sa ju sna­žil dať do poriad­ku sám. V mraz­nič­ke vte­dy bolo cca 10 kg rôz­nych mra­ze­ných dob­rôt pre ryby. Veľa teku­té­ho odpa­du som vte­dy povy­lie­val z výpar­ní­ka. Po týžd­ni som kúpil novú chlad­nič­ku. Patent­ky a arté­mia, kto­ré som v decem­bri 2009 donie­sol pochá­dza­li prá­ve z tých, kto­ré svoj­ho času tiek­li v zlej chlad­nič­ke. Kŕmil som nimi asi 5 minút, keď som zra­zu začal kýchať. Neký­chol som 2 – 3 krát, ale aspoň 10 krát krát­ko za sebou. Behom ďal­ších pia­tich minút som cítil ako sa mi masív­ne plnia duti­ny. A to ani nie tak v blíz­kos­ti nosa, ako v oko­lí stred­né­ho ucha. Tlak sme­ro­val ako­by po nos, a pre­dov­šet­kým sme­rom von, cez obe uši. Sna­žil som sa dostať to zo seba von, ale čosko­ro som zis­til, že to veľ­mi nepôj­de. Odišiel som do kúpeľ­ne. Len čo som sa posta­vil, pocit tla­ku v hla­ve sa mi výraz­ne zvý­šil. Svr­be­nie som poci­ťo­val na rôz­nych mies­tach hla­vy (vo vla­soch). V zrkad­le som videl, že mi horí” celá hla­va. Očer­ve­nel som asi až 10 cm pod krk. Vte­dy v kúpeľ­ni už reak­cia orga­niz­mu ustá­va­la. Oči som mal krva­vé, duti­ny som mal plné, poma­ly som cítil, že sa mi troš­ku zhor­šu­je dýcha­nie. Dol­né dýcha­cie ces­ty to však neza­siah­lo nija­ko. Asi po 10 minú­tach som vzal Dit­hia­den (anti­his­ta­mi­ni­kum) na zákla­de odpo­rú­ča­nia leká­ra. Pred­tým som neveľ­mi úspeš­ne skú­šal kvap­ky do nosa. Hlav­né prí­zna­ky dozne­li po 20 minú­tach. Avšak cítil som sa fyzic­ky, až kým som nešiel spať, dosť nepríjemne.

Tým­to prís­pev­kom by som chcel upo­zor­niť na to, že aj také­to veci sa môžu pri­ho­diť. Veľ­mi rád by som vedel, na akú zlož­ku, kto­rá sa nachá­dza v patent­kách, som aler­gic­ký. Zau­jí­ma­vé je, že živé patent­ky mi žiad­nu aler­gic­kú reak­ciu nevy­vo­la­li. Do akej mie­ry zavá­ži­lo, že patent­ky boli pred­tým nech­tiac rozm­ra­zo­va­né, zostá­va nezod­po­ve­da­né. S odstu­pom času môžem pove­dať, že odvte­dy som patent­ka­mi už viac­krát kŕmil. Opatr­ne, ale nija­ké kom­pli­ká­cie chva­la­bo­hu nenastali.


Befo­re Chris­tmas 2009, somet­hing quite unp­le­a­sant hap­pe­ned to me. I know that my body reacts with exces­si­ve irri­ta­ti­on to cer­tain sub­stan­ces, espe­cial­ly com­mon scents in nor­mal con­cen­tra­ti­ons. Almost eve­ry­o­ne will be bot­he­red by the smell of acry­lic paints or inha­ling fumes from an HCl bott­le :-). Among the sub­stan­ces and things I came into con­tact with as an aqu­arist, I noti­ced that I expe­rien­ced itching on my face, espe­cial­ly with Dro­sop­hi­la and grin­dal, but only occa­si­onal­ly. I would desc­ri­be the mani­fe­sta­ti­on as somet­hing bet­we­en tin­gling and itching. After ven­ti­la­ting or lea­ving the room whe­re grin­dal or Dro­sop­hi­la were pre­sent, the itching quick­ly stop­ped. I belie­ve it was a reac­ti­on to eit­her mites or molds pre­sent in the cul­tu­re, or it could have been a scent that did­n’t agree with me.

I had more seri­ous prob­lems with fro­zen bri­ne shrimp. First, let me explain how I feed bri­ne shrimp. It does­n’t mat­ter if I have blis­ters or lar­ger pac­ka­ging of bri­ne shrimp. I cut (or bre­ak off) the bri­ne shrimp with a kni­fe. It’s cle­ar that some part of the bri­ne shrimp would end up eit­her on the car­pet or on the tank cover glass if I did­n’t have some tray under them. After fee­ding, I put the unu­sed bri­ne shrimp back into the bag and wash the tray in aqu­arium water. Inte­res­tin­gly, after con­tact with bri­ne shrimp, my hands itched, but much more so after rin­sing the tray from bri­ne shrimp in water. Was­hing hands under run­ning tap water only hel­ped very slight­ly. Soap had only a mild effect. The Alpa soap had a suf­fi­cient effect.

Befo­re Chris­tmas 2009, I brought about 1 kg of bri­ne shrimp and 1 kg of arte­mia. It’s worth men­ti­oning that befo­re, I had them in the ref­ri­ge­ra­tor in Bra­ti­sla­va, which bro­ke down. So, some­ti­me around March 2009, my ref­ri­ge­ra­tor stop­ped wor­king. The­re were about 10 kg of vari­ous fro­zen tre­ats for fish in the fre­e­zer at that time. I spil­led a lot of liqu­id was­te from the eva­po­ra­tor then. After a week, I bought a new ref­ri­ge­ra­tor. The bri­ne shrimp and arte­mia I brought in Decem­ber 2009 came from tho­se that flo­wed in the mal­func­ti­oned ref­ri­ge­ra­tor. I fed them for about 5 minu­tes when sud­den­ly I star­ted to sne­e­ze. I sne­e­zed 2 – 3 times, but at least 10 times in quick suc­ces­si­on. Wit­hin the next five minu­tes, I felt how my sinu­ses were mas­si­ve­ly fil­ling up. Not so much near the nose but around the midd­le ear. The pre­ssu­re see­med to go as if towards the nose and espe­cial­ly out, through both ears. I tried to get it out, but I soon rea­li­zed that it would­n’t go very easi­ly. I went to the bath­ro­om. As soon as I sto­od up, the fee­ling of pre­ssu­re in my head inc­re­a­sed sig­ni­fi­can­tly. I felt itching in vari­ous pla­ces on my head (in my hair). In the mir­ror, I saw that my who­le head was bur­ning.” I tur­ned red about 10 cm below the neck. By then, the body­’s reac­ti­on was sub­si­ding in the bath­ro­om. My eyes were blo­ods­hot, my sinu­ses were full, and I slo­wly felt that my bre­at­hing was get­ting a litt­le wor­se. Howe­ver, it did­n’t affect the lower res­pi­ra­to­ry tract in any way. About 10 minu­tes later, I took Dit­hia­den (anti­his­ta­mi­ne) based on the doc­to­r’s recom­men­da­ti­on. Befo­re that, I had tried nasal drops with litt­le suc­cess. The main symp­toms sub­si­ded after 20 minu­tes. Howe­ver, I felt phy­si­cal­ly quite unp­le­a­sant until I went to bed.

With this post, I would like to draw atten­ti­on to the fact that such things can hap­pen. I would very much like to know which sub­stan­ce found in bri­ne shrimp I am aller­gic to. Inte­res­tin­gly, live bri­ne shrimp did not trig­ger any aller­gic reac­ti­ons. To what extent the fact that bri­ne shrimp were acci­den­tal­ly tha­wed befo­re, remains unan­swe­red. With the pas­sa­ge of time, I can say that sin­ce then, I have fed bri­ne shrimp seve­ral times, care­ful­ly, but for­tu­na­te­ly, no com­pli­ca­ti­ons have occurred.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post