Hits: 6402

Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie, dosa­hu­jú­ci tro­chu men­šie roz­me­ry ako prí­buz­né gura­my rodu Tri­chop­te­rus. Aj syno­nym­ný názov preň je Tri­cho­gas­ter labi­osus. Ide o druh, kto­rý má laby­rint – čo je dýcha­cie ústro­jen­stvo, kto­ré dovo­ľu­je tým­to zvie­ra­tám nady­cho­vať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Vyví­ja sa im zhru­ba po 50 dňoch od rozp­lá­va­nia. Pri tre­ní tvo­ria peno­vé hniez­do na hla­di­ne. Vyža­du­jú hus­to zaras­te­né a deko­rá­ci­ou posia­te akvá­ri­um, ph oko­lo 6.5, CT do 10 °N. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som ich zhod­no­til, že ide o nároč­nej­ší druh, urči­te aspoň v oblas­tiach s tvr­d­šou vodou.

Odka­zy

Colisa labiosa

Use Facebook to Comment on this Post