Hits: 12734

Druh pochá­dza­jú­ci z juho­vý­chod­nej Ázie, dosa­hu­jú­ci tro­chu men­šie roz­me­ry ako prí­buz­ná gura­ma (ňucha­vec) – Tri­chop­te­rus. Syno­ny­mus je Tri­cho­gas­ter lalius. Sam­ček je fareb­ne výraz­nej­šie sfar­be­ný, samič­ka má spod­nú plut­vu zaob­le­nej­šiu ako sam­ček. Ide o druh, kto­rý má laby­rint – čo je dýcha­cie ústro­jen­stvo, kto­ré dovo­ľu­je tým­to zvie­ra­tám dýchať atmo­sfé­ric­ký kys­lík. Vyví­ja sa im po 50 dňoch od rozp­lá­va­nia. Pri tre­ní tvo­ria peno­vé hniez­do na hla­di­ne. Vyža­du­jú hus­to zaras­te­né a deko­rá­ci­ou posia­te akvá­ri­um, pH oko­lo 6.5, CT do 10 °N. Z hľa­dis­ka nároč­nos­ti by som ich zhod­no­til, že ide o nároč­nej­ší druh, urči­te aspoň v oblas­tiach s tvr­d­šou vodou. Koli­zy sú náchyl­né pod­lie­hať cho­ro­bám, stresu.

Coli­sa je zná­ma tým, že je plô­dik je mimo­riad­ne malý. Pre­to je ťaž­ké nájsť preň vhod­nú potra­vu. Na úspeš­ný odchov je nut­ný nálev­ník. Plô­dik a ikry sú aj veľ­mi náchyl­né na zme­nu tep­lo­ty, aj nad hla­di­nou. Pre­to je tre­ba mať buď rov­na­kú tep­lo­tu v oko­lí akvá­ria ako je voda v ňom, ale­bo čo je reál­nej­šie pomo­cou kry­tu, kry­cie­ho skla, prí­pad­ne neja­kých ďal­ších izo­lá­cii zabez­pe­čiť rov­na­kú tep­lo­tu pod hla­di­nou aj nad hla­di­nou. Poter je sla­bý, a robí mu ťaž­kos­ti plá­vať. Odpo­rú­ča sa pre­to pri odcho­ve zní­žiť výš­ku hla­di­ny na 10 cm od dna. Coli­sa lalia je fareb­ne atrak­tív­ny druh, kto­rý je pred­me­tom záuj­mu pre­daj­cov rýb, je vyšľach­te­ných via­ce­ro foriem. Regis­tru­jem tie­to for­my: blue neon.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post