Hits: 3886

V roku 2011 som bol účast­ní­kom akva­ris­tic­ké­ho zájaz­du, v rám­ci kto­ré­ho sme nav­ští­vi­li okrem iné­ho aj chov­ňu Joze­fa Vráb­la, resp. fir­mu Czech­fish Tra­de v Třá­no­vi­ciach. Páči­lo sa nám :-).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post