Hits: 4382

Na ces­te z Tře­boňs­kej bur­zy sme sa zasta­vi­li u Zdeň­ka Doče­ka­la, veľ­mi zná­me­ho akva­ris­tu, kto­rý bol tiež v Tře­bo­ni. Boli sme šty­ria z Bra­ti­sla­vy plus jed­no auto “domá­cich”. Zde­něk býva v hor­skej dedin­ke na Mora­ve, veľ­mi sym­pa­tic­kej. Bol začia­tok zimy, ale u nich bola už vte­dy kopa sne­hu. Atmo­sfé­ra bola výbor­ná, bavi­li sme sa o kade­čom, Zde­něk spo­mí­nal na svo­je zážit­ky. Pri­pra­vil sa na nás, čaka­la nás oblo­že­ná misa, pek­ne nau­kla­da­ná – mňa to výraz­ne prek­va­pi­lo. Vide­li sme aj jeho ryby a mali sme čo obdi­vo­vať. Ska­lá­re, kalis­tus­ky a celý rad iných. Boli nád­her­né. Zau­jí­ma­vé bolo, že napriek tomu, že sme boli v chov­ni, tak v nádr­žiach boli v “kve­ti­ná­čoch” bež­ne rast­li­ny. Ťaž­ko sme odchá­dza­li od Zdeň­ka, aj ryby sme si pobra­li neja­ké, ale pod­stat­né bolo, že sme sa cíti­li výborne.

Use Facebook to Comment on this Post