Hits: 3259

17.10.2009 – Lázeňs­ký dům Auro­ra. Akciu poria­dal Spo­lek čes­ko­bu­dějo­vic­kých akva­ris­tů AKVA TERA v spo­lu­prá­ci s AQUA Fes­ti­val o.s.. Bur­zu sme nav­ští­vi­li dvo­ma auta­mi. Nie­kto­rí sme sa priš­li popo­ze­rať, nie­kto­rí sme aj pre­dá­va­li. Musím pove­dať, že rybič­ky boli pek­né, ponu­ka bola širo­ká, aj rast­lín bolo dosť, aj tech­ni­ky. Akva­ris­ta si pri­šiel na svo­je. Samoz­rej­me, akcia poslú­ži­la aj spo­lo­čen­sky, ziš­li sme sa sta­rí aj noví zná­mi z rôz­nych kútov Čes­ka a Slo­ven­ska. Mám však aj kri­ti­ku, ani nie na orga­ni­zá­to­ra, ale skôr na pre­daj­cov. Ceny rýb boli veľ­mi níz­ke. Som pre­sved­če­ný o tom, že to je tra­gé­dia. Pre­dá­vať tet­rič­ky po 6 – 10 Kč a veľ­ké 10 cm cich­li­dy po 10 Kč cho­va­teľ­stvo lik­vi­du­je. Dôvod musí byť kaž­dé­mu roz­um­né­mu člo­ve­ku zrejmý.

Po akcii sme mali mož­nosť ísť vďa­ka orga­ni­zá­to­ro­vi, na dohod­nu­tý obed a potom nás na pred­náš­ke Vlad­ko Bydžov­ský obo­zná­mil so svo­ji­mi zážit­ka­mi na ces­tách vo východ­nej Ázii. Nepa­mä­tám si pres­ne už, čo všet­ko uka­zo­val, ale mám pocit, že okrem iné­ho, urči­te Sin­ga­púr. Ostal mi z pred­náš­ky pocit o tom, že v Ázii berú akva­ris­ti­ku ako dob­rý biz­nis, že sa o obchod­ní­kov per­fekt­ne sta­ra­jú. A že majú mož­nosť sa akva­ob­chod­ní­ci pre­zen­to­vať, že je tomu veno­va­ná taká pozor­nosť, aká sa tu mož­no neve­nu­je ani auto­mo­bi­lo­vé­mu prie­mys­lu. Cho­va­te­lia majú mož­nosť vysta­vo­vať nie­len tovar, ale môžu si zasú­ťa­žiť so svo­ji­mi ryba­mi, iste aj s celý­mi akvá­ria­mi. Na môj vkus to bolo až troš­ku prí­liš obchod­né a chlad­né, kaž­do­pád­ne chá­pem že som sa poze­ral na akcie, kto­ré mali slú­žiť obchod­né­mu zámeru.

Nako­niec sme nasad­li do áut, s domá­ci­mi sme sa sta­vi­li pri pum­pe na rum (pre mňa bizar­né 🙂 ) a šli sme Zdeň­ko­vi Doče­ka­lo­vi, kde sme obdi­vo­va­li jeho ryby, vyprá­va­li, bavi­li sa. Bolo to veľ­mi prí­jem­né pose­de­nie medzi parád­ny­mi ryba­mi v tichej, už vte­dy zasne­že­nej dedin­ke vo vrcho­vi­ne. Čo vám budem hovo­riť, kto pozná­te Zdeň­ka, ľah­ko prij­me­te infor­má­ciu, že domov sme priš­li hlbo­ko v noci.

Use Facebook to Comment on this Post