Hits: 3452

Ide o cho­va­teľ­ský veľ­trh, kto­rý sa ale dosť líši od iné­ho kona­né­ho v Nürn­ber­gu. Veľ­mi sa mi páči­lo, že duis­bur­gs­ký veľ­trh na mňa pôso­bil “tep­lo”. Nebol to biz­nis, hon­ba za veľ­kých obcho­dom, za peniaz­mi. Skôr som mal pocit, že ide o uspo­ko­je­nie oby­čaj­ných malých zákaz­ní­kov, ba dokon­ca čas­to až o pro­pa­gá­ciu akva­ris­ti­ky. Na veľ­kej plo­che sa tam pre­zen­to­va­li aj nie­kto­ré ini­cia­tí­vy ako Gar­ne­len forum, Cich­li­den Tage a napo­kon aj Dis­kus Cham­pi­onat a Bewer­tungss­chau des EHBBC – výsta­va bojov­níc. Výsta­vis­ko nav­ští­vi­lo nesku­toč­né množ­stvo ľudí, cca 40 000, výsta­va trva­la od 2.10 do 10.10.2008. Záu­jem bol asi o všet­ko, o vod­né rast­li­ny, o tech­ni­ku, lite­ra­tú­ru, ryby, výsta­vu ter­čov­cov. Tovar bol roz­ma­ni­tý, ponu­ka láka­la, ja sa urči­te do Duis­bur­gu vrá­tim. Z veľ­tr­hu sme šli do akva­ris­ti­ky Hob­by ZOO Till­mann.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post