2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Obchody, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Hobby ZOO Tillmann – skvelá akvaristika v Duisburgu

Hits: 4589

Túto akva­ris­ti­ku sme mali zabez­pe­če­nú na 17 hodi­nu. Vte­dy sme už boli tro­chu una­ve­ní a už sme od rána toho akva­ris­tic­ké­ho vide­li dosť. Keď sme zba­da­li z auto­bu­su akva­ris­ti­ku, tak sme mys­le­li, že za 30 minút ju obzrie­me. Veľ­mi sme sa mýli­li. Najprv v tom, že krát­ko po vstu­pe sme zis­ti­li, že to je tak tro­chu laby­rint. Chod­bič­ky, miest­nos­ti sa toči­li, vnút­ri sa nachá­dza­lo kvan­tum rýb a krás­nych rýb. Dokon­ca tam boli nie­kto­ré, aspoň pre mňa vzác­ne veci. Napr. tan­ga­nic­ké cich­li­dy, via­ce­ro dru­hov divo­kých živo­ro­diek. Ten, kto sa sta­rá o tie­to ryby má urči­te v obľu­be naj­mä ame­ric­ké cich­li­dy. Bolo ich tam kvan­tum, mož­no 200 dru­hov odha­dom. Sto­ja­ny, na kto­rých boli ryby za vstup­nou miest­nos­ťou boli účel­ne muro­va­né, prav­de­po­dob­ne vlast­ná prá­ca. Mys­lím si, že sme sa tam cíti­li všet­ci veľ­mi dob­re, urči­te tomu pomoh­la aj pohos­tin­nosť domá­cich, kto­rí nám usi­lov­ne a s úsme­vom na tvá­ri čapo­va­li do dvoj­de­ci­lit­ro­vých nádob piv­ko, kolu apod. Von­ku mal maji­teľ vo dvo­re nádr­že plné koiá­kov a iných stu­de­no­mil­nej­ších rýb. Okrem toho som tam videl neja­ké vtá­ky hlo­dav­ce. Z pre­daj­ne som mal pocit, že fun­gu­je aspoň čias­toč­ne aj ako chov­ňa, pre­to­že sa v nádr­žiach nachá­dza­lo veľa mla­dých rýb, pri­čom aj dospe­lé ryby rov­na­ké­ho dru­hu boli v iných nádr­žiach. Len úpl­ne mla­dé ryby a poter a nádr­že na tre­nie som nevi­del. Pred­po­kla­dám, že ďalej vo dvo­re, ale­bo nie­kde nablíz­ku boli aj tie. Prin­ci­piál­ne tak­to neja­ko si aj ja pred­sta­vu­jem, že by som aj ja chcel mať pre­daj­ňu. Chov­ňa a pre­daj­ňa záro­veň na jed­nom mies­te je myš­lien­ka, o kto­rej som aj ja uva­žo­val. Po opus­te­ní pre­daj­ne sme nasad­li do auto­bu­su a šli nas­päť domov. Na ten­to duisburgsko-​cyperusácky výlet budem urči­te dob­re spomínať.


We had the aqu­arium visit sche­du­led for 5:00 PM. By then, we were alre­a­dy a bit tired, having seen enough of the aqu­arium sin­ce mor­ning. When we spot­ted the aqu­arium from the bus, we thought we would explo­re it in 30 minu­tes. We were very wrong. First of all, short­ly after ente­ring, we rea­li­zed it was a bit of a laby­rinth. Hal­lwa­ys, rooms twis­ted around, insi­de the­re was a plet­ho­ra of fish and beau­ti­ful fish. The­re were even some things that were rare for me. For exam­ple, Tan­ga­ny­i­kan cich­lids, seve­ral spe­cies of wild live­be­a­rers. Who­ever takes care of the­se fish sure­ly has a pre­fe­ren­ce, espe­cial­ly for Ame­ri­can cich­lids. The­re were plen­ty of them, may­be around 200 spe­cies esti­ma­ted. The stands with fish near the entran­ce were pur­po­se­ful­ly built, pro­bab­ly home­ma­de. I think we all felt very com­for­tab­le the­re, and the hos­pi­ta­li­ty of the hosts defi­ni­te­ly hel­ped, as they dili­gen­tly ser­ved us beer, cola, and other drinks in two-​deciliter con­tai­ners with a smi­le on the­ir faces. Out­si­de, the owner had tanks full of koi and other cold-​water fish in the yard. Besi­des that, I saw some birds and rodents the­re. From the shop, I had the fee­ling that it also func­ti­ons par­tial­ly as a bre­e­ding ground becau­se the­re were many young fish in the tanks, and adult fish of the same spe­cies were in other tanks. I did­n’t see com­ple­te­ly young fish and fry tanks. I assu­me they were furt­her in the yard or some­whe­re near­by. Essen­tial­ly, this is how I ima­gi­ne having a shop. Having a bre­e­ding ground and a shop in one pla­ce is an idea that I have also con­si­de­red. After lea­ving the shop, we boar­ded the bus and hea­ded back home. I will defi­ni­te­ly remem­ber this trip to Duisburg-Cyprus.


Wir hat­ten den Aqu­ariums­be­such für 17:00 Uhr gep­lant. Bis dahin waren wir bere­its ein wenig müde, da wir seit dem Mor­gen genug von dem Aqu­arium gese­hen hat­ten. Als wir das Aqu­arium vom Bus aus ent­dec­kten, dach­ten wir, wir wür­den es in 30 Minu­ten erkun­den. Wir lagen sehr falsch. Zunächst ein­mal mer­kten wir kurz nach dem Ein­tritt, dass es ein wenig wie ein Laby­rinth war. Flu­re, Räu­me dreh­ten sich, drin­nen gab es eine Fül­le von Fis­chen und wun­ders­chönen Exem­pla­ren. Es gab sogar eini­ge Din­ge, die für mich sel­ten waren. Zum Beis­piel Tanganjika-​Buntbarsche, meh­re­re Arten von Wil­den Lebend­ge­bä­ren­den. Wer sich um die­se Fis­che küm­mert, hat sicher­lich eine Vor­lie­be, beson­ders für ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che. Davon gab es reich­lich, schät­zung­swe­i­se etwa 200 Arten. Die Stän­de mit Fis­chen in der Nähe des Ein­gangs waren zweck­mä­ßig gebaut, wahrs­che­in­lich selb­st­ge­macht. Ich den­ke, wir haben uns dort alle sehr wohl gefü­hlt, und die Gastf­re­unds­chaft der Gast­ge­ber hat sicher­lich dazu bei­get­ra­gen, da sie uns fle­i­ßig Bier, Cola und ande­re Get­rän­ke in zwei-​Deziliter-​Behältern mit einem Lächeln im Gesicht ser­vier­ten. Drau­ßen hat­te der Besit­zer Tanks vol­ler Kois und ande­rer Kalt­was­ser­fis­che im Hof. Außer­dem habe ich dort eini­ge Vögel und Nage­tie­re gese­hen. Aus dem Ges­chäft heraus hat­te ich das Gefühl, dass es auch tei­lwe­i­se als Zuch­tan­la­ge funk­ti­oniert, denn es gab vie­le jun­ge Fis­che in den Tanks, und erwach­se­ne Fis­che der­sel­ben Art befan­den sich in ande­ren Tanks. Ich habe kei­ne kom­plett jun­gen Fis­che und Auf­zucht­bec­ken gese­hen. Ich neh­me an, sie waren wei­ter hin­ten im Hof oder irgen­dwo in der Nähe. Grund­sätz­lich stel­le ich mir so vor, einen Laden zu haben. Eine Zuch­tan­la­ge und ein Ges­chäft an einem Ort zu haben, ist eine Idee, die ich auch in Bet­racht gezo­gen habe. Nach­dem wir das Ges­chäft ver­las­sen hat­ten, stie­gen wir in den Bus und fuh­ren zurück nach Hau­se. Ich wer­de mich auf jeden Fall an die­se Rei­se nach Duisburg-​Zypern erinnern.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Výstavy, Živočíchy

Šampionát terčovcov v Duisburgu

Hits: 3917

Rok 2008

Šam­pi­oná­tu sa zúčast­ni­lo 370 kolek­cií. Mys­lím, že sa bolo na čo poze­rať. Nachá­dza­li sa tu krás­ne ter­čov­ce rôz­nych foriem. V rám­ci Zier­fis­che und Aqu­arium. Z veľ­tr­hu sme šli do akva­ris­ti­ky Hob­by ZOO Till­mann.


The­re were 370 col­lec­ti­ons par­ti­ci­pa­ting in the cham­pi­ons­hip. I think the­re was a lot to see. The­re were beau­ti­ful tar­get fish of vari­ous forms here. As part of the Orna­men­tal Fish and Aqu­ariums. From the fair, we went to the aqu­arium Hob­by ZOO Tillmann.


An der Meis­ters­chaft nahmen 370 Kol­lek­ti­onen teil. Ich den­ke, es gab viel zu sehen. Hier gab es schöne Ziel­fis­che vers­chie­de­ner For­men. Im Rah­men der Zier­fis­che und Aqu­arien. Vom Mar­kt gin­gen wir zum Aqu­arium Hob­by ZOO Tillmann.


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Obchody

ZOO Zajac – chovateľský hypermarket v Duisburgu

Hits: 4256

Na prvý októb­ro­vý víkend v roku 2008, sme si my, par­tia z Bra­ti­sla­vy, z Brna a Žďá­ru nad Sáza­vou naplá­no­va­li akva­ris­tic­kú lahôd­ku – náv­šte­vu nemec­ké­ho Duis­bur­gu, kon­krét­ne troch miest – pomer­ne zná­me­ho ZOO Zajac, veľ­tr­hu Zier­fis­che und Aqu­arium, kde sa konal 7. roč­ník Dis­kus Cham­pi­onat a jed­nej pek­nej akva­ris­ti­ky Hob­by ZOO Till­mann. Akciu zor­ga­ni­zo­val brnen­ský klub Cype­rus a chva­la­bo­hu za to. Mali sme zabez­pe­če­nú ces­tu vlast­ným” auto­bu­som z Brna, uby­to­va­nie, prog­ram. Par­tia z Bra­ti­sla­vy čini­la 8 osôb – dve autá. Sko­ro ráno 3. októb­ra sme sa pre­su­nu­li do Brna, kde nás oča­ká­va­la spoj­ka” – Fran­ta Cse­fay, kto­rý nás usa­dil, a vďa­ka nemu a aj jeho osob­nej prí­tom­nos­ti sme sa bez­prob­lé­mo­vo pre­su­nu­li ku auto­bu­su. Náš smer bol jas­ný – Duis­burg. Čaka­lo nás viac ako 1000 km ces­ty. Ces­ta trva­la 12 hodín, ale asi si vie­te pred­sta­viť, že o zába­vu bolo posta­ra­né. Tam sme ces­to­va­li cez deň, v Žďá­ri sme ešte nalo­ži­li našich kama­rá­tov zo Žďá­ru. Pod­ľa môj­ho odha­du sme tak­mer napl­ni­li celý auto­bus, asi 3 – 4 mies­ta zosta­li voľ­né. Asi 42 akva­ris­tov bolo ochot­ných merať ces­tu do Duis­bur­gu. Večer sme zdar­ne doces­to­va­li. Po uby­to­va­ní sme sa via­ce­rí vybra­li do mes­ta. Veď pred­sa vyvs­ta­la otáz­ka: Čo s nača­tým veče­rom? Naše prek­va­pe­nie bolo veľ­mi veľ­ké – v Duis­bur­gu vlá­dol pokoj. Nechá­pa­li sme, pre­čo bol večer­ný Duis­burg ľudop­rázd­ny. Na širo­kých bul­vá­roch bol len kde tu nie­kto. V reštau­rá­ciách sme mno­hí sede­li sami aj viac ako hodi­nu. Z hote­la sme sa vybra­li snáď oko­lo 21-​ej hodi­ny. Ráno nás po raňaj­kách čakal boha­tý prog­ram. Zača­li sme náv­šte­vou ZOO Zajac.

ZOO Zajac by som opí­sal ako také men­šie cho­va­teľ­ské TESCO. Slo­vom men­šie mys­lím napr. jed­no poscho­die bra­ti­slav­ské­ho Super­mar­ke­tu TESCO v cen­tre mes­ta. Na pomer­ne veľ­kej plo­che sa nachá­dza­li len cho­va­teľ­ské potre­by”. Už ruch na par­ko­vis­ku pred ZOO Zajac bol veľ­ký. Pri­po­mí­nam, že bol pra­cov­ný deň po 10 hodi­ne ráno. Vnút­ri bolo veľa ľudí, a poobe­de, keď sme sa sem ešte raz vrá­ti­li, doslo­va davy. Pred samot­ným vstu­pom bolo zopár stán­kov a obcho­dov s občerstve­ním, snáď neja­ké suve­ní­ry. Vnút­ri ma prek­va­pi­lo napr. to, že ten istý druh tova­ru bol na via­ce­rých mies­tach, aj asi s rôz­nou cenou. Vod­né rast­li­ny boli na troch, mož­no šty­roch mies­tach. Mal som optic­ky dojem, že sú aj v rov­na­kých nádr­žiach, rov­na­ko pek­né a dru­ho­vo veľ­mi podob­nej sklad­by. Páči­lo sa mi to, mys­lím si, že pán Zajac vie čo robí. Zákaz­ník má zrej­me mož­nosť si vybrať, či sa bude orien­to­vať na cenu, ale­bo na ove­re­nú znač­ku, pri­čom je to uro­be­né sluš­ne – tovar sa navzá­jom nevi­dí”. V ZOO Zajac som videl veľa pro­duk­tov, kto­ré u nás nie sú také dostup­né, ale keď­že som skôr chcel zazna­me­nať veci foto­apa­rá­tom, tak som sa naku­po­va­niu veľ­mi neve­no­val. Až tes­ne pred odcho­dom som kúpil šty­ri pek­né ten­ké kore­ne, kto­ré som už asi 3 roky zhá­ňal. Budú skráš­ľo­vať rast­lin­né akvá­ri­um. Zo ZOO Zajac sme sa pre­su­nu­li na akva­ris­tic­ký veľ­trh Zier­fis­che und Aqu­arium.


On the first wee­kend of Octo­ber 2008, our group from Bra­ti­sla­va, Brno, and Žďár nad Sáza­vou plan­ned an aqu­arium delight – a visit to the Ger­man city of Duis­burg, spe­ci­fi­cal­ly three pla­ces – the rela­ti­ve­ly well-​known Zajac Zoo, the Zier­fis­che und Aqu­arium fair, whe­re the 7th edi­ti­on of the Dis­kus Cham­pi­onat took pla­ce, and one beau­ti­ful aqu­arium sto­re, Hob­by ZOO Till­mann. The event was orga­ni­zed by the Brno club Cype­rus, and thank good­ness for that. We had arran­ged tran­s­por­ta­ti­on with our own” bus from Brno, accom­mo­da­ti­on, and a prog­ram. The Bra­ti­sla­va group con­sis­ted of 8 peop­le with two cars. Ear­ly in the mor­ning on Octo­ber 3rd, we hea­ded to Brno, whe­re the con­nec­tor” – Fran­ta Cse­fay was wai­ting for us. He sett­led us, and thanks to him and his pre­sen­ce, we easi­ly moved to the bus. Our direc­ti­on was cle­ar – Duis­burg. More than 1000 km of tra­vel awai­ted us. The jour­ney took 12 hours, but you can ima­gi­ne that enter­tain­ment was taken care of. We tra­ve­led during the day, and in Žďár, we pic­ked up our friends from Žďár. Accor­ding to my esti­ma­te, we almost fil­led the enti­re bus; about 3 – 4 seats remai­ned vacant. About 42 aqu­arists were wil­ling to make the trip to Duis­burg. We suc­cess­ful­ly arri­ved in the eve­ning. After accom­mo­da­ti­on, many of us went to the city. Becau­se the ques­ti­on aro­se: What to do with the star­ted eve­ning? Our sur­pri­se was sig­ni­fi­cant – Duis­burg was calm. We could­n’t unders­tand why Duis­burg in the eve­ning was deser­ted. The­re were few peop­le on the wide bou­le­vards. In res­tau­rants, many of us sat alo­ne for more than an hour. We left the hotel around 9 PM. In the mor­ning, after bre­ak­fast, a rich prog­ram awai­ted us. We star­ted with a visit to Zajac Zoo.

Zajac Zoo could be desc­ri­bed as a smal­ler bre­e­ding TESCO. By smal­ler,” I mean, for exam­ple, one flo­or of the TESCO super­mar­ket in the cen­ter of Bra­ti­sla­va. Only bre­e­ding supp­lies” were loca­ted on a rela­ti­ve­ly lar­ge area. The noise in the par­king lot in front of Zajac Zoo was sig­ni­fi­cant. I remind you that it was a wor­king day after 10 AM. Insi­de, many peop­le were pre­sent, and in the after­no­on, when we retur­ned here once again, lite­ral­ly cro­wds. In front of the entran­ce, the­re were a few stalls and ref­resh­ment shops, per­haps some sou­ve­nirs. Insi­de, I was sur­pri­sed, for exam­ple, that the same type of goods was in seve­ral pla­ces, possib­ly at dif­fe­rent pri­ces. Water plants were in three, may­be four pla­ces. I had the opti­cal impres­si­on that they were also in the same tanks, equ­al­ly beau­ti­ful and species-​wise very simi­lar. I liked it; I think Mr. Zajac kno­ws what he is doing. The cus­to­mer pro­bab­ly has the oppor­tu­ni­ty to cho­ose whet­her to focus on pri­ce or a trus­ted brand, and it’s done decen­tly – the goods do not see” each other. In Zajac Zoo, I saw many pro­ducts that are not so acces­sib­le to us, but sin­ce I wan­ted to cap­tu­re things with a came­ra, I did­n’t pay much atten­ti­on to shop­ping. Just befo­re lea­ving, I bought four beau­ti­ful thin roots that I had been looking for for about 3 years. They will beau­ti­fy the plan­ted aqu­arium. From Zajac Zoo, we moved on to the Zier­fis­che und Aqu­arium fair.


Am ers­ten Okto­ber­wo­che­nen­de 2008 hat­ten wir, eine Grup­pe aus Bra­ti­sla­va, Brünn und Žďár nad Sáza­vou, ein Aquarium-​Highlight gep­lant – einen Besuch in der deuts­chen Stadt Duis­burg, genau­er gesagt an drei Orten – dem rela­tiv bekann­ten Zajac Zoo, der Mes­se Zier­fis­che und Aqu­arium, wo die 7. Aus­ga­be des Dis­kus Cham­pi­onats statt­fand, und einem schönen Aqu­arium­ges­chäft, Hob­by ZOO Till­mann. Die Verans­tal­tung wur­de vom Brün­ner Club Cype­rus orga­ni­siert, Gott sei Dank dafür. Wir hat­ten eine Fahrt mit unse­rem eige­nen” Bus aus Brünn, Unter­kunft und ein Prog­ramm arran­giert. Die Grup­pe aus Bra­ti­sla­va bes­tand aus 8 Per­so­nen mit zwei Autos. Früh am Mor­gen des 3. Okto­ber mach­ten wir uns auf den Weg nach Brünn, wo der Ver­bin­der” – Fran­ta Cse­fay auf uns war­te­te. Er brach­te uns unter, und dank ihm und sei­ner Anwe­sen­he­it beweg­ten wir uns prob­lem­los zum Bus. Unse­re Rich­tung war klar – Duis­burg. Über 1000 km Rei­se erwar­te­ten uns. Die Rei­se dau­er­te 12 Stun­den, aber Sie kön­nen sich vors­tel­len, dass für Unter­hal­tung gesorgt war. Wir reis­ten tag­süber, und in Žďár hol­ten wir unse­re Fre­un­de aus Žďár ab. Nach mei­ner Schät­zung haben wir fast den gesam­ten Bus gefüllt; etwa 3 – 4 Plät­ze blie­ben leer. Etwa 42 Aqu­aria­ner waren bere­it, die Rei­se nach Duis­burg anzut­re­ten. Wir kamen erfolg­re­ich am Abend an. Nach der Unterb­rin­gung gin­gen vie­le von uns in die Stadt. Denn die Fra­ge stell­te sich: Was tun mit dem begon­ne­nen Abend? Unse­re Über­ras­chung war erheb­lich – Duis­burg war ruhig. Wir konn­ten nicht vers­te­hen, warum Duis­burg abends men­schen­le­er war. Auf den bre­i­ten Bou­le­vards waren nur weni­ge Men­schen. In Res­tau­rants saßen vie­le von uns alle­i­ne für mehr als eine Stun­de. Wir ver­lie­ßen das Hotel gegen 21 Uhr. Am Mor­gen erwar­te­te uns nach dem Frühs­tück ein reich­hal­ti­ges Prog­ramm. Wir began­nen mit einem Besuch im Zajac Zoo.

Den Zajac Zoo könn­te man als ein kle­i­ne­res züch­te­ris­ches TESCO besch­re­i­ben. Mit kle­i­ner” mei­ne ich zum Beis­piel einen Stock des TESCO-​Supermarkts im Zen­trum von Bra­ti­sla­va. Auf einer rela­tiv gro­ßen Flä­che befan­den sich nur Zucht­vor­rä­te”. Der Lärm auf dem Park­platz vor dem Zajac Zoo war er

heb­lich. Ich erin­ne­re daran, dass es an einem Wer­ktag nach 10 Uhr mor­gens war. Drin­nen waren vie­le Leute, und am Nach­mit­tag, als wir hier noch ein­mal zurück­ke­hr­ten, regel­rech­te Men­schen­men­gen. Vor dem Ein­gang gab es eini­ge Stän­de und Ver­kaufs­lä­den mit Erf­ris­chun­gen, viel­le­icht auch Sou­ve­nirs. Drin­nen hat mich zum Beis­piel über­rascht, dass der­sel­be Waren­typ an meh­re­ren Stel­len war, viel­le­icht zu unters­chied­li­chen Pre­isen. Was­serpf­lan­zen waren an drei, viel­le­icht vier Stel­len. Ich hat­te den optis­chen Ein­druck, dass sie auch in den­sel­ben Tanks waren, gle­ich schön und arten­mä­ßig sehr ähn­lich. Mir hat es gefal­len; Ich den­ke, Herr Zajac weiß, was er tut. Der Kun­de hat wahrs­che­in­lich die Mög­lich­ke­it zu wäh­len, ob er sich auf den Pre­is oder eine ver­trau­en­swür­di­ge Mar­ke kon­zen­trie­ren möch­te, und es ist ans­tän­dig gemacht – die Waren sehen sich nicht gegen­se­i­tig. Im Zajac Zoo habe ich vie­le Pro­duk­te gese­hen, die für uns nicht so zugän­glich sind, aber da ich Din­ge mit einer Kame­ra fest­hal­ten woll­te, habe ich dem Ein­kau­fen nicht viel Auf­merk­sam­ke­it ges­chenkt. Kurz vor dem Ver­las­sen kauf­te ich vier schöne dün­ne Wur­zeln, die ich seit etwa 3 Jah­ren gesucht hat­te. Sie wer­den das bepf­lanz­te Aqu­arium vers­chönern. Von Zajac Zoo aus ging es wei­ter zur Mes­se Zier­fis­che und Aquarium.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Veľtrhy, Výstavy rýb

Zierfische und Aquarium – akvaristický veľtrh v Duisburgu

Hits: 3608

Ide o cho­va­teľ­ský veľ­trh, kto­rý sa ale dosť líši od iné­ho kona­né­ho v Nürn­ber­gu. Veľ­mi sa mi páči­lo, že duis­bur­gs­ký veľ­trh na mňa pôso­bil tep­lo”. Nebol to biz­nis, hon­ba za veľ­kých obcho­dom, za peniaz­mi. Skôr som mal pocit, že ide o uspo­ko­je­nie oby­čaj­ných malých zákaz­ní­kov, ba dokon­ca čas­to až o pro­pa­gá­ciu akva­ris­ti­ky. Na veľ­kej plo­che sa tam pre­zen­to­va­li aj nie­kto­ré ini­cia­tí­vy ako Gar­ne­len forum, Cich­li­den Tage a napo­kon aj Dis­kus Cham­pi­onat a Bewer­tungss­chau des EHBBC – výsta­va bojov­níc. Výsta­vis­ko nav­ští­vi­lo nesku­toč­né množ­stvo ľudí, cca 40 000, výsta­va trva­la od 2.10 do 10.10.2008. Záu­jem bol asi o všet­ko, o vod­né rast­li­ny, o tech­ni­ku, lite­ra­tú­ru, ryby, výsta­vu ter­čov­cov. Tovar bol roz­ma­ni­tý, ponu­ka láka­la, ja sa urči­te do Duis­bur­gu vrá­tim. Z veľ­tr­hu sme šli do akva­ris­ti­ky Hob­by ZOO Till­mann.


It is a bre­e­ding fair, but it dif­fers quite a bit from anot­her one held in Nurem­berg. I real­ly liked that the Duis­burg fair felt warm” to me. It was­n’t about busi­ness, cha­sing big deals, cha­sing money. Ins­te­ad, I had the fee­ling that it was about satis­fy­ing ordi­na­ry small cus­to­mers, and even often pro­mo­ting aqu­aris­tics. Some ini­tia­ti­ves were pre­sen­ted on a lar­ge area, such as Gar­ne­len forum, Cich­li­den Tage, and final­ly, the Dis­kus Cham­pi­ons­hip and Bewer­tungss­chau des EHBBC – the figh­ting fish exhi­bi­ti­on. An inc­re­dib­le num­ber of peop­le, app­ro­xi­ma­te­ly 40,000, visi­ted the exhi­bi­ti­on, which las­ted from Octo­ber 2nd to Octo­ber 10th, 2008. The­re was inte­rest in eve­ryt­hing, water plants, equ­ip­ment, lite­ra­tu­re, fish, and the cich­lid exhi­bi­ti­on. The goods were diver­se, the offer was enti­cing, and I will defi­ni­te­ly return to Duisburg.


Es han­delt sich um eine Zucht­bör­se, die sich jedoch ziem­lich von einer ande­ren in Nürn­berg durch­ge­fü­hr­ten unters­che­i­det. Mir gefiel sehr gut, dass die Duis­bur­ger Mes­se auf mich warm” wir­kte. Es ging nicht um Ges­chäft, nicht um die Jagd nach gro­ßen Deals, nicht um Geld. Eher hat­te ich das Gefühl, dass es darum ging, die ein­fa­chen kle­i­nen Kun­den zuf­rie­den­zus­tel­len, und sogar oft um die För­de­rung der Aqu­aris­tik. Auf einer gro­ßen Flä­che prä­sen­tier­ten sich eini­ge Ini­tia­ti­ven wie Gar­ne­len­fo­rum, Cich­li­den Tage und sch­lie­ßlich auch die Dis­kus­me­is­ters­chaft und Bewer­tungss­chau des EHBBC – die Auss­tel­lung der Kampf­fis­che. Eine unglaub­li­che Anzahl von Men­schen, etwa 40.000, besuch­te die Mes­se, die vom 2. bis 10. Okto­ber 2008 dau­er­te. Es gab Inte­res­se an allem, Was­serp­lan­zen, Aus­rüs­tung, Lite­ra­tur, Fis­che und die Auss­tel­lung der Bunt­bars­che. Die Ware war viel­fäl­tig, das Ange­bot ver­loc­kend, und ich wer­de defi­ni­tiv nach Duis­burg zurückkehren.


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post