2006-2010, 2007, 2009, 2011-2015, 2013, 2014, Akvaristika, Atlasy, Časová línia, Kôrovce, Organizmy, Príroda, Raky, Živočíchy

Raky

Hits: 4824

Raky sú nena­hra­di­teľ­nou súčas­ťou vod­ných eko­sys­té­mov, hra­jú­ce dôle­ži­tú úlo­hu v ich rov­no­vá­he a bio­di­ver­zi­te. Ich pro­stre­die tvo­rí od slad­kých vôd riek a jazier po bra­kic­ké a mor­ské vody. Kaž­dý druh má svo­je uni­kát­ne pris­pô­so­be­nia na pre­ži­tie v kon­krét­nom pro­stre­dí. Raky majú výni­moč­né schop­nos­ti zapa­mä­tať si svo­je pro­stre­die. Táto schop­nosť je dôle­ži­tá pre ich pre­ži­tie, pre­to­že im umož­ňu­je nájsť potra­vu, vyhý­bať sa drav­com a navi­go­vať v ich život­nom pro­stre­dí. Nie­kto­ré dru­hy rakov vyka­zu­jú kom­plex­né sociál­ne sprá­va­nie, vrá­ta­ne hie­rar­chie, obran­né­ho sprá­va­nia a spo­lu­prá­ce pri love­ní potra­vy. Komu­ni­ku­jú medzi sebou pomo­cou che­mic­kých sig­ná­lov a vizu­ál­nych sig­ná­lov, kto­ré umož­ňu­jú koor­di­ná­ciu ich akti­vít. Raky majú význam­ný vplyv na eko­sys­té­my, pre­to­že ovplyv­ňu­jú dis­tri­bú­ciu iných orga­niz­mov. Sú dôle­ži­tou súčas­ťou potra­vi­no­vých reťaz­cov, keď­že slú­žia ako potra­va pre mno­ho rýb, vtá­kov a iných dra­vých živo­čí­chov. Čelia rôz­nym hroz­bám, ako je stra­ta pro­stre­dia, zne­čis­te­nie vôd, nad­mer­ný lov a invá­zia nepô­vod­ných druhov.


Cra­y­fish are an indis­pen­sab­le part of aqu­atic eco­sys­tems, pla­y­ing a cru­cial role in the­ir balan­ce and bio­di­ver­si­ty. The­ir habi­tat ran­ges from fres­hwa­ter rivers and lakes to brac­kish and mari­ne waters. Each spe­cies has uni­que adap­ta­ti­ons for sur­vi­val in its spe­ci­fic envi­ron­ment. Cra­y­fish have excep­ti­onal abi­li­ties to memo­ri­ze the­ir sur­roun­dings. This skill is vital for the­ir sur­vi­val as it enab­les them to find food, eva­de pre­da­tors, and navi­ga­te the­ir habi­tats. Some cra­y­fish spe­cies exhi­bit com­plex social beha­vi­ors, inc­lu­ding hie­rar­chy, defen­si­ve beha­vi­or, and coope­ra­ti­on in food hun­ting. They com­mu­ni­ca­te with each other through che­mi­cal and visu­al sig­nals, allo­wing coor­di­na­ti­on of the­ir acti­vi­ties. Cra­y­fish have a sig­ni­fi­cant impact on eco­sys­tems as they influ­en­ce the dis­tri­bu­ti­on of other orga­nisms. They are an impor­tant part of food chains, ser­ving as prey for many fish, birds, and other pre­da­to­ry ani­mals. They face vari­ous thre­ats such as habi­tat loss, water pol­lu­ti­on, over­fis­hing, and inva­si­on by non-​native species.


Fluss­kreb­se sind eine unver­zicht­ba­re Kom­po­nen­te aqu­atis­cher Öko­sys­te­me und spie­len eine ents­che­i­den­de Rol­le für deren Gle­ich­ge­wicht und Bio­di­ver­si­tät. Ihr Lebens­raum reicht von Süßwas­serf­lüs­sen und ‑seen bis hin zu brac­ki­gen und mari­nen Gewäs­sern. Jede Art hat ein­zi­gar­ti­ge Anpas­sun­gen zur Bewäl­ti­gung ihrer spe­zi­fis­chen Umge­bung. Fluss­kreb­se ver­fügen über außer­ge­wöhn­li­che Fähig­ke­i­ten, sich ihre Umge­bung ein­zup­rä­gen. Die­se Fähig­ke­it ist für ihr Über­le­ben ents­che­i­dend, da sie es ihnen ermög­licht, Nahrung zu fin­den, Raub­tie­ren aus­zu­we­i­chen und sich in ihrem Lebens­raum zu orien­tie­ren. Eini­ge Fluss­kreb­sar­ten zei­gen kom­ple­xe sozia­le Ver­hal­ten­swe­i­sen, darun­ter Hie­rar­chie, Ver­te­i­di­gungs­ver­hal­ten und Zusam­me­nar­be­it bei der Nahrungs­su­che. Sie kom­mu­ni­zie­ren mite­i­nan­der über che­mis­che und visu­el­le Sig­na­le, was die Koor­di­na­ti­on ihrer Akti­vi­tä­ten ermög­licht. Fluss­kreb­se haben einen erheb­li­chen Ein­fluss auf Öko­sys­te­me, da sie die Ver­te­i­lung ande­rer Orga­nis­men bee­in­flus­sen. Sie sind ein wich­ti­ger Bes­tand­te­il von Nahrungs­ket­ten und die­nen als Beute für vie­le Fis­che, Vögel und ande­re Raub­tie­re. Sie sind vers­chie­de­nen Bed­ro­hun­gen aus­ge­setzt, wie zum Beis­piel dem Ver­lust ihres Lebens­raums, der Versch­mut­zung von Gewäs­sern, Über­fis­chung und der Inva­si­on durch nicht hei­mis­che Arten.


Dru­hy (7)

  • Che­rax sp. Hoa Creek/​Irian Jaya”
  • Pro­cam­ba­rus alle­ni Blue”
  • Pro­cam­ba­rus clarkii
  • Pro­cam­ba­rus clar­kii Oran­ge”
  • Pro­cam­ba­rus clar­kii Pink”
  • Pro­cam­ba­rus clar­kii Whi­te”
  • Pro­cam­ba­rus sp. Marb­le”


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Obchody, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Hobby ZOO Tillmann – skvelá akvaristika v Duisburgu

Hits: 4582

Túto akva­ris­ti­ku sme mali zabez­pe­če­nú na 17 hodi­nu. Vte­dy sme už boli tro­chu una­ve­ní a už sme od rána toho akva­ris­tic­ké­ho vide­li dosť. Keď sme zba­da­li z auto­bu­su akva­ris­ti­ku, tak sme mys­le­li, že za 30 minút ju obzrie­me. Veľ­mi sme sa mýli­li. Najprv v tom, že krát­ko po vstu­pe sme zis­ti­li, že to je tak tro­chu laby­rint. Chod­bič­ky, miest­nos­ti sa toči­li, vnút­ri sa nachá­dza­lo kvan­tum rýb a krás­nych rýb. Dokon­ca tam boli nie­kto­ré, aspoň pre mňa vzác­ne veci. Napr. tan­ga­nic­ké cich­li­dy, via­ce­ro dru­hov divo­kých živo­ro­diek. Ten, kto sa sta­rá o tie­to ryby má urči­te v obľu­be naj­mä ame­ric­ké cich­li­dy. Bolo ich tam kvan­tum, mož­no 200 dru­hov odha­dom. Sto­ja­ny, na kto­rých boli ryby za vstup­nou miest­nos­ťou boli účel­ne muro­va­né, prav­de­po­dob­ne vlast­ná prá­ca. Mys­lím si, že sme sa tam cíti­li všet­ci veľ­mi dob­re, urči­te tomu pomoh­la aj pohos­tin­nosť domá­cich, kto­rí nám usi­lov­ne a s úsme­vom na tvá­ri čapo­va­li do dvoj­de­ci­lit­ro­vých nádob piv­ko, kolu apod. Von­ku mal maji­teľ vo dvo­re nádr­že plné koiá­kov a iných stu­de­no­mil­nej­ších rýb. Okrem toho som tam videl neja­ké vtá­ky hlo­dav­ce. Z pre­daj­ne som mal pocit, že fun­gu­je aspoň čias­toč­ne aj ako chov­ňa, pre­to­že sa v nádr­žiach nachá­dza­lo veľa mla­dých rýb, pri­čom aj dospe­lé ryby rov­na­ké­ho dru­hu boli v iných nádr­žiach. Len úpl­ne mla­dé ryby a poter a nádr­že na tre­nie som nevi­del. Pred­po­kla­dám, že ďalej vo dvo­re, ale­bo nie­kde nablíz­ku boli aj tie. Prin­ci­piál­ne tak­to neja­ko si aj ja pred­sta­vu­jem, že by som aj ja chcel mať pre­daj­ňu. Chov­ňa a pre­daj­ňa záro­veň na jed­nom mies­te je myš­lien­ka, o kto­rej som aj ja uva­žo­val. Po opus­te­ní pre­daj­ne sme nasad­li do auto­bu­su a šli nas­päť domov. Na ten­to duisburgsko-​cyperusácky výlet budem urči­te dob­re spomínať.


We had the aqu­arium visit sche­du­led for 5:00 PM. By then, we were alre­a­dy a bit tired, having seen enough of the aqu­arium sin­ce mor­ning. When we spot­ted the aqu­arium from the bus, we thought we would explo­re it in 30 minu­tes. We were very wrong. First of all, short­ly after ente­ring, we rea­li­zed it was a bit of a laby­rinth. Hal­lwa­ys, rooms twis­ted around, insi­de the­re was a plet­ho­ra of fish and beau­ti­ful fish. The­re were even some things that were rare for me. For exam­ple, Tan­ga­ny­i­kan cich­lids, seve­ral spe­cies of wild live­be­a­rers. Who­ever takes care of the­se fish sure­ly has a pre­fe­ren­ce, espe­cial­ly for Ame­ri­can cich­lids. The­re were plen­ty of them, may­be around 200 spe­cies esti­ma­ted. The stands with fish near the entran­ce were pur­po­se­ful­ly built, pro­bab­ly home­ma­de. I think we all felt very com­for­tab­le the­re, and the hos­pi­ta­li­ty of the hosts defi­ni­te­ly hel­ped, as they dili­gen­tly ser­ved us beer, cola, and other drinks in two-​deciliter con­tai­ners with a smi­le on the­ir faces. Out­si­de, the owner had tanks full of koi and other cold-​water fish in the yard. Besi­des that, I saw some birds and rodents the­re. From the shop, I had the fee­ling that it also func­ti­ons par­tial­ly as a bre­e­ding ground becau­se the­re were many young fish in the tanks, and adult fish of the same spe­cies were in other tanks. I did­n’t see com­ple­te­ly young fish and fry tanks. I assu­me they were furt­her in the yard or some­whe­re near­by. Essen­tial­ly, this is how I ima­gi­ne having a shop. Having a bre­e­ding ground and a shop in one pla­ce is an idea that I have also con­si­de­red. After lea­ving the shop, we boar­ded the bus and hea­ded back home. I will defi­ni­te­ly remem­ber this trip to Duisburg-Cyprus.


Wir hat­ten den Aqu­ariums­be­such für 17:00 Uhr gep­lant. Bis dahin waren wir bere­its ein wenig müde, da wir seit dem Mor­gen genug von dem Aqu­arium gese­hen hat­ten. Als wir das Aqu­arium vom Bus aus ent­dec­kten, dach­ten wir, wir wür­den es in 30 Minu­ten erkun­den. Wir lagen sehr falsch. Zunächst ein­mal mer­kten wir kurz nach dem Ein­tritt, dass es ein wenig wie ein Laby­rinth war. Flu­re, Räu­me dreh­ten sich, drin­nen gab es eine Fül­le von Fis­chen und wun­ders­chönen Exem­pla­ren. Es gab sogar eini­ge Din­ge, die für mich sel­ten waren. Zum Beis­piel Tanganjika-​Buntbarsche, meh­re­re Arten von Wil­den Lebend­ge­bä­ren­den. Wer sich um die­se Fis­che küm­mert, hat sicher­lich eine Vor­lie­be, beson­ders für ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che. Davon gab es reich­lich, schät­zung­swe­i­se etwa 200 Arten. Die Stän­de mit Fis­chen in der Nähe des Ein­gangs waren zweck­mä­ßig gebaut, wahrs­che­in­lich selb­st­ge­macht. Ich den­ke, wir haben uns dort alle sehr wohl gefü­hlt, und die Gastf­re­unds­chaft der Gast­ge­ber hat sicher­lich dazu bei­get­ra­gen, da sie uns fle­i­ßig Bier, Cola und ande­re Get­rän­ke in zwei-​Deziliter-​Behältern mit einem Lächeln im Gesicht ser­vier­ten. Drau­ßen hat­te der Besit­zer Tanks vol­ler Kois und ande­rer Kalt­was­ser­fis­che im Hof. Außer­dem habe ich dort eini­ge Vögel und Nage­tie­re gese­hen. Aus dem Ges­chäft heraus hat­te ich das Gefühl, dass es auch tei­lwe­i­se als Zuch­tan­la­ge funk­ti­oniert, denn es gab vie­le jun­ge Fis­che in den Tanks, und erwach­se­ne Fis­che der­sel­ben Art befan­den sich in ande­ren Tanks. Ich habe kei­ne kom­plett jun­gen Fis­che und Auf­zucht­bec­ken gese­hen. Ich neh­me an, sie waren wei­ter hin­ten im Hof oder irgen­dwo in der Nähe. Grund­sätz­lich stel­le ich mir so vor, einen Laden zu haben. Eine Zuch­tan­la­ge und ein Ges­chäft an einem Ort zu haben, ist eine Idee, die ich auch in Bet­racht gezo­gen habe. Nach­dem wir das Ges­chäft ver­las­sen hat­ten, stie­gen wir in den Bus und fuh­ren zurück nach Hau­se. Ich wer­de mich auf jeden Fall an die­se Rei­se nach Duisburg-​Zypern erinnern.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Obchody

ZOO Zajac – chovateľský hypermarket v Duisburgu

Hits: 4252

Na prvý októb­ro­vý víkend v roku 2008, sme si my, par­tia z Bra­ti­sla­vy, z Brna a Žďá­ru nad Sáza­vou naplá­no­va­li akva­ris­tic­kú lahôd­ku – náv­šte­vu nemec­ké­ho Duis­bur­gu, kon­krét­ne troch miest – pomer­ne zná­me­ho ZOO Zajac, veľ­tr­hu Zier­fis­che und Aqu­arium, kde sa konal 7. roč­ník Dis­kus Cham­pi­onat a jed­nej pek­nej akva­ris­ti­ky Hob­by ZOO Till­mann. Akciu zor­ga­ni­zo­val brnen­ský klub Cype­rus a chva­la­bo­hu za to. Mali sme zabez­pe­če­nú ces­tu vlast­ným” auto­bu­som z Brna, uby­to­va­nie, prog­ram. Par­tia z Bra­ti­sla­vy čini­la 8 osôb – dve autá. Sko­ro ráno 3. októb­ra sme sa pre­su­nu­li do Brna, kde nás oča­ká­va­la spoj­ka” – Fran­ta Cse­fay, kto­rý nás usa­dil, a vďa­ka nemu a aj jeho osob­nej prí­tom­nos­ti sme sa bez­prob­lé­mo­vo pre­su­nu­li ku auto­bu­su. Náš smer bol jas­ný – Duis­burg. Čaka­lo nás viac ako 1000 km ces­ty. Ces­ta trva­la 12 hodín, ale asi si vie­te pred­sta­viť, že o zába­vu bolo posta­ra­né. Tam sme ces­to­va­li cez deň, v Žďá­ri sme ešte nalo­ži­li našich kama­rá­tov zo Žďá­ru. Pod­ľa môj­ho odha­du sme tak­mer napl­ni­li celý auto­bus, asi 3 – 4 mies­ta zosta­li voľ­né. Asi 42 akva­ris­tov bolo ochot­ných merať ces­tu do Duis­bur­gu. Večer sme zdar­ne doces­to­va­li. Po uby­to­va­ní sme sa via­ce­rí vybra­li do mes­ta. Veď pred­sa vyvs­ta­la otáz­ka: Čo s nača­tým veče­rom? Naše prek­va­pe­nie bolo veľ­mi veľ­ké – v Duis­bur­gu vlá­dol pokoj. Nechá­pa­li sme, pre­čo bol večer­ný Duis­burg ľudop­rázd­ny. Na širo­kých bul­vá­roch bol len kde tu nie­kto. V reštau­rá­ciách sme mno­hí sede­li sami aj viac ako hodi­nu. Z hote­la sme sa vybra­li snáď oko­lo 21-​ej hodi­ny. Ráno nás po raňaj­kách čakal boha­tý prog­ram. Zača­li sme náv­šte­vou ZOO Zajac.

ZOO Zajac by som opí­sal ako také men­šie cho­va­teľ­ské TESCO. Slo­vom men­šie mys­lím napr. jed­no poscho­die bra­ti­slav­ské­ho Super­mar­ke­tu TESCO v cen­tre mes­ta. Na pomer­ne veľ­kej plo­che sa nachá­dza­li len cho­va­teľ­ské potre­by”. Už ruch na par­ko­vis­ku pred ZOO Zajac bol veľ­ký. Pri­po­mí­nam, že bol pra­cov­ný deň po 10 hodi­ne ráno. Vnút­ri bolo veľa ľudí, a poobe­de, keď sme sa sem ešte raz vrá­ti­li, doslo­va davy. Pred samot­ným vstu­pom bolo zopár stán­kov a obcho­dov s občerstve­ním, snáď neja­ké suve­ní­ry. Vnút­ri ma prek­va­pi­lo napr. to, že ten istý druh tova­ru bol na via­ce­rých mies­tach, aj asi s rôz­nou cenou. Vod­né rast­li­ny boli na troch, mož­no šty­roch mies­tach. Mal som optic­ky dojem, že sú aj v rov­na­kých nádr­žiach, rov­na­ko pek­né a dru­ho­vo veľ­mi podob­nej sklad­by. Páči­lo sa mi to, mys­lím si, že pán Zajac vie čo robí. Zákaz­ník má zrej­me mož­nosť si vybrať, či sa bude orien­to­vať na cenu, ale­bo na ove­re­nú znač­ku, pri­čom je to uro­be­né sluš­ne – tovar sa navzá­jom nevi­dí”. V ZOO Zajac som videl veľa pro­duk­tov, kto­ré u nás nie sú také dostup­né, ale keď­že som skôr chcel zazna­me­nať veci foto­apa­rá­tom, tak som sa naku­po­va­niu veľ­mi neve­no­val. Až tes­ne pred odcho­dom som kúpil šty­ri pek­né ten­ké kore­ne, kto­ré som už asi 3 roky zhá­ňal. Budú skráš­ľo­vať rast­lin­né akvá­ri­um. Zo ZOO Zajac sme sa pre­su­nu­li na akva­ris­tic­ký veľ­trh Zier­fis­che und Aqu­arium.


On the first wee­kend of Octo­ber 2008, our group from Bra­ti­sla­va, Brno, and Žďár nad Sáza­vou plan­ned an aqu­arium delight – a visit to the Ger­man city of Duis­burg, spe­ci­fi­cal­ly three pla­ces – the rela­ti­ve­ly well-​known Zajac Zoo, the Zier­fis­che und Aqu­arium fair, whe­re the 7th edi­ti­on of the Dis­kus Cham­pi­onat took pla­ce, and one beau­ti­ful aqu­arium sto­re, Hob­by ZOO Till­mann. The event was orga­ni­zed by the Brno club Cype­rus, and thank good­ness for that. We had arran­ged tran­s­por­ta­ti­on with our own” bus from Brno, accom­mo­da­ti­on, and a prog­ram. The Bra­ti­sla­va group con­sis­ted of 8 peop­le with two cars. Ear­ly in the mor­ning on Octo­ber 3rd, we hea­ded to Brno, whe­re the con­nec­tor” – Fran­ta Cse­fay was wai­ting for us. He sett­led us, and thanks to him and his pre­sen­ce, we easi­ly moved to the bus. Our direc­ti­on was cle­ar – Duis­burg. More than 1000 km of tra­vel awai­ted us. The jour­ney took 12 hours, but you can ima­gi­ne that enter­tain­ment was taken care of. We tra­ve­led during the day, and in Žďár, we pic­ked up our friends from Žďár. Accor­ding to my esti­ma­te, we almost fil­led the enti­re bus; about 3 – 4 seats remai­ned vacant. About 42 aqu­arists were wil­ling to make the trip to Duis­burg. We suc­cess­ful­ly arri­ved in the eve­ning. After accom­mo­da­ti­on, many of us went to the city. Becau­se the ques­ti­on aro­se: What to do with the star­ted eve­ning? Our sur­pri­se was sig­ni­fi­cant – Duis­burg was calm. We could­n’t unders­tand why Duis­burg in the eve­ning was deser­ted. The­re were few peop­le on the wide bou­le­vards. In res­tau­rants, many of us sat alo­ne for more than an hour. We left the hotel around 9 PM. In the mor­ning, after bre­ak­fast, a rich prog­ram awai­ted us. We star­ted with a visit to Zajac Zoo.

Zajac Zoo could be desc­ri­bed as a smal­ler bre­e­ding TESCO. By smal­ler,” I mean, for exam­ple, one flo­or of the TESCO super­mar­ket in the cen­ter of Bra­ti­sla­va. Only bre­e­ding supp­lies” were loca­ted on a rela­ti­ve­ly lar­ge area. The noise in the par­king lot in front of Zajac Zoo was sig­ni­fi­cant. I remind you that it was a wor­king day after 10 AM. Insi­de, many peop­le were pre­sent, and in the after­no­on, when we retur­ned here once again, lite­ral­ly cro­wds. In front of the entran­ce, the­re were a few stalls and ref­resh­ment shops, per­haps some sou­ve­nirs. Insi­de, I was sur­pri­sed, for exam­ple, that the same type of goods was in seve­ral pla­ces, possib­ly at dif­fe­rent pri­ces. Water plants were in three, may­be four pla­ces. I had the opti­cal impres­si­on that they were also in the same tanks, equ­al­ly beau­ti­ful and species-​wise very simi­lar. I liked it; I think Mr. Zajac kno­ws what he is doing. The cus­to­mer pro­bab­ly has the oppor­tu­ni­ty to cho­ose whet­her to focus on pri­ce or a trus­ted brand, and it’s done decen­tly – the goods do not see” each other. In Zajac Zoo, I saw many pro­ducts that are not so acces­sib­le to us, but sin­ce I wan­ted to cap­tu­re things with a came­ra, I did­n’t pay much atten­ti­on to shop­ping. Just befo­re lea­ving, I bought four beau­ti­ful thin roots that I had been looking for for about 3 years. They will beau­ti­fy the plan­ted aqu­arium. From Zajac Zoo, we moved on to the Zier­fis­che und Aqu­arium fair.


Am ers­ten Okto­ber­wo­che­nen­de 2008 hat­ten wir, eine Grup­pe aus Bra­ti­sla­va, Brünn und Žďár nad Sáza­vou, ein Aquarium-​Highlight gep­lant – einen Besuch in der deuts­chen Stadt Duis­burg, genau­er gesagt an drei Orten – dem rela­tiv bekann­ten Zajac Zoo, der Mes­se Zier­fis­che und Aqu­arium, wo die 7. Aus­ga­be des Dis­kus Cham­pi­onats statt­fand, und einem schönen Aqu­arium­ges­chäft, Hob­by ZOO Till­mann. Die Verans­tal­tung wur­de vom Brün­ner Club Cype­rus orga­ni­siert, Gott sei Dank dafür. Wir hat­ten eine Fahrt mit unse­rem eige­nen” Bus aus Brünn, Unter­kunft und ein Prog­ramm arran­giert. Die Grup­pe aus Bra­ti­sla­va bes­tand aus 8 Per­so­nen mit zwei Autos. Früh am Mor­gen des 3. Okto­ber mach­ten wir uns auf den Weg nach Brünn, wo der Ver­bin­der” – Fran­ta Cse­fay auf uns war­te­te. Er brach­te uns unter, und dank ihm und sei­ner Anwe­sen­he­it beweg­ten wir uns prob­lem­los zum Bus. Unse­re Rich­tung war klar – Duis­burg. Über 1000 km Rei­se erwar­te­ten uns. Die Rei­se dau­er­te 12 Stun­den, aber Sie kön­nen sich vors­tel­len, dass für Unter­hal­tung gesorgt war. Wir reis­ten tag­süber, und in Žďár hol­ten wir unse­re Fre­un­de aus Žďár ab. Nach mei­ner Schät­zung haben wir fast den gesam­ten Bus gefüllt; etwa 3 – 4 Plät­ze blie­ben leer. Etwa 42 Aqu­aria­ner waren bere­it, die Rei­se nach Duis­burg anzut­re­ten. Wir kamen erfolg­re­ich am Abend an. Nach der Unterb­rin­gung gin­gen vie­le von uns in die Stadt. Denn die Fra­ge stell­te sich: Was tun mit dem begon­ne­nen Abend? Unse­re Über­ras­chung war erheb­lich – Duis­burg war ruhig. Wir konn­ten nicht vers­te­hen, warum Duis­burg abends men­schen­le­er war. Auf den bre­i­ten Bou­le­vards waren nur weni­ge Men­schen. In Res­tau­rants saßen vie­le von uns alle­i­ne für mehr als eine Stun­de. Wir ver­lie­ßen das Hotel gegen 21 Uhr. Am Mor­gen erwar­te­te uns nach dem Frühs­tück ein reich­hal­ti­ges Prog­ramm. Wir began­nen mit einem Besuch im Zajac Zoo.

Den Zajac Zoo könn­te man als ein kle­i­ne­res züch­te­ris­ches TESCO besch­re­i­ben. Mit kle­i­ner” mei­ne ich zum Beis­piel einen Stock des TESCO-​Supermarkts im Zen­trum von Bra­ti­sla­va. Auf einer rela­tiv gro­ßen Flä­che befan­den sich nur Zucht­vor­rä­te”. Der Lärm auf dem Park­platz vor dem Zajac Zoo war er

heb­lich. Ich erin­ne­re daran, dass es an einem Wer­ktag nach 10 Uhr mor­gens war. Drin­nen waren vie­le Leute, und am Nach­mit­tag, als wir hier noch ein­mal zurück­ke­hr­ten, regel­rech­te Men­schen­men­gen. Vor dem Ein­gang gab es eini­ge Stän­de und Ver­kaufs­lä­den mit Erf­ris­chun­gen, viel­le­icht auch Sou­ve­nirs. Drin­nen hat mich zum Beis­piel über­rascht, dass der­sel­be Waren­typ an meh­re­ren Stel­len war, viel­le­icht zu unters­chied­li­chen Pre­isen. Was­serpf­lan­zen waren an drei, viel­le­icht vier Stel­len. Ich hat­te den optis­chen Ein­druck, dass sie auch in den­sel­ben Tanks waren, gle­ich schön und arten­mä­ßig sehr ähn­lich. Mir hat es gefal­len; Ich den­ke, Herr Zajac weiß, was er tut. Der Kun­de hat wahrs­che­in­lich die Mög­lich­ke­it zu wäh­len, ob er sich auf den Pre­is oder eine ver­trau­en­swür­di­ge Mar­ke kon­zen­trie­ren möch­te, und es ist ans­tän­dig gemacht – die Waren sehen sich nicht gegen­se­i­tig. Im Zajac Zoo habe ich vie­le Pro­duk­te gese­hen, die für uns nicht so zugän­glich sind, aber da ich Din­ge mit einer Kame­ra fest­hal­ten woll­te, habe ich dem Ein­kau­fen nicht viel Auf­merk­sam­ke­it ges­chenkt. Kurz vor dem Ver­las­sen kauf­te ich vier schöne dün­ne Wur­zeln, die ich seit etwa 3 Jah­ren gesucht hat­te. Sie wer­den das bepf­lanz­te Aqu­arium vers­chönern. Von Zajac Zoo aus ging es wei­ter zur Mes­se Zier­fis­che und Aquarium.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Akcie, Akvaristika, Časová línia

Storočnica klubu Cyperus

Hits: 5531

Sto­roč­ni­ca CYPERUS‑u

Brnen­ský akva­ris­tic­ký klub CYPERUS slá­vil sto rokov. Toto jubi­le­um si zaslú­ži uzna­nie a Cype­ru­sá­ci sa na osla­vu dob­re pri­pra­vi­li. Na víkend 17.3 – 18.3.2007 ponúk­li nám a urči­te aj sebe hod­not­ný prog­ram. Ale poď­me pek­ne po poriad­ku. Keď­že sme si aj my, v klu​be​.akva​.sk, boli vedo­mí hod­no­ty pri­pra­vo­va­nej osla­vy, chys­ta­li sme sa do Brna už v roku 2006. S blí­žia­cim sa dátu­mom kona­nia sme vyzva­li čle­nov klu­bu, aby sa pri­da­li ku nám roz­hod­nu­tým.. Vyba­vi­li sme si uby­to­va­nie, šofé­rov, autá a svoj­po­moc­ne sme sa vybra­li ráno 17.2 do Brna. Okrem toho do Brna priš­li aj iní akva­ris­ti z Bra­ti­sla­vy. CYPERUS situ­oval akciu do Inter­ho­te­la Best Wes­tern Pre­mier Hotel, kto­rý sa nachá­dza v cen­tre Brna. Po vstu­pe do hote­la sme ľah­ko našli pries­to­ry, kto­ré nás zau­jí­ma­li. Uspo­ria­da­te­lia sa pochla­pi­li a pri našej akre­di­tá­cii” bolo ruš­no a infor­mač­ne. Ešte pred vstu­pom do pred­náš­ko­vej sály sa nachá­dzal panel, kde sme čias­toč­ne moh­li nač­rieť do his­tó­rie CYPERUS‑u. Vide­li sme aj foto­gra­fie rýb od Jir­ka Plíš­ti­la a pries­tor tam mala aj fir­ma, EXOT Hob­by a časo­pis Akva­fó­rum, Tera­fó­rum. Za dve­ra­mi na nás už čakal pred­náš­ko­vá sála.


Pred­náš­ky v sobotu

V sobo­tu pred­ná­šal ako prvý Rai­ner Sta­wi­kov­ski, šéf­re­dak­tor časo­pi­su DATZ, na tému Pozo­ro­va­nie juho­ame­ric­kých cich­líd v prí­ro­de a v akvá­riu”. Pri­nies­la nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých infor­má­cií, kto­ré vzbu­di­li aj pozor­nosť poslu­chá­čov. Pred­sa o nie­čo viac ma zau­ja­la pred­náš­ka Uwe Wer­ne­ra Kra­by, raky, kre­ve­ty v slad­ko­vod­nom akvá­riu”. Okrem iné­ho kôrov­ce zaží­va­jú u nás boom, tak sa mi to zda­lo vhod­né spestrenie.

Sláv­nost­né zahájenie

Na 13:00 orga­ni­zá­to­ri naplá­no­va­li ofi­ciál­ne zahá­je­nie. Pote­ši­lo ma, že o akciu pre­ja­vi­li záu­jem aj pred­sta­vi­te­lia mes­ta a štá­tu. Kaž­dý z nich sa nám pri­ho­vo­ril a obzvlášť hod­not­ný bol pre mňa prí­ho­vor hej­tma­na jiho­mo­rav­ské­ho kra­ja, Ing. Sta­ni­sla­va Jurán­ka. Vystú­pil ako prvý. Čakal som ofi­ciál­ne zdvo­ri­lost­né slo­vá, ale doč­kal som prí­jem­né­ho a dokon­ca vtip­né­ho pre­ja­vu. Kaž­dý zaže­lal klu­bu elán do ďal­ších rokov.

Po ofi­cia­li­tách sa uja­la slo­va Chris­tel Kas­sel­mann so svo­jou pred­náš­kou Zaria­ďo­va­nie rast­lin­né­ho akvá­ria – ces­ta k úspe­chu”. Z Kas­sel­man­no­vej som vní­mal radosť, napo­kon sa úvo­dom poďa­ko­va­la za pozva­nie na osla­vu sto­roč­ni­ce. Ďal­ším pred­ná­ša­jú­cim bol Nor­bert Dokou­pil s témou Sfar­be­nie rýb, fak­ty zná­me a nezná­me”. Pred­náš­ka to bola hod­not­ná, súhla­sím s uspo­ria­da­teľ­mi, že jej úro­veň bola uni­ver­zit­ná, len dlhé pau­zy spô­so­be­né dlhým číta­ním a samoz­rej­me dlhým pre­kla­dom, úspeš­ne narú­ša­li pozor­nosť poslucháčov.

Večer­ný program

Po Dokou­pi­lo­vej pred­náš­ke nasle­do­val voľ­nej­ší prog­ram - loso­va­nie tom­bo­ly. Cien bolo neúre­kom a neus­tá­le pri­bú­da­li. Mne sa ušlo tiež – tri krmi­vá a kni­ha od Ad Koning­sa o cich­li­dách. Mimo­cho­dom tom­bo­la mi pri­nies­la pres­ne to, čo som chcel – krmi­vo a kni­hu. Po tom­bo­le a teda aj po veľ­kej dáv­ke zába­vy sme sa odo­bra­li na veče­ru. Veče­ra, ako aj oba obe­dy, pre­beh­li v pries­to­roch hote­la. Hra­la sľú­be­ná cim­bá­lov­ka. Táto najs­po­lo­čen­skej­šia uda­losť moh­la byť najk­raj­šou čas­ťou osláv, ale bohu­žiaľ sa tak nesta­lo. Po prav­de musím pove­dať, že moje roz­ho­do­va­nie o tom, či spať v Brne zo sobo­ty na nede­ľu stá­lo prá­ve na onom spo­lo­čen­skom veče­ri. Ten sa ale nevy­da­ril. Pries­to­ry a hlav­ne ceny štvor­hviez­dič­ko­vé­ho inter­ho­te­la boli prí­liš chlad­né. Škoda!

Mož­no to nevie­te, ale akva­ris­ti v Bra­ti­sla­ve, ale aj inde na Slo­ven­sku sa stre­tá­va­me (orga­ni­zo­va­ne) už neja­ký ten pia­tok. Tech­no­lo­gic­ky naj­mä vďa­ka www​.akva​.sk. Nuž a naši brnen­skí kama­rá­ti sa sna­ži­li zor­ga­ni­zo­vať pri prí­le­ži­tos­ti osláv aj tak­po­ve­diac morav­ské stret­nu­tie akva­ris­tov v Brne. Doha­do­va­nie pre­bie­ha­lo na www​.akva​ris​ta​.cz. Zaslú­žil sa oň naj­mä Mišo Tou­far. Zrej­me ale Michal vte­dy ešte netu­šil, že to bude morav­ské stret­nu­tie” s hos­ťa­mi zo Slo­ven­ska. Po tom, čo sa v nás hro­ma­di­lo skla­ma­nie, tak sa v nás kopi­la chuť utu­žiť vzťa­hy. Dlho sme nevá­ha­li a vybra­li sme sa na mies­to kona­nia stret­nu­tia akva­ris­tov v Brne. Pose­de­li sme a dob­re sme sa zaba­vi­li. Po pol­no­ci boli domá­ci už na ces­te domov, ale my sme ešte chví­ľu zosta­li. Nebý­va­li sme ďale­ko, nesko­ro v noci sme sa uby­to­va­li a už sme sa teši­li na ráno a na ďal­ší prog­ram. Je samoz­rej­mé, že sme boli radi po oba dni, že sme postre­ta­li množ­stvo zná­mych, mno­hých sme si vytvo­ri­li. Vide­li sme tam akva­ris­tov z Plz­ne, Pra­hy, Brna, Bra­ti­sla­vy, z Košíc. Brno lákalo.

Nedeľ­né prednášky

Nede­ľa zača­la obli­gát­ne, raňaj­ka­mi v inter­ho­te­li, ale už po devia­tej sme počú­va­li Wal­te­ra Dep­ro­os­ta. Roz­prá­val o jaze­re Mala­wi – Desäť­krát na jaze­re Mala­wi – môj osud”. Pre­kla­da­te­ľom bol Fran­ti­šek Cse­fay, kto­ré­ho zábav­ný pre­klad urči­te mno­hých dví­hal zo sto­li­čiek. Po Dep­ro­os­to­vi nasle­do­va­la pred­náš­ka Gil­ber­ta Mae­be­hoDúhov­ky”. Táto pred­náš­ka bola pre mňa naj­zau­jí­ma­vej­šia. O dúhov­kách som sa dozve­del veľa a mal som sil­ný dojem, že Gil­bert Mae­be sa téme aj pred­náš­ke veno­val. V posled­nej pred­náš­ke sa nám opäť pred­sta­vi­la Chris­tel Kas­sel­ma­no­vá. Pred­sta­vi­la Nové a vzác­ne vod­né rast­li­ny”. Uká­za­la aj nie­kto­ré dru­hy, kto­ré nie sú síce vzác­ne, ale vysky­tu­jú sa zried­ka­vo. Dovo­lím si tvr­diť, že tech­nic­ká kva­li­ta pre­zen­to­va­ných foto­gra­fií rast­lín bola per­fekt­ná. Po pred­náš­ke sama pred­ná­ša­jú­ca roz­da­la pri­ne­se­né rast­lin­ky, čo bolo veľ­mi milé. Po skon­če­ná pred­ná­šok CYPERUS zabez­pe­čil náv­šte­vu Sklo­re­xu. Sklo­rex je zná­ma brnen­ská akva­ris­ti­ka. Poniek­to­rí už toho mali dosť a ich kro­ky sme­ro­va­li domov, ale my sme sa vybra­li do Sklo­re­xu. Maji­teľ fir­my, pán Šmer­da, je čle­nom klu­bu CYPERUS‑u a aj túto akciu akis­te sluš­ne pod­po­ril. Ja osob­ne som sa do Sklo­re­xu veľ­mi tešil. Dôvod bol pros­tý – dob­ré refe­ren­cie a moja dovte­daj­šia absen­cia v tom­to obcho­de. Náv­šte­va ma nes­kla­ma­la. Páčil sa mi pre­dov­šet­kým prí­stup k zákaz­ní­ko­vi. Po náv­šte­ve akva­ris­ti­ky sme sa už vyda­li domov s dob­rým poci­tom vyda­re­nej akcie. Že sme sa akva­ris­ti­ky nepre­jed­li sved­čí fakt, že v Bra­ti­sla­ve sme si ešte spra­vi­li exkur­ziu rýb jed­né­ho z účast­ní­kov klu­bo­vé­ho zájaz­du” – kon­krét­ne u Bra­ňa Barčina.

Záver

Nedos­tat­kom pred­ná­šok bola absen­cia dis­ku­sie. Mno­hé veci by sa totiž v dis­ku­sii vysvet­li­li, aj v súvis­los­ti s nie prá­ve naj­lep­ším pre­kla­dom. Chý­ba­li mi pred­náš­ky čes­kých zástup­cov, tre­bárs čle­nov CYPERUS‑u. Dis­ku­sia nebo­la z časo­vých dôvo­dov, pred­náš­ky boli teda pri­dl­hé, resp., bolo ich pri­ve­ľa :-(. Pred­náš­ky sa opie­ra­li zväč­ša o foto­gra­fie, kto­rých kva­lit­nej­šie spra­co­va­nie bolo zrej­mé. Uspo­ria­da­te­lia mys­le­li na spo­lo­čen­skú strán­ku osláv. Na sobo­tu pri­pra­vi­li cim­bá­lov­ku. Osla­va sto­roč­ni­ce sa kona­la v prí­jem­nom pria­teľ­skom a pri­tom dôs­toj­nom duchu. Ja osob­ne by som si svo­ju absen­ciu na takom­to podu­ja­tí neod­pus­til. Som veľ­mi rád, že som pris­pel svo­jou účas­ťou na tom­to vyda­re­nom podu­ja­tí. Želám CYPERUS‑u do ďal­ších rokov veľa úspe­chov a tvo­ri­vých nápadov.


Cen­te­na­ry Celeb­ra­ti­on of CYPERUS in Brno

The Brno Aqu­arium Club CYPERUS celeb­ra­ted its hun­dredth anni­ver­sa­ry, and the event was well-​prepared by CYPERUS mem­bers. On the wee­kend of March 17 – 18, 2007, they offe­red a valu­ab­le prog­ram for atten­de­es. The plan­ning for our visit to Brno star­ted in 2006 sin­ce we, mem­bers of klub​.akva​.sk, were awa­re of the sig­ni­fi­can­ce of the upco­ming celeb­ra­ti­on. As the event date app­ro­ached, we invi­ted club mem­bers to join us. We arran­ged accom­mo­da­ti­on, dri­vers, cars, and set off to Brno in the mor­ning on Feb­ru­ary 17, 2007. Addi­ti­onal­ly, other aqu­arists from Bra­ti­sla­va came to Brno.

CYPERUS orga­ni­zed the event at the Inter­ho­tel Best Wes­tern Pre­mier Hotel, loca­ted in the cen­ter of Brno. Upon ente­ring the hotel, we easi­ly found the are­as of inte­rest. The orga­ni­zers were effi­cient, and during our acc­re­di­ta­ti­on,” the­re was a lot of acti­vi­ty and infor­ma­ti­on. Befo­re ente­ring the lec­tu­re hall, the­re was a panel whe­re we could del­ve into the his­to­ry of CYPERUS, fea­tu­ring pho­tog­raphs of fish by Jir­ka Plíš­til, as well as the pre­sen­ce of EXOT Hob­by and the maga­zi­nes Akva­fó­rum and Terafórum.

Satur­day Lectures

The first lec­tu­re on Satur­day was given by Rai­ner Sta­wi­kov­ski, the editor-​in-​chief of the DATZ maga­zi­ne, on the topic Obser­va­ti­on of South Ame­ri­can Cich­lids in Natu­re and in the Aqu­arium.” It pro­vi­ded seve­ral inte­res­ting insights that caught the atten­ti­on of the audien­ce. Uwe Wer­ner fol­lo­wed with a lec­tu­re on Crabs, Cra­y­fish, Shrimp in Fres­hwa­ter Aqu­ariums.” Con­si­de­ring the gro­wing popu­la­ri­ty of crus­ta­ce­ans, this topic added a nice touch.

The offi­cial ope­ning was sche­du­led for 1:00 PM. It ple­a­sed me that repre­sen­ta­ti­ves of the city and the sta­te sho­wed inte­rest in the event. Each of them add­res­sed us, and the spe­ech by the gover­nor of the South Mora­vian Regi­on, Ing. Sta­ni­slav Jurá­nek, was par­ti­cu­lar­ly valu­ab­le. After the offi­cial part, Chris­tel Kas­sel­mann pre­sen­ted Aqu­as­ca­ping – The Path to Suc­cess,” which was well-received.

Eve­ning Program

After Kas­sel­man­n’s lec­tu­re, the­re was a more rela­xed prog­ram – a tom­bo­la (raff­le). The pri­zes were abun­dant and kept inc­re­a­sing. I also won – three types of fish food and a book by Ad Konings on cich­lids. After the tom­bo­la and a gene­rous dose of fun, we went for din­ner. Both the din­ner and the two lun­ches took pla­ce in the hotel. The pro­mi­sed cim­ba­lom music pla­y­ed, but unfor­tu­na­te­ly, the social eve­ning did not turn out as expec­ted. The spa­ces, espe­cial­ly the pri­ces of the four-​star Inter­ho­tel, were too cold. What a shame!

Per­haps you don’t know, but aqu­arists in Bra­ti­sla­va, and else­whe­re in Slo­va­kia, have been mee­ting (orga­ni­zed) for quite some time, pri­ma­ri­ly thanks to www​.akva​.sk. Our Brno friends tried to orga­ni­ze a Mora­vian mee­ting of aqu­arists in Brno on the occa­si­on of the celeb­ra­ti­ons, which was dis­cus­sed on www​.akva​ris​ta​.cz. Litt­le did they know that it would turn into a Mora­vian mee­ting” with guests from Slo­va­kia. After some disap­po­int­ment, a deci­si­on was made to strengt­hen the rela­ti­ons­hips. We quick­ly deci­ded to attend the event in Brno. We had alre­a­dy arran­ged eve­ryt­hing: accom­mo­da­ti­on, dri­vers, and cars. We set off to Brno in the mor­ning on Feb­ru­ary 17, 2007. The event was about to beco­me a Mora­vian mee­ting” with Slo­vak guests. After accu­mu­la­ting disap­po­int­ment, the desi­re to strengt­hen rela­ti­ons­hips grew. After a short dis­cus­si­on, we went to the desig­na­ted mee­ting pla­ce in Brno. We sat down and had a good time. The hosts were alre­a­dy on the­ir way home after mid­night, but we sta­y­ed a litt­le lon­ger. We were­n’t far away; we sta­y­ed over­night and looked for­ward to the next day and the upco­ming prog­ram. Unsur­pri­sin­gly, we were glad to have atten­ded both days and met many fami­liar faces.

Sun­day Lectures

Sun­day star­ted with bre­ak­fast at the Inter­ho­tel, and by nine o’c­lock, Wal­ter Dep­ro­ost was giving a lec­tu­re on Lake Mala­wi – Ten Times on Lake Mala­wi – My Des­ti­ny.” After Dep­ro­ost, Gil­bert Mae­be pre­sen­ted Rain­bo­ws,” which was the most inte­res­ting lec­tu­re for me. I lear­ned a lot about rain­bo­wfish, and I had a strong impres­si­on that Gil­bert Mae­be devo­ted him­self to the topic. In the last lec­tu­re, Chris­tel Kas­sel­mann retur­ned with New and Rare Aqu­atic Plants.” She sho­wca­sed some spe­cies that are not neces­sa­ri­ly rare but occur infre­qu­en­tly. The tech­ni­cal quali­ty of the pre­sen­ted plant pho­tog­raphs was outs­tan­ding. After the lec­tu­re, Chris­tel Kas­sel­mann dis­tri­bu­ted the brought plants, which was very nice. After the lec­tu­res, CYPERUS orga­ni­zed a visit to Sklo­rex. Sklo­rex is a well-​known Brno aqu­aris­tics shop, and its owner, Mr. Šmer­da, is a mem­ber of the CYPERUS club. The visit did not disap­po­int me. I espe­cial­ly liked the app­ro­ach to the cus­to­mer. After the visit to the aqu­arium shop, we set off for home with a good fee­ling about the suc­cess­ful event. We did­n’t get tired of aqu­aris­tics; in Bra­ti­sla­va, we even made a visit to the fish of one of the par­ti­ci­pants in the club trip” – spe­ci­fi­cal­ly at Bra­ňo Barčin.

Conc­lu­si­on

The lack of dis­cus­si­on was a short­co­ming of the lec­tu­res. Many things could have been cla­ri­fied through dis­cus­si­on, espe­cial­ly con­si­de­ring the less than per­fect trans­la­ti­on. I mis­sed lec­tu­res from Czech repre­sen­ta­ti­ves, per­haps mem­bers of CYPERUS. Due to time cons­traints, the­re was no room for dis­cus­si­on, and the lec­tu­res were too long, or rat­her, the­re were too many :-(. The lec­tu­res relied most­ly on pho­tog­raphs, and it was evi­dent that the­ir hig­her quali­ty pro­ces­sing was appa­rent. The orga­ni­zers thought about the social side of the celeb­ra­ti­ons. On Satur­day, they pre­pa­red cim­ba­lom music. The cen­te­na­ry celeb­ra­ti­on took pla­ce in a ple­a­sant, friend­ly, and dig­ni­fied spi­rit. I per­so­nal­ly would not have for­gi­ven myself for mis­sing such an event. I am very glad that I con­tri­bu­ted to this suc­cess­ful event with my par­ti­ci­pa­ti­on. I wish CYPERUS many suc­ces­ses and cre­a­ti­ve ide­as in the years to come.


Sto­le­té výro­čí CYPERUS Clubu

Sto­le­té výro­čí Brněn­ské­ho akva­ris­tic­ké­ho klu­bu CYPERUS bylo osla­vo­vá­no se ctí. Čle­no­vé Cype­ru­su se na osla­vu dobře přip­ra­vi­li a nabíd­li nám a urči­tě i sobě hod­not­ný prog­ram na víkend 17.3 – 18.3.2007. Ale pojď­me pěk­ně po pořád­ku. Jeli­kož jsme si i my ve klu­bu akva​.sk byli vědo­mi hod­no­ty přip­ra­vo­va­né osla­vy, roz­hod­li jsme se již v roce 2006 vyra­zit do Brna. S blí­ží­cím se datem koná­ní jsme vyzva­li čle­ny klu­bu, aby se k nám při­da­li roz­hod­nu­tí. Zaří­di­li jsme si uby­to­vá­ní, řidi­če, auta a své­po­moc­ně jsme se vypra­vi­li ráno 17.2 do Brna. Kro­mě toho do Brna při­je­li i dal­ší akva­ris­té z Bra­ti­sla­vy. CYPERUS umís­til akci do Inter­ho­te­lu Best Wes­tern Pre­mier Hotel, kte­rý se nachá­zí v cen­tru Brna. Po vstu­pu do hote­lu jsme snad­no našli pros­to­ry, kte­ré nás zají­ma­ly. Orga­ni­zá­to­ři se pochlu­bi­li a při naší akre­di­ta­ci” bylo ruš­no a infor­mač­ně. Ješ­tě před vstu­pem do před­náš­ko­vé síně byl panel, kde jsme čás­teč­ně moh­li nahléd­nout do his­to­rie CYPERUS. Viděli jsme i foto­gra­fie ryb od Jir­ky Plíš­ti­la a pros­tor tam měla i fir­ma EXOT Hob­by a časo­pis Akva­fó­rum, Tera­fó­rum. Za dve­řmi na nás už čeka­la před­náš­ko­vá síň.

Před­náš­ky v sobotu

V sobo­tu jako prv­ní před­ná­šel Rai­ner Sta­wi­kov­ski, šéf­re­dak­tor časo­pi­su DATZ, na téma Pozo­ro­vá­ní jiho­ame­ric­kých cich­lid v pří­ro­dě a v akvá­riu”. Při­nes­la něko­lik zají­ma­vých infor­ma­cí, kte­ré vzbu­di­ly pozor­nost poslu­cha­čů. Nic­mé­ně mě více zau­ja­la před­náš­ka Uwe Wer­ne­ra Kra­bo­vé, rako­vé, kre­ve­ty ve slad­ko­vod­ním akvá­riu”. Kre­vet­ky momen­tál­ně u nás pro­ží­va­jí boom, tak­že se mi to zdá­lo jako vhod­né oživení.

Slav­nost­ní zahájení

V 13:00 měli orga­ni­zá­to­ři naplá­no­vá­no ofi­ciál­ní zahá­je­ní. Potěši­lo mě, že o akci pro­je­vi­li zájem i před­sta­vi­te­lé měs­ta a stá­tu. Kaž­dý z nich nám před­nesl pro­jev, a zvláš­tě cen­ný byl pro mě pro­jev hej­tma­na Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je, Ing. Sta­ni­sla­va Jurán­ka. Vystou­pil jako prv­ní. Oče­ká­val jsem ofi­ciál­ní zdvo­ři­lost­ní slo­va, ale doč­kal jsem se pří­jem­né­ho a dokon­ce vtip­né­ho pro­je­vu. Kaž­dý popřál klu­bu elán do dal­ších let.

Po ofi­ciál­ní čás­ti se ujal slo­va Chris­tel Kas­sel­mann se svou před­náš­kou Zaři­zo­vá­ní rost­lin­né­ho akvá­ria – ces­ta k úspěchu”. Z Kas­sel­man­no­vé jsem vní­mal radost, nako­nec se úvo­dem poděko­va­la za pozvá­ní na osla­vu sto­roč­ni­ce. Dal­ším před­ná­še­jí­cím byl Nor­bert Dokou­pil s téma­tem Bar­ve­ní ryb, zná­mé a nezná­mé fak­ty”. Před­náš­ka byla hod­not­ná, sou­hla­sím s pořa­da­te­li, že její úro­veň byla uni­ver­zit­ní, jen dlou­hé pau­zy způso­be­né dlou­hým čte­ním a samo­zřej­mě dlou­hým pře­kla­dem úspěš­ně naru­šo­va­ly pozor­nost posluchačů.

Večer­ní program

Po před­náš­ce Dokou­pi­la násle­do­val vol­něj­ší prog­ram – loso­vá­ní tom­bo­ly. Ceny byly hoj­né a neus­tá­le při­bý­va­ly. Mě také při­pad­la tro­chu smůla – přiš­ly mi tři dáv­ky krmi­va a kni­ha od Ad Koning­sa o cich­li­dech. Mimo­cho­dem, tom­bo­la mi při­nes­la přes­ně to, co jsem si přál – krmi­vo a kni­hu. Po tom­bo­la­ži a tedy i po vel­ké dáv­ce zába­vy jsme se odeb­ra­li na veče­ři. Veče­ře, stej­ně jako obě obědy, pro­běh­ly v pros­to­rách hote­lu. Zahrá­va­la sľí­be­ná cim­bá­lov­ka. Tato nej­so­ciál­něj­ší udá­lost moh­la být nejk­rás­něj­ší čás­tí oslav, ale bohu­žel se tak nesta­lo. Musím říct prav­du, že mé roz­hod­nu­tí, zda zůs­tat v Brně ze sobo­ty na neděli, závi­se­lo prá­vě na té spo­le­čen­ské veče­ři. Ta se však nevy­da­ři­la. Pros­to­ry a zej­mé­na ceny čty­řh­věz­dič­ko­vé­ho inter­ho­te­lu byly pří­liš chlad­né. Škoda!

Mož­ná to neví­te, ale akva­ris­té v Bra­ti­sla­vě, ale i jin­de na Slo­ven­sku, se pra­vi­del­ně schá­ze­jí už něja­ký ten pátek. Tech­no­lo­gic­ky hlav­ně díky www​.akva​.sk. No a naši brněn­ští kama­rá­di se sna­ži­li zor­ga­ni­zo­vat při pří­le­ži­tos­ti oslav takz­va­né morav­ské set­ká­ní akva­ris­tů v Brně. Dom­lou­vá­ní pro­bí­ha­lo na www​.akva​ris​ta​.cz. Zaslou­žil se o něj hlav­ně Mišo Tou­far. Zřej­mě ale Michal teh­dy ješ­tě netu­šil, že to bude morav­ské set­ká­ní” s hos­ty ze Slo­ven­ska. Po tom, co se v nás hro­ma­di­lo zkla­má­ní, jsme cíti­li potře­bu posí­lit vzta­hy. Dlou­ho jsme nevá­ha­li a vybra­li jsme se na mís­to koná­ní set­ká­ní akva­ris­tů v Brně. Pose­děli jsme si a dobře jsme se bavi­li. Po půl­no­ci už domá­cí odjíž­děli domů, ale my jsme ješ­tě chví­li zůs­ta­li. Neby­li jsme dale­ko, pozdě v noci jsme se uby­to­va­li a už jsme se těši­li na ráno a dal­ší prog­ram. Je samo­zřej­mé, že jsme byli rádi po oba dny, že jsme potka­li mno­ho zná­mých, mno­ho jsme si jich oblí­bi­li. Viděli jsme tam akva­ris­ty z Plz­ně, Pra­hy, Brna, Bra­ti­sla­vy, z Košic. Brno lákalo.

Neděl­ní přednášky

Neděle zača­la povin­ně, sní­da­ní v hote­lu, ale už v devět hodin jsme poslou­cha­li Wal­tra Dep­ro­os­ta. Hovo­řil o jeze­ře Mala­wi – Deset­krát na jeze­ře Mala­wi – můj osud”. Pře­kla­dem se zabý­val Fran­ti­šek Cse­fay, jehož zábav­ný pře­klad urči­tě mno­hé rozes­mál. Po Dep­ro­os­to­vi násle­do­va­la před­náš­ka Gil­ber­ta Mae­be­ho – Dúhov­ky”. Tato před­náš­ka byla pro mě nej­za­jí­ma­věj­ší. O dúhov­kách jsem se dozvěděl mno­ho a měl jsem sil­ný dojem, že Gil­bert Mae­be téma­tu věno­val pozor­nost jak v příp­ra­vě, tak i při samot­né před­náš­ce. Na závěr jsme měli opět pří­le­ži­tost vidět Chris­tel Kas­sel­ma­no­vou. Před­sta­vi­la Nové a vzác­né vod­ní rost­li­ny”. Uká­za­la i něk­te­ré dru­hy, kte­ré sice nej­sou vzác­né, ale vysky­tu­jí se zříd­ka. Dovo­lím si tvr­dit, že tech­nic­ká kva­li­ta pre­zen­to­va­ných foto­gra­fií rost­lin byla per­fekt­ní. Po před­náš­ce sama před­ná­še­jí­cí roz­da­la při­ne­se­né rost­lin­ky, což bylo vel­mi milé. Po skon­če­ní před­ná­šek CYPERUS zabez­pe­čil návš­těvu Sklo­re­xu. Sklo­rex je zná­má brněn­ská akva­ris­ti­ka. Něk­te­ří už toho měli dost a jejich kro­ky směřo­va­ly domů, ale my jsme se vyda­li do Sklo­re­xu. Maji­tel fir­my, pan Šmer­da, je čle­nem klu­bu CYPERUS a jis­tě tuto akci solid­ně pod­po­řil. Já osob­ně jsem se do Sklo­re­xu vel­mi těšil. Důvod byl pros­tý – dob­ré refe­ren­ce a má dosa­vad­ní absen­ce v tom­to obcho­dě. Návš­těva mě nes­kla­ma­la. Líbil se mi pře­dev­ším pří­stup k zákaz­ní­ko­vi. Po návš­těvě akva­ris­ti­ky jsme se vyda­li domů s dob­rým poci­tem zda­ře­né akce. Že jsme se akva­ris­ti­kou nepře­jed­li, doklá­dá fakt, že v Bra­ti­sla­vě jsme si ješ­tě uděla­li exkur­zi ryb u jed­no­ho z účast­ní­ků klu­bo­vé­ho výle­tu” – kon­krét­ně u Bra­ňa Barčina.

Závěr

Nedos­tat­kem před­ná­šek byla absen­ce dis­ku­ze. Mno­hé věci by se totiž v dis­ku­si objas­ni­ly, a to i v sou­vis­los­ti s ne zce­la nej­lep­ším pře­kla­dem. Chy­běly mi před­náš­ky čes­kých zástup­ců, tře­ba čle­nů CYPERUS‑u. Dis­ku­se neby­la z časo­vých důvo­dů, před­náš­ky tedy byly pří­liš dlou­hé, resp., jich bylo pří­liš :-(. Před­náš­ky se opí­ra­ly pře­váž­ně o foto­gra­fie, jejichž kva­lit­něj­ší zpra­co­vá­ní bylo zjev­né. Pořa­da­te­lé mys­le­li na spo­le­čen­skou strán­ku oslav. Na sobo­tu přip­ra­vi­li cim­bá­lov­ku. Osla­va sto­roč­ni­ce se kona­la v pří­jem­ném přá­tel­ském a při­tom důs­toj­ném duchu. Já osob­ně bych si svou absen­ci na tako­vém­to pod­ni­ku neod­pus­til. Jsem vel­mi rád, že jsem přis­pěl svou účas­tí na této vyda­ře­né udá­los­ti. Pře­ji CYPERUS‑u do dal­ších let mno­ho úspěchů a tvůr­čích nápadů.


Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Klubová činnosť

História akvaristiky

Hits: 5267

Je otáz­ne kedy mož­no dato­vať vznik akva­ris­ti­ky. Kaž­do­pád­ne deji­ny hovo­ria o cho­va­ní malých pek­ných rýb už zo sta­ro­ve­ké­ho Egyp­ta. Mini­mál­ne tisíc­roč­nú minu­losť má chov na ázij­skom kon­ti­nen­te v Číne, kde chov kara­sov má veľ­mi boha­tú tra­dí­ciu. Pred­me­ty, v kto­rých sa cho­va­li ryby a pes­to­va­li rast­li­ny boli úpl­ne iné ako ich pozná­me dnes. Aj u nás si nie­kto­rí pamä­ta­jú gup­ky v päť lit­ro­vých fľa­šiach od uho­riek. V 19. sto­ro­čí akvá­ri­um bolo vlast­ne atrak­ci­ou, zaria­di­li si ich bio­ló­go­via, leká­ri, vzde­la­ní ľudia na uni­ver­zi­tách, vo verej­ných záh­ra­dách. Medzi jed­ny z naj­star­ších klu­bov pat­ria tu v našom regi­ó­ne napr. Cype­rus, 1899. U nás je naj­star­ší prav­de­po­dob­ne klub v Ban­skej Bys­tri­ci. Dá sa pove­dať, že Euró­pa sa sta­la kolís­kou akva­ris­ti­ky a trú­fam si pove­dať, že je ňou dodnes. Už od spo­mí­na­né­ho 19. sto­ro­čia sa v nej zača­la akva­ris­ti­ka vzmá­hať. Je zau­jí­ma­vé, že aj naša kra­ji­na pat­rí medzi vyspe­lé štá­ty, kto­ré posky­tu­jú akva­ris­tov, kto­rí pat­ria medzi špič­ku. Nemec­ko, Poľ­sko, Čes­koSlo­ven­sko sú aj his­to­ric­ky aj v súčas­nos­ti špič­kou na poli cho­vu rýb a pes­to­va­nie rast­lín.


The ori­gin of aqu­arium kee­ping is a ques­ti­on open to deba­te. Nevert­he­less, his­to­ry tells us about the kee­ping of small, beau­ti­ful fish dating back to ancient Egypt. The prac­ti­ce has at least a millennium-​old his­to­ry on the Asian con­ti­nent in Chi­na, whe­re the cul­ti­va­ti­on of carp has a rich tra­di­ti­on. The con­tai­ners used for kee­ping fish and cul­ti­va­ting plants were com­ple­te­ly dif­fe­rent from what we know today. Some peop­le may recall gup­pies kept in five-​liter bott­les from pic­kles here. In the 19th cen­tu­ry, aqu­ariums were essen­tial­ly att­rac­ti­ons, set up by bio­lo­gists, doc­tors, and edu­ca­ted indi­vi­du­als at uni­ver­si­ties and pub­lic gar­dens. Among the oldest clubs in our regi­on is, for exam­ple, Cype­rus, estab­lis­hed in 1899. The oldest club in Slo­va­kia is pro­bab­ly in Ban­ská Bys­tri­ca. It can be said that Euro­pe beca­me the crad­le of aqu­arium kee­ping and, I dare say, still holds that posi­ti­on today. Sin­ce the men­ti­oned 19th cen­tu­ry, aqu­arium kee­ping began to flou­rish in Euro­pe. It is inte­res­ting to note that our coun­try is among the deve­lo­ped sta­tes that pro­vi­de aqu­arium ent­hu­siasts who are at the foref­ront. Ger­ma­ny, Poland, Cze­chia, and Slo­va­kia have his­to­ri­cal­ly and con­ti­nue to be at the foref­ront in the field of fish kee­ping and plant cultivation.


Es ist frag­lich, wann der Urs­prung der Aqu­aris­tik datiert wer­den kann. Den­noch berich­ten die Ges­chichts­bücher von der Hal­tung kle­i­ner, schöner Fis­che bere­its im alten Ägyp­ten. Die Pra­xis hat auf dem asia­tis­chen Kon­ti­nent in Chi­na, wo die Zucht von Karp­fen eine lan­ge Tra­di­ti­on hat, min­des­tens ein Jahr­tau­send alte Wur­zeln. Die Behält­nis­se, in denen Fis­che gehal­ten und Pflan­zen gezüch­tet wur­den, waren völ­lig anders als das, was wir heute ken­nen. Hier­zu­lan­de erin­nern sich eini­ge viel­le­icht an Gup­pys, die in Fünf-​Liter-​Flaschen von ein­ge­leg­ten Gur­ken gehal­ten wur­den. Im 19. Jahr­hun­dert waren Aqu­arien im Grun­de genom­men Att­rak­ti­onen, die von Bio­lo­gen, Ärz­ten und gebil­de­ten Per­so­nen an Uni­ver­si­tä­ten und in öffen­tli­chen Gär­ten ein­ge­rich­tet wur­den. Zu den ältes­ten Vere­i­nen in unse­rer Regi­on gehört zum Beis­piel Cype­rus, geg­rün­det 1899. Der ältes­te Vere­in in der Slo­wa­kei befin­det sich wahrs­che­in­lich in Ban­ská Bys­tri­ca. Man kann sagen, dass Euro­pa zur Wie­ge der Aqu­aris­tik wur­de und ich traue mich zu sagen, dass es dies bis heute ist. Seit dem genann­ten 19. Jahr­hun­dert begann die Aqu­aris­tik in Euro­pa auf­zub­lühen. Inte­res­sant ist, dass unser Land zu den ent­wic­kel­ten Sta­a­ten gehört, die Aqu­aria­ner an der Spit­ze haben. Deutsch­land, Polen, Tsche­chien und die Slo­wa­kei sind his­to­risch und gegen­wär­tig füh­rend auf dem Gebiet der Fisch­hal­tung und Pflanzenzucht.

Use Facebook to Comment on this Post