2011, 2012, Časová línia, Dokumenty, Rakúske dokumenty, Zahraničné dokumenty

Carnuntum v Petronelli

Hits: 2628

V Pet­ro­nel­li, neďa­le­ko od Bra­ti­sla­vy sa v Rakús­ku nachá­dza rím­sky tábor, kto­rý je pozos­tat­kom a rekon­štruk­ci­ou sku­toč­né­ho rím­ske tábo­ra Car­nun­tum. Sú tu okrem iné­ho aj ukáž­ky vte­daj­šie­ho spo­lo­čen­ské­ho živo­ta, tech­nic­ké­ho rie­še­nia nor­mál­ne­ho živo­ta v obyd­liach, kúpe­ľoch a mno­hé iné zau­jí­ma­vé veci. 

Rím­ska met­ro­po­la Car­nun­tum leža­la na Jan­tá­ro­vej ces­te, na rím­skej hra­ni­ci – Limes Roma­nus medzi Vied­ňou a Bra­ti­sla­vou. Na kri­žo­vat­ke obchod­ných diaľ­ko­vých ciest, Jan­tá­ro­vej ces­ty a Dunaj­skej ces­ty. Je naj­väč­ším arche­olo­gic­kým nále­zis­kom v Rakús­ku (vino​kar​pat​.sk). Sys­te­ma­tic­ké vyko­páv­ky tu pre­bie­ha­jú od roku 1885. Slo­vo Car­nun­tum je prav­de­po­dob­ne odvo­de­né od Kar, prí­pad­ne Karn – kameň, hro­ma­da skál (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum sa vyví­ja­lo od 1. polo­vi­ce 1. stor. n. l. do kon­ca rím­skej prí­tom­nos­ti v roku 433. Počet oby­va­te­ľov Car­nun­ta sa odha­du­je pri­bliž­ne na 50 000. Pred Riman­mi boli v tej­to oblas­ti Kel­ti. V 2. sto­ro­čí pred n. l. to bol kmeň Bójov. V roku 6 pred n. l. rím­sky Tibe­rius zalo­žil na úze­mí kelt­ské­ho mes­ta Car­nun­ta vojen­skú základ­ňu. Úto­čí na mar­ko­man­ské­ho krá­ľa Mar­bo­da. V rokoch 89 sa Panó­nia sta­la rím­skou pro­vin­ci­ou ako Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. Po poráž­ke v Teutón­skom lese (9 n. l.) sa Augus­tus roz­ho­dol upus­tiť od ďal­ších výbo­jov sever­ne od Duna­ja a ozna­čil Dunaj ako hra­ni­cu ríše. V nasle­du­jú­com obdo­bí pri­pad­ne pre­to Car­nun­tu dôle­ži­tá obran­ná fun­kcia na Duna­ji. Za cisá­ra Clau­dia (4154) bolo zalo­že­né aj civil­né mes­to. V rokoch 172175 Mar­cus Aure­lius v Panó­nii boju­je pro­ti Mar­ko­ma­nom a Kvá­dom, v Car­nun­te sa zdr­žu­je v rokoch 171173. V roku 194 je Car­nun­tum pový­še­né na koló­niu a pone­sie názov Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk). 

Asi kilo­me­ter západ­ne od dneš­né­ho Bad Deutsch Alten­bur­gu malá 15. légia – Legio XV Apol­li­na­ris vojen­ský tábor. Chrá­nil ho sys­tém prie­kop a ochran­ný múr s roho­vý­mi a dvo­j­itý­mi veža­mi. Nachá­dza­lo sa tam 5 až 6 tisíc voja­kov. Asi kilo­me­ter západ­ne od vojen­ské­ho tábo­ra bol tábor pomoc­nej légie – Cas­trum auxi­lii, posta­ve­ný v 2 polo­vi­ci 1. sto­ro­čia a slú­žil 500 člen­nej jaz­dec­kej vojen­skej posád­ke. Oko­lo vojen­ské­ho tábo­ra vznik­lo osíd­le­nie s pev­ný­mi dre­ve­ný­mi stav­ba­mi (cana­bae), kto­ré sa v prie­be­hu 2. sto­ro­čia n. l. pre­sta­vo­va­li na kamen­né stav­by. Usa­di­lo sa tu civil­né oby­va­teľ­stvo, toto osíd­le­nie sa roz­kla­da­lo asi na 150 ha. Cisár Had­rián ude­lil tomu­to mest­ské­mu osíd­le­niu mest­ské prá­va. Car­nun­tum sa postup­ne pre­me­ni­lo na význam­nú obchod­nú met­ro­po­lu (vino​kar​pat​.sk).

Amfi­te­áter v Pet­ro­nel­li bol svo­jou roz­lo­hou 7244 met­rov jed­ným z naj­väč­ších v Rím­skej ríši. Do jeho hľa­dis­ka sa však vmes­ti­lo iba 8 000 divá­kov. Tri­bú­na ma vyvo­lať pred­sta­vu, aká bola pôvod­ná výš­ka stav­by. Pred­po­kla­dá sa, že súčas­ťou juž­nej tri­bú­ny bola dvoj­pod­laž­ná a vzne­še­ne zaria­de­ná lóža mies­to­dr­ži­te­ľa. Na východ­nej a západ­nej čas­ti mal po jed­nej monu­men­tál­nej brá­ne. Pri západ­nom vcho­de sa nachá­dza­lo Neme­se­um - malič­ká svä­ty­ňa na počesť bohy­ne osu­du a pomsty Dia­ny Neme­sis (Infor­mač­ná tabuľa).


In Pet­ro­nell, near Bra­ti­sla­va, the­re is a Roman camp loca­ted in Aus­tria that is a rem­nant and recons­truc­ti­on of the actu­al Roman camp Car­nun­tum. It fea­tu­res demon­stra­ti­ons of the socie­tal life of that era, tech­ni­cal solu­ti­ons for dai­ly living in dwel­lings, baths, and many other inte­res­ting aspects.

The Roman met­ro­po­lis Car­nun­tum was situ­ated on the Amber Road, along the Roman bor­der – Limes Roma­nus bet­we­en Vien­na and Bra­ti­sla­va, at the inter­sec­ti­on of tra­de rou­tes, the Amber Road, and the Danu­be rou­te. It is the lar­gest archa­e­olo­gi­cal site in Aus­tria (vino​kar​pat​.sk). Sys­te­ma­tic exca­va­ti­ons have been ongo­ing sin­ce 1885. The word Car­nun­tum” is like­ly deri­ved from Kar” or Karn” – sto­ne or pile of rocks (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum evol­ved from the 1st half of the 1st cen­tu­ry AD until the end of Roman pre­sen­ce in 433. The esti­ma­ted popu­la­ti­on of Car­nun­tum is around 50,000. Befo­re the Romans, Celts inha­bi­ted this area, fol­lo­wed by the Boii tri­be in the 2nd cen­tu­ry BC. In 6 BC, the Roman Tibe­rius foun­ded a mili­ta­ry base on the ter­ri­to­ry of the Cel­tic city Car­nun­tum, attac­king the Mar­co­man­nic king Maro­bo­du­us. In 8 – 9 AD, Pan­no­nia beca­me a Roman pro­vin­ce as Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. After the defe­at in the Teuto­burg Forest (9 AD), Augus­tus deci­ded to aban­don furt­her conqu­ests north of the Danu­be, desig­na­ting the Danu­be as the empi­re­’s boun­da­ry. In the fol­lo­wing peri­od, Car­nun­tum had a cru­cial defen­si­ve func­ti­on on the Danu­be. Under Empe­ror Clau­dius (4154), a civi­lian town was also estab­lis­hed. In 172 – 175, Mar­cus Aure­lius fought against the Mar­co­man­ni and Quadi in Pan­no­nia, sta­y­ing in Car­nun­tum from 171 to 173. In 194, Car­nun­tum was ele­va­ted to a colo­ny and rece­i­ved the name Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk).

About a kilo­me­ter west of present-​day Bad Deutsch Alten­burg, the 15th legi­on – Legio XV Apol­li­na­ris had a mili­ta­ry camp. It was pro­tec­ted by a trench sys­tem and a defen­si­ve wall with cor­ner and doub­le towers, hou­sing 5,000 to 6,000 sol­diers. About a kilo­me­ter west of the mili­ta­ry camp was the auxi­lia­ry legi­on camp – Cas­trum auxi­lii, built in the 2nd half of the 1st cen­tu­ry and ser­ved a 500-​member caval­ry mili­ta­ry gar­ri­son. Around the mili­ta­ry camp, a sett­le­ment with solid wooden struc­tu­res (cana­bae) was estab­lis­hed, trans­for­ming into sto­ne buil­dings during the 2nd cen­tu­ry AD. Civi­lian popu­la­ti­on sett­led here, and this sett­le­ment spre­ad over app­ro­xi­ma­te­ly 150 hec­ta­res. Empe­ror Had­rian gran­ted urban rights to this urban sett­le­ment. Car­nun­tum gra­du­al­ly trans­for­med into a sig­ni­fi­cant tra­de met­ro­po­lis (vino​kar​pat​.sk).

The amp­hit­he­a­ter in Pet­ro­nell, with an area of 7244 meters, was one of the lar­gest in the Roman Empi­re. Howe­ver, only 8,000 spec­ta­tors could fit into the are­na, and the tri­bu­ne gives an idea of the ori­gi­nal height of the struc­tu­re. It is assu­med that the sout­hern tri­bu­ne had a two-​story and ele­gan­tly fur­nis­hed lod­ge for the gover­nor. The­re was one monu­men­tal gate on the east and west sides each, and at the wes­tern entran­ce, the­re was the Neme­se­um – a small sanc­tu­ary dedi­ca­ted to the god­dess of fate and reven­ge, Dia­na Neme­sis (Infor­ma­ti­on board).


In Pet­ro­nell, in der Nähe von Bra­ti­sla­va, befin­det sich in Öster­re­ich ein römis­cher Lager­platz, der ein Überb­le­ib­sel und eine Rekons­truk­ti­on des eigen­tli­chen römis­chen Lagers Car­nun­tum ist. Hier gibt es unter ande­rem Vor­füh­run­gen des gesells­chaft­li­chen Lebens die­ser Zeit, tech­nis­che Lösun­gen für das täg­li­che Leben in Wohn­hä­u­sern, Bädern und vie­le ande­re inte­res­san­te Aspekte.

Die römis­che Met­ro­po­le Car­nun­tum lag an der Berns­te­ins­tra­ße, entlang der römis­chen Gren­ze – Limes Roma­nus zwis­chen Wien und Bra­ti­sla­va, an der Kre­uzung von Han­dels­rou­ten, der Berns­te­ins­tra­ße und der Donau­rou­te. Es ist die größte archä­o­lo­gis­che Stät­te in Öster­re­ich (vino​kar​pat​.sk). Sys­te­ma­tis­che Ausg­ra­bun­gen lau­fen hier seit 1885. Das Wort Car­nun­tum” lei­tet sich wahrs­che­in­lich von Kar” oder Karn” – Ste­in oder Ste­in­hau­fen ab (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum ent­wic­kel­te sich von der ers­ten Hälf­te des 1. Jahr­hun­derts n. Chr. bis zum Ende der römis­chen Prä­senz im Jahr 433. Die ges­chätz­te Bevöl­ke­rung von Car­nun­tum liegt bei etwa 50.000. Vor den Römern bewohn­ten Kel­ten die­ses Gebiet, gefolgt vom Stamm der Boier im 2. Jahr­hun­dert v. Chr. Im Jahr 6 v. Chr. grün­de­te der römis­che Tibe­rius auf dem Gebiet der kel­tis­chen Stadt Car­nun­tum eine Mili­tär­ba­sis. Er griff den mar­ko­man­nis­chen König Mar­bod an. In den Jah­ren 8 – 9 wur­de Pan­no­nien eine römis­che Pro­vinz als Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. Nach der Nie­der­la­ge im Teuto­bur­ger Wald (9 n. Chr.) ents­chied sich Augus­tus, von wei­te­ren Ero­be­run­gen nörd­lich der Donau abzu­se­hen und die Donau als die Gren­ze des Rei­ches zu bez­e­ich­nen. In der fol­gen­den Zeit hat­te Car­nun­tum eine ents­che­i­den­de Ver­te­i­di­gungs­funk­ti­on an der Donau. Unter Kai­ser Clau­dius (4154) wur­de auch eine zivi­le Stadt geg­rün­det. In den Jah­ren 172 – 175 kämpf­te Mar­cus Aure­lius gegen die Mar­ko­man­nen und Quaden in Pan­no­nien und ver­we­il­te von 171 bis 173 in Car­nun­tum. Im Jahr 194 wur­de Car­nun­tum zu einer Kolo­nie erho­ben und erhielt den Namen Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk).

Etwa einen Kilo­me­ter west­lich von Bad Deutsch Alten­burg befand sich das Mili­tär­la­ger der 15. Legi­on – Legio XV Apol­li­na­ris. Es wur­de durch ein Gra­ben­sys­tem und eine Schutz­mau­er mit Ecktür­men und Doppel­tür­men ges­chützt und beher­berg­te 5.000 bis 6.000 Sol­da­ten. Etwa einen Kilo­me­ter west­lich des Mili­tär­la­gers befand sich das Hilfs­la­ger der Legi­on – Cas­trum auxi­lii, das in der 2. Hälf­te des 1. Jahr­hun­derts erbaut wur­de und einer 500 Mann star­ken Kavallerie-​Militärtruppe dien­te. Um das Mili­tär­la­ger herum ents­tand eine Sied­lung mit fes­ten höl­zer­nen Struk­tu­ren (cana­bae), die sich im Lau­fe des 2. Jahrh

underts n. Chr. in Ste­in­bau­ten umwan­del­ten. Hier sie­del­te sich die Zivil­be­völ­ke­rung an, und die­se Sied­lung ers­trec­kte sich über etwa 150 Hek­tar. Kai­ser Had­rian ver­lieh die­ser städ­tis­chen Sied­lung städ­tis­che Rech­te. Car­nun­tum wan­del­te sich all­mäh­lich in eine bede­uten­de Han­dels­met­ro­po­le (vino​kar​pat​.sk).

Das Amp­hit­he­a­ter in Pet­ro­nell, mit einer Flä­che von 7244 Metern, war eines der größten im Römis­chen Reich. Aller­dings konn­ten nur 8.000 Zus­chau­er in die Are­na pas­sen, und die Tri­büne gibt eine Vors­tel­lung von der urs­prün­gli­chen Höhe des Gebä­u­des. Es wird ver­mu­tet, dass die süd­li­che Tri­büne eine zwe­is­töc­ki­ge und ele­gant ein­ge­rich­te­te Loge für den Statt­hal­ter hat­te. An den Ost- und West­se­i­ten gab es jewe­ils ein monu­men­ta­les Tor, und am west­li­chen Ein­gang befand sich das Neme­se­um – ein kle­i­nes Hei­lig­tum zu Ehren der Göt­tin des Schick­sals und der Rache, Dia­na Neme­sis (Infor­mač­ná tabuľa).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2010, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Obce, Považské obce, Slovenská krajina, TOP

Moravany nad Váhom – lokalita mnohých archeologických vykopávok

Hits: 5259

Mora­va­ny sa nachá­dza­jú pri ústí poto­ka Strie­bor­ni­ca, asi 5 km od Pieš­ťan. Roz­lo­ha Mora­vian je nece­lých 11 km2, na kto­rých žije 2041 oby­va­te­ľov. Obec bola pod­ľa nále­zov síd­lom lov­cov mamu­tov a neskôr síd­lis­kom volú­to­vej a len­gy­el­skej kul­tú­ry. Našli sa tu boha­té nále­zy štie­pa­ných kamen­ných nástro­jov, zbra­ní, šper­kov a pla­tík. V roku 1938 sa tu našla soš­ka ženy vyre­zá­va­ná z mamu­tie­ho kla, Venu­ša z Mora­vian, kto­rej vek sa odha­du­je na 22 800 rokov. Je to naj­star­ší doklad výtvar­né­ho pre­ja­vu na Slo­ven­sku (wiki​pe​dia​.sk). Má len 7.5 cm. Pred rokom 1967 bola v Nemec­ku. Po smr­ti nemec­ké­ho arche­oló­ga Lot­ha­ra Zotza ju na Slo­ven­sko donies­la jeho asis­tent­ka Gise­la Fre­un­do­vá. Bola náj­de­ná medzi rok­mi 19251937. Uvá­dza sa, že bola náj­de­ná pri orbe v loka­li­te Pod­ko­vi­ca pri Pieš­ťa­noch (nit​ra​.sme​.sk). Do rúk Lot­ha­ra Zotza sa vraj dosta­la od kúpeľ­né­ho hos­ťa. Zotz tvr­dil, že v Mora­va­noch našiel úžas­né veci, napr. aj ďal­šiu Venu­šu, vyso­kú viac ako 30 cm. Nále­zy posie­lal do Pra­ha sa vo vir­va­re 2. sve­to­vej voj­ny stra­ti­li (Anton Štev­ko). Slo­ven­ská poš­ta vyda­la 20.10.2006 prí­le­ži­tost­nú poš­to­vú znám­ku Mora­vian­ska Venu­ša. Gra­fic­kú úpra­vu znám­ky a rytec­kú trans­krip­ciu die­la vytvo­ril Arnold Feke (tele​com​.gov​.sk). Prvá písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1348 – pod náz­vom Mar­wan. V 18. sto­ro­čí bola v Mora­va­noch kom­pa. V obci sa nachá­dza pôvod­ne rene­sanč­ný kaš­tieľ zo 16. sto­ro­čia. Neskôr bol zba­ro­ki­zo­va­ný. V doli­ne Strie­bor­ni­ce je malá vod­ná nádrž, oko­lo kto­rej je rekre­ač­ná oblasť. Na kon­ci Výtoc­kej doli­ny je malé kra­so­vé úze­mie – Soko­lie ska­ly (wiki​pe​dia​.sk).

Zná­ma je loka­li­ta Výto­ky, kto­rá sa nachá­dza za Striebornicou.

Vedie k nej aj náuč­ný chod­ník, kto­rý vedie chod­ník popod Soko­lie ska­ly so zacho­va­nou pôvod­nou tep­lo­mil­nou fau­nou a fló­rou. V tých­to ska­lách sú jas­ky­ne osíd­le­né už v mlad­šej dobe kamen­nej (mora​va​ny​.sk).


Mora­va­ny is loca­ted near the mouth of the Strie­bor­ni­ca stre­am, about 5 km from Pieš­ťa­ny. Mora­va­ny covers an area of just under 11 km² and is home to 2,041 inha­bi­tants. Accor­ding to fin­dings, the vil­la­ge was once the sett­le­ment of mam­moth hun­ters and later a sett­le­ment of the Line­ar Potte­ry and Len­gy­el cul­tu­res. Rich finds of chip­ped sto­ne tools, wea­pons, jewel­ry, and clay figu­res have been dis­co­ve­red. In 1938, a sculp­tu­re of a woman car­ved from mam­moth ivo­ry, kno­wn as the Mora­vian Venus, was found here, esti­ma­ted to be 22,800 years old. It is the oldest evi­den­ce of artis­tic expres­si­on in Slo­va­kia (wiki​pe​dia​.sk). The sculp­tu­re is only 7.5 cm tall. It was found in Ger­ma­ny befo­re 1967 and brought to Slo­va­kia after the death of Ger­man archa­e­olo­gist Lot­har Zotz by his assis­tant Gise­la Fre­un­do­vá. The arti­fact was alle­ged­ly dis­co­ve­red bet­we­en 1925 and 1937, possib­ly during plo­wing in the Pod­ko­vi­ca loca­li­ty near Pieš­ťa­ny (nit​ra​.sme​.sk). Lot­har Zotz clai­med to have found ama­zing things in Mora­va­ny, inc­lu­ding anot­her Venus sta­tue over 30 cm tall. The fin­dings were sent to Pra­gue and were lost in the cha­os of World War II (Anton Štev­ko). The Slo­vak Post issu­ed a com­me­mo­ra­ti­ve posta­ge stamp for Mora­vian Venus on Octo­ber 20, 2006. The grap­hic design of the stamp and the engra­ving trans­c­rip­ti­on of the work were cre­a­ted by Arnold Feke (tele​com​.gov​.sk). The first writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge is from 1348 under the name Mar­wan.” In the 18th cen­tu­ry, the­re was a kom­pa (a kind of com­mu­nal agri­cul­tu­ral esta­te) in Mora­va­ny. The vil­la­ge is home to a ori­gi­nal­ly Renais­san­ce cast­le from the 16th cen­tu­ry, later Baroque-​style. In the Strie­bor­ni­ca val­ley, the­re is a small water reser­vo­ir sur­roun­ded by a rec­re­a­ti­onal area. At the end of the Výtoc­ká val­ley, the­re is a small karst area cal­led Soko­lie ska­ly (wiki​pe​dia​.sk).

A well-​known site in Mora­va­ny is Výto­ky, loca­ted bey­ond Striebornica.

The­re is an edu­ca­ti­onal trail lea­ding to it, pas­sing bene­ath Soko­lie ska­ly, pre­ser­ving the ori­gi­nal ther­mop­hi­lic fau­na and flo­ra. The­se rocks have caves that were inha­bi­ted in the youn­ger Sto­ne Age (mora​va​ny​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2008, Časová línia, České reportáže, Neživé, Produkty, Reportáže, Technické reportáže, Technika

Invex – Digitex – veľtrh informačných technológií a elektroniky

Hits: 5879

INVEXDIGITEX 2008, Výsta­viš­tě Brno 6. – 9.10.2008

V roku 2008 som na INVEX‑e dlho nepo­bu­dol. Boli tam pek­né veci, ale môj záu­jem o ne nebol prí­liš veľ­ký. Nesťa­žu­jem si, napo­kon som to čakal. Ak by ma však zau­ja­lo viac vecí, pote­ši­lo by ma to. Chys­tal som sa naj­mä do foto­pa­vi­ló­nu” a prek­va­pi­lo ma množ­stvo fór a foto­kur­zov”. Čakal som v ove­ľa väč­šom množ­stve expo­zí­cie veľ­kých firiem ako Canon, Nikon, Pen­tax, Sony. Toho som sa nedoč­kal ani v oblas­ti výpoč­to­vej tech­ni­ky, ani v elek­tro­ni­ke. Invex mi pri­šiel ako regi­onál­ny veľ­trh pre men­ších pod­ni­ka­te­ľov, čo si mys­lím, je škoda.


In 2008, I did­n’t spend much time at INVEX. The­re were nice things, but my inte­rest in them was­n’t too gre­at. I’m not com­plai­ning; after all, I expec­ted that. Howe­ver, if more things had caught my inte­rest, it would have ple­a­sed me. I was espe­cial­ly hea­ding to the pho­to pavi­li­on,” and I was sur­pri­sed by the abun­dan­ce of forums and pho­to cour­ses.” I expec­ted a much lar­ger pre­sen­ce from major com­pa­nies like Canon, Nikon, Pen­tax, and Sony. I did­n’t find that, neit­her in the field of com­pu­ting tech­no­lo­gy nor in elect­ro­nics. INVEX see­med to me more like a regi­onal tra­de fair for smal­ler busi­nes­ses, which I think is a pity.


INVEXDIGITEX 2006, Výsta­viš­tě Brno 9. – 13.10.2006

Výsta­vu som nav­ští­vil spo­lu s moji­mi kole­ga­mi z prá­ce v jeden októb­ro­vý deň. Na Inve­xe sa mi páči­lo a urči­te by som rád pri­šiel zno­vu. Upú­tal ma pavi­lón, kde boli tele­ví­zie, novi­ny a roz­hlas a medzi iný­mi aj Čes­ký roz­hlas. Vo Foto­aré­ne sme mali mož­nosť náv­štev­ní­ci veľ­tr­hu vidieť a pou­žiť pro­fe­si­onál­ne zaria­de­né štú­dio, moh­li si vyfo­tiť model­ky a vypo­čuť si aj neja­ký výklad. Model­ky pózo­va­li samé, ale aj vo dvo­j­iciach. Jeden náv­štev­ník dostal ovlá­da­cí kus, kto­rým ovlá­dal bles­ky vo foto­ate­li­é­ri”. V rám­ci výsta­vy sa kona­la v are­áli BVV aj veľ­mi pek­ná výsta­va foto­gra­fií. Videl som via­ce­rých auto­rov už zabe­ha­ných”, ale aj nie­kto­ré sním­ky pochá­dza­li z časo­pi­su, do kto­ré­ho pris­pie­va­li skôr ama­tér­ski nad­šen­ci. Záu­jem o pozo­ro­va­nie maľo­va­nia na od pása nahé baby bol evi­dent­ný. Pani, kto­rá maľo­va­la poznám aj z podu­ja­tí v Piešťanoch.


I visi­ted the exhi­bi­ti­on with my col­le­a­gu­es from work on one Octo­ber day. I liked INVEX, and I would cer­tain­ly like to come again. I was dra­wn to the pavi­li­on whe­re tele­vi­si­ons, news­pa­pers, and radio were loca­ted, inc­lu­ding Czech Radio. In the Pho­to Are­na, visi­tors to the tra­de fair had the oppor­tu­ni­ty to see and use a pro­fes­si­onal­ly equ­ip­ped stu­dio, take pic­tu­res of models, and lis­ten to some expla­na­ti­ons. Models posed indi­vi­du­al­ly and in pairs. One visi­tor rece­i­ved a con­trol pie­ce to ope­ra­te the flas­hes in the pho­to stu­dio.” As part of the exhi­bi­ti­on, a very nice pho­tog­rap­hy exhi­bi­ti­on took pla­ce in the BVV area. I saw seve­ral well-​established aut­hors, but some pic­tu­res came from a maga­zi­ne whe­re ama­te­ur ent­hu­siasts con­tri­bu­ted. The­re was evi­dent inte­rest in obser­ving the pain­ting of a naked woman from the waist up. I recog­ni­zed the lady who was pain­ting from events in Piešťany.


Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, Informácie o mne

Ja a fotografovanie

Hits: 64682

Foto­gra­fo­va­ním vyjad­ru­jem moje poci­ty, moje vní­ma­nie vecí a uda­los­tí. Počas samot­né­ho foto­gra­fo­va­nia, kto­ré je pre mňa zážit­kom, sa nachá­dzam ako­by v inom sta­ve. Kaž­dé­mu, kto sa pokú­ša neja­ko vyjad­riť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď far­by začnú byť pes­trej­šie, kraj­šie, línie a štruk­tú­ry zre­teľ­nej­šie. Keď obja­ví, že veci všed­né, kto­ré si pred­tým nevší­mal, sú zau­jí­ma­vé a vôbec nie bied­ne. Kaž­dá chví­ľa je oso­bi­tá, nie­ke­dy vďa­ka svet­lu, okol­nos­tiam, veciam, vďa­ka pou­ži­tej tech­ni­ke, ale­bo jed­no­du­cho vďa­ka vám. A to je dobre :-).


Through pho­tog­rap­hy, I express my emo­ti­ons, my per­cep­ti­on of things, and events. During the act of taking pic­tu­res, which is an expe­rien­ce for me, I find myself in a dif­fe­rent sta­te. I wish eve­ry­o­ne attemp­ting to express them­sel­ves to expe­rien­ce that fee­ling when the world starts appe­a­ring dif­fe­ren­tly. When colors beco­me more vivid, more beau­ti­ful, and lines and struc­tu­res beco­me more dis­tinct. When one dis­co­vers that ordi­na­ry things, pre­vi­ous­ly unno­ti­ced, are inte­res­ting and far from mun­da­ne. Eve­ry moment is uni­que, some­ti­mes thanks to light, cir­cum­stan­ces, objects, the tech­ni­que used, or sim­ply thanks to you. And tha­t’s a good thing :-).


Durch das Foto­gra­fie­ren drüc­ke ich mei­ne Gefüh­le, mei­ne Wahr­neh­mung von Din­gen und Ere­ig­nis­sen aus. Wäh­rend des Foto­gra­fie­rens, das für mich ein Erleb­nis ist, befin­de ich mich in einem ande­ren Zus­tand. Jeder, der ver­sucht, sich irgen­dwie aus­zud­rüc­ken, wün­sche ich das Gefühl zu erle­ben, wenn die Welt für ihn anders ers­che­int. Wenn die Far­ben leben­di­ger, schöner wer­den und Linien sowie Struk­tu­ren kla­rer wer­den. Wenn er ent­dec­kt, dass all­täg­li­che Din­ge, die er zuvor über­se­hen hat, inte­res­sant sind und über­haupt nicht arm. Jeder Moment ist ein­zi­gar­tig, manch­mal durch das Licht, die Umstän­de, die Din­ge, die ver­wen­de­te Tech­nik oder ein­fach durch Sie. Und das ist gut :-).


Foto­gra­fo­wa­nie jest dla mnie wyra­zem moich uczuć, mojej per­cepc­ji rzec­zy i wydar­zeń. Podc­zas same­go foto­gra­fo­wa­nia, co jest dla mnie prze­ży­ciem, znaj­du­ję się jak­by w innym sta­nie. Każde­mu, kto pró­bu­je się jakoś wyra­zić, życ­zę prze­ży­cia tego uczu­cia, gdy świat zaczy­na się dla nie­go uka­zy­wać inac­zej. Gdy kolo­ry sta­ją się bar­dziej inten­sy­wne, pięk­niejs­ze, a linie i struk­tu­ry sta­ją się wyra­źniejs­ze. Gdy odkry­wa, że zwy­kłe rzec­zy, któ­re wcze­śniej pomi­jał, są inte­re­su­jące i wca­le nie bied­ne. Każdy moment jest wyjąt­ko­wy, cza­sem dzi­ęki świa­tłu, oko­licz­no­ści­om, rzec­zom, uży­tej tech­ni­ce, a cza­sem po pros­tu dzi­ęki Tobie. I to jest dobre :-).


Fotó­zás­sal kife­je­zem az érzé­se­i­met, az ész­le­lé­se­i­met a dol­gok­ról és ese­mé­ny­ek­ről. Magá­nak a fotó­zás­nak, ami szá­mom­ra egy élmé­ny, köz­ben oly­an álla­pot­ban vagy­ok, mint­ha más világ­ban len­nék. Min­den­ki­nek, aki vala­ho­gy­an pró­bál kife­je­ződ­ni, azt kívá­nom, hogy átél­je azt az érzést, ami­kor a világ más szín­ben kezd láts­za­ni szá­má­ra. Ami­kor a szí­nek élén­keb­bek és szeb­bek lesz­nek, a vona­lak és struk­tú­rák éle­seb­bek. Ami­kor fel­fe­de­zi, hogy az eddig ész­re nem vett min­den­na­pi dol­gok érde­ke­sek és egy­ál­ta­lán nem sze­gé­ny­ek. Min­den pil­la­nat egy­edi, néha a fény­nek, körül­mé­ny­ek­nek, dol­gok­nak, hasz­nált tech­ni­ká­nak kös­zön­he­tően, vagy egys­ze­rűen csak neked. És ez jó :-).


Фотографією я виражаю свої почуття, своє сприйняття речей і подій. Під час самого процесу фотографування, який для мене є враженням, я перебуваю, мов у іншому стані. Кожному, хто якось намагається щось виразити, я бажаю відчути той момент, коли світ для нього починає виглядати по-​іншому. Коли кольори стають яскравішими, кращими, лінії та структури чіткішими. Коли він відкриває, що звичайні речі, які він раніше не помічав, є цікавими і взагалі не бідними. Кожен момент унікальний, іноді через світло, обставини, речі, використану техніку або просто через вас. І це чудово :-).

Use Facebook to Comment on this Post