Hits: 2217

Petronell-​Carnuntum je obec ležia­ca v nad­mor­skej výš­ke 175 met­rov nad morom, v kto­rej sa nachá­dza­jú naj­väč­šie rím­ske vyko­páv­ky v stred­nej Euró­pe. Vte­daj­šie mes­to Car­nun­tum malo asi 70 000 oby­va­te­ľov. Dnes tu na roz­lo­he 25.36 km2 žije 1 213 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Cca 2 km od obce sa nachá­dza Hei­den­tor – Pohan­ská brá­na, naj­zná­mej­šia rím­ska sta­veb­ná pamiat­ka v Rakús­ku a sym­bol arche­olo­gic­ké­ho par­ku Car­nun­tum. Do dneš­ných čias sa nám zacho­val iba oblúk brá­ny. Pôvod­ná stav­ba bola posta­ve­ná v rokoch 354 – 361 ako tri­um­fál­ny monu­ment cisá­ra Kon­štan­tí­na II.. Ozna­če­nia Pohan­ská brá­na pochá­dza zo stre­do­ve­ku, kedy bol ten­to oblúk pova­žo­va­ný za nekres­ťan­ské die­lo (car​nun​tum​.co​.at). V obci sa nachá­dza kapl­n­ka svä­té­ho Jána Krs­ti­te­ľa, román­ska rotun­da z prvej polo­vi­ce 12. sto­ro­čia, kto­rú posta­vi­li tem­plá­ri pôvod­ne ako opev­ne­ný kos­tol. Kos­tol svä­tej Pet­ro­ni­ly je s pre­lo­mu 13. sto­ro­čia. Pôvod­ný vod­ný hrad, zámok Pet­ro­nell, nazý­va­ný tiež zámok Traun je zo 17. sto­ro­čia (Wiki­pe­dia CS).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post