2006, 2008, Časová línia, České reportáže, Neživé, Produkty, Reportáže, Technické reportáže, Technika

Invex – Digitex – veľtrh informačných technológií a elektroniky

Hits: 5695

INVEX – DIGITEX 2008, Výsta­viš­tě Brno 6. – 9.10.2008

V roku 2008 som na INVEX‑e dlho nepo­bu­dol. Boli tam pek­né veci, ale môj záu­jem o ne nebol prí­liš veľ­ký. Nesťa­žu­jem si, napo­kon som to čakal. Ak by ma však zau­ja­lo viac vecí, pote­ši­lo by ma to. Chys­tal som sa naj­mä do “foto­pa­vi­ló­nu” a prek­va­pi­lo ma množ­stvo fór a “foto­kur­zov”. Čakal som v ove­ľa väč­šom množ­stve expo­zí­cie veľ­kých firiem ako Canon, Nikon, Pen­tax, Sony. Toho som sa nedoč­kal ani v oblas­ti výpoč­to­vej tech­ni­ky, ani v elek­tro­ni­ke. Invex mi pri­šiel ako regi­onál­ny veľ­trh pre men­ších pod­ni­ka­te­ľov, čo si mys­lím, je škoda.


INVEX – DIGITEX 2006, Výsta­viš­tě Brno 9. – 13.10.2006

Výsta­vu som nav­ští­vil spo­lu s moji­mi kole­ga­mi z prá­ce v jeden októb­ro­vý deň. Na Inve­xe sa mi páči­lo a urči­te by som rád pri­šiel zno­vu. Upú­tal ma pavi­lón, kde boli tele­ví­zie, novi­ny a roz­hlas a medzi iný­mi aj Čes­ký roz­hlas. Vo Foto­aré­ne sme mali mož­nosť náv­štev­ní­ci veľ­tr­hu vidieť a pou­žiť pro­fe­si­onál­ne zaria­de­né štú­dio, moh­li si vyfo­tiť model­ky a vypo­čuť si aj neja­ký výklad. Model­ky pózo­va­li samé, ale aj vo dvo­j­iciach. Jeden náv­štev­ník dostal ovlá­da­cí kus, kto­rým ovlá­dal bles­ky vo “foto­ate­li­é­ri”. V rám­ci výsta­vy sa kona­la v are­áli BVV aj veľ­mi pek­ná výsta­va foto­gra­fií. Videl som via­ce­rých auto­rov už “zabe­ha­ných”, ale aj nie­kto­ré sním­ky pochá­dza­li z časo­pi­su, do kto­ré­ho pris­pie­va­li skôr ama­tér­ski nad­šen­ci. Záu­jem o pozo­ro­va­nie maľo­va­nia na od pása nahé baby bol evi­dent­ný. Pani, kto­rá maľo­va­la poznám aj z podu­ja­tí v Piešťanoch.

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2007, 2008, Časová línia, Ľudia, TOP

Ženy

Hits: 26478

Use Facebook to Comment on this Post